Sosiaali- ja terveysministeriö
Viimeisin tunti
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

12:23 0
Tilaajille
Kuukausi
Tiukimmat rajoitukset yökerhoihin, anniskelubaareihin ja pubeihin – ruokaravintoloihin kevyemmät rajoitukset

Tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set yö­ker­hoi­hin, an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja pu­bei­hin – ruo­ka­ra­vin­to­loi­hin ke­vyem­mät ra­joi­tuk­set

20.10.2020 13:50 0
THL ja STM: Koronatartuntojen määrä kasvanut Suomessa merkittävästi, sairaalahoidossa olevien määrä yli kaksinkertainen syyskuun loppuun verrattuna

THL ja STM: Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kas­va­nut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti, sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä yli kak­sin­ker­tai­nen syys­kuun loppuun ver­rat­tu­na

15.10.2020 12:24 0
Tilaajille
Ministeri Kiuru puolusti hallituksen kiisteltyä maskilinjausta: Keväällä asiantuntijatieto ei puoltanut laajaa maskisuositusta

Mi­nis­te­ri Kiuru puo­lus­ti hal­li­tuk­sen kiis­tel­tyä mas­ki­lin­jaus­ta: Ke­vääl­lä asian­tun­ti­ja­tie­to ei puol­ta­nut laajaa mas­ki­suo­si­tus­ta

14.10.2020 14:20 0
STM:n kansliapäällikkö Varhila: Ministeriön maskiselvitykseen ei liittynyt poliittista ohjausta

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Mi­nis­te­riön mas­ki­sel­vi­tyk­seen ei liit­ty­nyt po­liit­tis­ta oh­jaus­ta

14.10.2020 10:36 0
IS: THL halusi keväällä tiedottaa maskien käytöstä, sosiaali- ja terveysministeriö torppasi aikeet

IS: THL halusi ke­vääl­lä tie­dot­taa maskien käy­tös­tä, so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö torp­pa­si aikeet

12.10.2020 22:19 0
Tuplatestaus karanteeneineen on todistettu turhaksi, joten siitä on luovuttava
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tup­la­tes­taus ka­ran­tee­nei­neen on to­dis­tet­tu tur­hak­si, joten siitä on luo­vut­ta­va

07.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 12:44 0
Koronaepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa eritoten HUSin alueella – osassa Suomea epidemiatilanne yhä rauhallinen

Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

01.10.2020 09:55 0
Toinen, toivottavasti ratkaiseva taistelu on pandemiarintamalla edessä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Toinen, toi­vot­ta­vas­ti rat­kai­se­va tais­te­lu on pan­de­mia­rin­ta­mal­la edessä

29.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Suomi on ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ra­jal­la, sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ehkä jo sen yli – "Nyt on toi­min­nan hetki"

24.09.2020 11:17 0
Vanhemmat
Ministerivaliokunta linjasi Suomen lääkärikoptereista – STM ja Finnhems vaikenevat muutoksista täysin

Mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta linjasi Suomen lää­kä­ri­kop­te­reis­ta – STM ja Finn­hems vai­ke­ne­vat muu­tok­sis­ta täysin

09.09.2020 17:24 0
Sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollinen korona-altistus: Krista Kiuru ja ministeriön henkilöstöä etätöihin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tus: Krista Kiuru ja mi­nis­te­riön hen­ki­lös­töä etä­töi­hin

07.09.2020 17:20 0
Alkoholin etämyyntikielto ei aiheuta EU-toimenpiteitä, vakuuttaa STM:n hallitusneuvos – meppi Sarvamaa tulkitsee toisin

Al­ko­ho­lin etä­myyn­ti­kiel­to ei aiheuta EU-toi­men­pi­tei­tä, va­kuut­taa STM:n hal­li­tus­neu­vos – meppi Sar­va­maa tul­kit­see toisin

02.09.2020 06:00 0
Mikä on koronaviruksen tautitilanne Suomessa ja kansainvälisesti? Katso tallenne STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­ruk­sen tau­ti­ti­lan­ne Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti? Katso tal­len­ne STM:n ja THL:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

27.08.2020 09:34 0
Tilaajille
Yleisötapahtumien rajoitukset eivät kiristykään – ohjauskirjeessä oli kohtalokas kirjoitusvirhe

Ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­set eivät ki­ris­ty­kään – oh­jaus­kir­jees­sä oli koh­ta­lo­kas kir­joi­tus­vir­he

24.08.2020 15:43 0
Mikä on koronavirustilanne juuri nyt? -Tartuntoja tulee Ruotsista ja Balkanilta, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne juuri nyt? -Tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta ja Bal­ka­nil­ta, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

06.08.2020 09:38 0
Tilaajille
Maskisuosituksen valmistelua avataan tänään aamupäivästä – Suojamaskien hankintakulut voivat valua toimeentulotukien piiriin

Mas­ki­suo­si­tuk­sen val­mis­te­lua avataan tänään aa­mu­päi­väs­tä – Suo­ja­mas­kien han­kin­ta­ku­lut voivat valua toi­meen­tu­lo­tu­kien piiriin

06.08.2020 06:15 1
Koronatilanne on Suomessa edelleen vakaa, vaikka uusien tartuntojen laskusuunta on pysähtynyt

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Suo­mes­sa edel­leen vakaa, vaikka uusien tar­tun­to­jen las­ku­suun­ta on py­säh­ty­nyt

23.07.2020 14:23 0
Hallitus pyrkii nyt saumattomaan koronakontrolliin Suomen ulkorajoilla – Helsinki-Vantaan keväisten sekaannusten ei haluta toistuvan

Hal­li­tus pyrkii nyt sau­mat­to­maan ko­ro­na­kont­rol­liin Suomen ul­ko­ra­joil­la – Hel­sin­ki-Van­taan ke­väis­ten se­kaan­nus­ten ei haluta tois­tu­van

15.07.2020 06:00 0