pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Sosiaali- ja terveyshuolto
Sote-uudistuksen pitäisi hillitä paisuvaa hoito- ja hoivabudjettia – kuntakentällä ei uskota hallituksen tavoitteen toteutumiseen

So­te-uu­dis­tuk­sen pitäisi hillitä pai­su­vaa hoito- ja hoi­va­bud­jet­tia – kun­ta­ken­täl­lä ei uskota hal­li­tuk­sen ta­voit­teen to­teu­tu­mi­seen

13.11.2021 12:47 2
Saamen kielten ja kulttuurin osaajia sote-alalla etsitään Suomessa – selvitystä varten on perustettu verkkokysely

Saamen kielten ja kult­tuu­rin osaajia so­te-alal­la et­si­tään Suo­mes­sa – sel­vi­tys­tä varten on pe­rus­tet­tu verk­ko­ky­se­ly

14.10.2020 09:50
Tilaajille
pääkirjoitus: Hyvä palvelu on jokaiselle tärkeä, mutta veronmaksajaa ei saa unohtaa sotea uudistettaessa
Pääkirjoitus

pää­kir­joi­tus: Hyvä palvelu on jo­kai­sel­le tärkeä, mutta ve­ron­mak­sa­jaa ei saa unohtaa sotea uu­dis­tet­taes­sa

08.06.2020 06:00
Tilaajille
Koronakriisissä ei uskalleta hakea apua, vaikka tarvetta olisi: "Tämä on nähty lastensuojelussa ja terveydenhuollossa"

Ko­ro­na­krii­sis­sä ei us­kal­le­ta hakea apua, vaikka tar­vet­ta olisi: "Tämä on nähty las­ten­suo­je­lus­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa"

03.06.2020 14:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuinka py­sy­tel­lä kotona, jos sitä ei ole?

24.04.2020 09:26
Tilaajille
THL: Terveydenhuollon jonojen purku kestää koronaepidemian jälkeen pitkään, henkilöstön uupuminen pahentaa tilannetta

THL: Ter­vey­den­huol­lon jonojen purku kestää ko­ro­na­epi­de­mian jälkeen pit­kään, hen­ki­lös­tön uu­pu­mi­nen pa­hen­taa ti­lan­net­ta

24.04.2020 07:56
Ministeri Krista Kiuru neuvoi kuntia säilyttämään terveyskeskukset – Sote-uudistus eduskuntaan vuoden loppuun mennessä

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru neuvoi kuntia säi­lyt­tä­mään ter­veys­kes­kuk­set – So­te-uu­dis­tus edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä

17.02.2020 16:56
Tilaajille
Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen: Hoitotakuun tiukennus tarvitsee onnistuakseen yritysten ja järjestöjen tuottamia palveluja

Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mä­ky­nen: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tar­vit­see on­nis­tuak­seen yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja

07.02.2020 12:06
Henkirikosten määrä laskee mutta syyt pysyvät samoina

Hen­ki­ri­kos­ten määrä laskee mutta syyt pysyvät samoina

05.02.2020 07:35
Tilaajille
Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 22:04
Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen – taustalla yrityksen huono taloustilanne

Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Il­ma­ri­sen ja SEB:n omis­tuk­seen – taus­tal­la yri­tyk­sen huono ta­lous­ti­lan­ne

03.02.2020 12:24
Yksi terapiakerta voi tuoda riittävän avun – Kertaterapiassa asiakas valitsee, paljonko terapiaa tarvitsee

Yksi te­ra­pia­ker­ta voi tuoda riit­tä­vän avun – Ker­ta­te­ra­pias­sa asiakas va­lit­see, pal­jon­ko te­ra­piaa tar­vit­see

24.01.2020 06:00
Tilaajille
Väitös: Sote-palveluja kannattaa keskittää – yhteen kokoaminen vaatisi lainsäädännön muutosta

Väitös: So­te-pal­ve­lu­ja kan­nat­taa kes­kit­tää – yhteen ko­koa­mi­nen vaatisi lain­sää­dän­nön muu­tos­ta

01.12.2019 13:56
Tilaajille
Asiantuntijat huolissaan Mehiläisen Pihlajalinna-kaupan vaikutuksesta valinnanvapauteen, kilpailuun ja hintoihin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lääkärilaskua"

Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­na-kau­pan vai­ku­tuk­ses­ta va­lin­nan­va­pau­teen, kil­pai­luun ja hin­toi­hin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lää­kä­ri­las­kua"

05.11.2019 16:32
Tilaajille

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

22.10.2019 12:48
Tilaajille
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Sallan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhden katon alle –  sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan haasteellisena tavoitteena palveluille on se, että asiakkaat saataisiin hoidettua oikea-aikaisesti oikeassa paikassa

Sallan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jan mukaan haas­teel­li­se­na ta­voit­tee­na pal­ve­luil­le on se, että asiak­kaat saa­tai­siin hoi­det­tua oi­kea-ai­kai­ses­ti oi­keas­sa pai­kas­sa

15.10.2019 07:58
Tilaajille
Pula hoitajista todellinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pula hoi­ta­jis­ta to­del­li­nen

09.10.2019 07:00
Tilaajille