Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sote
Sote-uudistuksen pitäisi hillitä paisuvaa hoito- ja hoivabudjettia – kuntakentällä ei uskota hallituksen tavoitteen toteutumiseen

Sote-uu­dis­tuk­sen pitäisi hillitä pai­su­vaa hoito- ja hoi­va­bud­jet­tia – kun­ta­ken­täl­lä ei uskota hal­li­tuk­sen ta­voit­teen to­teu­tu­mi­seen

13.11.2021 12:47 2
Analyysi: Kaksi sairaalaa on mahdollisuus, muttei velvollisuus

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

22.06.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sotessa yl­lä­tys­ve­to viime met­reil­lä

11.06.2021 05:00 3
Tilaajille
Sote-uudistus ei ole ongelmissa, kaatumassa tai edes myöhästymässä, vakuuttaa valiokunnan puheenjohtaja Lohi

Sote-uu­dis­tus ei ole on­gel­mis­sa, kaa­tu­mas­sa tai edes myö­häs­ty­mäs­sä, va­kuut­taa va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Lohi

10.06.2021 19:09 1
Yli 60 kunnassa syntyy alle 15 lasta vuodessa – soten jälkeen niillä kunnilla ei tehtäviä ole
Kolumni

Yli 60 kun­nas­sa syntyy alle 15 lasta vuo­des­sa – soten jälkeen niillä kun­nil­la ei teh­tä­viä ole

04.12.2020 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö mukaan sote-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

24.11.2020 09:36
Tilaajille
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät alkavat käsitellä sote-ratkaisua – yksi vihreiden edustaja ilmoitti heti äänestävänsä vastaan

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät alkavat kä­si­tel­lä sote-rat­kai­sua – yksi vih­rei­den edus­ta­ja il­moit­ti heti ää­nes­tä­vän­sä vastaan

12.10.2020 18:30
Näkökulma: Sotesta tulee sanomista – kaikkia tyydyttävän paketin kokoaminen on mahdoton tehtävä

Nä­kö­kul­ma: Sotesta tulee sa­no­mis­ta – kaikkia tyy­dyt­tä­vän paketin ko­koa­mi­nen on mah­do­ton tehtävä

11.10.2020 18:32 1
EK:n johtaja: Tulevat sote-maakunnat ovat vailla todellista valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta keskitetään Helsinkiin

EK:n joh­ta­ja: Tulevat sote-maa­kun­nat ovat vailla to­del­lis­ta valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta kes­ki­te­tään Hel­sin­kiin

11.10.2020 07:00 2
Hallitus puristi sovun sote-esityksestä – virkamiehet kirjoittavat pakettia viikonlopun, eduskuntaryhmille esittely alkuviikosta

Hal­li­tus puristi sovun sote-esi­tyk­ses­tä – vir­ka­mie­het kir­joit­ta­vat pa­ket­tia vii­kon­lo­pun, edus­kun­ta­ryh­mil­le esit­te­ly al­ku­vii­kos­ta

09.10.2020 20:49 1
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rkp ei hyväksy soten rahoitusmallia – puolue haluaa määräaikaisen paikallisen sopimisen kokeilun koko Suomeen

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Rkp ei hyväksy soten ra­hoi­tus­mal­lia – puolue haluaa mää­rä­ai­kai­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­kei­lun koko Suomeen

26.09.2020 14:50
Pellossa suunnitellaan yksityistämisiä ja kunnan tärkeimmän liikekeskuksen myyntiä

Pel­los­sa suun­ni­tel­laan yk­si­tyis­tä­mi­siä ja kunnan tär­keim­män lii­ke­kes­kuk­sen myyntiä

29.07.2020 20:53 1
Tilaajille
Rovaniemen terveyskeskus jälleen viiden tähden koulutuspaikka – Näin Rovaniemen terveyskeskus sai nuoret lääkärit viihtymään työpaikallaan

Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus jälleen viiden tähden kou­lu­tus­paik­ka – Näin Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus sai nuoret lää­kä­rit viih­ty­mään työ­pai­kal­laan

24.01.2020 10:36
Kuntaliitto: Muillekin kuin Uudellemaalle mahdollisuus järjestää sote-palvelut joustavasti

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää sote-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 21:44
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Asiantuntijat huolissaan Mehiläisen Pihlajalinna-kaupan vaikutuksesta valinnanvapauteen, kilpailuun ja hintoihin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lääkärilaskua"

Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­na-kau­pan vai­ku­tuk­ses­ta va­lin­nan­va­pau­teen, kil­pai­luun ja hin­toi­hin – "Pitää ehkä maksaa itse enemmän lää­kä­ri­las­kua"

05.11.2019 16:32
Tilaajille

Posion sote-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

22.10.2019 12:48
Tilaajille
Maakuntavero voisi kiristää verotusta – Sote-palvelujen rahoitus kuuluu asiantuntijoiden mielestä valtiolle

Maa­kun­ta­ve­ro voisi ki­ris­tää ve­ro­tus­ta – Sote-pal­ve­lu­jen ra­hoi­tus kuuluu asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä val­tiol­le

28.09.2019 09:00
Toteutuuko hoitotakuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­teu­tuu­ko hoi­to­ta­kuu?

25.09.2019 11:21
Tilaajille
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40