Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Posio
Kuukausi
Kannattaako havumetsään lähteä ruskaretkelle? Tällainen oli syyskuun kaunein päivä Riisitunturin kansallispuistossa

Kan­nat­taa­ko ha­vu­met­sään lähteä rus­ka­ret­kel­le? Täl­lai­nen oli syys­kuun kaunein päivä Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Suuri Seikkailu teki Posiosta kihisevän kuuman hermokeskuksen – muistatko vielä tutun sloganin, johon tv:ssä pyörineet jaksot päättyivät?

Suuri Seik­kai­lu teki Po­sios­ta ki­hi­se­vän kuuman her­mo­kes­kuk­sen – muis­tat­ko vielä tutun slo­ga­nin, johon tv:ssä pyö­ri­neet jaksot päät­tyi­vät?

23.09.2022 10:03 4
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt -kaivosyhtiö hakee uusia malminetsintälupia Posion Maaninkavaaralle

La­ti­tu­de 66 Cobalt -kai­vos­yh­tiö hakee uusia mal­min­et­sin­tä­lu­pia Posion Maanin­ka­vaa­ral­le

20.09.2022 21:27
Tilaajille
Soudunsaari ja Oikarinen yösuunnistuksen aluemestareiksi Posiolla

Sou­dun­saa­ri ja Oi­ka­ri­nen yö­suun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­reik­si Po­siol­la

17.09.2022 13:38
Tilaajille
Metsästäjä ampui karhuksi luulemaansa hirveä Posiolla – tuomittiin päiväsakkoihin metsästysrikkomuksesta

Met­säs­tä­jä ampui kar­huk­si luu­le­maan­sa hirveä Po­siol­la – tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin met­säs­tys­rik­ko­muk­ses­ta

09.09.2022 13:27 4
Tilaajille
Miljoonakaupungissa asuva keramiikkataiteilija Jin Soo Lee löytää pohjolasta vapauden ja tilaa hengittää - "Kun tulin Posiolle, ajattelin, että karkaan pois Etelä-Koreasta ja elämästäni siellä"

Mil­joo­na­kau­pun­gis­sa asuva ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Jin Soo Lee löytää poh­jo­las­ta va­pau­den ja tilaa hen­git­tää - "Kun tulin Po­siol­le, ajat­te­lin, että karkaan pois Ete­lä-Ko­reas­ta ja elä­mäs­tä­ni siellä"

02.09.2022 17:32
Tilaajille
Posion keramiikkasymposium rikas video 1

Posion ke­ra­miik­ka­sym­po­sium rikas video 1

02.09.2022 07:59
Tilaajille
Posion keramiikkasymposium 2

Posion ke­ra­miik­ka­sym­po­sium 2

02.09.2022 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vakuutusmyyntityön rinnalla myös kalastusmatkailua – Posion Vuoden yrittäjä Timo Posio sovittaa yhteen kaksi ammattiaan

Va­kuu­tus­myyn­ti­työn rin­nal­la myös ka­las­tus­mat­kai­lua – Posion Vuoden yrit­tä­jä Timo Posio so­vit­taa yhteen kaksi am­mat­tiaan

28.08.2022 06:00
Tilaajille
”Markkinatalouteen uskottava, jatkuva velkaantuminen lopetettava” – Posion yrittäjien 50-vuotisjuhlassa puhunut Mikael Pentikäinen sanoi Suomen velkaantumisen huolestuttavan yrittäjiä laajalti

”Mark­ki­na­ta­lou­teen us­kot­ta­va, jatkuva vel­kaan­tu­mi­nen lo­pe­tet­ta­va” – Posion yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­las­sa puhunut Mikael Pen­ti­käi­nen sanoi Suomen vel­kaan­tu­mi­sen huo­les­tut­ta­van yrit­tä­jiä laa­jal­ti

27.08.2022 19:05 3
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuistosta on tullut Posion markkinoinnille keskeinen – tilanne on toisenlainen kuin neljä vuosikymmentä takaperin

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­ta on tullut Posion mark­ki­noin­nil­le kes­kei­nen – tilanne on toi­sen­lai­nen kuin neljä vuo­si­kym­men­tä ta­ka­pe­rin

26.08.2022 17:00
Tilaajille
"Vaimo ehti huutaa poro, ja sitten pamahti" – Katso lukijan hurja video porokolarista

"Vaimo ehti huutaa poro, ja sitten pa­mah­ti" – Katso lukijan hurja video po­ro­ko­la­ris­ta

26.08.2022 09:53 19
Tilaajille
Sortunut tie suljettiin väliaikaisesti rekkaliikenteeltä Posiolla – kiertoreitti useita kymmeniä kilometrejä

Sor­tu­nut tie sul­jet­tiin vä­li­ai­kai­ses­ti rek­ka­lii­ken­teel­tä Po­siol­la – kier­to­reit­ti useita kym­me­niä ki­lo­met­re­jä

22.08.2022 23:45
Kaavailtu lääketaksauudistus osuisi kipeästi pieniin apteekkeihin – Posion apteekkari Sari Alatulkkila: "Ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin leikata henkilöstökuluista, esimerkiksi pitää lauantait kiinni"

Kaa­vail­tu lää­ke­tak­sa­uu­dis­tus osuisi ki­peäs­ti pieniin ap­teek­kei­hin – Posion ap­teek­ka­ri Sari Ala­tulk­ki­la: "Ei olisi muuta vaih­to­eh­toa kuin leikata hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta, esi­mer­kik­si pitää lauan­tait kiinni"

10.08.2022 22:39 5
Tilaajille
Posion Murtotunturiin rakennettava tuulivoimapuisto tuo muutoksia alueen hirvenmetsästykseen, porojen liikehdintää seurataan tutkapannoilla

Posion Mur­to­tun­tu­riin ra­ken­net­ta­va tuu­li­voi­ma­puis­to tuo muu­tok­sia alueen hir­ven­met­säs­tyk­seen, porojen lii­keh­din­tää seu­ra­taan tut­ka­pan­noil­la

12.08.2022 19:28 3
Tilaajille
Malminetsintäyhtiö jatkaa kairaustutkimuksia Posion Maaninkavaarassa

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiö jatkaa kai­raus­tut­ki­muk­sia Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

08.08.2022 14:08 2
Tilaajille
Kilowattitunti on nyt ennätyskallis – asiantuntija kehottaa tarkastamaan uudet sopimukset huolella, varsinkin jos kyseessä on omakotitalo: "Tästä on tulossa sähkön hintojen hullu vuosi"

Ki­lo­wat­ti­tun­ti on nyt en­nä­tys­kal­lis – asian­tun­ti­ja ke­hot­taa tar­kas­ta­maan uudet so­pi­muk­set huo­lel­la, var­sin­kin jos ky­sees­sä on oma­ko­ti­ta­lo: "Tästä on tulossa sähkön hin­to­jen hullu vuosi"

03.08.2022 18:06 10
Tilaajille
Malminetsintäkopteri jätti varjonsa lapsuuden mökkimaisemaan - Kaivos tuhoaisi luonnon ja palasen juuriani
Kolumni

Mal­min­et­sin­tä­kop­te­ri jätti var­jon­sa lap­suu­den mök­ki­mai­se­maan - Kaivos tu­hoai­si luonnon ja palasen juu­ria­ni

02.08.2022 15:07 20
Tilaajille
Lapin luonnossa on kauneutta, lämpöä ja rouheutta, toteaa 80 vuotta täyttävä Anu Pentik – niitä posiolainen on halunnut tuoda esiin myös Pentikin tuotteissa

Lapin luon­nos­sa on kau­neut­ta, lämpöä ja rou­heut­ta, toteaa 80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik – niitä po­sio­lai­nen on ha­lun­nut tuoda esiin myös Pen­ti­kin tuot­teis­sa

01.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 11:00
Tilaajille