Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Soteuudistus
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Soteuudistus on mahdollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: So­teuu­dis­tus on mah­dol­li­suus

25.10.2023 15:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kuka pitää aikuisten puolta, kun taistellaan sosiaalityön resursseista?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kuka pitää ai­kuis­ten puolta, kun tais­tel­laan so­siaa­li­työn re­surs­seis­ta?

19.05.2023 20:30 3
Tilaajille
Kolmas sektori kantaa huolta omasta asemastaan hyvinvointialueilla – "Hallinnollista työtä on niin paljon, että se syö uudistamisen ainakin alkuvaiheessa"

Kolmas sektori kantaa huolta omasta ase­mas­taan hy­vin­voin­tia­lueil­la – "Hal­lin­nol­lis­ta työtä on niin paljon, että se syö uu­dis­ta­mi­sen ainakin al­ku­vai­hees­sa"

14.01.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­tia­lueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Aluehallitus hyväksyi koko Lappiin yhtenäiset asiakaspalvelumaksut – alle 25-vuotiaiden ehkäisy on jatkossa maksutonta koko Lapissa, myös veteraanit saavat maksuttomia palveluja

Alue­hal­li­tus hy­väk­syi koko Lappiin yh­te­näi­set asia­kas­pal­ve­lu­mak­sut – alle 25-vuo­tiai­den ehkäisy on jat­kos­sa mak­su­ton­ta koko La­pis­sa, myös ve­te­raa­nit saavat mak­sut­to­mia pal­ve­lu­ja

16.11.2022 17:44 2
Tilaajille
Hyvinvointialue hyväksyy Rovaniemelle esitetyistä 30 uudesta sote-vakanssista kahdeksan

Hy­vin­voin­tia­lue hy­väk­syy Ro­va­nie­mel­le esi­te­tyis­tä 30 uudesta so­te-va­kans­sis­ta kah­dek­san

05.10.2022 21:24
Tilaajille
Hyvinvointialueelle siirtyminen ei vie Savukosken itsenäisyyttä

Hy­vin­voin­tia­lueel­le siir­ty­mi­nen ei vie Sa­vu­kos­ken it­se­näi­syyt­tä

05.10.2022 20:47
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue tulee tukemaan valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuutettu

Lapin hy­vin­voin­tia­lue tulee tu­ke­maan val­tuus­to­ryh­miä vuo­sit­tain enin­tään 5000 eurolla per val­tuu­tet­tu

31.08.2022 17:08 5
Tilaajille
Hanna Sarkkinen ajaa varautumista jo uuteen pandemiaan – oululaisministeri perää laajassa haastattelussa pandemialakia järeän valmiuslain ja yksilökeskeisen tartuntatautilain rinnalle

Hanna Sark­ki­nen ajaa va­rau­tu­mis­ta jo uuteen pan­de­miaan – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri perää laa­jas­sa haas­tat­te­lus­sa pan­de­mia­la­kia järeän val­mius­lain ja yk­si­lö­kes­kei­sen tar­tun­ta­tau­ti­lain rin­nal­le

19.02.2022 06:30 7
Tilaajille
Pelkosenniemi verottaa ankarimmin – Lapin kevyin verotaakka on Inarissa, Rovaniemi sijoittuu keskikastiin

Pel­ko­sen­nie­mi ve­rot­taa an­ka­rim­min – Lapin kevyin ve­ro­taak­ka on Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mi si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin

16.02.2022 19:30 4
Tilaajille
Potilasjärjestöt haluavat mukaan sote-suunnitteluun – mielenterveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, kunnat huolehtivat jatkossakin terveyden edistämisestä

Po­ti­las­jär­jes­töt ha­lua­vat mukaan so­te-suun­nit­te­luun – mie­len­ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­tien vas­tuul­le, kunnat huo­leh­ti­vat jat­kos­sa­kin ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä

24.11.2021 18:00 1
Tilaajille
LM-kysely: Aveissa epäröintiä kriittiseen sote-kirjaukseen – miten määritellään riittävä julkisen tuotannon määrä?

LM-ky­se­ly: Aveissa epä­röin­tiä kriit­ti­seen so­te-kir­jauk­seen – miten mää­ri­tel­lään riit­tä­vä jul­ki­sen tuo­tan­non määrä?

25.06.2021 06:00
Tilaajille
Hallituksen esitys sote-uudistuksesta ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 105–77 – Tätä se tarkoittaa

Hal­li­tuk­sen esitys so­te-uu­dis­tuk­ses­ta ja sen lain­sää­dän­tö hy­väk­syt­tiin edus­kun­nas­sa 105–77 – Tätä se tar­koit­taa

23.06.2021 14:35 2
Tilaajille
Tuulivoiman houkutus kasvaa, kun kiinteistöveron merkitys nousee – Katso, miten soteuudistus muuttaa kotikuntasi rahavirtoja

Tuu­li­voi­man hou­ku­tus kasvaa, kun kiin­teis­tö­ve­ron mer­ki­tys nousee – Katso, miten so­teuu­dis­tus muuttaa ko­ti­kun­ta­si ra­ha­vir­to­ja

10.02.2021 06:51 3
Tilaajille
STM voisi estää hyvinvointialuetta tekemästä huonoa tietojärjestelmähankintaa, esittää hallitus sote-uudistuksessa

STM voisi estää hy­vin­voin­tia­luet­ta te­ke­mäs­tä huonoa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­taa, esittää hal­li­tus so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

01.02.2021 06:00
Eduskunnasta: Hävittäjiin saman verran rahaa kuin koronakriisiin?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hä­vit­tä­jiin saman verran rahaa kuin ko­ro­nak­rii­siin?

15.12.2020 14:33 2
Kokoomus syytti hallitusta soten lehmänkaupoista: Sdp:n toiveesta palveluita keskitetään julkiselle, keskusta saa maakunnat ja maakuntaveron

Ko­koo­mus syytti hal­li­tus­ta soten leh­män­kau­pois­ta: Sdp:n toi­vees­ta pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään jul­ki­sel­le, kes­kus­ta saa maa­kun­nat ja maa­kun­ta­ve­ron

14.12.2020 17:59 1
Aki Lindén kiteytti sdp:n tavoitteen:" Terveyskeskuksissa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa parempaa kuin työterveyshuollossa "

Aki Lindén ki­teyt­ti sdp:n ta­voit­teen:" Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa pa­rem­paa kuin työ­ter­veys­huol­los­sa "

14.12.2020 15:53
Mauri Posion työsuhde Lapin sote-uudistuksen vetäjänä päättyy

Mauri Posion työ­suh­de Lapin so­te-uu­dis­tuk­sen ve­tä­jä­nä päättyy

01.12.2020 10:03 3
Tilaajille