Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Maakunnat
Lappi on avokätisimpiä vauvarahan maksajia

Lappi on avo­kä­ti­sim­piä vau­va­ra­han mak­sa­jia

28.09.2022 10:03
Tilaajille
Menetettyjen elinvuosien määrässä edelleen selvät alueelliset erot – Lapissa erityisesti naiset kuolivat ennenaikaisesti, kertoo tutkimus

Me­ne­tet­ty­jen elin­vuo­sien mää­räs­sä edel­leen selvät alueel­li­set erot – Lapissa eri­tyi­ses­ti naiset kuo­li­vat en­ne­nai­kai­ses­ti, kertoo tut­ki­mus

13.09.2022 09:33
Tilaajille
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot: tulevassa hallitusohjelmassa huomioitava alueen geopoliittinen erityisasema

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­tien liitot: tu­le­vas­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa huo­mioi­ta­va alueen geo­po­liit­ti­nen eri­tyis­ase­ma

02.09.2022 20:45
Tilaajille
Lennot liipaisimella – tärkeintä seutukunnille on tulevaisuudessakin hyvät yhteydet ja saavutettavuus, mutta ei välttämättä ikioma lentokenttä
Pääkirjoitus

Lennot lii­pai­si­mel­la – tär­kein­tä seu­tu­kun­nil­le on tu­le­vai­suu­des­sa­kin hyvät yh­tey­det ja saa­vu­tet­ta­vuus, mutta ei vält­tä­mät­tä ikioma len­to­kent­tä

12.07.2022 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turhat vaalit tulossa

20.11.2021 05:05 2
Tilaajille

Maa­kun­ta­joh­ta­jat: Kaa­voi­tus­la­ki jou­tai­si ros­ka­ko­riin

07.10.2021 16:51
Tilaajille
Oman elinajan kehityssuunnat tuntuvat helposti lopullisilta – kunnes historia opettaa, että kaikki voi kääntyä päälaelleen muutamassa sukupolvessa
Kolumni

Oman elin­ajan ke­hi­tys­suun­nat tun­tu­vat hel­pos­ti lo­pul­li­sil­ta – kunnes his­to­ria opet­taa, että kaikki voi kääntyä pää­lael­leen muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa

14.09.2021 09:03 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit­ko kuntien pe­las­tus?

14.09.2021 05:30
Tilaajille
Etelä hamuaa pohjoiselle korvamerkittyjä EU-tukirahoja, mihin hallituksen ei pidä suostua
Pääkirjoitus

Etelä hamuaa poh­joi­sel­le kor­va­mer­kit­ty­jä EU-tu­ki­ra­ho­ja, mihin hal­li­tuk­sen ei pidä suostua

12.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue ei ole maa­kun­ta

08.09.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­ke­hi­tys­va­rat jakoon pe­rus­so­pi­muk­sen mukaan

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Lapin liitto ja kuntajohtajat vaativat myös maakunnan musiikkia Lapin Radioon: "Yksipuolinen, valtavirtaa edustava musiikkiohjelmisto"

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat myös maa­kun­nan mu­siik­kia Lapin Ra­dioon: "Yk­si­puo­li­nen, val­ta­vir­taa edus­ta­va mu­siik­kioh­jel­mis­to"

30.04.2021 12:24 10
Tilaajille
Kolumni: Myös Rovaniemellä on lentokenttä ja yliopisto eikä maakuntakenttä ja maakuntayliopisto – sanavalinnoilla muokataan maailman arvojärjestystä
Kolumni

Ko­lum­ni: Myös Ro­va­nie­mel­lä on len­to­kent­tä ja yli­opis­to eikä maa­kun­ta­kent­tä ja maa­kun­ta­yli­opis­to – sa­na­va­lin­noil­la muo­ka­taan maail­man ar­vo­jär­jes­tys­tä

16.02.2021 14:27 1
Maakuntavero on vaikea toteuttaa pikaisesti – alueelliset erot repeävät yllättävän suuriksi

Maa­kun­ta­ve­ro on vaikea to­teut­taa pi­kai­ses­ti – alueel­li­set erot re­peä­vät yl­lät­tä­vän suu­rik­si

07.02.2021 18:30 3
Tilaajille
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 3
Unelma maakuntien Suomesta elää keskustassa – SDP:ltä ristiriitaisia linjauksia maakuntien lisätehtävistä

Unelma maa­kun­tien Suo­mes­ta elää kes­kus­tas­sa – SDP:ltä ris­ti­rii­tai­sia lin­jauk­sia maa­kun­tien li­sä­teh­tä­vis­tä

22.10.2020 06:00
Tilaajille
Soten tavoitteet ovat kannatettavia, mutta missä viipyvät keinot, joilla niihin päästään?

Soten ta­voit­teet ovat kan­na­tet­ta­via, mutta missä vii­py­vät keinot, joilla niihin pääs­tään?

13.10.2020 20:09
Uusista maakunnista tuleekin sote-uudistuksessa hyvinvointialueita – Saarikko: "Keskustalle ne ovat jatkossakin maakuntia"

Uusista maa­kun­nis­ta tu­lee­kin sote-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­aluei­ta – Saa­rik­ko: "Kes­kus­tal­le ne ovat jat­kos­sa­kin maa­kun­tia"

13.10.2020 17:24
EK:n johtaja: Tulevat sote-maakunnat ovat vailla todellista valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta keskitetään Helsinkiin

EK:n joh­ta­ja: Tulevat sote-maa­kun­nat ovat vailla to­del­lis­ta valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta kes­ki­te­tään Hel­sin­kiin

11.10.2020 07:00 2

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­tien huip­pu­ko­kouk­sen kan­nan­otos­sa esillä alueel­li­set tar­peet, tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det ja ra­hoi­tus

09.10.2020 18:20
Tilaajille