Koronakriisi
Viimeisin 12 tuntia
Suomalainen lääkevalmistaja varoittaa hintaleikkureista – "Lääkevalmistuksen oltava kannattavaa normaalioloissa, jotta kriisissä on omavaraisuutta"

Suo­ma­lai­nen lää­ke­val­mis­ta­ja va­roit­taa hin­ta­leik­ku­reis­ta – "Lää­ke­val­mis­tuk­sen oltava kan­nat­ta­vaa nor­maa­lio­lois­sa, jotta krii­sis­sä on oma­va­rai­suut­ta"

20:31
Tilaajille
Vanhemmat
Oikeusministeri Henriksson Ylelle: Kuntavaalit voisivat olla syyskuussa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi viikolla pitää käydä "riskikeskustelu"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son Ylelle: Kun­ta­vaa­lit voi­si­vat olla syys­kuus­sa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi vii­kol­la pitää käydä "ris­ki­kes­kus­te­lu"

27.02.2021 15:05 2
Kaivattu kyläkauppatuki sai jatkoa – Siikajoen Paavolassa kyläkauppa ehti jo lopettaa toimintansa, mutta ovet avattiin uudelleen: "Tuelle löytyisi taatusti käyttöä"

Kai­vat­tu ky­lä­kaup­pa­tu­ki sai jatkoa – Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa ky­lä­kaup­pa ehti jo lo­pet­taa toi­min­tan­sa, mutta ovet avat­tiin uu­del­leen: "Tuelle löy­tyi­si taa­tus­ti käyt­töä"

20.02.2021 16:41 1
Tilaajille
Fyysisen kullan omistaminen luo turvallisuuden tunnetta, kun virus jyllää ja pörssit kuplivat

Fyy­si­sen kullan omis­ta­mi­nen luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta, kun virus jyllää ja pörssit kup­li­vat

31.01.2021 14:45
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen: Tuskin enää laajoja alueiden eristyksiä – valmius virka-apuun silti olemassa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Tuskin enää laajoja aluei­den eris­tyk­siä – valmius vir­ka-apuun silti ole­mas­sa

30.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Valtion koronakriisin johto arvioi itse itseään: Toimenpiteet ja lopputulokset olivat pääosin onnistuneita

Valtion ko­ro­na­krii­sin johto arvioi itse it­seään: Toi­men­pi­teet ja lop­pu­tu­lok­set olivat pääosin on­nis­tu­nei­ta

22.01.2021 02:00
Taistelu aikaa vastaan kiihtyy – hallitus pyrkii hillitsemään tarttuvampien virusmuunnosten rynnäkköä Suomeen, kunnes haavoittuvin väestönosa on rokotettu

Tais­te­lu aikaa vastaan kiihtyy – hal­li­tus pyrkii hil­lit­se­mään tart­tu­vam­pien vi­rus­muun­nos­ten ryn­näk­köä Suo­meen, kunnes haa­voit­tu­vin väes­tön­osa on ro­ko­tet­tu

18.01.2021 07:00 2
Tässäkö Lapin matkailun tulevaisuus koronan jälkeen? – matkailuala visioi alan neljä mahdollista kehityssuuntaa

Tässäkö Lapin mat­kai­lun tu­le­vai­suus koronan jäl­keen? – mat­kai­lu­ala visioi alan neljä mah­dol­lis­ta ke­hi­tys­suun­taa

12.01.2021 15:10 2
Tilaajille
Outo vuosi koetteli nuoria enemmän kuin luultiin – Ida-Maria Lajoma, 23, pelastui viivyttämällä opintojaan: "Toivottavasti kesää kohti työnsaanti olisi helpompaa"

Outo vuosi koet­te­li nuoria enemmän kuin luul­tiin – Ida-Ma­ria Lajoma, 23, pe­las­tui vii­vyt­tä­mäl­lä opin­to­jaan: "Toi­vot­ta­vas­ti kesää kohti työn­saan­ti olisi hel­pom­paa"

09.01.2021 08:00
Tilaajille

Toi­pu­mi­nen ko­ro­na­krii­sis­tä hi­das­tuu – Maail­man­pank­ki syn­ken­si en­nus­tet­taan

05.01.2021 20:58
Matkailuväki uskoo, että matkustus Pohjoismaihin elpyy ensimmäisenä koronan jälkeen: "Lähialueilta on helppoa palata tarvittaessa kotiin Suomeen"

Mat­kai­lu­vä­ki uskoo, että mat­kus­tus Poh­jois­mai­hin elpyy en­sim­mäi­se­nä koronan jäl­keen: "Lä­hia­lueil­ta on helppoa palata tar­vit­taes­sa kotiin Suo­meen"

30.12.2020 07:00
Tilaajille
Joulun ja uuden vuoden matkailulla iso merkitys matkailualan yritysten selviämisessä koronan yli – MaRan kyselyn perusteella yritysten konkurssiriski on kasvanut

Joulun ja uuden vuoden mat­kai­lul­la iso mer­ki­tys mat­kai­lu­alan yri­tys­ten sel­viä­mi­ses­sä koronan yli – MaRan kyselyn pe­rus­teel­la yri­tys­ten kon­kurs­si­ris­ki on kas­va­nut

17.12.2020 09:31 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Hävittäjiin saman verran rahaa kuin koronakriisiin?
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Hä­vit­tä­jiin saman verran rahaa kuin ko­ro­nak­rii­siin?

15.12.2020 14:33 2
Koronakriisin vuoksi valtion rahankäytössä päädyttiin ratkaisuun, jota ei ole tehty 15 vuoteen

Ko­ro­na­krii­sin vuoksi valtion ra­han­käy­tös­sä pää­dyt­tiin rat­kai­suun, jota ei ole tehty 15 vuoteen

14.12.2020 06:00
Tilaajille
Suomi ei ole saanut Ruotsista virallista korona-avunpyyntöä – "Meillä ei ole erillistä varastoa, josta ottaa hoitajia kuin joulukoristeita"

Suomi ei ole saanut Ruot­sis­ta vi­ral­lis­ta ko­ro­na-avun­pyyn­töä – "Meillä ei ole eril­lis­tä va­ras­toa, josta ottaa hoi­ta­jia kuin jou­lu­ko­ris­tei­ta"

13.12.2020 19:49 1
Oulun teatteri perui loppuvuoden esitykset – kevätkauden ensimmäinen uusi ensi-ilta on Tahto helmikuussa

Oulun teat­te­ri perui lop­pu­vuo­den esi­tyk­set – ke­vät­kau­den en­sim­mäi­nen uusi en­si-il­ta on Tahto hel­mi­kuus­sa

30.11.2020 19:14
Tilaajille
Lomautusten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua irtisanomisiksi

Lo­mau­tus­ten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua ir­ti­sa­no­mi­sik­si

27.11.2020 06:00
STM antoi ohjeita epidemian leviämisalueille: ryhmäliikunta loppuu ja julkiset tilat kiinni – pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle uusia koronarajoituksia

STM antoi ohjeita epi­de­mian le­viä­mi­sa­lueil­le: ryh­mä­lii­kun­ta loppuu ja jul­ki­set tilat kiinni – pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja Pir­kan­maal­le uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

24.11.2020 19:21
Valtio tukee ja kannustaa viiden maakunnan lentoja 11,5 miljoonalla eurolla ikään kuin starttirahalla, mutta rahahana tyrehtyy ensi vuoden jälkeen

Valtio tukee ja kan­nus­taa viiden maa­kun­nan lentoja 11,5 mil­joo­nal­la eurolla ikään kuin start­ti­ra­hal­la, mutta ra­ha­ha­na ty­reh­tyy ensi vuoden jälkeen

19.11.2020 21:16 3
Korona toi matkailulle hyvääkin – Syrjäiset kulttuuri- ja luontokohteet keräsivät uutta nuorta yleisöä: "Nyt pitää lunastaa ne odotukset, joita matkailijoilla on"

Korona toi mat­kai­lul­le hy­vää­kin – Syr­jäi­set kult­tuu­ri- ja luon­to­koh­teet ke­rä­si­vät uutta nuorta ylei­söä: "Nyt pitää lu­nas­taa ne odo­tuk­set, joita mat­kai­li­joil­la on"

18.11.2020 08:00
Tilaajille