Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Hallitus
Kuukausi
Marin uskoo koronarajoitusten jatkuvan vielä tammikuun jälkeen – monet ministerit kehottivat jälleen kansalaisia rokotuksiin

Marin uskoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä tam­mi­kuun jälkeen – monet mi­nis­te­rit ke­hot­ti­vat jälleen kan­sa­lai­sia ro­ko­tuk­siin

18.01.2022 11:13 1
Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta  – THL:ltä odotetaan tuoretta epidemiaennustetta mahdollisen koronastrategian muutoksen pohjaksi

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – THL:ltä odo­te­taan tuo­ret­ta epi­de­mia­en­nus­tet­ta mah­dol­li­sen ko­ro­na­stra­te­gian muu­tok­sen poh­jak­si

18.01.2022 05:00
Koronaministeriryhmä kokoontuu – etäopetukseen siirtyminen vastatuulessa

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä ko­koon­tuu – etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen vas­ta­tuu­les­sa

07.01.2022 09:22
Eläkeputken poisto puolittaa työttömyysetuuden, mutta saa tutkijoilta kannatusta – "Putki on ollut näppärä keino irtisanoa"

Elä­ke­put­ken poisto puo­lit­taa työt­tö­myy­se­tuu­den, mutta saa tut­ki­joil­ta kan­na­tus­ta – "Putki on ollut näppärä keino ir­ti­sa­noa"

07.01.2022 08:11 7
Hallitus vetää hätäjarrusta, koronapassi osittain pois käytöstä kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus vetää hä­tä­jar­rus­ta, ko­ronapas­si osit­tain pois käy­tös­tä kol­mek­si vii­kok­si

22.12.2021 15:04 3
Hallitus vahvisti luopumisen koronarokottamisen ikäjärjestyksestä, rokottaminen laajenee viisi vuotta täyttäneisiin lapsiin

Hal­li­tus vah­vis­ti luo­pu­mi­sen ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen ikä­jär­jes­tyk­ses­tä, ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee viisi vuotta täyt­tä­nei­siin lapsiin

22.12.2021 11:45
Vanhemmat
Hallituksen koronaneuvottelut ovat jatkuneet pian kuusi tuntia

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­neu­vot­te­lut ovat jat­ku­neet pian kuusi tuntia

21.12.2021 22:00
Kiuru: Sote-ministeriryhmässä näkemyseroja omikronin torjunnasta

Kiuru: So­te-mi­nis­te­ri­ryh­mäs­sä nä­ke­mys­ero­ja omik­ro­nin tor­jun­nas­ta

21.12.2021 20:07 3
Hallituksella edessä kipeitä päätöksiä uusien menopaineiden vuoksi –keväällä on löydettävä joko satojen miljoonien edestä leikattavaa tai lipsuttava jälleen menokatosta

Hal­li­tuk­sel­la edessä kipeitä pää­tök­siä uusien me­no­pai­nei­den vuoksi –ke­vääl­lä on löy­det­tä­vä joko satojen mil­joo­nien edestä lei­kat­ta­vaa tai lip­sut­ta­va jälleen me­no­ka­tos­ta

18.12.2021 17:00 10
Hallitus voi ottaa käyttöön hätäjarrun koronatilanteen hillitsemiseksi – mitä se tarkoittaisi?

Hal­li­tus voi ottaa käyt­töön hä­tä­jar­run ko­ro­na­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si – mitä se tar­koit­tai­si?

18.12.2021 13:59 6
Näkökulma: Onko virusmuunnoksesta hallituksen liimaksi? – hajoaminen kesken koronakriisin näyttäisi pahalta

Nä­kö­kul­ma: Onko vi­rus­muun­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen lii­mak­si? – ha­joa­mi­nen kesken ko­ro­na­krii­sin näyt­täi­si pahalta

05.12.2021 18:30 6
Tilaajille
Uusi virusmuunnos luo painetta uusille koronatoimille – hallitukselta odotetaan päätöksiä tänään

Uusi vi­rus­muun­nos luo pai­net­ta uusille ko­ro­na­toi­mil­le – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä tänään

30.11.2021 06:30 8
Maakuntaveron kannatus hiipuu, mikä on hyvä asia. Uusi vero kiristäisi verotusta, mutta maakuntien itsehallinnon lisääminen jäi puolitiehen.
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ron kan­na­tus hiipuu, mikä on hyvä asia. Uusi vero ki­ris­täi­si ve­ro­tus­ta, mutta maa­kun­tien it­se­hal­lin­non li­sää­mi­nen jäi puo­li­tie­hen.

28.11.2021 15:27 9
Tilaajille
Jos kuria ei löydy, Saarikko uhkaa keskustan lähtevän ennen kuin jäät lähtevät Kemijoesta – oma väki kannattaa kovaa linjaa

Jos kuria ei löydy, Saa­rik­ko uhkaa kes­kus­tan läh­te­vän ennen kuin jäät läh­te­vät Ke­mi­joes­ta – oma väki kan­nat­taa kovaa linjaa

20.11.2021 14:48 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Takin kääntöä kesken vaa­li­kau­den

22.10.2021 05:00 3
Tilaajille
Hallitus pääsi sopuun: Kohutut kulttuurialan leikkaukset peruttu – muutkin Veikkauksen edunsaajat saavat rahansa

Hal­li­tus pääsi sopuun: Kohutut kult­tuu­ri­alan leik­kauk­set peruttu – muutkin Veik­kauk­sen edun­saa­jat saavat rahansa

15.10.2021 22:08 12
Lähikontaktin määritelmä poistetaan tartuntatautilaista

Lä­hi­kon­tak­tin mää­ri­tel­mä pois­te­taan tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta

07.10.2021 14:07 3
Tilaajille
Tupakka-askin hinta nousee 50 sentillä ja keskituloisella jää palkasta 90 euroa enemmän käteen – näin hallituksen budjetti vaikuttaa ihmisten arkeen

Tu­pak­ka-as­kin hinta nousee 50 sen­til­lä ja kes­ki­tu­loi­sel­la jää pal­kas­ta 90 euroa enemmän käteen – näin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti vai­kut­taa ih­mis­ten arkeen

12.09.2021 18:02 4
Hallituspuolueet löysivät sovun ilmastokiistaan – budjettiriihen tulokset julki kello 15

Hal­li­tus­puo­lueet löy­si­vät sovun il­mas­to­kiis­taan – bud­jet­ti­rii­hen tu­lok­set julki kello 15

09.09.2021 13:30 6
Hallitus jatkaa keskeytyneitä budjettineuvotteluja –  keskusta ja vihreät eivät keskiviikkona löytäneet sopua päästövähennyksistä

Hal­li­tus jatkaa kes­key­ty­nei­tä bud­jet­ti­neu­vot­te­lu­ja –  kes­kus­ta ja vihreät eivät kes­ki­viik­ko­na löy­tä­neet sopua pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä

09.09.2021 08:09 6