Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallitus
Kuukausi
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 16
Henriksson HS:lle: "RKP ei ole ollut mukana itärajaa koskevien päätösten valmistelussa"

Hen­riks­son HS:lle: "RKP ei ole ollut mukana itä­ra­jaa kos­ke­vien pää­tös­ten val­mis­te­lus­sa"

27.11.2023 17:15 11
Laillisuusvalvoja torppasi hallituksen kaavailemat rajatiukennukset – sisäministeri Rantanen: Tumput suorina ei jäädä seisoskelemaan

Lail­li­suus­val­vo­ja torp­pa­si hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat ra­ja­tiu­ken­nuk­set – si­sä­mi­nis­te­ri Ran­ta­nen: Tumput suorina ei jäädä sei­sos­ke­le­maan

21.11.2023 20:07 18
Suomi sulkee neljä itärajan rajanylityspaikkaa: turvapaikanhakijoita vastaanotetaan vain Sallassa ja Vartiuksessa – "Vieraalla valtiolla osuutta tähän"

Suomi sulkee neljä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa: tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vas­taan­ote­taan vain Sal­las­sa ja Var­tiuk­ses­sa – "Vie­raal­la val­tiol­la osuutta tähän"

16.11.2023 16:31
Tilaajille
Vanhemmat
Pääministeri Orpo piti tiedotustilaisuuden kaasuputkivauriosta noin kello 17.30 – katso tallenne tästä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den kaa­su­put­ki­vau­rios­ta noin kello 17.30 – katso tal­len­ne tästä

10.10.2023 17:15
Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista epäillään ulkopuolista tahoa – Presidentti Niinistö: "Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa"

Suomen ja Viron välisen kaa­su­put­ken vau­riois­ta epäil­lään ul­ko­puo­lis­ta tahoa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Nato on valmis avus­ta­maan tut­ki­muk­sis­sa"

10.10.2023 16:46 1
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

29.09.2023 12:47 31
Tilaajille
Hallituksen esitys: Pörssiyritysten tehtävä jatkossa kestävyysraportti toimintakertomuksen kylkeen

Hal­li­tuk­sen esitys: Pörs­si­yri­tys­ten tehtävä jat­kos­sa kes­tä­vyys­ra­port­ti toi­min­ta­ker­to­muk­sen kylkeen

28.09.2023 13:37
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 4
Tilaajille
Kolarin radan sähköistyksen suunnittelu, petovahinkojen maksu ja maakuntalennot – tässä poimintoja Lapin kannalta tärkeistä päätöksistä budjettiriihessä

Kolarin radan säh­köis­tyk­sen suun­nit­te­lu, pe­to­va­hin­ko­jen maksu ja maa­kun­ta­len­not – tässä poi­min­to­ja Lapin kan­nal­ta tär­keis­tä pää­tök­sis­tä bud­jet­ti­rii­hes­sä

19.09.2023 22:18 3
Tilaajille
Orpon ensimmäinen budjettiriihi: Lisää rahaa tutkimukseen, väyliin ja peruskouluun – valtion velkakehitys aiotaan silti kääntää

Orpon en­sim­mäi­nen bud­jet­ti­rii­hi: Lisää rahaa tut­ki­muk­seen, väyliin ja pe­rus­kou­luun – valtion vel­ka­ke­hi­tys aiotaan silti kääntää

19.09.2023 22:52 15
Budjettiriihestä luvassa veronkevennyksiä ja maakuntalentojen turvaamista – Purra varoitti silti jo mahdollisesti edessä olevista lisäleikkauksista ja veronkorotuksista

Bud­jet­ti­rii­hes­tä luvassa ve­ron­ke­ven­nyk­siä ja maa­kun­ta­len­to­jen tur­vaa­mis­ta – Purra va­roit­ti silti jo mah­dol­li­ses­ti edessä ole­vis­ta li­sä­leik­kauk­sis­ta ja ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

19.09.2023 16:34 5
Tilaajille
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 2
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 14
Tilaajille
Analyysi: Sosialisoiko Riikka Purra työllisyysrahaston varat työnantajilta ja palkansaajilta? – Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Purra eri linjoilla

Ana­lyy­si: So­sia­li­soi­ko Riikka Purra työl­li­syys­ra­has­ton varat työn­an­ta­jil­ta ja pal­kan­saa­jil­ta? – Pää­mi­nis­te­ri Petteri Orpo ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra eri lin­joil­la

14.09.2023 18:23 3
Tilaajille
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 9
Tilaajille
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 7
Tilaajille
Tutkija ennakoi politiikan syksyyn jyrkkääkin vastakkaisasettelua hallituksen ja opposition välillä – "heidän arvonsa ovat niin erilaisia"

Tutkija ennakoi po­li­tii­kan syksyyn jyrk­kää­kin vas­tak­kais­aset­te­lua hal­li­tuk­sen ja op­po­si­tion välillä – "heidän arvonsa ovat niin eri­lai­sia"

03.09.2023 18:30 6
RKP:n Henriksson: Rasismitiedonanto edennyt oikeaan suuntaan, edellytyksiä hallitustyön jatkamiselle on

RKP:n Hen­riks­son: Ra­sis­mi­tie­don­an­to edennyt oikeaan suun­taan, edel­ly­tyk­siä hal­li­tus­työn jat­ka­mi­sel­le on

29.08.2023 17:41 1
Keskusta väläyttää tukea hallitukselle rasismista irtisanoutumisessa – vihreiden Harjanne kriittisenä

Kes­kus­ta vä­läyt­tää tukea hal­li­tuk­sel­le ra­sis­mis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa – vih­rei­den Har­jan­ne kriit­ti­se­nä

22.08.2023 17:50 4
Tilaajille