Hallitus

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 19:21 1

Marin torjuu pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mi­sen lain kautta – Ohi­sa­lol­ta ehdotus liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­mis­ta yri­tyk­sis­tä

03.06.2021 06:30
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

11.05.2021 08:03

Katri Kulmuni pitää riihen lop­pu­tu­los­ta laihana komp­ro­mis­si­na ja vaatii ko­vem­paa me­no­ku­ria – ve­lan­otol­la ei rat­kais­ta Suomen on­gel­mia

01.05.2021 06:00 22
Tilaajille

110 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti jäi vielä ar­voi­tuk­sek­si – "On ris­ke­jä, että sen paketin sisältä löytyy työt­tö­myys­tur­van hei­ken­nyk­siä tai muuta ikävää"

30.04.2021 15:45 4
Tilaajille

Kom­ment­ti: Hel­po­tus ja väsymys vä­lit­tyi­vät vii­si­kos­ta, kun sopuun oli päästy – Annika Saa­rik­ko: "Sopu ei ole täy­del­li­nen, mutta harvoin elämä on"

28.04.2021 16:05 7
Tilaajille

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:13 13

Kom­ment­ti: Vii­sik­ko joutuu paik­kai­le­maan arpiaan – pu­heis­sa sopu löytyi, mutta ku­lis­seis­sa kiehuu

28.04.2021 16:49 3
Tilaajille

Hal­li­tus­krii­si on lau­kea­mas­sa – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko: ”Pa­la­set alkavat lok­sah­del­la koh­dal­leen”

28.04.2021 11:36 4

Hal­li­tus tar­vit­see op­po­si­tion tukea EU:n el­py­mis­pa­ke­tin hy­väk­syn­tään – "Siir­räm­me vastuun sinne, minne se kuuluu"

27.04.2021 20:39 8

Hal­li­tus yritti avata um­pi­sol­mua il­ta­kym­me­neen – ke­hys­neu­vot­te­luis­sa on­gel­ma­na olleet isot linjat

27.04.2021 22:27 11

Krii­siy­ty­neen ke­hys­rii­hen mer­ki­tys on kas­va­nut vä­hi­tel­len, ennen vään­net­tiin bud­jet­ti­rii­hes­sä – mutta miksi pu­hu­taan rii­hes­tä?

27.04.2021 17:04 1
Tilaajille

Kriisiä pukkaa hal­li­tuk­sen lisäksi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa – eri­mie­li­set pää­tök­set antavat sy­ty­ket­tä spe­ku­laa­tioil­le

27.04.2021 19:30
Tilaajille

Marin: Hal­li­tus toteaa tänään poik­keus­olot päät­ty­neek­si

27.04.2021 13:13

Hal­li­tus­vii­si­kon vaikeat ke­hys­neu­vot­te­lut venyvät seit­se­män­nel­le päi­väl­le – Pää­mi­nis­te­ri: "Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­nen tulos täältä tulee"

27.04.2021 10:27

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus pisti teat­te­rit kiinni ja käyn­nis­ti sel­lai­sen itse – se on hyvä, sillä ideo­lo­gia saa näkyä po­li­tii­kas­sa

26.04.2021 19:31 6
Tilaajille

Työl­li­syys­toi­met ja me­no­ke­hyk­set jäy­tä­vät edel­leen hal­li­tus­ta – vii­si­kon kes­kus­te­lut ke­hys­rii­hi­ky­sy­myk­sis­tä jat­ku­vat tänään

26.04.2021 06:10 2

Ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja pa­tis­taa hal­li­tus­ta pa­laa­maan me­no­ke­hyk­siin jo ensi vuonna

25.04.2021 17:33 2

Marin: Tilanne ke­hys­rii­hi­neu­vot­te­luis­sa on vai­keu­tu­nut per­jan­tais­ta, kai­kil­ta puo­lueil­ta vaa­di­taan tahtoa

25.04.2021 11:50 13

Marin kes­kus­te­lee tänään muiden hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jien kanssa – vii­sik­ko jatkaa sun­nun­tai­na klo 11

24.04.2021 14:22 2