Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Saamen kielten ja kult­tuu­rin osaajia so­te-alal­la et­si­tään Suo­mes­sa – sel­vi­tys­tä varten on pe­rus­tet­tu verk­ko­ky­se­ly

Kyselyssä kartoitetaan saamenkielisten sote-henkilöstön tilannetta Suomessa.
Kyselyssä kartoitetaan saamenkielisten sote-henkilöstön tilannetta Suomessa.
Kuva: Jussi Leinonen

Saamenkielentaitoisia ja kulttuurisesti osaavan sote-alan henkilöstön tilannetta kartoitetaan Suomessa. Selvityksellä pyritään parantamaan sote-palvelujen saatavuutta sekä suunnittelemaan sellaisia tulevaisuuden saamenkielisiä palveluja, jotka vastaavat paremmin saamelaisyhteisön tarpeisiin.

Selvitystä varten on laadittu verkkokysely, johon voi vastata inarin-, koltan-, pohjoissaamen ja suomen kielillä. Kysely löytyy tästä linkistä sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Saamelaiskäräjien kotisivuilta.