Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Sokli

Soklin kai­vos­alueen vanhat ra­ken­nuk­set on pian purettu – ­van­him­mat parakit oli ra­ken­net­tu 1960-lu­vul­la

14.09.2021 07:00 1
Tilaajille

KHO vie­rai­li paikan päällä Sok­lis­sa – Va­li­tus­lu­van myön­tä­mi­nen rat­kais­taan myö­hem­min kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den is­tun­nos­sa: Rat­kai­su pe­rus­tuu ha­vain­to­jen lisäksi kir­jal­li­seen sel­vi­tyk­seen

01.09.2021 20:43 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sok­lis­ta eko­lo­giaa ja ener­giaa

02.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tuu­ko il­ma­ke­hä säh­köau­toi­lul­la?

30.06.2021 06:30 3
Tilaajille

Itä-La­pin suuret hank­keet haih­tu­vat yksi toi­sen­sa perään – Yaran luo­pu­mis­pää­tös ih­me­tyt­tää sa­vu­kos­ke­lai­sia

22.12.2020 07:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Omis­ta­ja­vaih­dos van­kis­taa Soklin mai­net­ta ikui­suus­hank­kee­na

18.12.2020 10:22
Tilaajille

Yara myy kym­me­nien mil­joo­nien Soklin pilk­ka­hin­nal­la – Lu­pa­pro­ses­sin ve­ny­mi­sen vuoksi jou­dut­tu te­ke­mään muita rat­kai­su­ja, sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja

11.12.2020 13:22 1
Tilaajille

Sillä välin kun toi­mi­vat kai­vok­set lou­hi­vat ja laa­je­ne­vat, vi­reil­lä olevat kai­vos­hank­keet nyt­käh­te­le­vät eteen­päin – Missä mennään Lapin kai­vos­ten ja kai­vos­hank­kei­den kanssa?

14.09.2020 15:26 5
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki purkaa vanhoja kouluja – asbesti lisää pur­ku-ura­kan haas­teel­li­suut­ta

19.05.2020 15:44 1
Tilaajille

Soklin ase­ma­kaa­va­pää­tök­ses­tä tehdyt va­li­tuk­set nurin

28.10.2019 22:04
Tilaajille

Soklin fos­fo­ri­mal­min kai­rauk­set jat­ku­vat ensi vuonna – malmin kul­je­tus on pää­tet­ty hoitaa re­koil­la ja ju­nal­la, mutta Yara ei ole kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta Sal­las­ta poh­joi­seen

25.10.2019 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soklin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuks­ten ar­vioin­nis­sa puut­tei­ta

07.10.2019 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soklia suun­ni­tel­laan ym­pä­ris­tö ja ihmiset huo­mioi­den

17.09.2019 12:40
Tilaajille