pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Ruotsin raja
Haaparannan rajalla tapahtunut operaatio ei liittynyt sisärajavalvonnan palauttamiseen – Ruotsin tulli valvoi tehostetusti salakuljetusta

Haa­pa­ran­nan rajalla ta­pah­tu­nut ope­raa­tio ei liit­ty­nyt si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­seen – ­Ruot­sin tulli valvoi te­hos­te­tus­ti sa­la­kul­je­tus­ta

17.05.2022 10:34 2
Tilaajille
Iäkäs mies katosi Haaparannalla perjantaina – Ruotsin poliisi pyytää havaintoja

Iäkäs mies katosi Haa­pa­ran­nal­la per­jan­tai­na – Ruotsin poliisi pyytää ha­vain­to­ja

16.05.2022 18:54
Ruotsiin pääsee perjantaista lähtien jälleen koronapassilla

Ruot­siin pääsee per­jan­tais­ta lähtien jälleen ko­ronapas­sil­la

18.01.2022 17:03 3
Tilaajille
Ruotsi muuttaa maahantulosääntöjä aikaisintaan ensi tiistaina – koululaiset voivat kuitenkin ylittää rajan ilman negatiivista koronatestiä

Ruotsi muuttaa maa­han­tu­lo­sään­tö­jä ai­kai­sin­taan ensi tiis­tai­na – kou­lu­lai­set voivat kui­ten­kin ylittää rajan ilman ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

11.01.2022 17:44
Tilaajille
Ruotsiin matkustamiseen vaaditaan huomisesta alkaen negatiivinen koronatesti – rokotetodistus ei enää rajalla riitä

Ruot­siin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan huo­mi­ses­ta alkaen ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – ro­ko­te­to­dis­tus ei enää rajalla riitä

27.12.2021 16:17 2
Tilaajille
Hyvällä tullimiehellä pitää olla kolme silmää, että yhdellä voi katsoa tarvittaessa poispäin – kaksi tullivartijaa kertoo uransa mieleenpainuvimmat hetket aina reppuviinoista polkupyöräkatumukseen

Hyvällä tul­li­mie­hel­lä pitää olla kolme silmää, että yhdellä voi katsoa tar­vit­taes­sa pois­päin – kaksi tul­li­var­ti­jaa kertoo uransa mie­leen­pai­nu­vim­mat hetket aina rep­pu­vii­nois­ta pol­ku­pyö­rä­ka­tu­muk­seen

09.12.2021 20:04 2
Tilaajille
Rajojen sulkeminen tuo pitkäaikaiset arvet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajojen sul­ke­mi­nen tuo pit­kä­ai­kai­set arvet

27.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Poimijoiden koronaketju saatiin kuriin Älvsbyssä – Norrbottenissa koronatartunnat lähtivät takaisin laskuun

Poi­mi­joi­den ko­ro­na­ket­ju saatiin kuriin Älvs­bys­sä – Norr­bot­te­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­nat läh­ti­vät ta­kai­sin laskuun

10.08.2021 10:49
Tilaajille
Joka kolmas auto pysäytetään – Tornionjokivarren rajanylityspaikoilla saatu negatiivisia koronatestituloksia

Joka kolmas auto py­säy­te­tään – Tor­nion­jo­ki­var­ren ra­jan­yli­tys­pai­koil­la saatu ne­ga­tii­vi­sia ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sia

06.08.2021 18:00
Tilaajille
Rajaylitykset jatkavat kasvuaan Norjan vastaisella rajalla

Ra­ja­yli­tyk­set jat­ka­vat kas­vuaan Norjan vas­tai­sel­la rajalla

20.07.2021 14:25
Tilaajille
Hallitus ei vielä höllennä maahantulon rajoituksia, riskimaan raja-arvo pysyy ennallaan

Hal­li­tus ei vielä höl­len­nä maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia, ris­ki­maan ra­ja-ar­vo pysyy en­nal­laan

19.11.2020 14:25
HS-tiedot: Ruotsista tulo tiukkenee ensi viikolla

HS-tie­dot: Ruot­sis­ta tulo tiuk­ke­nee ensi vii­kol­la

22.09.2020 12:55 1
Tilaajille
Hallitus harkitsee rajoitusten poistamista Ruotsin osalta: Sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osittain tai kokonaan

Hal­li­tus har­kit­see ra­joi­tus­ten pois­ta­mis­ta Ruotsin osalta: Si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osit­tain tai ko­ko­naan

06.08.2020 14:10 4
Tilaajille
Wille Rydman piipahti maarajan yli Ruotsissa – Lapin rajavartiosto tutkii nyt, rikkoiko kansanedustaja lakia

Wille Rydman pii­pah­ti maa­ra­jan yli Ruot­sis­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii nyt, rik­koi­ko kan­san­edus­ta­ja lakia

21.07.2020 16:27 2
Tilaajille
Ruotsin kansalainen joutui käsirautoihin rajalla ja auto kävi tyhjäkäynnillä tunnin – "En koskaan kieltäytynyt mistään, vaan esitin kysymyksiä"

Ruotsin kan­sa­lai­nen joutui kä­si­rau­toi­hin rajalla ja auto kävi tyh­jä­käyn­nil­lä tunnin – "En koskaan kiel­täy­ty­nyt mis­tään, vaan esitin ky­sy­myk­siä"

08.07.2020 20:12 9
Tilaajille
Kansalaisuus tekee meistä eriarvoisia
Kolumni

Kan­sa­lai­suus tekee meistä eri­ar­voi­sia

05.07.2020 13:21 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­de­taan omat kan­sa­lai­set

04.07.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01
Tilaajille
Mitä kameroita Tornioon on tullut? - Rajavartioston kamerakyltit ilmestyivät Tornion teiden varteen

Mitä ka­me­roi­ta Tor­nioon on tullut? - Ra­ja­var­tios­ton ka­me­ra­kyl­tit il­mes­tyi­vät Tornion teiden varteen

24.04.2020 21:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vi­hol­li­nen ei tule aina idästä

15.04.2020 03:15
Tilaajille