Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Maahantulorajoitukset
Suomen ja Venäjän maarajan ylityspaikat pysyvät suljettuina 14. huhtikuuta asti

Suomen ja Venäjän maa­ra­jan yli­tys­pai­kat pysyvät sul­jet­tui­na 14. huh­ti­kuu­ta asti

08.02.2024 13:46 8
HS:n tiedot: Hallitus aikoo jatkaa itärajan sulkua kuukaudella

HS:n tiedot: Hal­li­tus aikoo jatkaa itä­ra­jan sulkua kuu­kau­del­la

10.01.2024 17:01 2
Tilaajille
Ruotsi muuttaa maahantulosääntöjä aikaisintaan ensi tiistaina – koululaiset voivat kuitenkin ylittää rajan ilman negatiivista koronatestiä

Ruotsi muuttaa maa­han­tu­lo­sään­tö­jä ai­kai­sin­taan ensi tiis­tai­na – kou­lu­lai­set voivat kui­ten­kin ylittää rajan ilman ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

11.01.2022 17:44
Tilaajille
Suomi palauttaa sisärajavalvonnan – Suomeen saapuvilta vaaditaan muun muassa todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestitulokseta

Suomi pa­laut­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – Suomeen saa­pu­vil­ta vaa­di­taan muun muassa to­dis­tus alle 48 tuntia van­has­ta ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­se­ta

28.12.2021 07:00
Tilaajille
Ruotsiin matkustamiseen vaaditaan huomisesta alkaen negatiivinen koronatesti – rokotetodistus ei enää rajalla riitä

Ruot­siin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan huo­mi­ses­ta alkaen ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – ro­ko­te­to­dis­tus ei enää rajalla riitä

27.12.2021 16:17 2
Tilaajille
Maahantulon vaatimukset kiristyvät tiistaina EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta

Maa­han­tu­lon vaa­ti­muk­set ki­ris­ty­vät tiis­tai­na EU:n ja Schen­gen-alueen ul­ko­puo­lel­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta

20.12.2021 17:33 2
Tilaajille
Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville, vaatimukset voimaan tiistaina

Maa­han­tu­lon ehdot tiu­ken­tu­vat kol­man­sis­ta maista mat­kus­ta­vil­le, vaa­ti­muk­set voimaan tiis­tai­na

16.12.2021 15:30 1
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38
Tilaajille
Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan – koskee Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä

Ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan – koskee Suomen ja Schen­gen-aluee­seen kuu­lu­mat­to­mien kol­man­sien maiden välistä lii­ken­net­tä

04.11.2021 17:11
Tilaajille
Lapin koronatestauskapasiteetti ei riitä, vaikka vain joka viides matkailija pitäisi testata

Lapin ko­ro­na­tes­taus­ka­pa­si­teet­ti ei riitä, vaikka vain joka viides mat­kai­li­ja pitäisi testata

06.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Matkailutoimijat pettyivät maahantulorajoitusten jatkamisesta: "Esitys osoittaa selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat"

Mat­kai­lu­toi­mi­jat pet­tyi­vät maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta: "Esitys osoit­taa sel­väs­ti sen, että hal­li­tus ei ym­mär­rä, miten vai­keas­sa ti­lan­tees­sa mat­kai­lu­alan yrit­tä­jät ja työn­te­ki­jät ovat"

21.09.2021 16:45 17
Tilaajille
Maahantulorajoituksista tulee luopua ja päätös kannattaa tehdä mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sis­ta tulee luopua ja päätös kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian

29.08.2021 14:00 10
Tilaajille
Norjaan matkustaminen saattaa vaikeutua entisestään – Suomi muuttui tartuntakartalla kokonaan oranssiksi,  lisärajoituksista päätetään perjantaina

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen saattaa vai­keu­tua en­ti­ses­tään – Suomi muuttui tar­tun­ta­kar­tal­la ko­ko­naan orans­sik­si, li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään per­jan­tai­na

05.08.2021 21:02
Tilaajille
Sisärajavalvonta poistuu maanantaista alkaen – maahantulijoita seulataan jatkossa pistokokein, eikä kaikkien koronatodistuksia ole mahdollista tarkistaa

Si­sä­ra­ja­val­von­ta poistuu maa­nan­tais­ta alkaen – maa­han­tu­li­joi­ta seu­la­taan jat­kos­sa pis­to­ko­kein, eikä kaik­kien ko­ro­na­to­dis­tuk­sia ole mah­dol­lis­ta tar­kis­taa

23.07.2021 19:30 7
Tilaajille
Rajan ylittäminen Suomen ja Norjan välillä on taas mahdollista ympäri vuorokauden – Rajoitusten poistuminen koskee Suomen puolella olevia rajanylitysasemia, Norjalla voi olla omia rajoituksia

Rajan ylit­tä­mi­nen Suomen ja Norjan välillä on taas mah­dol­lis­ta ympäri vuo­ro­kau­den – Ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen koskee Suomen puo­lel­la olevia ra­ja­ny­li­ty­sa­se­mia, Nor­jal­la voi olla omia ra­joi­tuk­sia

19.07.2021 17:55 1
Suomen ja Norjan välisten raja-asemien aukioloajat poistuvat ensi maanantaina – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuorokauden

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

15.07.2021 16:49
Tilaajille
Sisärajavalvonta jatkuu 25. heinäkuuta asti – katso Lapin sairaanhoitopiirin ja Rajavartiolaitoksen ohjeet maahantuloon ja koronatestaukseen liittyen

Si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu 25. hei­nä­kuu­ta asti – katso Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ohjeet maa­han­tu­loon ja ko­ro­na­tes­tauk­seen liit­tyen

14.07.2021 20:37
Tilaajille
Lappi palaa rajattomaan aikaan näillä näkymin lokakuussa ja siihen totuttelu kannattaa aloittaa jo nyt
Pääkirjoitus

Lappi palaa ra­jat­to­maan aikaan näillä näkymin lo­ka­kuus­sa ja siihen to­tut­te­lu kan­nat­taa aloit­taa jo nyt

13.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Sisäministeriö: sisärajavalvonta jatkuu 25. heinäkuuta saakka

Si­sä­mi­nis­te­riö: si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu 25. hei­nä­kuu­ta saakka

08.07.2021 15:59 1
Tilaajille
Deltamuunnos sai hallituksen tiukentamaan turvallisen maan määritelmää: Pohjois-Norja sopii joukkoon, Ruotsi ei – Katso maanantaina voimaan tulevat uudet rajatoimet

Del­ta­muun­nos sai hal­li­tuk­sen tiu­ken­ta­maan tur­val­li­sen maan mää­ri­tel­mää: Poh­jois-Nor­ja sopii jouk­koon, Ruotsi ei – Katso maa­nan­tai­na voimaan tulevat uudet ra­ja­toi­met

06.07.2021 20:04 9
Tilaajille