rajaliikenne
Viimeisin tunti
Raja-Joosepin rakennustyöt pääsevät täyteen vauhtiin – sisäilmaongelmista kärsinyt raja-asema uusitaan täysin EU-varoin

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ken­nus­työt pää­se­vät täyteen vauh­tiin – si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­nyt ra­ja-ase­ma uu­si­taan täysin EU-va­roin

15:38 0
Tilaajille
Kuukausi
STM päivitti koronavirustilanteen: Länsi-Pohjassa ei kasvomaskisuositusta tällä hetkellä, Suomen ilmaantuvuus jo 10.1, Ruotsille vihreää valoa

STM päi­vit­ti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen: Län­si-Poh­jas­sa ei kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta tällä het­kel­lä, Suomen il­maan­tu­vuus jo 10.1, Ruot­sil­le vihreää valoa

17.09.2020 09:36 0
Länsirajan liikenne vilkastui viime viikolla, kun rajayhteisöjen ylitykset sallittiin

Län­si­ra­jan lii­ken­ne vil­kas­tui viime vii­kol­la, kun ra­ja­yh­tei­sö­jen yli­tyk­set sal­lit­tiin

31.08.2020 17:31 0
Tilaajille
Sisärajavalvonta palautetaan maanantaina Suomen ja Norjan väliselle rajalle – Matkustajan pitää pystyä osoittamaan asiakirjalla kuuluvansa paikalliseen rajayhteisöön

Si­sä­ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan maa­nan­tai­na Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle – Mat­kus­ta­jan pitää pystyä osoit­ta­maan asia­kir­jal­la kuu­lu­van­sa pai­kal­li­seen ra­ja­yh­tei­söön

23.08.2020 16:07 3
Tilaajille
Ruotsin ja Norjan rajan liikennettä helpotetaan – Rajayhteisöjä koskeva helpotus ei päästä matkailemaan laajemmin ja alueella asuminen todistettava tarvittaessa

Ruotsin ja Norjan rajan lii­ken­net­tä hel­po­te­taan – Ra­ja­yh­tei­sö­jä koskeva hel­po­tus ei päästä mat­kai­le­maan laa­jem­min ja alueel­la asu­mi­nen to­dis­tet­ta­va tar­vit­taes­sa

20.08.2020 18:37 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin rajavartiosto: Viime viikolla länsirajan liikenne väheni noin 13 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna – Tornion ylityspaikan valvonnasta vastaa Länsi-Suomen merivartiosto

Lapin ra­ja­var­tios­to: Viime vii­kol­la län­si­ra­jan lii­ken­ne väheni noin 13 pro­sent­tia edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na – Tornion yli­tys­pai­kan val­von­nas­ta vastaa Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to

17.08.2020 21:52 0
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson sanoo HS:ssa yllättyneensä Kiurun esittämistä pakkokaranteeneista

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son sanoo HS:ssa yl­lät­ty­neen­sä Kiurun esit­tä­mis­tä pak­ko­ka­ran­tee­neis­ta

11.08.2020 14:08 3
Tilaajille
"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla

"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pak­ko­ka­ran­tee­nia aletaan so­vel­taa Suomen ja Ruotsin maa­ra­jal­la

11.08.2020 11:23 4
Tilaajille
Ruotsin kansalainen joutui käsirautoihin rajalla ja auto kävi tyhjäkäynnillä tunnin – "En koskaan kieltäytynyt mistään, vaan esitin kysymyksiä"

Ruotsin kan­sa­lai­nen joutui kä­si­rau­toi­hin rajalla ja auto kävi tyh­jä­käyn­nil­lä tunnin – "En koskaan kiel­täy­ty­nyt mis­tään, vaan esitin ky­sy­myk­siä"

08.07.2020 16:21 9
Tilaajille
NRK: Norjan poliisi on käännyttänyt rajalta 11 ulkomaalaista vuorokauden sisällä – Matkailijat palanneet Suomen puolelle

NRK: Norjan poliisi on kään­nyt­tä­nyt rajalta 11 ul­ko­maa­lais­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Mat­kai­li­jat pa­lan­neet Suomen puo­lel­le

07.07.2020 21:47 0
Tilaajille
Lapin kautta maahan tulevat turistit työllistävät Pohjois-Norjan poliisia – käännytyksiä päivittäin

Lapin kautta maahan tulevat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät Poh­jois-Nor­jan po­lii­sia – kään­ny­tyk­siä päi­vit­täin

06.07.2020 17:59 0
Tilaajille
Rajaliikenne Ruotsin rajalla huomattavasti vähäisempää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylittäjät eivät näy Lapin rajavartioston luvuissa

Ra­ja­lii­ken­ne Ruotsin rajalla huo­mat­ta­vas­ti vä­häi­sem­pää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylit­tä­jät eivät näy Lapin ra­ja­var­tios­ton lu­vuis­sa

29.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Ruotsi poistaa matkustusrajoituksia, tartunnat kuitenkin nousussa

Ruotsi poistaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, tar­tun­nat kui­ten­kin nou­sus­sa

04.06.2020 18:57 0
Utsjoen kunta haluaa pikaiset neuvottelut Norjan rajan aukaisemiseksi jo kesäkuun aikana – kunnan elinkeinoelämä on lamaantunut

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­no­elä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille
Rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta ei vielä päätöksiä – Ohisalo: "Rajoitusten purkamista arvioidaan eri maiden tautitilanteiden pohjalta"

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ei vielä pää­tök­siä – Ohi­sa­lo: "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta ar­vioi­daan eri maiden tau­ti­ti­lan­tei­den poh­jal­ta"

03.06.2020 22:07 1
Rajaliikenne kasvoi Lapissa toukokuun viimeisellä viikolla edeltävään viikkoon verrattuna

Ra­ja­lii­ken­ne kasvoi Lapissa tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la edel­tä­vään viik­koon ver­rat­tu­na

01.06.2020 21:33 1
Tilaajille
Lomakkeen täyttö loppui rajalla: tarkistukset jatkuvat edelleen ja länsirajan saa ylittää vain valvotuilla paikoilla, mutta välttämätön henkilökohtainen syy voi riittää

Lo­mak­keen täyttö loppui ra­jal­la: tar­kis­tuk­set jat­ku­vat edel­leen ja län­si­ra­jan saa ylittää vain val­vo­tuil­la pai­koil­la, mutta vält­tä­mä­tön hen­ki­lö­koh­tai­nen syy voi riittää

14.05.2020 14:04 2
Tilaajille
"Tämähän on kuin ennen vanhaan Venäjällä", tuumasi uusista rajamuodollisuuksista tuohtunut torniolainen – Länsirajan liikenne kasvoi viikonloppuna, mutta edelleen rajalla on melko hiljaista

"Tä­mä­hän on kuin ennen vanhaan Ve­nä­jäl­lä", tuumasi uusista ra­ja­muo­dol­li­suuk­sis­ta tuoh­tu­nut tor­nio­lai­nen – Län­si­ra­jan lii­ken­ne kasvoi vii­kon­lop­pu­na, mutta edel­leen rajalla on melko hil­jais­ta

09.05.2020 15:20 12
Tilaajille
Ihmisiä harmittaa, ettei rajan takaa voi hakea lempihammastahnaa tai auton kesärenkaita kuten aina ennen – Tornionlaaksolaisten elämä helpottuu vähän toukokuun puolivälissä

Ihmisiä har­mit­taa, ettei rajan takaa voi hakea lem­pi­ham­mas­tah­naa tai auton ke­sä­ren­kai­ta kuten aina ennen – Tor­nion­laak­so­lais­ten elämä hel­pot­tuu vähän tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

09.05.2020 06:00 3
Tilaajille
Länsirajalla ei tarvitse enää perustella työmatkan välttämättömyyttä – kynnystä alennetaan myös omaisten tapaamisessa

Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä – kyn­nys­tä alen­ne­taan myös omais­ten ta­paa­mi­ses­sa

07.05.2020 16:35 12
Tilaajille