rajaliikenne
Rajoitustoimet näyttävät purevan Länsi-Pohjassa – Kaksi koronavapaata päivää putkeen

Ra­joi­tus­toi­met näyt­tä­vät purevan Län­si-Poh­jas­sa – Kaksi ko­ro­na­va­paa­ta päivää putkeen

10.03.2021 12:59
Tilaajille
Puunkorjaajat uhkasivat joutua ylimääräiselle 100 kilometrin aamulenkille – Muuttuvat säännöt ja aukioloajat rassaavat raja-arkea Pellossa

Puun­kor­jaa­jat uh­ka­si­vat joutua yli­mää­räi­sel­le 100 ki­lo­met­rin aa­mu­len­kil­le – Muut­tu­vat säännöt ja au­ki­olo­ajat ras­saa­vat ra­ja-ar­kea Pel­los­sa

19.02.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 10:49 7
Tilaajille
Muuntoviruksen riivaamalla työmaalla tilanne huononi nopeasti – Töissä jopa 200–300 suomalaista, tartunnan saaneita eri puolilla Suomea, myös Lapissa

Muun­to­vi­ruk­sen rii­vaa­mal­la työ­maal­la tilanne huononi no­peas­ti – Töissä jopa 200–300 suo­ma­lais­ta, tar­tun­nan saa­nei­ta eri puo­lil­la Suomea, myös Lapissa

07.02.2021 17:56 12
Tältä näyttää lauantaiaamuna hiljentynyt raja –  "Ruotsi ei ole asettanut maahantulokieltoa, vaan ehdot"

Tältä näyttää lauan­tai­aa­mu­na hil­jen­ty­nyt raja – "Ruotsi ei ole aset­ta­nut maa­han­tu­lo­kiel­toa, vaan ehdot"

06.02.2021 12:09 9
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin viranomaiset pelkäävät, että akkutehtaan työmaasta tulee Perämeren koronalinko

Poh­jois-Ruot­sin vi­ran­omai­set pel­kää­vät, että ak­ku­teh­taan työ­maas­ta tulee Pe­rä­me­ren ko­ronalin­ko

05.02.2021 13:00 2
Tilaajille

Pa­la­taan­ko Poh­jois­mai­den välillä enää koskaan va­paa­seen liik­ku­vuu­teen – Pa­la­taan, mutta aikaa se vie, sanoo yh­teis­työ­mi­nis­te­ri

03.02.2021 17:10 1
Tilaajille
Rajakauppiaiden pitkälle piinalle ei näy loppua – Tietoa niukasti saatavilla, mutta kaupan valikoimat pitäisi kyetä moninkertaistamaan tarvittaessa nopeasti

Ra­ja­kaup­piai­den pit­käl­le pii­nal­le ei näy loppua – Tietoa niu­kas­ti saa­ta­vil­la, mutta kaupan va­li­koi­mat pitäisi kyetä mo­nin­ker­tais­ta­maan tar­vit­taes­sa no­peas­ti

02.02.2021 06:00
Tilaajille
Rajoitukset purevat – Rajaliikenne vähentynyt merkittävästi Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla

Ra­joi­tuk­set purevat – Ra­ja­lii­ken­ne vä­hen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Ruotsin ja Norjan vas­tai­sil­la ra­joil­la

01.02.2021 18:10
Tilaajille
Rajaliikenne hiljeni puolella Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla

Ra­ja­lii­ken­ne hiljeni puo­lel­la Ruotsin ja Norjan vas­tai­sel­la rajalla

28.01.2021 19:05
Tilaajille
Lapin rajanylityspaikkojen aukioloa saatetaan rajoittaa, jotta ylittäjät saadaan ohjattua koronatesteihin

Lapin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­oloa saa­te­taan ra­joit­taa, jotta ylit­tä­jät saadaan oh­jat­tua ko­ro­na­tes­tei­hin

25.01.2021 12:28 8
Tilaajille
Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24
Hallitus suitsii maahantuloa kovin rajoituksin, rajayhteisöön kuuluminen ei enää ole peruste maahantulolle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suitsii maa­han­tu­loa kovin ra­joi­tuk­sin, ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen ei enää ole peruste maa­han­tu­lol­le

23.01.2021 06:30
Tilaajille
Hallitus rajoittaa rajaliikennettä ja tiukentaa rajayhteisöön kuuluvien liikkumista rajan yli – Kaikki matkustajat testataan

Hal­li­tus ra­joit­taa ra­ja­lii­ken­net­tä ja tiu­ken­taa ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mis­ta rajan yli – Kaikki mat­kus­ta­jat tes­ta­taan

22.01.2021 20:37 13
Tilaajille
Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tiukentamisesta – kaikki Suomeen tulevat halutaan testata muuntoviruksen torjumiseksi

Hal­li­tus päättää tänään mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – kaikki Suomeen tulevat ha­lu­taan testata muun­to­vi­ruk­sen tor­ju­mi­sek­si

22.01.2021 13:25
Norrbottenin koronaluvut heikkenevät – Haaparannan ja Kalixin tartuntamäärät tuplaantuivat viikossa

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­lu­vut heik­ke­ne­vät – Haa­pa­ran­nan ja Kalixin tar­tun­ta­mää­rät tup­laan­tui­vat vii­kos­sa

18.01.2021 14:50 1
Tilaajille
Tornio hakee lisää koronatestaajia - rajan näytteenottopiste 12 tuntia avoinna

Tornio hakee lisää ko­ro­na­tes­taa­jia - rajan näyt­teen­ot­to­pis­te 12 tuntia avoinna

15.01.2021 20:29
Tilaajille
Viranomaiset pohtivat maanantaina koronatestien ulottamista rajanylittäjiin Torniossa

Vi­ran­omai­set poh­ti­vat maa­nan­tai­na ko­ro­na­tes­tien ulot­ta­mis­ta ra­jan­ylit­tä­jiin Tor­nios­sa

11.01.2021 11:14 4
Tilaajille
Raja-alueiden asukkailta kysytään koronarajoitusten vaikutuksista

Ra­ja-aluei­den asuk­kail­ta ky­sy­tään ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta

07.12.2020 14:57
Tilaajille
STT:n tiedot: Ministerit neuvottelevat tänä iltana rajavalvonnan jatkamisesta, päätöksiä tarkoitus tehdä torstaina

STT:n tiedot: Mi­nis­te­rit neu­vot­te­le­vat tänä iltana ra­ja­val­von­nan jat­ka­mi­ses­ta, pää­tök­siä tar­koi­tus tehdä tors­tai­na

17.11.2020 20:38