rajaliikenne
Ruotsin kansalainen joutui käsirautoihin rajalla ja auto kävi tyhjäkäynnillä tunnin – "En koskaan kieltäytynyt mistään, vaan esitin kysymyksiä"

Ruotsin kan­sa­lai­nen joutui kä­si­rau­toi­hin rajalla ja auto kävi tyh­jä­käyn­nil­lä tunnin – "En koskaan kiel­täy­ty­nyt mis­tään, vaan esitin ky­sy­myk­siä"

08.07.2020 16:21 9
Tilaajille
NRK: Norjan poliisi on käännyttänyt rajalta 11 ulkomaalaista vuorokauden sisällä – Matkailijat palanneet Suomen puolelle

NRK: Norjan poliisi on kään­nyt­tä­nyt rajalta 11 ul­ko­maa­lais­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Mat­kai­li­jat pa­lan­neet Suomen puo­lel­le

07.07.2020 21:47 0
Tilaajille
Lapin kautta maahan tulevat turistit työllistävät Pohjois-Norjan poliisia – käännytyksiä päivittäin

Lapin kautta maahan tulevat tu­ris­tit työl­lis­tä­vät Poh­jois-Nor­jan po­lii­sia – kään­ny­tyk­siä päi­vit­täin

06.07.2020 17:59 0
Tilaajille
Rajaliikenne Ruotsin rajalla huomattavasti vähäisempää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylittäjät eivät näy Lapin rajavartioston luvuissa

Ra­ja­lii­ken­ne Ruotsin rajalla huo­mat­ta­vas­ti vä­häi­sem­pää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylit­tä­jät eivät näy Lapin ra­ja­var­tios­ton lu­vuis­sa

29.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Ruotsi poistaa matkustusrajoituksia, tartunnat kuitenkin nousussa

Ruotsi poistaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, tar­tun­nat kui­ten­kin nou­sus­sa

04.06.2020 18:57 0
Utsjoen kunta haluaa pikaiset neuvottelut Norjan rajan aukaisemiseksi jo kesäkuun aikana – kunnan elinkeinoelämä on lamaantunut

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­no­elä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille
Rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta ei vielä päätöksiä – Ohisalo: "Rajoitusten purkamista arvioidaan eri maiden tautitilanteiden pohjalta"

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta ei vielä pää­tök­siä – Ohi­sa­lo: "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta ar­vioi­daan eri maiden tau­ti­ti­lan­tei­den poh­jal­ta"

03.06.2020 22:07 1
Rajaliikenne kasvoi Lapissa toukokuun viimeisellä viikolla edeltävään viikkoon verrattuna

Ra­ja­lii­ken­ne kasvoi Lapissa tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la edel­tä­vään viik­koon ver­rat­tu­na

01.06.2020 21:33 1
Tilaajille
Lomakkeen täyttö loppui rajalla: tarkistukset jatkuvat edelleen ja länsirajan saa ylittää vain valvotuilla paikoilla, mutta välttämätön henkilökohtainen syy voi riittää

Lo­mak­keen täyttö loppui ra­jal­la: tar­kis­tuk­set jat­ku­vat edel­leen ja län­si­ra­jan saa ylittää vain val­vo­tuil­la pai­koil­la, mutta vält­tä­mä­tön hen­ki­lö­koh­tai­nen syy voi riittää

14.05.2020 14:04 2
Tilaajille
"Tämähän on kuin ennen vanhaan Venäjällä", tuumasi uusista rajamuodollisuuksista tuohtunut torniolainen – Länsirajan liikenne kasvoi viikonloppuna, mutta edelleen rajalla on melko hiljaista

"Tä­mä­hän on kuin ennen vanhaan Ve­nä­jäl­lä", tuumasi uusista ra­ja­muo­dol­li­suuk­sis­ta tuoh­tu­nut tor­nio­lai­nen – Län­si­ra­jan lii­ken­ne kasvoi vii­kon­lop­pu­na, mutta edel­leen rajalla on melko hil­jais­ta

09.05.2020 15:20 12
Tilaajille
Ihmisiä harmittaa, ettei rajan takaa voi hakea lempihammastahnaa tai auton kesärenkaita kuten aina ennen – Tornionlaaksolaisten elämä helpottuu vähän toukokuun puolivälissä

Ihmisiä har­mit­taa, ettei rajan takaa voi hakea lem­pi­ham­mas­tah­naa tai auton ke­sä­ren­kai­ta kuten aina ennen – Tor­nion­laak­so­lais­ten elämä hel­pot­tuu vähän tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

09.05.2020 06:00 3
Tilaajille
Länsirajalla ei tarvitse enää perustella työmatkan välttämättömyyttä – kynnystä alennetaan myös omaisten tapaamisessa

Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä – kyn­nys­tä alen­ne­taan myös omais­ten ta­paa­mi­ses­sa

07.05.2020 16:35 12
Tilaajille
Hallitus jatkaa rajaliikenteen rajoituksia kesäkuun puoliväliin – Osaa rajaliikenteestä avataan jo ensi viikolla jolloin sallitaan "työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne"

Hal­li­tus jatkaa ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ke­sä­kuun puo­li­vä­liin – Osaa ra­ja­lii­ken­tees­tä avataan jo ensi vii­kol­la jolloin sal­li­taan "työ­mat­ka­lii­ken­ne sekä muu vält­tä­mä­tön lii­ken­ne"

07.05.2020 15:40 0
Länsirajalta ei vielä mitään uutta - torstaina päätetään rajoitusten jatkosta

Län­si­ra­jal­ta ei vielä mitään uutta - tors­tai­na pää­te­tään ra­joi­tus­ten jat­kos­ta

05.05.2020 10:56 0
Tilaajille
Rajoitukset hiljensivät Ruotsin rajan, mutta liikenne Norjasta jatkuu lähes entisellään

Ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät Ruotsin rajan, mutta lii­ken­ne Nor­jas­ta jatkuu lähes en­ti­sel­lään

20.04.2020 15:22 0
Tilaajille
Rajaliikenne palautui normaaliksi pääsiäisen jälkeen

Ra­ja­lii­ken­ne pa­lau­tui nor­maa­lik­si pää­siäi­sen jälkeen

17.04.2020 15:07 0
Tilaajille
STM määräsi rajalle lomakerallin – ylittäjien on ryhdyttävä antamaan terveystietonsa

STM määräsi rajalle lo­ma­ke­ral­lin – ylit­tä­jien on ryh­dyt­tä­vä an­ta­maan ter­veys­tie­ton­sa

09.04.2020 18:44 0
Tilaajille
Katri Kulmuni rajaratkaisusta Lapin Kansalle: Suomi edellyttää, että Ruotsi tarjoaa tarvittaessa tehohoitoa Suomelle

Katri Kulmuni ra­ja­rat­kai­sus­ta Lapin Kan­sal­le: Suomi edel­lyt­tää, että Ruotsi tarjoaa tar­vit­taes­sa te­ho­hoi­toa Suo­mel­le

07.04.2020 09:56 0
Tilaajille
Hallitus tiukentaa rajaliikennettä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä – Rajoitukset koskevat myös laivojen henkilöliikennettä

Hal­li­tus tiu­ken­taa ra­ja­lii­ken­net­tä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä – Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös lai­vo­jen hen­ki­lö­lii­ken­net­tä

07.04.2020 09:22 0
EU vaatii pitämään rajat auki kriittisten alojen ammattilaisille, hallitus etsii ratkaisua Lapin työmatkaliikenteeseen ensi viikolla

EU vaatii pi­tä­mään rajat auki kriit­tis­ten alojen am­mat­ti­lai­sil­le, hal­li­tus etsii rat­kai­sua Lapin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen ensi vii­kol­la

04.04.2020 15:51 0