pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Rajayhteisöt
Rajayhteisön liikkuminen helpottunee ensi viikolla Norjan rajalla – Valtioneuvosto päättää tänään sisärajavalvonnan jatkamisesta, liikennettä Ruotsiin ei olla helpottamassa

Ra­ja­yh­tei­sön liik­ku­mi­nen hel­pot­tu­nee ensi vii­kol­la Norjan rajalla – Val­tio­neu­vos­to päättää tänään si­sä­ra­ja­val­von­nan jat­ka­mi­ses­ta, lii­ken­net­tä Ruot­siin ei olla hel­pot­ta­mas­sa

20.05.2021 09:20 4
Tilaajille
Haaparannalla istutaan lounaspöydässä aiempaa väljemmin – Tällaiset ovat ravintolarajoitukset Ruotsissa

Haa­pa­ran­nal­la is­tu­taan lou­nas­pöy­däs­sä aiempaa väl­jem­min – Täl­lai­set ovat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ruot­sis­sa

27.03.2021 08:00 3
Tilaajille

Saa­me­lais­neu­vos­to: Ra­ja­su­lut jakavat per­hei­tä

17.01.2021 13:07
Tilaajille
Länsi-Pohjassa seitsemän uutta koronatartuntaa – tartunnat perhepiireistä ja kyläilyistä, Haaparannalla tilanne heikkenee nopeasti

Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat per­he­pii­reis­tä ja ky­läi­lyis­tä, Haa­pa­ran­nal­la tilanne heik­ke­nee no­peas­ti

07.01.2021 10:51 5
Tilaajille
Hallitus ei vielä höllennä maahantulon rajoituksia, riskimaan raja-arvo pysyy ennallaan

Hal­li­tus ei vielä höl­len­nä maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia, ris­ki­maan ra­ja-ar­vo pysyy en­nal­laan

19.11.2020 14:25
Rajayhteisöön kuuluvien liikkumisen tulee edelleen suuntautua valtionrajan toisella puolella olevaan rajayhteisöön, muistuttaa rajavartiosto

Ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mi­sen tulee edel­leen suun­tau­tua val­tion­ra­jan toi­sel­la puo­lel­la olevaan ra­jayh­tei­söön, muis­tut­taa ra­ja­var­tios­to

07.10.2020 17:46 1
Tilaajille
Valvonta palaa  Ruotsin ja Norjan rajoille – Selvitimme, miten rajayhteisöön kuuluminen määritellään ja miten se todistetaan

Val­von­ta palaa Ruotsin ja Norjan ra­joil­le – Sel­vi­tim­me, miten ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen mää­ri­tel­lään ja miten se to­dis­te­taan

25.09.2020 18:47 2
Tilaajille

Tor­nion­laak­son neu­vos­to iloit­see ra­ja­yh­tei­sön laa­jen­tu­mi­ses­ta

24.09.2020 22:35
Tilaajille
Luottamuksen palauttaminen raja-alueelle vaatii panostusta – Tutkijatohtori: "Koronakriisi on osoittanut, että rajat ylittävä alueellinen kestävyys on monella tapaa haavoittuvaista"

Luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen ra­ja-alueel­le vaatii pa­nos­tus­ta – Tut­ki­ja­toh­to­ri: "Ko­ro­nak­rii­si on osoit­ta­nut, että rajat ylit­tä­vä alueel­li­nen kes­tä­vyys on monella tapaa haa­voit­tu­vais­ta"

03.09.2020 15:22
Tilaajille
Lapin kauppakamari kritisoi hallituksen rajapäätöksiä Norjan ja Suomen rajalla sekä rajayhteisön määrittelyä

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kri­ti­soi hal­li­tuk­sen ra­ja­pää­tök­siä Norjan ja Suomen rajalla sekä ra­ja­yh­tei­sön mää­rit­te­lyä

01.09.2020 19:15 2
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohi vaatii rajayhteisön linjausten nopeaa muuttamista: "Määritelmä keinotekoinen ja liian suppea"

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi vaatii ra­ja­yh­tei­sön lin­jaus­ten nopeaa muut­ta­mis­ta: "Mää­ri­tel­mä kei­no­te­koi­nen ja liian suppea"

27.08.2020 15:00
Tilaajille
Suomen laki ei tunne rajayhteisöä – Pandemian aikana on luotu velvoittavilta kuulostavia suosituksia, jotka eivät perustu mihinkään lakiin

Suomen laki ei tunne ra­ja­yh­tei­söä – Pan­de­mian aikana on luotu vel­voit­ta­vil­ta kuu­los­ta­via suo­si­tuk­sia, jotka eivät perustu mi­hin­kään lakiin

27.08.2020 13:16 3
Tilaajille
Utsjoen kunta ja Tenonlaakson yrittäjäjärjestö pyytävät sisäministeriötä arvoimaan uudelleen rajayhteisön määritelmän: ""Rajaus merkitsee rajakaupalle lähes rajojen sulkemista"

Utsjoen kunta ja Te­non­laak­son yrit­tä­jä­jär­jes­tö pyy­tä­vät si­sä­mi­nis­te­riö­tä ar­voi­maan uu­del­leen ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­män: ""­Ra­jaus mer­kit­see ra­ja­kau­pal­le lähes rajojen sul­ke­mis­ta"

27.08.2020 12:47
Tilaajille
Tornionlaakson neuvosto esittää Suomen hallitukselle rajayhteisön määritelmän laajentamista – nykyinen määritelmä asettaa tornionlaaksolaiset neuvoston mukaan eriarvoiseen asemaan

Tor­nion­laak­son neu­vos­to esittää Suomen hal­li­tuk­sel­le ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­män laa­jen­ta­mis­ta – ny­kyi­nen mää­ri­tel­mä asettaa tor­nion­laak­so­lai­set neu­vos­ton mukaan eri­ar­voi­seen asemaan

27.08.2020 10:04 2
Tilaajille