Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Rajoitusten purku
Koronarokotuksissa on ryhtiliikkeen paikka, jos haluamme avoimen yhteiskunnan takaisin
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on ryh­ti­liik­keen paikka, jos ha­luam­me avoimen yh­teis­kun­nan ta­kai­sin

05.10.2021 21:57 2
Tilaajille
Englannin esimerkkiä ei kannata seurata Suomessa ainakaan ennen syksyä
Pääkirjoitus

Eng­lan­nin esi­merk­kiä ei kannata seurata Suo­mes­sa ai­na­kaan ennen syksyä

21.07.2021 16:07
Tilaajille
"Lihakuorma uskallettiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Käsivarressa iloitaan elämän normalisoitumisesta, ensimmäiset norjalaiset ehtivät Kilpishalliin jo aamulla

"Li­ha­kuor­ma us­kal­let­tiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Kä­si­var­res­sa iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta, en­sim­mäi­set nor­ja­lai­set ehtivät Kil­pis­hal­liin jo aamulla

15.06.2020 18:30
Tilaajille
Suomi palaa arkeen: Poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan

Suomi palaa arkeen: Poik­keus­ai­ko­jen lain­sää­dän­tö pu­re­taan

15.06.2020 14:25
"Tammikuu jatkui kolme kuukautta" – Norjan raja avautui ja Kilpisjärvellä iloitaan elämän normalisoitumisesta

"Tam­mi­kuu jatkui kolme kuu­kaut­ta" – Norjan raja avautui ja Kil­pis­jär­vel­lä iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta

15.06.2020 13:54
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Suomen epi­de­mia­ti­lan­ne pa­ran­tu­nut, toi­vot­ta­vas­ti voidaan no­peas­ti siirtyä nor­maa­lim­paan elä­mään"

15.06.2020 10:51
Suomi avaa rajaliikennettä vaiheittain ja lähialueilta, urheilutapahtumiin yli 500 katsojaa erityisjärjestelyin – katso suorana hallituksen tiedotustilaisuutta

Suomi avaa ra­ja­lii­ken­net­tä vai­heit­tain ja lä­hia­lueil­ta, ur­hei­lu­ta­pah­tu­miin yli 500 kat­so­jaa eri­tyis­jär­jes­te­lyin – katso suorana hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

11.06.2020 12:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi avautuu askel ker­ral­laan

31.05.2020 15:26
Tilaajille
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­set ra­joi­tuk­set käyt­töön

20.05.2020 15:26
Tilaajille
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Korona muuttaa matkailua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Korona muuttaa mat­kai­lua

19.05.2020 15:56 1
Tilaajille

Sa­von­lin­na perui suo­si­tuk­sen Län­si-Poh­jas­sa mat­kus­ta­nei­den kou­lu­lais­ten kotiin jää­mi­ses­tä

14.05.2020 13:24
Tilaajille
Itä-Savo: Savonlinna ei halua kouluihin lapsia, jotka ovat käyneet Meri-Lapissa

Itä-Sa­vo: Sa­von­lin­na ei halua kou­lui­hin lapsia, jotka ovat käyneet Me­ri-La­pis­sa

13.05.2020 16:43
Tilaajille
IL: Norja avaa rajojaan, Suomestakin pääsee maahan jos siellä on perheenjäseniä tai kiinteistöjä

IL: Norja avaa ra­jo­jaan, Suo­mes­ta­kin pääsee maahan jos siellä on per­heen­jä­se­niä tai kiin­teis­tö­jä

13.05.2020 11:21
Tilaajille
Kaupat ja kampaamot avaavat ovensa kahdeksan viikkoa kestäneen ulkonaliikkumiskiellon jälkeen Ranskassa

Kaupat ja kam­paa­mot avaavat ovensa kah­dek­san viikkoa kes­tä­neen ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­lon jälkeen Rans­kas­sa

11.05.2020 10:15
Miten lähiopetus sujuu poikkeusoloissa? Tanskassa koulujen avaaminen pelotti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo vararehtori Johanna Kristensen

Miten lä­hi­ope­tus sujuu poik­keu­so­lois­sa? Tans­kas­sa kou­lu­jen avaa­mi­nen pe­lot­ti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo va­ra­reh­to­ri Johanna Kris­ten­sen

10.05.2020 17:49
Tilaajille
Euroopassa varaudutaan ihmisten liikkeellelähtöön, kun rajoituksia poistetaan

Eu­roo­pas­sa va­rau­du­taan ih­mis­ten liik­keel­le­läh­töön, kun ra­joi­tuk­sia pois­te­taan

09.05.2020 15:25
Hallitus jatkaa rajaliikenteen rajoituksia kesäkuun puoliväliin – Osaa rajaliikenteestä avataan jo ensi viikolla jolloin sallitaan "työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne"

Hal­li­tus jatkaa ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ke­sä­kuun puo­li­vä­liin – Osaa ra­ja­lii­ken­tees­tä avataan jo ensi vii­kol­la jolloin sal­li­taan "työ­mat­ka­lii­ken­ne sekä muu vält­tä­mä­tön lii­ken­ne"

07.05.2020 15:41
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27
Tilaajille