kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Sallan rinneyhtiölle myöntämästä takauksesta ja sijoituksesta tehtiin kunnallisvalitus

Sallan rin­ne­yh­tiöl­le myön­tä­mäs­tä ta­kauk­ses­ta ja si­joi­tuk­ses­ta tehtiin kun­nal­lis­va­li­tus

23.05.2023 11:57
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Aalistunturin alueen hakkuista tehdyn valituksen

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Aa­lis­tun­tu­rin alueen hak­kuis­ta tehdyn va­li­tuk­sen

19.05.2023 14:18 2
Tilaajille
Hallinto-oikeus: aluehallintoviraston päätös rajoittaa metsästystä vir­kis­tys- ja mat­kai­lu­alueil­la oli lainmukainen

Hal­lin­to-oi­keus: alue­hal­lin­to­vi­ras­ton päätös ra­joit­taa met­säs­tys­tä vir­kis­tys- ja mat­kai­lu­alueil­la oli lain­mu­kai­nen

27.03.2023 11:38 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen postimerkkikaavat ovat yksi syy kysyä, kenen ehdoilla kaupunkia rakennetaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men pos­ti­merk­ki­kaa­vat ovat yksi syy kysyä, kenen eh­doil­la kau­pun­kia ra­ken­ne­taan

23.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen Valionrantaan saa nyt rakentaa – rakennuttajakin yllättyi, kun kaavamuutoksesta ei valitettu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­taan saa nyt ra­ken­taa – ra­ken­nut­ta­ja­kin yl­lät­tyi, kun kaa­va­muu­tok­ses­ta ei va­li­tet­tu

16.03.2023 16:30 10
Tilaajille
Rovaniemi tyytyy hallinto-oikeuden ratkaisuun sijoitusselvityksen julkisuudesta – kaupunginhallitus erimielinen päätöksestä

Ro­va­nie­mi tyytyy hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­suun si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen jul­ki­suu­des­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus eri­mie­li­nen pää­tök­ses­tä

13.02.2023 18:11 13
Tilaajille

Oikaisu

25.01.2023 10:16
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupungin vuoden takaisen päätöksen sijoitusselvityksen salassapidosta

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men kau­pun­gin vuoden ta­kai­sen pää­tök­sen si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen sa­las­sa­pi­dos­ta

19.01.2023 15:59 6
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen elinvoimalautakunnan yksityistiepäätöksen – kaupunkilaisten tasavertaisuus on turvattava jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan yk­si­tyis­tie­pää­tök­sen – kau­pun­ki­lais­ten ta­sa­ver­tai­suus on tur­vat­ta­va jat­kos­sa­kin

11.01.2023 16:33 7
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti omakotitalon tontille kaksi rivitaloa – hallinto-oikeus kumosi kaavan

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti oma­ko­ti­ta­lon ton­til­le kaksi ri­vi­ta­loa – hal­lin­to-oi­keus kumosi kaavan

04.01.2023 17:48 11
Tilaajille
Sairaalanniemeä ei päästä vielä rakentamaan, sillä kaava poiki kolme valitusta: "Päätöksiä tehtiin jo ennen kaavoitusta"

Sai­raa­lan­nie­meä ei päästä vielä ra­ken­ta­maan, sillä kaava poiki kolme va­li­tus­ta: "Pää­tök­siä tehtiin jo ennen kaa­voi­tus­ta"

04.01.2023 16:38 24
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:01 15
Tilaajille
Oikeus asettui lappilaisnuorten puolelle: Ivalolainen Leeni Lehtola saa sittenkin matkakorvaukset ammattikouluun – uuden lain ennakkotapaus koko Suomessa

Oikeus asettui lap­pi­lais­nuor­ten puo­lel­le: Iva­lo­lai­nen Leeni Lehtola saa sit­ten­kin mat­ka­kor­vauk­set am­mat­ti­kou­luun – uuden lain en­nak­ko­ta­paus koko Suo­mes­sa

21.11.2022 08:47 5
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin on osattava myös saamen kieltä

Hal­lin­to-oi­keus: Uts­jo­ki­suun koulun ja Saa­me­lais­lu­kion reh­to­rin on osat­ta­va myös saamen kieltä

08.11.2022 20:11 8
Tilaajille
Asiantuntijan mukaan Rovaniemen RoPS-salaus oli selvästi laiton – "On vedetty aika salausmyönteistä linjaa"

Asian­tun­ti­jan mukaan Ro­va­nie­men RoPS-sa­laus oli sel­väs­ti laiton – "On vedetty aika sa­laus­myön­teis­tä linjaa"

08.11.2022 16:38 13
Tilaajille
RoPSilla on yhä valtavat velat Rovaniemen kaupungille – ja lisää kertyy koko ajan: "Seuraava vaihe on perintä"

RoP­Sil­la on yhä val­ta­vat velat Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – ja lisää kertyy koko ajan: "Seu­raa­va vaihe on pe­rin­tä"

07.11.2022 17:36 30
Tilaajille
Kaupunki teki RoPSin kanssa salaisia maksusuunnitelmia, mutta oikeus määräsi ne julki – jättivelalle jopa viisi vuotta korotonta maksuaikaa

Kau­pun­ki teki RoPSin kanssa sa­lai­sia mak­su­suun­ni­tel­mia, mutta oikeus määräsi ne julki – jät­ti­ve­lal­le jopa viisi vuotta ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa

07.11.2022 16:55
Tilaajille
Suurpetokeskuksen eläinten kohtalolle lisäaikaa – hallinto-oikeus päätti kieltää Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruuttamisen täytäntöönpanon

Suur­pe­to­kes­kuk­sen eläin­ten koh­ta­lol­le li­sä­ai­kaa – ­hal­lin­to-oi­keus päätti kieltää Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen eläin­tar­ha­lu­van pe­ruut­ta­mi­sen täy­tän­töön­pa­non

27.10.2022 14:51
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Posiolla sijaitsevia Latituden malminetsintälupia koskevat valitukset – kansalaisten kaivosvaltuuskunta harkitsee jatkotoimenpiteitä: "Jäi vähän hampaankoloon"

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Po­siol­la si­jait­se­via La­ti­tu­den mal­mi­net­sin­tä­lu­pia kos­ke­vat va­li­tuk­set – kan­sa­lais­ten kai­vos­val­tuus­kun­ta har­kit­see jat­ko­toi­men­pi­tei­tä: "Jäi vähän ham­paan­ko­loon"

11.10.2022 13:06 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Le­vä­pe­räi­syyt­tä lail­li­suus­ky­sy­myk­sis­sä

14.09.2022 05:00 1
Tilaajille