Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Kuukausi
Pelkosenniemi saakin panna päätöksensä täytäntöön – hallinto-oikeus kumosi aiemman kieltonsa

Pel­ko­sen­nie­mi saakin panna pää­tök­sen­sä täy­tän­töön – hal­lin­to-oi­keus kumosi aiemman kiel­ton­sa

27.11.2023 12:05 4
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi osittain Pelkosenniemen uuden hallintosäännön – valtuusto ylitti paikoin toimivaltansa hallintosäännöstä päättäessään

Hal­lin­to-oi­keus kumosi osit­tain Pel­ko­sen­nie­men uuden hal­lin­to­sään­nön – val­tuus­to ylitti paikoin toi­mi­val­tan­sa hal­lin­to­sään­nös­tä päät­täes­sään

22.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Rovaniemen ympäristötarkastaja antoi maanottoluvan pohjavesialueelle Pelloon – ely-keskus pitää lupapäätöstä lainvastaisena

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja antoi maan­ot­to­lu­van poh­ja­ve­si­alueel­le Pelloon – ely-kes­kus pitää lu­pa­pää­tös­tä lain­vas­tai­se­na

21.11.2023 16:11 3
Tilaajille
Kahdella kunnanvaltuutetulla on vireillä yhteensä 12 valitusta Pelkosenniemen kunnan päätöksistä – kunnanjohtajan mielestä valitusten taustalla on myös henkilösuhteita

Kah­del­la kun­nan­val­tuu­te­tul­la on vi­reil­lä yh­teen­sä 12 va­li­tus­ta Pel­ko­sen­nie­men kunnan pää­tök­sis­tä – kun­nan­joh­ta­jan mie­les­tä va­li­tus­ten taus­tal­la on myös hen­ki­lö­suh­tei­ta

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Tornio ja Keminmaa saivat vieritettyä sairaalalaskuaan naapurikunnille

Tornio ja Ke­min­maa saivat vie­ri­tet­tyä sai­raa­la­las­kuaan naa­pu­ri­kun­nil­le

07.11.2023 18:06 6
Tilaajille
Vanhemmat
Kemin uimahallin purkamiselle painettiin jarrua, kun Tornionlaakson museo valitti hallinto-oikeuteen: "Historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja"

Kemin ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sel­le pai­net­tiin jarrua, kun Tor­nion­laak­son museo valitti hal­lin­to-oi­keu­teen: "His­to­rial­li­sia ja ym­pä­ris­töl­li­siä arvoja"

31.10.2023 05:00 9
Tilaajille
Hallinto-oikeus asetti toimeenpanokiellon osalle Pelkosenniemen valtuuston päätöksistä

Hal­lin­to-oi­keus asetti toi­meen­pa­no­kiel­lon osalle Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­ton pää­tök­sis­tä

27.10.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemen kolmen vuoden takaisesta virkavalinnasta seurasi korvausvaade – hallinto-oikeus hylkäsi entisen kehitysjohtajan valituksen

Ro­va­nie­men kolmen vuoden ta­kai­ses­ta vir­ka­va­lin­nas­ta seurasi kor­vaus­vaa­de – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi entisen ke­hi­tys­joh­ta­jan va­li­tuk­sen

13.10.2023 16:04
Tilaajille
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6
Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokousta väitetään laittomaksi – valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa kaikki elokuun kokouksen päätökset

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta väi­te­tään lait­to­mak­si – va­li­tuk­ses­sa vaa­di­taan, että hal­lin­to-oi­keus kumoaa kaikki elokuun ko­kouk­sen pää­tök­set

28.09.2023 16:17 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­mu­kai­nen linja tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

28.09.2023 05:00
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Rovaniemi ei olisi saanut salata asianajotoimiston laskujen liitteitä, vaikka niissä on tietoa kaupungin valmistautumisesta sijoituskiistan hovioikeuskäsittelyyn

Ro­va­nie­mi ei olisi saanut salata asian­ajo­toi­mis­ton las­ku­jen liit­tei­tä, vaikka niissä on tietoa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta si­joi­tus­kiis­tan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyyn

15.09.2023 15:38 5
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue sai perinnöksi ison kiistan: Rovaniemi vaatii takaisin 7,1 miljoonan euron siirtoviivemaksut

Lapin hy­vin­voin­ti­alue sai pe­rin­nök­si ison kiis­tan: Ro­va­nie­mi vaatii ta­kai­sin 7,1 mil­joo­nan euron siir­to­vii­ve­mak­sut

02.09.2023 04:30 2
Tilaajille
Rovaniemen yksityistiekiistasta kanneltiin oikeuskanslerille – kantelijan mielestä hallinto-oikeuskin toimi vastoin lakia

Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tie­kiis­tas­ta kan­nel­tiin oi­keus­kans­le­ril­le – kan­te­li­jan mie­les­tä hal­lin­to-oi­keus­kin toimi vastoin lakia

28.08.2023 16:42 3
Tilaajille
Koillismaan Osuuskaupan myymälähanke Pyhätunturilla lykkääntyy – rakennusluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan myy­mä­lä­han­ke Py­hä­tun­tu­ril­la lyk­kään­tyy – ra­ken­nus­lu­vas­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

07.08.2023 17:29 9
Tilaajille
Miljardien eurojen investoinnit matelevat lupakäsittelyssä – Keskuskauppakamari: "Ennakoitavampi luvitus toisi kilpailuetua"

Mil­jar­dien eurojen in­ves­toin­nit ma­te­le­vat lu­pa­kä­sit­te­lys­sä – Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: "En­na­koi­ta­vam­pi luvitus toisi kil­pai­lue­tua"

28.07.2023 11:14 5
Tilaajille
Konsernitalouspäällikön valinta Rovaniemellä meni oikein – hallinto-oikeus hylkäsi Janne Sandgrenin valinnasta tehdyn valituksen

Kon­ser­ni­ta­lous­pääl­li­kön valinta Ro­va­nie­mel­lä meni oikein – ­hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Janne Sandg­re­nin va­lin­nas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

27.07.2023 20:30 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 11:52 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Porotuholain mukaiset korvaukset pitää maksaa myös niissä paliskunnissa, joissa poroja on ollut liikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Po­ro­tu­ho­lain mu­kai­set kor­vauk­set pitää maksaa myös niissä pa­lis­kun­nis­sa, joissa poroja on ollut liikaa

05.07.2023 13:39 11
Tilaajille