Enontekiön kunta
Kuukausi
Enontekiön kunta myy sähköyhtiönsä Napapiirin Energialle ja Vedelle sekä OP-Henkivakuutukselle 8,7 miljoonalla – kauppa toteutuu ensi vuonna

Enon­te­kiön kunta myy säh­kö­yh­tiön­sä Na­pa­pii­rin Ener­gial­le ja Vedelle sekä OP-Hen­ki­va­kuu­tuk­sel­le 8,7 mil­joo­nal­la – kauppa to­teu­tuu ensi vuonna

03.12.2020 08:04 2
Tilaajille
Enontekiö myy sähkölaitoksen suljetuin ovin

Enon­te­kiö myy säh­kö­lai­tok­sen sul­je­tuin ovin

02.12.2020 10:40 2
Tilaajille
Enontekiön Sähköä esitetään myytäväksi: "Oleellista tässä ei ole kunnan päätösvalta yhtiössä, vaan oleellista on taata kuntalaisten palveluiden toimivuus"

Enon­te­kiön Sähköä esi­te­tään myy­tä­väk­si: "O­leel­lis­ta tässä ei ole kunnan pää­tös­val­ta yh­tiös­sä, vaan oleel­lis­ta on taata kun­ta­lais­ten pal­ve­lui­den toi­mi­vuus"

20.11.2020 17:30 1
Tilaajille
Maailman ensimmäinen porometro avataan Enontekiöllä tapaninpäivänä – "Koska Enontekiön kunta on sitoutunut vähähiilisyyden kehittämiseen, päätimme luoda ekologisen raideliikenteen muodon"

Maail­man en­sim­mäi­nen po­ro­met­ro avataan Enon­te­kiöl­lä ta­pa­nin­päi­vä­nä – "Koska Enon­te­kiön kunta on si­tou­tu­nut vä­hä­hii­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen, pää­tim­me luoda eko­lo­gi­sen rai­de­lii­ken­teen muodon"

20.11.2020 15:37 2
Tilaajille
Vanhemmat
Enontekiön tekninen johtaja nosti 500 euroa liian korkeaa palkkaa kolmen vuoden ajan – Kunnanhallitus tekee perusteetta nostetusta palkka-asiasta tutkintapyynnön

Enon­te­kiön tek­ni­nen johtaja nosti 500 euroa liian korkeaa palkkaa kolmen vuoden ajan – Kun­nan­hal­li­tus tekee pe­rus­teet­ta nos­te­tus­ta palk­ka-asias­ta tut­kin­ta­pyyn­nön

04.09.2020 16:32 1
Tilaajille
Finavia ja Enontekiön kunta allekirjoittivat esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta – "Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina"

Finavia ja Enon­te­kiön kunta al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta – "Mat­kan­jär­jes­tä­jät voivat käyttää len­to­kent­tää ensi ja tu­le­vi­na tal­vi­na"

31.07.2020 13:38
Tilaajille
Enontekiön kunta esittää, että kiitotierahat annettaisiin kunnalle – Aika alkaa loppua, jos lentokenttä halutaan saada auki ensi talveksi

Enon­te­kiön kunta esit­tää, että kii­to­tie­ra­hat an­net­tai­siin kun­nal­le – Aika alkaa loppua, jos len­to­kent­tä ha­lu­taan saada auki ensi tal­vek­si

30.06.2020 17:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­tä­lu­paa ei ole vielä haettu Enon­te­kiöl­le

18.06.2020 11:03
Tilaajille
Enontekiö teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Enon­te­kiö teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

12.05.2020 14:23
Tilaajille
Finavia harkitsee Enontekiön lentoaseman sulkemista – Kunnanjohtaja: "Kentän säilyminen on elinehto"

Finavia har­kit­see Enon­te­kiön len­to­ase­man sul­ke­mis­ta – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kentän säi­ly­mi­nen on eli­neh­to"

05.05.2020 13:47
Tilaajille

Enon­te­kiön uusi hal­lin­to­sään­tö kes­kit­tää valtaa kun­nan­joh­ta­jal­le poik­keus­olo­jen ajaksi

06.04.2020 16:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Santeri Kirkkala

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulun sul­ke­mi­nen on lasten etu

14.03.2020 22:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Birgitta Eira

Lu­ki­jal­ta: Nyt rat­kais­taan Pel­to­vuo­man koulun kohtalo

11.03.2020 08:43
Tilaajille
Enontekiön lentokentän matkustajamäärät kasvoivat tammikuussa – kenttä kaipaa kunnostusta, jotta toiminta voisi jatkua

Enon­te­kiön len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa – kenttä kaipaa kun­nos­tus­ta, jotta toi­min­ta voisi jatkua

09.03.2020 13:53
Tilaajille

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ hait­ta­si lii­ken­net­tä vt 21:llä Mark­ki­nan poh­jois­puo­lel­la Enon­te­kiöl­lä

02.03.2020 20:37
Tilaajille
Lukijalta: Peltovuoman koulun lakkauttamista vastustetaan
Lukijalta Mielipide Pigga Keskitalo

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulun lak­kaut­ta­mis­ta vas­tus­te­taan

01.03.2020 19:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulu säi­ly­tet­tä­vä

29.02.2020 22:47
Tilaajille
Lukijalta: Menetin luottamukseni Enontekiön kuntapäättäjiin
Lukijalta Mielipide Anni Kuusela

Lu­ki­jal­ta: Menetin luot­ta­muk­se­ni Enon­te­kiön kun­ta­päät­tä­jiin

27.02.2020 10:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hellin Pietikäinen

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulua ei saa lak­kaut­taa

24.02.2020 08:35
Tilaajille
Enontekiö sai ensimmäisen kunnan omistaman kuntosalin Hettaan – kuntalaiset pääsevät tutustumaan laitteisiin avajaisviikolla kuntosaliohjaajan avulla

Enon­te­kiö sai en­sim­mäi­sen kunnan omis­ta­man kun­to­sa­lin Hettaan – kun­ta­lai­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan lait­tei­siin ava­jais­vii­kol­la kun­to­sa­li­oh­jaa­jan avulla

21.01.2020 15:58
Tilaajille