Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Petteri Orpo
Hallituksen tiedonanto ohjelmineen ei riitä, ellei perussuomalaiset käännä selkäänsä kaikenlaiselle rasismille – tosin se voi maksaa ääniä tulevissa vaaleissa
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen tie­do­nan­to oh­jel­mi­neen ei riitä, ellei pe­rus­suo­ma­lai­set käännä sel­kään­sä kai­ken­lai­sel­le ra­sis­mil­le – tosin se voi maksaa ääniä tu­le­vis­sa vaa­leis­sa

17.08.2023 19:00 18
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Petteri Orposta val­tio­mie­hek­si?

10.08.2023 05:00 1
Orpo MTV:lle: Rydmanin yksityisviestien kielenkäyttö sopimatonta

Orpo MTV:l­le: Ryd­ma­nin yk­si­tyis­vies­tien kie­len­käyt­tö so­pi­ma­ton­ta

28.07.2023 14:46 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hal­li­tuk­sen eväät syöty?

20.07.2023 14:11 2
Toimittajalta: Sekä sanoilla että hiljaisuudella on väliä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sekä sa­noil­la että hil­jai­suu­del­la on väliä

20.07.2023 08:00
Pääministeri Orpo kiersi Brysselissä kysymyksen hallituksen toimintakyvystä – painotti kuitenkin keskustelun merkitystä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo kiersi Brys­se­lis­sä ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä – pai­not­ti kui­ten­kin kes­kus­te­lun mer­ki­tys­tä

17.07.2023 19:43 13
Orpo ja Purra astelivat vihdoin median eteen – Riikka Purra selvensi anteeksipyyntönsä kohdetta: "Pyysin anteeksi kaikilta, jotka ovat tekstini lukeneet"

Orpo ja Purra as­te­li­vat vihdoin median eteen – Riikka Purra sel­ven­si an­teek­si­pyyn­tön­sä koh­det­ta: "Pyysin an­teek­si kai­kil­ta, jotka ovat teks­ti­ni lu­ke­neet"

12.07.2023 20:00 17
Tilaajille
Hallitus sitoutui yhteisiin arvoihin Purra-kohun jälkimainingeissa – nyt se ei enää voi eikä saa hyväksyä rasistisia mielenilmaisuja
Pääkirjoitus

Hal­li­tus si­tou­tui yh­tei­siin ar­voi­hin Pur­ra-ko­hun jäl­ki­mai­nin­geis­sa – nyt se ei enää voi eikä saa hy­väk­syä ra­sis­ti­sia mie­len­il­mai­su­ja

12.07.2023 16:01 41
Orpo tiedotustilaisuudessa: En mitenkään voi hyväksyä Purran 15 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä – Purran mukaan kyse "sisäpiirihuumorista"

Orpo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: En mi­ten­kään voi hy­väk­syä Purran 15 vuotta sitten kir­joit­ta­mia teks­te­jä – Purran mukaan kyse "si­sä­pii­ri­huu­mo­ris­ta"

12.07.2023 16:17 35
Analyysi: Petteri Orpo aloitti hallituksen avohaavan hoitamisen laastaroimalla potilaan suun – Pääministeri asteli median eteen yksin ja jätti muut hallituspuolueet edustuskartanon uumeniin

Ana­lyy­si: Petteri Orpo aloitti hal­li­tuk­sen avo­haa­van hoi­ta­mi­sen laas­ta­roi­mal­la po­ti­laan suun – Pää­mi­nis­te­ri asteli median eteen yksin ja jätti muut hal­li­tus­puo­lueet edus­tus­kar­ta­non uu­me­niin

04.07.2023 20:58 1
Tilaajille
Joe Bidenin Suomen vierailu uudessa Nato-maassa on sulka Sauli Niinistön hattuun
Pääkirjoitus

Joe Bidenin Suomen vie­rai­lu uudessa Na­to-maas­sa on sulka Sauli Nii­nis­tön hattuun

03.07.2023 17:09 5
Tilaajille
Analyysi: Hoituuko Junnila-kohun jälkihoito pelkällä ministerivaihdoksella? – Rkp:n Henriksson luottavaisena: "Päällimmäisin tunne on kiitollisuus"

Ana­lyy­si: Hoi­tuu­ko Jun­ni­la-ko­hun jäl­ki­hoi­to pel­käl­lä mi­nis­te­ri­vaih­dok­sel­la? – Rkp:n Hen­riks­son luot­ta­vai­se­na: "Pääl­lim­mäi­sin tunne on kii­tol­li­suus"

30.06.2023 17:18 7
Tilaajille
Vasemmistovalta vaihtui oikeistohallitukseen – Petteri Orpon hallituksen ministerit vannoivat valansa

Va­sem­mis­to­val­ta vaihtui oi­keis­to­hal­li­tuk­seen – Petteri Orpon hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit van­noi­vat valansa

20.06.2023 19:05 5
Tilaajille
Hallitusohjelma saatiin kasaan pihtisynnytyksellä – Suomen politiikassa tapahtuu nyt Petteri Orpon johdolla jyrkkä käänne vasemmalta oikealle
Pääkirjoitus

Hal­li­tu­soh­jel­ma saatiin kasaan pih­ti­syn­ny­tyk­sel­lä – Suomen po­li­tii­kas­sa ta­pah­tuu nyt Petteri Orpon joh­dol­la jyrkkä käänne va­sem­mal­ta oi­keal­le

16.06.2023 19:57 57
"Freedom!" kaikui Säätytalon yläkerrasta, kun seitsemän viikon ennätysneuvottelut saatiin pakettiin – Hallitusohjelma julki perjantaina

"F­ree­dom!" kaikui Sää­ty­ta­lon ylä­ker­ras­ta, kun seit­se­män viikon en­nä­tys­neu­vot­te­lut saatiin pa­ket­tiin – Hal­li­tu­soh­jel­ma julki per­jan­tai­na

15.06.2023 23:04 1
Tilaajille
Hallitusneuvottelut jumiutuivat torstaina iltapäivästä – Hallitusohjelman julkaisu siirtyi jälleen

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ju­miu­tui­vat tors­tai­na il­ta­päi­väs­tä – Hal­li­tu­soh­jel­man jul­kai­su siirtyi jälleen

15.06.2023 18:40
Tilaajille
Tuleva hallitus aikoo tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen – Byrokratiaa aiotaan vähentää ja muun muassa asumistukijärjestelmä uudistaa

Tuleva hal­li­tus aikoo tehdä so­siaa­li­tur­van ko­ko­nais­uu­dis­tuk­sen – By­rok­ra­tiaa aiotaan vä­hen­tää ja muun muassa asu­mis­tu­ki­jär­jes­tel­mä uu­dis­taa

15.06.2023 10:24
Tilaajille
Näkökulma: Tämä tiedetään jo nyt hallitusneuvotteluiden loppuratkaisusta – Torstai ratkaisee paljon, hallitusohjelma ehkä julki jo perjantaina

Nä­kö­kul­ma: Tämä tie­de­tään jo nyt hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den lop­pu­rat­kai­sus­ta – Torstai rat­kai­see paljon, hal­li­tu­soh­jel­ma ehkä julki jo per­jan­tai­na

14.06.2023 18:13 1
Tilaajille
Orpon hallituksen esteet ovat kaatuneet yksi toisensa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – varsinainen kestävyystesti on silti edessä päin
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

08.06.2023 19:30 13