Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päiväkodit
Rovaniemen kaupunki aikoo yksityistää uudelleen Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkodit – suunnitelmia vastustava adressi keräsi nopeasti lähes 500 nimeä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo yk­si­tyis­tää uu­del­leen Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­dit – suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­va adressi keräsi no­peas­ti lähes 500 nimeä

01.11.2023 17:04 11
Tilaajille
Lastenhoitajan hymy ei hyydy edes palkkakuopassa
Kolumni

Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

05.06.2023 05:00 4
Vauhtisokeus kostautui: Valtakunnalliset päiväkotiketjut ovat vaikeuksissa Rovaniemellä ja ympäri maata
Pääkirjoitus

Vauh­ti­so­keus kos­tau­tui: Val­ta­kun­nal­li­set päi­vä­ko­ti­ket­jut ovat vai­keuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä ja ympäri maata

13.04.2023 21:00 3
Rovaniemeläisessä päiväkodissa on todettu streptokokkitartuntoja, aiemmin infektio levisi Kemissä

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa on todettu strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja, aiemmin in­fek­tio levisi Kemissä

24.03.2023 22:06 1
Tilaajille
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Markku Broas: Streptokokkitartuntoja on nyt eri puolilla Lappia – erityiseen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mahdollisuus on hyvä tiedostaa

Markku Broas: Strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja on nyt eri puo­lil­la Lappia – eri­tyi­seen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mah­dol­li­suus on hyvä tie­dos­taa

22.03.2023 17:18
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu käyttöön vuoden myöhässä – eskarit pääsivät jo uusiin tiloihin, koululaiset joutuvat vielä odottamaan

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu käyt­töön vuoden myö­häs­sä – eskarit pää­si­vät jo uusiin ti­loi­hin, kou­lu­lai­set jou­tu­vat vielä odot­ta­maan

13.12.2022 07:00 2
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koululle 1,2 miljoonan euron lisämääräraha – rakennuksen lopullinen hintalappu ei vielä tiedossa

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lul­le 1,2 mil­joo­nan euron li­sä­mää­rä­ra­ha – ra­ken­nuk­sen lo­pul­li­nen hin­ta­lap­pu ei vielä tie­dos­sa

17.11.2022 21:27
Tilaajille
Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, mikä on hoiva-alalla"

Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen hel­pot­tai­si päi­vä­ko­tien palk­kaus­ta: "Päi­vä­ko­tei­hin uhkaa levitä sama työ­voi­ma­pu­la, mikä on hoi­va-alal­la"

19.08.2022 08:01 2
Rovaniemeläinen Asemapäällikön päiväkoti laajentaa toimintaansa Laurin taloon – "Löytyi sellainen talo, joka sopii meidän henkeen"

Ro­va­nie­me­läi­nen Ase­ma­pääl­li­kön päi­vä­ko­ti laa­jen­taa toi­min­taan­sa Laurin taloon – "Löytyi sel­lai­nen talo, joka sopii meidän hen­keen"

14.06.2022 09:57 4
Tilaajille
Koulut ja päiväkodit sulkevan lakon alkaminen varmistui – sovittelulautakunta ei pyydä työministeriltä lakon siirtoa,  neuvotteluissa ei tiettävästi suurta edistystä

Koulut ja päi­vä­ko­dit sul­ke­van lakon al­ka­mi­nen var­mis­tui – so­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta ei pyydä työ­mi­nis­te­ril­tä lakon siir­toa, neu­vot­te­luis­sa ei tiet­tä­väs­ti suurta edis­tys­tä

29.04.2022 12:29 3
Rovaniemen päiväkodeissa on auki peräti sata vakituista työpaikkaa – mistä on kyse?

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­deis­sa on auki peräti sata va­ki­tuis­ta työ­paik­kaa – mistä on kyse?

03.02.2022 16:12 7
Tilaajille
Uusi päiväkoti tuo helpotusta Rovaniemen varhaiskasvatuksen ruuhkaan, mutta vasta vuoden kuluttua

Uusi päi­vä­ko­ti tuo hel­po­tus­ta Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tuk­sen ruuh­kaan, mutta vasta vuoden ku­lut­tua

01.02.2022 16:28 1
Tilaajille
Rovaniemi reagoi jäljitysruuhkaan: Koulu- ja päiväkotialtistuksista ei enää karanteeneja, kotitestejä suositellaan

Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

20.01.2022 13:38 6
Ylläksellä kaksi koronatartuntaa matkailijoilla – kaikkiaan Kolarissa matkailijoilla seitsemän koronatartuntaa

Yl­läk­sel­lä kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa mat­kai­li­joil­la – kaik­kiaan Ko­la­ris­sa mat­kai­li­joil­la seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa

10.12.2021 13:16 4
Tilaajille
Toimittajalta: Ennakointia, kiitos – Rovaniemen syntyvyys on nousussa, mutta päivähoito takkuaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­na­koin­tia, kiitos – Ro­va­nie­men syn­ty­vyys on nou­sus­sa, mutta päi­vä­hoi­to takkuaa

01.12.2021 13:43
Tilaajille
Karesuvannon koululle ja päiväkodille Enontekiöllä rakennetaan nopealla aikataululla väistötilat – oppilaat aloittaisivat väistötiloissa tammikuussa

Ka­re­su­van­non kou­lul­le ja päi­vä­ko­dil­le Enon­te­kiöl­lä ra­ken­ne­taan no­peal­la ai­ka­tau­lul­la väis­tö­ti­lat – op­pi­laat aloit­tai­si­vat väis­tö­ti­lois­sa tam­mi­kuus­sa

20.10.2021 07:00
Tilaajille
JHL: Lastenhoitajien joukkopako alalta on alkanut, ja se uhkaa päiväkoteja

JHL: Las­ten­hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko alalta on al­ka­nut, ja se uhkaa päi­vä­ko­te­ja

12.10.2021 09:33 1
Pienten kiinnostus suomen kieleen on kasvussa – tavoitteena perustaa suomenkielisiä päiväkotiosastoja Haaparannalle

Pienten kiin­nos­tus suomen kieleen on kas­vus­sa – ta­voit­tee­na pe­rus­taa suo­men­kie­li­siä päi­vä­ko­ti­osas­to­ja Haa­pa­ran­nal­le

12.09.2021 17:00
Tilaajille
Rovaniemellä Ylikylän päiväkodissa on todettu koronatartunta

Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:16