Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

varhaiskasvatus
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunnalle esitetään 7–10 uuden päiväkotiryhmän perustamista

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään 7–10 uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män pe­rus­ta­mis­ta

21.04.2022 15:49 1
Tilaajille
Ensi viikolle suunnitellut työtaistelutoimet voivat laittaa koulut kiinni Rovaniemellä – vaikutuksia myös varhaiskasvatukseen

Ensi vii­kol­le suun­ni­tel­lut työ­tais­te­lu­toi­met voivat laittaa koulut kiinni Ro­va­nie­mel­lä – vai­ku­tuk­sia myös var­hais­kas­va­tuk­seen

01.04.2022 14:14 2
Tilaajille
Sijaispula runtelee Rovaniemen kaupungin päiväkoteja – vanhempia on pyydetty hakemaan lapset pois hoidosta normaalia aiemmin

Si­jais­pu­la run­te­lee Ro­va­nie­men kau­pun­gin päi­vä­ko­te­ja – van­hem­pia on pyy­det­ty ha­ke­maan lapset pois hoi­dos­ta nor­maa­lia aiemmin

09.12.2021 12:45
Tilaajille
Kaksivuotias esikoulu testissä – Keminmaa ja Tornio kokeilukuntia

Kak­si­vuo­tias esi­kou­lu tes­tis­sä – Ke­min­maa ja Tornio ko­kei­lu­kun­tia

03.02.2021 01:08
Utsjoella hoidetaan myös norjalaisia lapsia – Varhaiskasvatus on saanut uudet tilat Karigasniemelle ja Utsjoen keskustaan

Uts­joel­la hoi­de­taan myös nor­ja­lai­sia lapsia – Var­hais­kas­va­tus on saanut uudet tilat Ka­ri­gas­nie­mel­le ja Utsjoen kes­kus­taan

16.12.2020 18:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­hoi­ta­ja osana var­hais­kas­va­tuk­sen ti­mant­tis­ta tiimiä

12.09.2020 04:40
Tilaajille
Lapissa yli kymmenen kuntaa on rajoittanut lasten päivähoito-oikeutta – elokuussa palataan vanhaan varhaiskasvatuslakiin: "Voimme joutua miettimään lisätilojen hankkimista"

Lapissa yli kym­me­nen kuntaa on ra­joit­ta­nut lasten päi­vä­hoi­to-oi­keut­ta – elo­kuus­sa pa­la­taan vanhaan var­hais­kas­va­tus­la­kiin: "Voimme joutua miet­ti­mään li­sä­ti­lo­jen hank­ki­mis­ta"

24.07.2020 19:30
Tilaajille
Rovaniemen Poropolun päiväkodissa on todettu koronavirustartunta – Altistuneita tämän hetken tiedon mukaan 33

Ro­va­nie­men Po­ro­po­lun päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­ta tämän hetken tiedon mukaan 33

09.07.2020 16:54 10
Lapille ministeriöltä miljoonapotti varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön palkkaamiseen

Lapille mi­nis­te­riöl­tä mil­joo­na­pot­ti var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tus­hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­seen

22.06.2020 17:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Var­hais­kas­va­tus myös var­hais­ta vä­lit­tä­mis­tä

09.06.2020 14:25
Tilaajille
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12
Ei joukkopakoa: 80 prosenttia lapsista palasi viime viikolla kouluun Lapissa

Ei jouk­ko­pa­koa: 80 pro­sent­tia lap­sis­ta palasi viime vii­kol­la kouluun Lapissa

20.05.2020 11:53
Tilaajille
Touhulan tulevaisuus huolettaa Rovaniemellä, Torniossa ja Sodankylässä – kunnat laativat suunnitelmia sen varalle, jos yksityinen päivähoito loppuu äkillisesti

Tou­hu­lan tu­le­vai­suus huo­let­taa Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja So­dan­ky­läs­sä – kunnat laa­ti­vat suun­ni­tel­mia sen va­ral­le, jos yk­si­tyi­nen päi­vä­hoi­to loppuu äkil­li­ses­ti

20.05.2020 07:00
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 13:30
Tilaajille
Päiväkirja: Paluu päiväkotiin pelastaa avioliittoni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Paluu päi­vä­ko­tiin pe­las­taa avio­liit­to­ni

03.05.2020 19:00
Tilaajille
Rovaniemi aikoo lomauttaa kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät lähes kahdeksi kuukaudeksi – Lomautuksia ei tehdä yhtä aikaa, jotta palvelut pystytään turvaamaan

Ro­va­nie­mi aikoo lo­maut­taa kaikki var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jät lähes kah­dek­si kuu­kau­dek­si – Lo­mau­tuk­sia ei tehdä yhtä aikaa, jotta pal­ve­lut pys­ty­tään tur­vaa­maan

06.04.2020 18:52
Tilaajille
Kunnat kuuntelivat hallitusta: päiväkotimaksuja jätetään perimättä lähes kaikkialla

Kunnat kuun­te­li­vat hal­li­tus­ta: päi­vä­ko­ti­mak­su­ja jä­te­tään pe­ri­mät­tä lähes kaik­kial­la

05.04.2020 07:37
Lapsikato käy Lapin varhaiskasvatuksessa, mutta ryhmien ja yksiköiden yhdistämisiä vältetään – Henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia monessa kunnassa

Lap­si­ka­to käy Lapin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta ryhmien ja yk­si­köi­den yh­dis­tä­mi­siä väl­te­tään – Hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set ovat mah­dol­li­sia monessa kun­nas­sa

01.04.2020 19:26
Tilaajille
JHL: Osassa kunnista on suunniteltu päivähoitoyksiköiden keskittämistä – "On äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä"

JHL: Osassa kun­nis­ta on suun­ni­tel­tu päi­vä­hoi­to­yk­si­köi­den kes­kit­tä­mis­tä – "On ää­rim­mäi­sen tär­keää, että yksiköt pi­de­tään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä"

31.03.2020 16:28
Tilaajille