Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

varhaiskasvatus
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Rovaniemi on laittamassa koulut ja päiväkodit miljoonien säästökuurille – paljon hävikkiä aiheuttava kasvisruoka aiotaan muuttaa erityisruokavalioksi

Ro­va­nie­mi on lait­ta­mas­sa koulut ja päi­vä­ko­dit mil­joo­nien sääs­tö­kuu­ril­le – paljon hä­vik­kiä ai­heut­ta­va kas­vis­ruo­ka aiotaan muuttaa eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si

18.10.2023 15:56 65
Tilaajille
Vanhemmat ymmällään Sodankylän järvikylien varhaiskasvatuksen tilasta: ”Meillä ei ole varhaiskasvatuspaikkaa tällä hetkellä”

Van­hem­mat ym­mäl­lään So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien var­hais­kas­va­tuk­sen ti­las­ta: ”Meillä ei ole var­hais­kas­va­tus­paik­kaa tällä het­kel­lä”

20.06.2023 19:30
Tilaajille
Luomuruokaa, musiikkiteatteria ja kansainvälisyyttä – Rovaniemen yksityisistä päiväkodeista suurin osa on pieniä ja paikallisia, joihinkin jonotetaan jo synnytyslaitokselta

Luo­mu­ruo­kaa, mu­siik­ki­teat­te­ria ja kan­sain­vä­li­syyt­tä – Ro­va­nie­men yk­si­tyi­sis­tä päi­vä­ko­deis­ta suurin osa on pieniä ja pai­kal­li­sia, joi­hin­kin jo­no­te­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta

31.03.2023 19:08 1
Tilaajille
"Elämäntyötä ei haluta myydä" – Rovaniemi on Suomen kärkeä päivähoidon yksityistämisessä, mutta ketjut eivät onnistuneet valtaamaan markkinoita

"E­lä­män­työ­tä ei haluta myydä" – Ro­va­nie­mi on Suomen kärkeä päi­vä­hoi­don yk­si­tyis­tä­mi­ses­sä, mutta ketjut eivät on­nis­tu­neet val­taa­maan mark­ki­noi­ta

31.03.2023 15:37 1
Tilaajille
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Henkilöstö vaihtunut jatkuvasti, aamuisin liian vähän työntekijöitä – kaupunki on valvonut Pilkkeen päiväkoteja koko talven

Hen­ki­lös­tö vaih­tu­nut jat­ku­vas­ti, aa­mui­sin liian vähän työn­te­ki­jöi­tä – kau­pun­ki on val­vo­nut Pilk­keen päi­vä­ko­te­ja koko talven

21.03.2023 20:30 14
Tilaajille
Ei enää yhtään koulu-uudistusta, vaan opettajille työrauha – Lapissa vierailleen OAJ:n puheenjohtajan mukaan nyt niitetään satoa koulutuksen säästöistä

Ei enää yhtään kou­lu-uu­dis­tus­ta, vaan opet­ta­jil­le työ­rau­ha – Lapissa vie­rail­leen OAJ:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan nyt nii­te­tään satoa kou­lu­tuk­sen sääs­töis­tä

03.03.2023 15:25 10
Tilaajille
Kuka tarvitsee äitiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tar­vit­see äitiä?

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on tehnyt yllätystarkastuksen jokaiseen Pilkkeen päiväkotiin ja antanut epäkohdista huomautuksen – pulaa ollut jopa johtajista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on tehnyt yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen jo­kai­seen Pilk­keen päi­vä­ko­tiin ja antanut epä­koh­dis­ta huo­mau­tuk­sen – pulaa ollut jopa joh­ta­jis­ta

25.11.2022 19:53 8
Tilaajille
Pello lupasi halpoja asuntoja, Keminmaa lisää palkkaa – tutkijan mukaan työvoimasta on niin kova pula, että kuntien keskinäinen huutokauppa ei pitkälle kanna

Pello lupasi halpoja asun­to­ja, Ke­min­maa lisää palkkaa – tut­ki­jan mukaan työ­voi­mas­ta on niin kova pula, että kuntien kes­ki­näi­nen huu­to­kaup­pa ei pit­käl­le kanna

06.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunnalle esitetään 7–10 uuden päiväkotiryhmän perustamista

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään 7–10 uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män pe­rus­ta­mis­ta

21.04.2022 15:49 1
Tilaajille
Ensi viikolle suunnitellut työtaistelutoimet voivat laittaa koulut kiinni Rovaniemellä – vaikutuksia myös varhaiskasvatukseen

Ensi vii­kol­le suun­ni­tel­lut työ­tais­te­lu­toi­met voivat laittaa koulut kiinni Ro­va­nie­mel­lä – vai­ku­tuk­sia myös var­hais­kas­va­tuk­seen

01.04.2022 14:14 2
Tilaajille
Sijaispula runtelee Rovaniemen kaupungin päiväkoteja – vanhempia on pyydetty hakemaan lapset pois hoidosta normaalia aiemmin

Si­jais­pu­la run­te­lee Ro­va­nie­men kau­pun­gin päi­vä­ko­te­ja – van­hem­pia on pyy­det­ty ha­ke­maan lapset pois hoi­dos­ta nor­maa­lia aiemmin

09.12.2021 12:45
Tilaajille
Kaksivuotias esikoulu testissä – Keminmaa ja Tornio kokeilukuntia

Kak­si­vuo­tias esi­kou­lu tes­tis­sä – Ke­min­maa ja Tornio ko­kei­lu­kun­tia

03.02.2021 01:08
Utsjoella hoidetaan myös norjalaisia lapsia – Varhaiskasvatus on saanut uudet tilat Karigasniemelle ja Utsjoen keskustaan

Uts­joel­la hoi­de­taan myös nor­ja­lai­sia lapsia – Var­hais­kas­va­tus on saanut uudet tilat Ka­ri­gas­nie­mel­le ja Utsjoen kes­kus­taan

16.12.2020 18:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­hoi­ta­ja osana var­hais­kas­va­tuk­sen ti­mant­tis­ta tiimiä

12.09.2020 04:40
Tilaajille
Lapissa yli kymmenen kuntaa on rajoittanut lasten päivähoito-oikeutta – elokuussa palataan vanhaan varhaiskasvatuslakiin: "Voimme joutua miettimään lisätilojen hankkimista"

Lapissa yli kym­me­nen kuntaa on ra­joit­ta­nut lasten päi­vä­hoi­to-oi­keut­ta – elo­kuus­sa pa­la­taan vanhaan var­hais­kas­va­tus­la­kiin: "Voimme joutua miet­ti­mään li­sä­ti­lo­jen hank­ki­mis­ta"

24.07.2020 19:30
Tilaajille
Rovaniemen Poropolun päiväkodissa on todettu koronavirustartunta – Altistuneita tämän hetken tiedon mukaan 33

Ro­va­nie­men Po­ro­po­lun päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­ta tämän hetken tiedon mukaan 33

09.07.2020 16:54 10