Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

päivähoito
Kuka tarvitsee äitiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka tar­vit­see äitiä?

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Tornio tarvitsee uuden päiväkodin – paineita on yksityisen päivähoidon lisäämiseksi kunnallisten tilalle

Tornio tar­vit­see uuden päi­vä­ko­din – pai­nei­ta on yk­si­tyi­sen päi­vä­hoi­don li­sää­mi­sek­si kun­nal­lis­ten tilalle

28.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Ensimmäinen lakkopäivä sujunut päiväkodeissa ilman suuria ongelmia – näkemykset hoitopaikkojen rajauksesta jakavat varhaiskasvatusjohtajia

En­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä sujunut päi­vä­ko­deis­sa ilman suuria on­gel­mia – nä­ke­myk­set hoi­to­paik­ko­jen ra­jauk­ses­ta jakavat var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jia

03.05.2022 18:53
Tiistaina alkava työtaistelu sulkee Rovaniemellä lähes kaiken kunnallisen päivähoidon – "parempi palkka lisäisi alan veto- ja pitovoimaa", kertoo varhaiskasvatuksen opettaja

Tiis­tai­na alkava työ­tais­te­lu sulkee Ro­va­nie­mel­lä lähes kaiken kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don – "pa­rem­pi palkka lisäisi alan veto- ja pi­to­voi­maa", kertoo var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja

02.05.2022 20:54 3
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Lapsuus ja päiväkotiaika – uutta sisältöä lasten elämään

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Lapsuus ja päi­vä­ko­ti­ai­ka – uutta si­säl­töä lasten elämään

04.03.2022 09:00
Rovaniemen Talvitien päiväkoti halutaan vuokramallilla

Ro­va­nie­men Tal­vi­tien päi­vä­ko­ti ha­lu­taan vuok­ra­mal­lil­la

02.03.2022 09:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Ennakointia, kiitos – Rovaniemen syntyvyys on nousussa, mutta päivähoito takkuaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­na­koin­tia, kiitos – Ro­va­nie­men syn­ty­vyys on nou­sus­sa, mutta päi­vä­hoi­to takkuaa

01.12.2021 13:43
Tilaajille
Lapinrinteen yksityistetty päiväkoti ajautui heti ongelmiin – yrittäjä on hakenut kevennystä kaupungin perimään vuokraan

La­pin­rin­teen yk­si­tyis­tet­ty päi­vä­ko­ti ajautui heti on­gel­miin – yrit­tä­jä on hakenut ke­ven­nys­tä kau­pun­gin pe­ri­mään vuok­raan

24.11.2021 19:28 32
Tilaajille
Osaavatko vain korkeakoulutetut kasvattaa lapsiamme?
Kolumni

Osaa­vat­ko vain kor­kea­kou­lu­te­tut kas­vat­taa lap­siam­me?

01.11.2021 11:03 19
Tilaajille
Tuttu päiväkoti Saarenkylässä muuttui yrityskaupan myötä – Jatkuvasti vaihtuva henkilökunta herättää vanhemmissa jo huolta lasten hyvinvoinnista

Tuttu päi­vä­ko­ti Saa­ren­ky­läs­sä muuttui yri­tys­kau­pan myötä – Jat­ku­vas­ti vaih­tu­va hen­ki­lö­kun­ta he­rät­tää van­hem­mis­sa jo huolta lasten hy­vin­voin­nis­ta

27.10.2021 10:14 4
Pelkosenniemi selvittää perusteellisesti Pyhän päivähoidon tilanteen

Pel­ko­sen­nie­mi sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti Pyhän päi­vä­hoi­don ti­lan­teen

01.10.2021 12:36
Tilaajille
Pienten päiväkotiryhmiin on tunkua, vuoden ikäisistä pikkurovaniemeläisistä lähes puolet jo päivähoidossa

Pienten päi­vä­ko­ti­ryh­miin on tunkua, vuoden ikäi­sis­tä pik­ku­ro­va­nie­me­läi­sis­tä lähes puolet jo päi­vä­hoi­dos­sa

16.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Päivähoitoon negatiivisen tuloksen jälkeen – Lasten infektiolääkäreiden ehdotus sallia lieväoireisten lasten päivähoito ilman testiä yllätti Lapin tartuntatautilääkärit

Päi­vä­hoi­toon ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen jälkeen – Lasten in­fek­tio­lää­kä­rei­den ehdotus sallia lie­vä­oi­reis­ten lasten päi­vä­hoi­to ilman testiä yllätti Lapin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rit

17.08.2020 19:30 2
Tilaajille
Muskarit tulevat päiväkoteihin – Pellossa ja Rovaniemellä alkaa kokeilu musiikkileikkikouluista osana päivähoitopäivää

Mus­ka­rit tulevat päi­vä­ko­tei­hin – Pel­los­sa ja Ro­va­nie­mel­lä alkaa kokeilu mu­siik­ki­leik­ki­kou­luis­ta osana päi­vä­hoi­to­päi­vää

05.08.2020 17:03 1
Tilaajille
Lapissa yli kymmenen kuntaa on rajoittanut lasten päivähoito-oikeutta – elokuussa palataan vanhaan varhaiskasvatuslakiin: "Voimme joutua miettimään lisätilojen hankkimista"

Lapissa yli kym­me­nen kuntaa on ra­joit­ta­nut lasten päi­vä­hoi­to-oi­keut­ta – elo­kuus­sa pa­la­taan vanhaan var­hais­kas­va­tus­la­kiin: "Voimme joutua miet­ti­mään li­sä­ti­lo­jen hank­ki­mis­ta"

24.07.2020 19:30
Tilaajille
Kemi käynnistää Pajarinrannan päiväkodin tekemisen markkinaoikeuteen tehdystä valituksesta huolimatta – kaupunki haluaa saaada vihdon uutta päivähoitotilaa lapsille

Kemi käyn­nis­tää Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din te­ke­mi­sen mark­ki­na­oi­keu­teen teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – kau­pun­ki haluaa saaada vihdon uutta päi­vä­hoi­to­ti­laa lap­sil­le

29.05.2020 11:42
Tilaajille
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12
Touhulan tulevaisuus huolettaa Rovaniemellä, Torniossa ja Sodankylässä – kunnat laativat suunnitelmia sen varalle, jos yksityinen päivähoito loppuu äkillisesti

Tou­hu­lan tu­le­vai­suus huo­let­taa Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja So­dan­ky­läs­sä – kunnat laa­ti­vat suun­ni­tel­mia sen va­ral­le, jos yk­si­tyi­nen päi­vä­hoi­to loppuu äkil­li­ses­ti

20.05.2020 07:00
Tilaajille