tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oppiminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­tis­mi­kir­jon lasten tarpeet tulee vihdoin huo­mioi­da kou­lus­sa

22.11.2023 05:00
Onnea valmistuville – seuraavaan kouluun!
Kolumni

Onnea val­mis­tu­vil­le – seu­raa­vaan kou­luun!

02.06.2023 05:16
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 20:30
Tilaajille
ADHD-peli testissä kouluissa

ADHD-pe­li tes­tis­sä kou­luis­sa

28.05.2023 20:00
Tilaajille
Mitä jos osaankin laulaa? – Minulle sankaruus on alkanut viime vuosina tarkoittaa oman äänen löytämistä
Kolumni

Mitä jos osaan­kin laulaa? – Minulle san­ka­ruus on alkanut viime vuosina tar­koit­taa oman äänen löy­tä­mis­tä

20.05.2023 06:00 1
Hyvät kokemukset koulusta kantavat pitkälle – moni koulumuisto tiivistyy opettajan persoonaan
Kolumni

Hyvät ko­ke­muk­set kou­lus­ta kan­ta­vat pit­käl­le – moni kou­lu­muis­to tii­vis­tyy opet­ta­jan per­soo­naan

03.05.2023 06:00 6
Kestämme heikosti tyhjiä hetkiä, vaikka tylsyyden sietäminen helpottaa elämää
Kolumni

Kes­täm­me hei­kos­ti tyhjiä hetkiä, vaikka tyl­syy­den sie­tä­mi­nen hel­pot­taa elämää

08.03.2023 05:00 1
Geenitutkimuksen lasten teemapäivää vietetään Lapin keskussairaalassa

Gee­ni­tut­ki­muk­sen lasten tee­ma­päi­vää vie­te­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

22.09.2022 10:34
Tilaajille
Luokkahuoneet ja pulpetit heivattiin – Lapin yliopiston harjoittelukoulussa voi opiskella matikkaa vaikka makuuasennossa

Luok­ka­huo­neet ja pul­pe­tit hei­vat­tiin – Lapin yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lus­sa voi opis­kel­la ma­tik­kaa vaikka ma­kuu­asen­nos­sa

12.09.2022 19:36 26
Tilaajille
Päiväkirja: Salapoliisityö vei ihmeellisen kasvin jäljille – kärsivällisyys palkitaan tuntemattomien tunnistamisessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sa­la­po­lii­si­työ vei ih­meel­li­sen kasvin jäl­jil­le – kär­si­väl­li­syys pal­ki­taan tun­te­mat­to­mien tun­nis­ta­mi­ses­sa

01.08.2022 05:00 3
Tilaajille
Elämänkoulu
Kolumni

Elä­män­kou­lu

13.07.2022 08:55
Kielen vaihtuessa esiin voi tulla "toinen persoona" – Mutta viivästyttääkö kaksikielisyys muistisairauden oireiden ilmestymistä?

Kielen vaih­tues­sa esiin voi tulla "toinen per­soo­na" – Mutta vii­väs­tyt­tää­kö kak­si­kie­li­syys muis­ti­sai­rau­den oi­rei­den il­mes­ty­mis­tä?

11.07.2022 06:30
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Koulupolku – oppimisen iloa

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Kou­lu­pol­ku – op­pi­mi­sen iloa

11.03.2022 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­mi­sen su­per­voi­ma tar­vit­see tukea

11.03.2022 04:29
Tilaajille
Lukivaikeus huomataan useimmiten peruskoulussa, mutta joskus vasta aikuisena

Lu­ki­vai­keus huo­ma­taan useim­mi­ten pe­rus­kou­lus­sa, mutta joskus vasta ai­kui­se­na

13.02.2022 11:30 2
Pedagogisia keinoja löytyy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­da­go­gi­sia keinoja löytyy

23.01.2022 20:50
Tilaajille
Alakerta: Lisää osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­ker­ta: Lisää osaavia ai­kuis­ten ja ikään­ty­vien di­gi­tai­to­jen oh­jaa­jia Lappiin

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ma­te­ma­tiik­ka liittyy alue­vaa­lei­hin?

15.01.2022 04:30 2
Tilaajille
LM-kysely: Rehtorit uskovat oppimista mittaavien Pisa-tulosten heikkenevän – "Opettajien pitäisi opettaa, eikä joutua miettimään lastensuojelun asioita"

LM-ky­se­ly: Reh­to­rit uskovat op­pi­mis­ta mit­taa­vien Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­vän – "O­pet­ta­jien pitäisi opet­taa, eikä joutua miet­ti­mään las­ten­suo­je­lun asioi­ta"

21.11.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ku­tai­don edis­tä­mi­nen tar­vit­see rahaa

16.11.2021 04:30
Tilaajille