Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Oikeuskansleri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lakia voidaan tulkita monella tapaa

18.12.2023 05:00 2
Oikeuskanslerin ratkaisu ei ole mielipide
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­kans­le­rin rat­kai­su ei ole mie­li­pi­de

14.12.2023 05:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole ole­mas­sa ab­so­luut­tis­ta to­tuut­ta

10.12.2023 17:33 4
Oikeuskanslerille tuli useita kanteluita perussuomalaisista ministereistä – eivät johda toimenpiteisiin

Oi­keus­kans­le­ril­le tuli useita kan­te­lui­ta pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta mi­nis­te­reis­tä – eivät johda toi­men­pi­tei­siin

18.07.2023 18:11 8
Oikeuskanslerilta moitteet Katri Kulmunille viestintäkoulutusten vuoksi – ei syytä epäillä rikoksesta

Oi­keus­kans­le­ril­ta moit­teet Katri Kul­mu­nil­le vies­tin­tä­kou­lu­tus­ten vuoksi – ei syytä epäillä ri­kok­ses­ta

07.03.2023 11:56 15
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:44 4
Entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka on kuollut 68-vuotiaana

Entinen oi­keus­kans­le­ri Jaakko Jonkka on kuollut 68-vuo­tiaa­na

05.01.2022 20:03 1
Koronatoimista tulee kymmeniä kanteluja kuukausittain – "Epidemia työllistänyt oikeuskansleria myös monella muulla tavalla"

Ko­ro­na­toi­mis­ta tulee kym­me­niä kan­te­lu­ja kuu­kau­sit­tain – "E­pi­de­mia työl­lis­tä­nyt oi­keus­kans­le­ria myös monella muulla ta­val­la"

02.11.2021 18:02
Tilaajille
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Oikeuskansleri suomii ministeriöitä EU-asioiden hitaasta viestinnästä ja pitää viivettä huomattavana

Oi­keus­kans­le­ri suomii mi­nis­te­riöi­tä EU-asioi­den hi­taas­ta vies­tin­näs­tä ja pitää vii­vet­tä huo­mat­ta­va­na

13.10.2020 20:21
Apulaisoikeuskanslerin päätös: Metsähallituksen hallitus ei ole toiminut lainvastaisesti päättäessään entisen pääjohtajan toimitusjohtajasopimuksen

Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin päätös: Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­li­tus ei ole toi­mi­nut lain­vas­tai­ses­ti päät­täes­sään entisen pää­joh­ta­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­muk­sen

10.09.2020 15:03
Tilaajille
Oikeuskansleri arvostelee koronaviestintää ja ohjeistusta epäselväksi – kansalaiset eivät aina tiedä, onko kyse ohjeesta vai velvoitteesta

Oi­keus­kans­le­ri ar­vos­te­lee ko­ro­na­vies­tin­tää ja oh­jeis­tus­ta epä­sel­väk­si – kan­sa­lai­set eivät aina tiedä, onko kyse oh­jees­ta vai vel­voit­tees­ta

21.08.2020 06:00
Oikeuskansleri: Korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus tiukoilla ehdoilla olisi parempi kuin laajat liikkumisrajoitukset

Oi­keus­kans­le­ri: Ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta kertova mo­bii­li­so­vel­lus tiu­koil­la eh­doil­la olisi parempi kuin laajat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set

02.05.2020 11:29
"Kaikki huonot päätökset eivät ole laittomia, mutta kaikki laittomat päätökset ovat huonoja" – Lapista etelään matkannut oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo työssään oikeuden toteutumista

"Kaikki huonot pää­tök­set eivät ole lait­to­mia, mutta kaikki lait­to­mat pää­tök­set ovat huo­no­ja" – Lapista etelään mat­kan­nut oi­keus­kans­le­ri Tuomas Pöysti valvoo työs­sään oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta

30.04.2020 07:00
Oikeuskansleri: Valtio saa hyödyntää teleoperaattorin paikannustietoja ihmisvirtojen liikkumisesta – Mittaa hallituksen rajoituspäätösten vaikuttavuutta

Oi­keus­kans­le­ri: Valtio saa hyö­dyn­tää te­le­ope­raat­to­rin pai­kan­nus­tie­to­ja ih­mis­vir­to­jen liik­ku­mi­ses­ta – Mittaa hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­pää­tös­ten vai­kut­ta­vuut­ta

29.04.2020 17:57
Koronavirustapausten pakkokeinoista ja tiedottamisesta kantelu oikeuskanslerille

Ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten pak­ko­kei­nois­ta ja tie­dot­ta­mi­ses­ta kantelu oi­keus­kans­le­ril­le

09.03.2020 15:18
Oikeuskanslerille viisi kantelua Maria Ohisalon kansliapäällikkönimityksestä - "Epäillään, että nimitys on tehty poliittisin perustein"

Oi­keus­kans­le­ril­le viisi kan­te­lua Maria Ohi­sa­lon kans­lia­pääl­lik­kö­ni­mi­tyk­ses­tä - "E­päil­lään, että nimitys on tehty po­liit­ti­sin pe­rus­tein"

10.02.2020 14:34
Oikeuskansleri ei tutki verotietojen salausta – verottajan linjaukseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

07.11.2019 17:11