Oikeuskansleri
Oikeuskansleri: Korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus tiukoilla ehdoilla olisi parempi kuin laajat liikkumisrajoitukset

Oi­keus­kans­le­ri: Ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta kertova mo­bii­li­so­vel­lus tiu­koil­la eh­doil­la olisi parempi kuin laajat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set

02.05.2020 11:29 0
"Kaikki huonot päätökset eivät ole laittomia, mutta kaikki laittomat päätökset ovat huonoja" – Lapista etelään matkannut oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo työssään oikeuden toteutumista

"Kaikki huonot pää­tök­set eivät ole lait­to­mia, mutta kaikki lait­to­mat pää­tök­set ovat huo­no­ja" – Lapista etelään mat­kan­nut oi­keus­kans­le­ri Tuomas Pöysti valvoo työs­sään oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta

30.04.2020 07:00 0
Oikeuskansleri: Valtio saa hyödyntää teleoperaattorin paikannustietoja ihmisvirtojen liikkumisesta – Mittaa hallituksen rajoituspäätösten vaikuttavuutta

Oi­keus­kans­le­ri: Valtio saa hyö­dyn­tää te­le­ope­raat­to­rin pai­kan­nus­tie­to­ja ih­mis­vir­to­jen liik­ku­mi­ses­ta – Mittaa hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­pää­tös­ten vai­kut­ta­vuut­ta

29.04.2020 17:57 0
Koronavirustapausten pakkokeinoista ja tiedottamisesta kantelu oikeuskanslerille

Ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten pak­ko­kei­nois­ta ja tie­dot­ta­mi­ses­ta kantelu oi­keus­kans­le­ril­le

09.03.2020 15:18 0
Oikeuskanslerille viisi kantelua Maria Ohisalon kansliapäällikkönimityksestä - "Epäillään, että nimitys on tehty poliittisin perustein"

Oi­keus­kans­le­ril­le viisi kan­te­lua Maria Ohi­sa­lon kans­lia­pääl­lik­kö­ni­mi­tyk­ses­tä - "E­päil­lään, että nimitys on tehty po­liit­ti­sin pe­rus­tein"

10.02.2020 13:53 0
Oikeuskansleri ei tutki verotietojen salausta – verottajan linjaukseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta

Oi­keus­kans­le­ri ei tutki ve­ro­tie­to­jen sa­laus­ta – ve­rot­ta­jan lin­jauk­seen voi hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oi­keu­des­ta

07.11.2019 17:11 0