Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Länsi-Pohjan keskussairaala
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
Koronapotilaita on osastoilla ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suosittelee jo riskiryhmille maskin käyttöä

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on osas­toil­la ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suo­sit­te­lee jo ris­ki­ryh­mil­le maskin käyttöä

07.11.2023 19:30 28
Tilaajille
Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistus joutuu ensimmäiseen tositestiin
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tus joutuu en­sim­mäi­seen to­si­tes­tiin

03.11.2023 07:35 16
LKS on ollut Länsi-Pohjaa kustannustehokkaampi, mutta se ei kerro koko totuutta – sairaalan laadun arvioimisessa on huomioitava myös muita mittareita

LKS on ollut Län­si-Poh­jaa kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi, mutta se ei kerro koko to­tuut­ta – sai­raa­lan laadun ar­vioi­mi­ses­sa on huo­mioi­ta­va myös muita mit­ta­rei­ta

02.11.2023 08:44 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­kous­surf­fai­lu on epä­ter­vet­tä

27.10.2023 05:00 2
Länsi-Pohjan keskussairaala saa lahjoituksena hengityksen apuvälineitä

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­la saa lah­joi­tuk­se­na hen­gi­tyk­sen apu­vä­li­nei­tä

25.10.2023 08:55
Tilaajille
"Lappia tulee yhdistää ja vahvistaa - ei repiä" – Meri-Lapin kaupunginjohtajat vetoavat alueen asukkaiden terveyspalveluiden puolesta aluevaltuustoon

"Lappia tulee yh­dis­tää ja vah­vis­taa - ei repiä" – Me­ri-La­pin kau­pun­gin­joh­ta­jat ve­toa­vat alueen asuk­kai­den ter­veys­pal­ve­lui­den puo­les­ta alue­val­tuus­toon

20.10.2023 17:46 10
Tilaajille
Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimuksen irtisanomisen pelätään vievän koko sairaalan mennessään – hoitaja: "emme ole hakeutumassa Rovaniemelle töihin"

Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­sen pe­lä­tään vievän koko sai­raa­lan men­nes­sään – hoi­ta­ja: "emme ole ha­keu­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­le töihin"

20.10.2023 16:48 27
Tilaajille
"Ei tarkoita palveluiden lopettamista" – puheenjohtaja Melaluoto jyrähti polttavasta Mehiläis-keskustelusta

"Ei tar­koi­ta pal­ve­lui­den lo­pet­ta­mis­ta" – pu­heen­joh­ta­ja Me­la­luo­to jyrähti polt­ta­vas­ta Me­hi­läis-kes­kus­te­lus­ta

20.10.2023 13:27 17
Tilaajille
Lapin oppositioedustajat jättivät aloitteen Länsi-Pohjan keskussairaalan rahoituksen jatkamisesta: "Tyrmistys alueilla on ollut suuri"

Lapin op­po­si­tio­edus­ta­jat jät­ti­vät aloit­teen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ra­hoi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta: "Tyr­mis­tys alueil­la on ollut suuri"

20.10.2023 12:37 9
Tilaajille
Potilas odotti sairaalan päivystyksessä seitsemän tuntia lääkärille pääsyä – selvitimme, miksi odotus voi olla useita tunteja

Potilas odotti sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä seit­se­män tuntia lää­kä­ril­le pääsyä – sel­vi­tim­me, miksi odotus voi olla useita tunteja

09.10.2023 18:42 27
Tilaajille
Länsi-Pohjan terveyspalveluiden tulevaisuudesta löytyi alustava sopu – toteutuessaan Mehiläinen voi jatkaa uusin ehdoin

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den tu­le­vai­suu­des­ta löytyi alus­ta­va sopu – to­teu­tues­saan Me­hi­läi­nen voi jatkaa uusin ehdoin

06.10.2023 20:27 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta – päätös tehtävä lokakuun loppuun mennessä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue sel­vit­tää Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lu­jen ul­kois­tuk­sen tu­le­vai­suut­ta – päätös tehtävä lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

04.10.2023 19:15 6
Tilaajille
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minusta tuli Län­si-Poh­jan ystävä

30.09.2023 05:00 2
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ei onnistu, jos sote-menojen kasvua ei saada hillittyä – se voi tarkoittaa jopa hyvinvointialueliitoksia
Pääkirjoitus

Valtion vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen ei on­nis­tu, jos sote-me­no­jen kasvua ei saada hil­lit­tyä – se voi tar­koit­taa jopa hy­vin­voin­ti­alue­lii­tok­sia

25.06.2023 10:29 32
Kaisa Juuso paimentaa hyvinvointialueiden rahakuria – soteosaaja Arpelasta nousee tänään ministeriauton takapenkille painavan sote-ministerin salkun kanssa

Kaisa Juuso pai­men­taa hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­ha­ku­ria – so­teo­saa­ja Ar­pe­las­ta nousee tänään mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­pen­kil­le pai­na­van sote-mi­nis­te­rin salkun kanssa

20.06.2023 13:07 10
Tilaajille
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Kummassakin Lapin sairaalassa on kuusi koronaviruspotilasta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut aktiivisempaa aikaa

Kum­mas­sa­kin Lapin sai­raa­las­sa on kuusi ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut ak­tii­vi­sem­paa aikaa

02.05.2023 15:20 7
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja kipusi voitolle – uusi järjestelmä auttoi sovittamaan lääkärien ja hoitajien työn paremmin yhteen

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja kipusi voi­tol­le – uusi jär­jes­tel­mä auttoi so­vit­ta­maan lää­kä­rien ja hoi­ta­jien työn pa­rem­min yhteen

29.03.2023 16:21 1
Tilaajille