Mehiläinen Länsi-Pohja
Viimeisin tunti
Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin keskussairaalassa avattu poliklinikka parantaa parantumattomasti sairaiden hoitoa

Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa avattu po­li­kli­nik­ka pa­ran­taa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoitoa

06:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Hallituksen sote-esitys: Lappi voi säilyttää kaksi päivystävää keskussairaalaa seuraavien kymmenen vuoden ajan

Hal­li­tuk­sen so­te-esi­tys: Lappi voi säi­lyt­tää kaksi päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa seu­raa­vien kym­me­nen vuoden ajan

13.10.2020 13:46 1
Tilaajille
Aluehallintovirasto puuttui Kemin lääkäripulaan – kaupunginhallitukselle huomautus ja uusi selvityspyyntö

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to puuttui Kemin lää­kä­ri­pu­laan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le huo­mau­tus ja uusi sel­vi­tys­pyyn­tö

12.10.2020 11:17 0
Tilaajille
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52 0
Tilaajille
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läi­sen ra­has­tuk­sel­le loppu

23.09.2020 18:20 0
Tilaajille
Tornio torjuu sote-ulkoistusten mitätöintipykälän – Valtuusto vaatii Länsi-Pohjan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan kirjaamista lakiin

Tornio torjuu so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­ti­py­kä­län – Val­tuus­to vaatii Län­si-Poh­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tys­sai­raa­lan kir­jaa­mis­ta lakiin

22.09.2020 15:57 0
Tilaajille
Kemin valtuusto sallisi sote-ulkoistuksen purkamisen

Kemin val­tuus­to sallisi so­te-ul­kois­tuk­sen pur­ka­mi­sen

22.09.2020 12:07 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Va­sem­mis­to turvaa pal­ve­lu­ja ja työ­paik­ko­ja

18.07.2020 03:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eivätkö työ­pai­kat kiin­nos­ta va­sem­mis­toa?

16.07.2020 03:45 0
Tilaajille
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Osmo Pietarila

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan Länskän toi­min­ta

08.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 1
Länsi-Pohjassa järjestetään mielenilmaus ja kerätään nimiä oman keskussairaalan puolesta

Län­si-Poh­jas­sa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus ja ke­rä­tään nimiä oman kes­kus­sai­raa­lan puo­les­ta

01.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
AVI:lta huomautus Länsi-Pohjalle – Opiskelijat työskentelivät päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta

AVI:lta huo­mau­tus Län­si-Poh­jal­le – Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät päi­vys­tyk­ses­sä ilman riit­tä­vää val­von­taa ja oh­jaus­ta

30.06.2020 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me täl­lais­ta so­te-esi­tys­tä

30.06.2020 10:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ra­sis­mia vai jotain muuta?

24.06.2020 05:25 0
Tilaajille