Rajoitustoimet
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

12.04.2021 19:22 1
Tilaajille
Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, ja päivittäin raportoidaan tuhansista tartunnoista

Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na, ja päi­vit­täin ra­por­toi­daan tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta

12.04.2021 12:10 12
Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin

31.03.2021 16:32 1
Kemijärvi asetti karanteenin noin 350 henkilöä – Altistuneita on päiväkodissa, kouluissa ja hoivakodissa

Ke­mi­jär­vi asetti ka­ran­tee­nin noin 350 hen­ki­löä – Al­tis­tu­nei­ta on päi­vä­ko­dis­sa, kou­luis­sa ja hoi­va­ko­dis­sa

21.03.2021 14:57 2
Norjan viranomaisten vaihtelevat rajanylityskäytännöt hämmentävät Utsjoella – Kunnan kolmella eri rajanylityspaikalla on saattanut olla eri säännöt samaan aikaan

Norjan vi­ran­omais­ten vaih­te­le­vat ra­jan­yli­tys­käy­tän­nöt häm­men­tä­vät Uts­joel­la – Kunnan kol­mel­la eri ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on saat­ta­nut olla eri säännöt samaan aikaan

20.03.2021 13:34
Tilaajille
Ylitornion laajan tartuntaketjun aiheuttajaksi epäillään koronavirusmuunnosta, joka levisi perhejuhlissa – Näytteet tutkitaan THL:n laboratoriossa

Yli­tor­nion laajan tar­tun­ta­ket­jun ai­heut­ta­jak­si epäil­lään ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta, joka levisi per­he­juh­lis­sa – Näyt­teet tut­ki­taan THL:n la­bo­ra­to­rios­sa

16.03.2021 11:41 1
Tilaajille
Ylitornion koronatapaukset leimahtivat maanantaina: 21 uutta tartuntaa paikkakuntalaisilla, Ainiovaaran koulu määrättiin suljettavaksi, altistuneita noin 60

Yli­tor­nion ko­ro­na­ta­pauk­set lei­mah­ti­vat maa­nan­tai­na: 21 uutta tar­tun­taa paik­ka­kun­ta­lai­sil­la, Ai­nio­vaa­ran koulu mää­rät­tiin sul­jet­ta­vak­si, al­tis­tu­nei­ta noin 60

16.03.2021 08:21 2
MaRa: Hallitus esittää ravintoloiden avaamista rajoituksilla, jotka eivät avaa ravintoloita

MaRa: Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta ra­joi­tuk­sil­la, jotka eivät avaa ra­vin­to­loi­ta

11.03.2021 14:51 2
Tilaajille
Rajoitustoimet näyttävät purevan Länsi-Pohjassa – Kaksi koronavapaata päivää putkeen

Ra­joi­tus­toi­met näyt­tä­vät purevan Län­si-Poh­jas­sa – Kaksi ko­ro­na­va­paa­ta päivää putkeen

10.03.2021 12:59
Tilaajille
Rovaniemi suosittelee etäopetusta toisen asteen opiskelijoille, REDUn yksiköt ilmoittivat siirtyvänsä  etäopetukseen heti hiihtolomien jälkeen

Ro­va­nie­mi suo­sit­te­lee etä­ope­tus­ta toisen asteen opis­ke­li­joil­le, REDUn yksiköt il­moit­ti­vat siir­ty­vän­sä etä­ope­tuk­seen heti hiih­to­lo­mien jälkeen

03.03.2021 19:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Poh­ti­mi­nen riittää jo

02.03.2021 05:20
Tilaajille
Ruotsin Västerbottenissa ei lähdetä hiihtolomille – Northvoltin akkutehtailta lähtenyt korona-aalto on Ruotsin pahin

Ruotsin Väs­ter­bot­te­nis­sa ei lähdetä hiih­to­lo­mil­le – North­vol­tin ak­ku­teh­tail­ta läh­te­nyt ko­ro­na-aal­to on Ruotsin pahin

24.02.2021 21:03
Tilaajille
Yle: Osa Rovaniemen MM-rallitiimien jäsenistä on rikkonut koronakuplaa

Yle: Osa Ro­va­nie­men MM-ral­li­tii­mien jä­se­nis­tä on rik­ko­nut ko­ro­na­kup­laa

23.02.2021 20:06 6
Tilaajille
Finnmarkin motti saatiin auki Norjassa, kauttakulku Suomen kautta päättyy

Finn­mar­kin motti saatiin auki Nor­jas­sa, kaut­ta­kul­ku Suomen kautta päättyy

23.02.2021 16:42
Tilaajille
Ministeri Kiurun mukaan on vain päivien kysymys, että THL esittää koronastrategiassa siirtymistä tasolle kaksi – "Muuntovirus on tullut myös meille jäädäkseen"

Mi­nis­te­ri Kiurun mukaan on vain päivien ky­sy­mys, että THL esittää ko­ro­na­stra­te­gias­sa siir­ty­mis­tä tasolle kaksi – "Muun­to­vi­rus on tullut myös meille jää­däk­seen"

18.02.2021 19:15 1
Henkilöliikenne rajan yli Ruotsiin ja Norjaan muuttuu puolilta öin – Vain Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikat ovat jatkossa auki ympäri vuorokauden

Hen­ki­lö­lii­ken­ne rajan yli Ruot­siin ja Norjaan muuttuu puo­lil­ta öin – Vain Tornion ja Yli­tor­nion ra­jan­yli­tys­pai­kat ovat jat­kos­sa auki ympäri vuo­ro­kau­den

14.02.2021 17:12 1
Tilaajille
Näkökulma: Ulkonaliikkumiskiellon ja yhä uusien uhkakuvien syöttäminen ei toimi – koronaviruksen torjunnassa huomio onnistumisiin ja mahdollisuuksiin

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­lon ja yhä uusien uh­ka­ku­vien syöt­tä­mi­nen ei toimi – ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa huomio on­nis­tu­mi­siin ja mah­dol­li­suuk­siin

08.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Hallitus suitsii maahantuloa kovin rajoituksin, rajayhteisöön kuuluminen ei enää ole peruste maahantulolle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suitsii maa­han­tu­loa kovin ra­joi­tuk­sin, ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen ei enää ole peruste maa­han­tu­lol­le

23.01.2021 06:30
Tilaajille
Hallitus rajoittaa rajaliikennettä ja tiukentaa rajayhteisöön kuuluvien liikkumista rajan yli – Kaikki matkustajat testataan

Hal­li­tus ra­joit­taa ra­ja­lii­ken­net­tä ja tiu­ken­taa ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mis­ta rajan yli – Kaikki mat­kus­ta­jat tes­ta­taan

22.01.2021 20:37 13
Tilaajille
Kirjasto palvelee vielä aatonaattona – Lapin omatoimikirjastoista voi etsiä lukemista joulun pyhinäkin

Kir­jas­to pal­ve­lee vielä aa­ton­aat­to­na – Lapin oma­toi­mi­kir­jas­tois­ta voi etsiä lu­ke­mis­ta joulun py­hi­nä­kin

22.12.2020 07:40
Tilaajille