Liikkumisrajoitukset
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:37 0
Wille Rydman piipahti maarajan yli Ruotsissa – Lapin rajavartiosto tutkii nyt, rikkoiko kansanedustaja lakia

Wille Rydman pii­pah­ti maa­ra­jan yli Ruot­sis­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii nyt, rik­koi­ko kan­san­edus­ta­ja lakia

21.07.2020 16:27 2
Tilaajille
Koronarajojen valvonta hämmentää Lapissa – Kohtelua moititaan epätasa-arvoiseksi, kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä ja Markus Lohi vaativat selkeämpää ohjeistusta rajalle

Ko­ro­na­ra­jo­jen val­von­ta häm­men­tää Lapissa – Koh­te­lua moi­ti­taan epä­ta­sa-ar­voi­sek­si, kan­san­edus­ta­jat Johanna Oja­la-Nie­me­lä ja Markus Lohi vaa­ti­vat sel­keäm­pää oh­jeis­tus­ta rajalle

11.05.2020 16:26 4
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri pyytää ihmisiä noudattamaan rajoituksia, jotta riskiryhmiin kuuluvia ei kuolisi

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri pyytää ihmisiä nou­dat­ta­maan ra­joi­tuk­sia, jotta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via ei kuolisi

11.05.2020 14:29 6
Tilaajille
Länsirajalla ei tarvitse enää perustella työmatkan välttämättömyyttä – kynnystä alennetaan myös omaisten tapaamisessa

Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä – kyn­nys­tä alen­ne­taan myös omais­ten ta­paa­mi­ses­sa

07.05.2020 16:35 12
Tilaajille
Rajoitukset hiljensivät Ruotsin rajan, mutta liikenne Norjasta jatkuu lähes entisellään

Ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät Ruotsin rajan, mutta lii­ken­ne Nor­jas­ta jatkuu lähes en­ti­sel­lään

20.04.2020 15:22 0
Tilaajille
"Sillä lailla olemme voittajia, että se on sairastettu" – kerromme neljä tarinaa, millaista on ollut sairastaa ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian aikana

"Sillä lailla olemme voit­ta­jia, että se on sai­ras­tet­tu" – ker­rom­me neljä ta­ri­naa, mil­lais­ta on ollut sai­ras­taa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikana

19.04.2020 10:44 0
Tilaajille

Rajan avau­tu­mi­nen ei ai­heut­ta­nut ryn­täyk­siä –Mök­ki­paik­ka­kun­nil­la luo­te­taan lo­ma-asuk­kai­den vas­tuul­li­seen toi­min­taan

16.04.2020 22:35 0
Kulmunin mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta kolmen kuukauden kurimus riittäisi – keskusta valmis rajoitustoimien lisäkiristyksiin

Kul­mu­nin mukaan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa, jotta kolmen kuu­kau­den kurimus riit­täi­si – kes­kus­ta valmis ra­joi­tus­toi­mien li­sä­ki­ris­tyk­siin

16.04.2020 17:27 0
Keminmaalainen Ville Simola kertoo, miten koronatartunta mullisti viisihenkisen perheen elämän kuukaudeksi

Ke­min­maa­lai­nen Ville Simola kertoo, miten ko­ro­na­tar­tun­ta mul­lis­ti vii­si­hen­ki­sen perheen elämän kuu­kau­dek­si

16.04.2020 17:05 0
Tilaajille
Saksa alkaa purkaa koronarajoituksia toukokuun alussa – pienet kaupat avautuvat ja yläluokkien oppilaat palaavat kouluun

Saksa alkaa purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tou­ko­kuun alussa – pienet kaupat avau­tu­vat ja ylä­luok­kien op­pi­laat pa­laa­vat kouluun

15.04.2020 21:31 0
Lapin valmiustoimikunnalta viesti avautuneelle Uudellemaalle: Älä tule vieläkään Lappiin

Lapin val­mius­toi­mi­kun­nal­ta viesti avau­tu­neel­le Uu­del­le­maal­le: Älä tule vie­lä­kään Lappiin

15.04.2020 16:41 0
Yhdysvaltojen osavaltiot alkavat suunnitella paluuta arkeen – New Yorkin kuvernööri ei aio totella presidenttiä, jos tämä määrää purkamaan rajoitukset vaarallisella tavalla

Yh­dys­val­to­jen osa­val­tiot alkavat suun­ni­tel­la paluuta arkeen – New Yorkin ku­ver­nöö­ri ei aio totella pre­si­dent­tiä, jos tämä määrää pur­ka­maan ra­joi­tuk­set vaa­ral­li­sel­la tavalla

14.04.2020 20:19 0
EU-komission puheenjohtaja: Ikäihmisten liikkumisrajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun

EU-ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja: Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set saat­ta­vat jatkua vuoden loppuun

12.04.2020 10:07 0
Hallitus tiukentaa rajaliikennettä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä – Rajoitukset koskevat myös laivojen henkilöliikennettä

Hal­li­tus tiu­ken­taa ra­ja­lii­ken­net­tä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä – Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös lai­vo­jen hen­ki­lö­lii­ken­net­tä

07.04.2020 09:22 0
Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n ylijohtaja kertoo, koska koronarajoitusten purkamisesta voidaan alkaa edes keskustella ja mikä este poistuisi ensimmäisenä

Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n yli­joh­ta­ja kertoo, koska ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta voidaan alkaa edes kes­kus­tel­la ja mikä este pois­tui­si en­sim­mäi­se­nä

03.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Poliisi käännytti päivän aikana yli 600 autoilijaa – Useat yrittäneet päästä rajan ylitse ilman välttämätöntä tarvetta

Poliisi kään­nyt­ti päivän aikana yli 600 au­toi­li­jaa – Useat yrit­tä­neet päästä rajan ylitse ilman vält­tä­mä­tön­tä tar­vet­ta

28.03.2020 17:07 0
Tilaajille
Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – kukaan saapunut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos lentoasemalta

Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin – kukaan saa­pu­nut ei enää pääse li­vah­ta­maan huo­maa­mat­ta ulos len­to­ase­mal­ta

27.03.2020 19:30 0
Raskaat tiesulut kohoavat jo Uudenmaan rajoille – Poliisi valmistautuu historiallisiin tarkastuksiin vilkkailla liikenneväylillä

Raskaat tie­su­lut ko­hoa­vat jo Uu­den­maan ra­joil­le – Poliisi val­mis­tau­tuu his­to­rial­li­siin tar­kas­tuk­siin vilk­kail­la lii­ken­ne­väy­lil­lä

27.03.2020 18:10 0
"Toivottavasti tämä olisi pian ohi", sanoo varusmies, joka ei pääse kotiin viikkoihin – Uudenmaan tuleva sulkeminen hiljensi asemat jo nyt

"Toi­vot­ta­vas­ti tämä olisi pian ohi", sanoo va­rus­mies, joka ei pääse kotiin viik­koi­hin – Uu­den­maan tuleva sul­ke­mi­nen hil­jen­si asemat jo nyt

27.03.2020 17:03 0