Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikkumisrajoitukset
Esteellinen toimintaympäristö on ihmisoikeusloukkaus
Kolumni

Es­teel­li­nen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ih­mis­oi­keus­louk­kaus

19.04.2023 06:00 4
"Jos jalka katkeaa, pääsee hyvään sairaalaan ja lääkäri puhuu englantia" – Iso-Britannian suurlähettiläs kehuu Lappia turvalliseksi matkakohteeksi

"Jos jalka kat­keaa, pääsee hyvään sai­raa­laan ja lääkäri puhuu eng­lan­tia" – Iso-Bri­tan­nian suur­lä­het­ti­läs kehuu Lappia tur­val­li­sek­si mat­ka­koh­teek­si

16.12.2021 06:00 6
Tilaajille
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Eduskunnan kuulemat asiantuntijat miettivät: Miksi hallitus ei pohtinut laajemmin vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille?

Edus­kun­nan kuu­le­mat asian­tun­ti­jat miet­ti­vät: Miksi hal­li­tus ei poh­ti­nut laa­jem­min vaih­to­eh­to­ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le?

02.04.2021 18:46
Tilaajille

Bel­gias­sa mai­nos­tet­tu kon­sert­ti olikin ap­ril­li­pi­la – poliisi hajotti vä­ki­jou­kon kyy­nel­kaa­sul­la ja ve­si­ty­kil­lä Brys­se­lis­sä

02.04.2021 07:44
Marinin piinaviikko - perustuslakivaliokunnan liikkumisrajoituslain tyrmäys ja sdp:n mureneva gallup-kannatus
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 8
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus vetää esityksen liikkumisrajoituksesta pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus vetää esi­tyk­sen liik­ku­mis­ra­joi­tuk­ses­ta pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:25 2
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 3
Tilaajille
Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin

31.03.2021 16:32 1
Liikkumisrajoitukset uhkaavat sulkea loputkin rahahanat Lapin matkailulta
Pääkirjoitus

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat sulkea lo­put­kin ra­ha­ha­nat Lapin mat­kai­lul­ta

27.03.2021 09:03 2
Tilaajille
Liikkumisrajoituksia ei tule ennen pääsiäistä, pääkaupunkiseudulta ja Turusta pääsee Lappiin pääsiäisen viettoon: "Vetoan erityisesti nuoriin, että nyt ei niitä mökkibileitä pidettäisi"

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia ei tule ennen pää­siäis­tä, pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ja Turusta pääsee Lappiin pää­siäi­sen viet­toon: "Vetoan eri­tyi­ses­ti nuo­riin, että nyt ei niitä mök­ki­bi­lei­tä pi­det­täi­si"

26.03.2021 21:19 13
Tilaajille
Lapin Yrittäjät: Liikkumisrajoitukset ja ravintolasulku tuhoavat Lapin pääsiäissesongin – "Tavallisen ihmisen on vaikea ymmärtää, miksi matkustaminen omalle mökille olisi sallittua, mutta lyhytaikaisesti vuokratulle ei"

Lapin Yrit­tä­jät: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja ra­vin­to­la­sul­ku tu­hoa­vat Lapin pää­siäis­se­son­gin – "Ta­val­li­sen ihmisen on vaikea ym­mär­tää, miksi mat­kus­ta­mi­nen omalle mökille olisi sal­lit­tua, mutta ly­hyt­ai­kai­ses­ti vuok­ra­tul­le ei"

26.03.2021 12:35 6
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset eduskunnan käsittelyyn tänään – "Tuskin saadaan voimaan ennen pääsiäistä"

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn tänään – "Tuskin saadaan voimaan ennen pää­siäis­tä"

26.03.2021 09:34 4
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Liikkumisrajoitusten teho riippuu siitä, hyväksyykö kansa rajoitukset
Pääkirjoitus

Liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten teho riippuu siitä, hy­väk­syy­kö kansa ra­joi­tuk­set

25.03.2021 20:18 4
Tilaajille
Matkailuyrittäjät ihmettelevät, miksi vuokramökkeilyä rajoitetaan – "Lomanviettotapa ratkaisee, ei se, kuka kiinteistön omistaa"

Mat­kai­lu­yrit­tä­jät ih­met­te­le­vät, miksi vuok­ra­mök­kei­lyä ra­joi­te­taan – "Lo­man­viet­to­ta­pa rat­kai­see, ei se, kuka kiin­teis­tön omis­taa"

25.03.2021 20:11 5
Tilaajille
Ennakkoon maksettua mökkivuokraa ei välttämättä saa takaisin, vaikka liikkumisrajoitukset estäisivät Lapin loman

En­nak­koon mak­set­tua mök­ki­vuok­raa ei vält­tä­mät­tä saa ta­kai­sin, vaikka liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set es­täi­si­vät Lapin loman

25.03.2021 18:33 2
Tilaajille
Seuraavaa kierrosta kustannustukea työstetään jo – moni pienyritys menee kiinni liikkumisrajoitusten takia, kun asiakkaita ei ole

Seu­raa­vaa kier­ros­ta kus­tan­nus­tu­kea työs­te­tään jo – moni pien­yri­tys menee kiinni liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten takia, kun asiak­kai­ta ei ole

25.03.2021 16:06
Tilaajille
"Ilman liikkumisrajoituksia terveydenhuollon kantokyky on uhattuna" – kokosimme yhteen kohdat, mitä liikkumisrajoitukset tarkoittaisivat

"Ilman liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky on uhat­tu­na" – ko­ko­sim­me yhteen kohdat, mitä liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set tar­koit­tai­si­vat

25.03.2021 14:32 3
Tilaajille
Entä jos Lapin mökille ei saakaan liikkumisrajoitusten vuoksi lähteä, saako rahansa takaisin? – "Odotetaan rauhassa päätöksiä ja ohjeita"

Entä jos Lapin mökille ei saakaan liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten vuoksi lähteä, saako rahansa ta­kai­sin? – "O­do­te­taan rau­has­sa pää­tök­siä ja oh­jei­ta"

25.03.2021 10:22
Tilaajille