Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Länsi-Suomen merivartiosto
Merivartiosto toivoo malttia ja järkeä Perämerellä liikkuville – Kemissä jouduttu jo pelastamaan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hätistelty sulan reunalta pois

Me­ri­var­tios­to toivoo malttia ja järkeä Pe­rä­me­rel­lä liik­ku­vil­le – Kemissä jou­dut­tu jo pe­las­ta­maan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hä­tis­tel­ty sulan reu­nal­ta pois

07.12.2022 15:36
Tilaajille
Kemin edustalla Veitsiluodon eteläpuolella etsittiin tyhjillään ajelehtineen veneen omistajaa – Merivartiosto: Veneen omistaja tavoitettiin maista

Kemin edus­tal­la Veit­si­luo­don ete­lä­puo­lel­la et­sit­tiin tyh­jil­lään aje­leh­ti­neen veneen omis­ta­jaa – Me­ri­var­tios­to: Veneen omis­ta­ja ta­voi­tet­tiin maista

23.09.2021 15:54
Helle ei lisännyt meripelastustehtäviä - yhteistyö vapaaehtoisten meripelastajien ja Virpiniemeen siirtyneen , merivartioaseman kesken on sujunut hyvin

Helle ei li­sän­nyt me­ri­pe­las­tus­teh­tä­viä - yh­teis­työ va­paa­eh­tois­ten me­ri­pe­las­ta­jien ja Vir­pi­nie­meen siir­ty­neen , me­ri­var­tio­ase­man kesken on sujunut hyvin

25.08.2021 12:14
Sisärajavalvonta päättyy, virka-apu alkaa – Rajavartijat jäävät Tornion kaupungin pyynnöstä terveysturvallisuuspisteen toiminnan tueksi

Si­sä­ra­ja­val­von­ta päät­tyy, vir­ka-apu alkaa – Ra­ja­var­ti­jat jäävät Tornion kau­pun­gin pyyn­nös­tä ter­veys­tur­val­li­suus­pis­teen toi­min­nan tueksi

12.07.2021 06:30 8
Tilaajille
Länsi-Suomen merivartiosto suorittaa Torniossa keskiviikkona vapaaehtoisen kyselyn maahan saapuville rajanylittäjille

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to suo­rit­taa Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na va­paa­eh­toi­sen kyselyn maahan saa­pu­vil­le ra­jan­ylit­tä­jil­le

26.04.2021 12:56
Suomen rajan ylittävä ohjataan testiin – Koronatestit ovat vapaaehtoisia, mutta vahvasti suositeltavia ja testitodistus on voimassa viikon

Suomen rajan ylit­tä­vä oh­ja­taan testiin – Ko­ro­na­tes­tit ovat va­paaeh­toi­sia, mutta vah­vas­ti suo­si­tel­ta­via ja tes­ti­to­dis­tus on voi­mas­sa viikon

26.01.2021 17:15 4
Tilaajille
Kemin merialueella etsitty retkiluistelija on löytynyt hyvävointisena

Kemin me­ri­alueel­la etsitty ret­ki­luis­te­li­ja on löy­ty­nyt hy­vä­voin­ti­se­na

05.01.2021 19:46
Tilaajille
Retkiluistelijaa etsitään mereltä Kemin lähistöllä – Ei saapunut sovittuun aikaan tapaamispaikalle

Ret­ki­luis­te­li­jaa et­si­tään mereltä Kemin lä­his­töl­lä – Ei saa­pu­nut so­vit­tuun aikaan ta­paa­mis­pai­kal­le

05.01.2021 21:50
Tilaajille
Merivartiosto varoittaa: Perämeren jäällä liikkuminen on vielä vaarallista

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22
Rajavalvonta päättyy pohjoisen maarajoilla - infraa ei pureta kokonaan, jos korona uudelleen uhkaa

Ra­ja­val­von­ta päättyy poh­joi­sen maa­ra­joil­la - infraa ei pureta ko­ko­naan, jos korona uu­del­leen uhkaa

18.09.2020 19:49
Tilaajille
Länsirajan ylitykset Torniossa ovat kasvussa koronavirustilanteesta huolimatta

Län­si­ra­jan yli­tyk­set Tor­nios­sa ovat kas­vus­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta

30.06.2020 11:33 1
Tilaajille
Yksityishenkilöiden välinen tavaranvaihto kielletään Tornion rajanylityspaikalla maanantaista alkaen

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen

02.05.2020 17:59
Rajaliikenne palautui normaaliksi pääsiäisen jälkeen

Ra­ja­lii­ken­ne pa­lau­tui nor­maa­lik­si pää­siäi­sen jälkeen

17.04.2020 15:07
Tilaajille
Kemin edustalla vaarallinen railo – sunnuntaina upposi auto, torstaina kaksi moottorikelkkaa

Kemin edus­tal­la vaa­ral­li­nen railo – sun­nun­tai­na upposi auto, tors­tai­na kaksi moot­to­ri­kelk­kaa

17.04.2020 08:19
Tilaajille
Länsi-Suomen merivartiosto: Uudet kiristykset vähentävät liikennettä Tornion rajalla entisestään

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to: Uudet ki­ris­tyk­set vä­hen­tä­vät lii­ken­net­tä Tornion rajalla en­ti­ses­tään

07.04.2020 19:54
Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen uusista linjauksista, noin 2000 henkeä ylitti länsirajan Tornion pohjoispuolella viikonlopun aikana

Hal­li­tus kertoo aamulla ra­ja­lii­ken­teen uusista lin­jauk­sis­ta, noin 2000 henkeä ylitti län­si­ra­jan Tornion poh­jois­puo­lel­la vii­kon­lo­pun aikana

06.04.2020 22:24
Tilaajille