Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korkein hallinto-oikeus
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 05:00 13
Tilaajille
KHO: Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevat ympäristöluvat pysyvät voimassa – lupa myönnettiin seitsemän vuoden määräajaksi

KHO: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­vat ym­pä­ris­tö­lu­vat pysyvät voi­mas­sa – lupa myön­net­tiin seit­se­män vuoden mää­rä­ajak­si

29.10.2023 14:54 9
Tilaajille
Toistuva lyhytvuokraus, vauvansängyt ja sisäänkirjautumisohjeet voivat viitata lainvastaiseen majoitustoimintaan – tällaisia ovat korkeimman hallinto-oikeuden Airbnb-linjaukset

Tois­tu­va ly­hyt­vuok­raus, vau­van­sän­gyt ja si­sään­kir­jau­tu­mis­oh­jeet voivat viitata lain­vas­tai­seen ma­joi­tus­toi­min­taan – täl­lai­sia ovat kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den Airbnb-lin­jauk­set

15.09.2023 05:00 11
Tilaajille
Kristiina Tikkala palaa Kolarin kunnanjohtajaksi – "Itselläni ei ainakaan ole mitään hampaankolossa ketään vastaan"

Kris­tii­na Tikkala palaa Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si – "It­sel­lä­ni ei ai­na­kaan ole mitään ham­paan­ko­los­sa ketään vas­taan"

25.08.2023 11:31 6
Tilaajille
"Minä olen Kolarin kunnanjohtaja, ja minun on hoidettava virkaani", sanoo Kristiina Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neuvottelee jatkosta lähipäivinä

"Minä olen Kolarin kun­nan­joh­ta­ja, ja minun on hoi­det­ta­va vir­kaa­ni", sanoo Kris­tii­na Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neu­vot­te­lee jat­kos­ta lä­hi­päi­vi­nä

21.08.2023 14:11 25
Tilaajille
KHO: Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan erottamiseen ei ollut asiallista ja painavaa syytä

KHO: Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan erot­ta­mi­seen ei ollut asial­lis­ta ja pai­na­vaa syytä

18.08.2023 17:06 19
Tilaajille
KHO hylkäsi valitukset Tenojoen vuoden 2019 kalastuslupien myynnistä kertyneiden varojen jakoperusteista – rantaviivan pituus kelpasi yhdeksi jakoperusteeksi

KHO hylkäsi va­li­tuk­set Te­no­joen vuoden 2019 ka­las­tus­lu­pien myyn­nis­tä ker­ty­nei­den varojen ja­ko­pe­rus­teis­ta – ran­ta­vii­van pituus kelpasi yhdeksi ja­ko­pe­rus­teek­si

02.08.2023 12:14
Tilaajille
KHO ei ottanut tutkittavakseen valitusta saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poisjätetyistä henkilöistä

KHO ei ottanut tut­kit­ta­vak­seen va­li­tus­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­los­ta pois­jä­te­tyis­tä hen­ki­löis­tä

01.06.2023 10:50
Tilaajille
Äänestäjien oikeusturva vaarassa – saamelaiskäräjälaki tulisi pikaisesti uudistaa
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

26.03.2023 16:59 10
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta: KHO:n vaaliluetteloon aiemmin kirjaamat 86 henkilöä jätettiin merkitsemättä uuteen vaaliluetteloon, koska KHO:n laintulkinta on viime vuosina muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta: KHO:n vaa­li­luet­te­loon aiemmin kir­jaa­mat 86 hen­ki­löä jä­tet­tiin mer­kit­se­mät­tä uuteen vaa­li­luet­te­loon, koska KHO:n lain­tul­kin­ta on viime vuosina muut­tu­nut

17.03.2023 16:24 12
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta jätti uudesta vaaliluettelosta pois korkeimman hallinto-oikeuden sinne aiemmin hyväksymiä henkilöitä

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti uudesta vaa­li­luet­te­los­ta pois kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den sinne aiemmin hy­väk­sy­miä hen­ki­löi­tä

16.03.2023 17:58 15
Tilaajille
Rovaniemi tyytyy hallinto-oikeuden ratkaisuun sijoitusselvityksen julkisuudesta – kaupunginhallitus erimielinen päätöksestä

Ro­va­nie­mi tyytyy hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­suun si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen jul­ki­suu­des­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus eri­mie­li­nen pää­tök­ses­tä

13.02.2023 18:11 13
Tilaajille
KHO: Kaldoaivin paliskunta ei saanut lisätä poroja poroluetteloon erotusten ulkopuolella – viimeinen käänne neljä vuotta muhineeseen riitaan

KHO: Kal­doai­vin pa­lis­kun­ta ei saanut lisätä poroja po­ro­luet­te­loon ero­tus­ten ul­ko­puo­lel­la – ­vii­mei­nen käänne neljä vuotta mu­hi­nee­seen riitaan

14.10.2022 13:26 1
Tilaajille
Oikeus kielsi Kittilän kultakaivoksen tuotannon kasvattamisen – Agnico Eagle Finland harkitsee valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikeus kielsi Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tuo­tan­non kas­vat­ta­mi­sen – Agnico Eagle Finland har­kit­see va­lit­ta­mis­ta kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

13.07.2022 19:30 12
Tilaajille
KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

KHO piti voi­mas­sa Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taal­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van

30.06.2022 13:12 6
Tilaajille
Antti Lassilan virka-asema pohdittavaksi – KHO ei antanut Lassilalle valituslupaa

Antti Las­si­lan vir­ka-ase­ma poh­dit­ta­vak­si – KHO ei antanut Las­si­lal­le va­li­tus­lu­paa

05.05.2022 15:25 5
Tilaajille
KHO: Soklin kaivoshankkeen vesienhallinnassa merkittäviä epävarmuustekijöitä, seurauksena voisi olla Nuorttijoen pilaantuminen – ympäristö- ja vesitalousluvat palautettiin avin käsittelyyn

KHO: Soklin kai­vos­hank­keen ve­sien­hal­lin­nas­sa mer­kit­tä­viä epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, seu­rauk­se­na voisi olla Nuort­ti­joen pi­laan­tu­mi­nen – ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­vat pa­lau­tet­tiin avin kä­sit­te­lyyn

24.03.2022 10:26 11
Tilaajille
KHO: Rehtori oli vaalikelpoinen – Pellossa pitkään jatkunut kiista Piia Kilpeläinen-Tuoman vaalikelpoisuudesta on saanut päätepisteensä

KHO: Rehtori oli vaa­li­kel­poi­nen – ­Pel­los­sa pitkään jat­ku­nut kiista Piia Kil­pe­läi­nen-Tuo­man vaa­li­kel­poi­suu­des­ta on saanut pää­te­pis­teen­sä

28.02.2022 11:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri peruu oikeusjuttunsa Mehiläistä vastaan kuntien vaatimuksesta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri peruu oi­keus­jut­tun­sa Me­hi­läis­tä vastaan kuntien vaa­ti­muk­ses­ta

30.11.2021 16:42 3
Tilaajille
Koneellinen kullankaivu ei tarvitse ympäristölupaa Sodankylän pohjoisosassa: "Vaikutukset saamelaisten poronhoidolle ja luontoon jäävät paikallisiksi"

Ko­neel­li­nen kul­lan­kai­vu ei tar­vit­se ym­pä­ris­tö­lu­paa So­dan­ky­län poh­joi­so­sas­sa: "Vai­ku­tuk­set saa­me­lais­ten po­ron­hoi­dol­le ja luon­toon jäävät pai­kal­li­sik­si"

05.10.2021 13:26 10
Tilaajille