Korkein hallinto-oikeus
Poromiehen aseesta oli hiottu sarjanumero pois, menetti aseluvat – poliisilaitoksen päätös sai sinettinsä KHO:ssa

Po­ro­mie­hen aseesta oli hiottu sar­ja­nu­me­ro pois, menetti ase­lu­vat – po­lii­si­lai­tok­sen päätös sai si­net­tin­sä KHO:ssa

21.12.2020 14:28 2
Tilaajille
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 07:00 8
Tilaajille
KHO katsastaa konekaivuuta kultamailla –  "Nyt on se hetki, jolloin on jalkauduttava maastoon arvioimaan yhteisvaikutuksia, joita valittaja on tuonut valituksessaan esiin"

KHO kat­sas­taa ko­ne­kai­vuu­ta kul­ta­mail­la –  "Nyt on se hetki, jolloin on jal­kau­dut­ta­va maas­toon ar­vioi­maan yh­teis­vai­ku­tuk­sia, joita va­lit­ta­ja on tuonut va­li­tuk­ses­saan esiin"

09.09.2020 18:30 4
Tilaajille

KHO:n tekee kat­sel­mus­ta Ina­ris­sa kul­lan­kai­vun vai­ku­tuk­sis­ta ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­noi­hin

08.09.2020 11:54
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus tutustuu Palsinojan alueeseen Inarissa – Katselmuksella arvioidaan kullankaivuun vaikutuksia ympäristöön ja saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen

Korkein hal­lin­to-oi­keus tu­tus­tuu Pal­si­no­jan aluee­seen Ina­ris­sa – Kat­sel­muk­sel­la ar­vioi­daan kul­lan­kai­vuun vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen

31.08.2020 09:59
Tilaajille
Oikeus sen vahvisti – Suomessakin on alettava kerätä ahkerammin ahmankakkaa
Kolumni Risto Pyykkö

Oikeus sen vah­vis­ti – Suo­mes­sa­kin on alet­ta­va kerätä ah­ke­ram­min ah­man­kak­kaa

07.04.2020 08:54
Tilaajille
KHO: Enontekiölle myönnetty kahden ahman metsästyslupa oli lainvastainen – Natura-kohteet oli perustettu osittain juuri ahmojen suojelemiseksi

KHO: Enon­te­kiöl­le myön­net­ty kahden ahman met­säs­tys­lu­pa oli lain­vas­tai­nen – Na­tu­ra-koh­teet oli pe­rus­tet­tu osit­tain juuri ahmojen suo­je­le­mi­sek­si

25.03.2020 10:12
Tilaajille
Kuopion biotehdashanke torpattiin – KHO kumosi ympäristöluvan vesistöhaittojen vuoksi, Kemiin suunniteltu investointi on Kuopiota suurempi

Kuopion bio­teh­das­han­ke tor­pat­tiin – KHO kumosi ym­pä­ris­tö­lu­van ve­sis­tö­hait­to­jen vuoksi, Kemiin suun­ni­tel­tu in­ves­toin­ti on Kuo­pio­ta suu­rem­pi

19.12.2019 09:36
KHO hylkäsi saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kantelut – vaaliluetteloon lisätyt henkilöt pysyvät edelleen luettelossa

KHO hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­nan kan­te­lut – vaa­li­luet­te­loon lisätyt hen­ki­löt pysyvät edel­leen luet­te­los­sa

24.10.2019 13:04
Tilaajille
KHO antoi päätöksensä 130 valituksesta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon liittyen, yksi tapauksista julkaistiin vuosikirjapäätöksenä

KHO antoi pää­tök­sen­sä 130 va­li­tuk­ses­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon liit­tyen, yksi ta­pauk­sis­ta jul­kais­tiin vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä

11.10.2019 09:38
Tilaajille
Saamelaiskäräjät varaa oikeuden äänestää KHO:n päätöksen saaneille

Saa­me­lais­kä­rä­jät varaa oi­keu­den ää­nes­tää KHO:n pää­tök­sen saa­neil­le

26.09.2019 20:19
Tilaajille
Saamelaiskäräjät teki uuden kantelun KHO:n päätöksistä: "Liukuhihnamaisia päätöksiä"

Saa­me­lais­kä­rä­jät teki uuden kan­te­lun KHO:n pää­tök­sis­tä: "Liu­ku­hih­na­mai­sia pää­tök­siä"

26.09.2019 19:28
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus päätti, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeneen olisi pitänyt saada äänioikeus

Korkein hal­lin­to-oi­keus päätti, että saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon ha­ke­neen olisi pitänyt saada ää­ni­oi­keus

26.09.2019 12:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martin Scheinin

Saa­me­lais­ten ih­mis­oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­nen ihail­ta­vaa

19.09.2019 07:00
Tilaajille