Kirkko
Piispaksi valittu Mari Leppänen löysi sovinnon omassa elämässään ja etsii nyt tietä rauhaan ihmisten kesken – "Valintani oli monille hyvin symbolinen"

Piis­pak­si valittu Mari Lep­pä­nen löysi so­vin­non omassa elä­mäs­sään ja etsii nyt tietä rauhaan ih­mis­ten kesken – "Va­lin­ta­ni oli monille hyvin sym­bo­li­nen"

12.12.2020 11:00
Tilaajille
Iskelmä-kirkossa kevyt musiikki korvaa virret

Is­kel­mä-kir­kos­sa kevyt mu­siik­ki korvaa virret

23.10.2020 21:00
Tilaajille
"Häpeällistä", sanoo Canterburyn arkkipiispa – raportti paljastaa, että Englannin kirkko epäonnistui vuosikymmenten ajan lasten suojelussa hyväksikäytöltä

"Hä­peäl­lis­tä", sanoo Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pa – ra­port­ti pal­jas­taa, että Eng­lan­nin kirkko epäon­nis­tui vuo­si­kym­men­ten ajan lasten suo­je­lus­sa hy­väk­si­käy­töl­tä

07.10.2020 13:33
Homoparin vihkivä pappi voi saada varoituksen yhdessä hiippakunnassa mutta toisessa ei – "Kun kirkon yhteinen näkemys puuttuu, syntyy yhdenvertaisuusongelma"

Ho­mo­pa­rin vihkivä pappi voi saada va­roi­tuk­sen yhdessä hiip­pa­kun­nas­sa mutta toi­ses­sa ei – "Kun kirkon yh­tei­nen näkemys puut­tuu, syntyy yh­den­ver­tai­suu­son­gel­ma"

24.09.2020 19:01 1
Tilaajille
KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin Oulussa vihkineelle pastorille - Kovács aikoo jatkaa vihkimisiä

KHO: Tuo­mio­ka­pi­tu­li sai antaa va­roi­tuk­sen samaa su­ku­puol­ta olevan parin Oulussa vih­ki­neel­le pas­to­ril­le - Kovács aikoo jatkaa vih­ki­mi­siä

18.09.2020 11:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kanniainen

Lu­ki­jal­ta: Ei leimata tois­tem­me nä­ke­myk­siä

05.09.2020 05:00 2
Tilaajille
Kirkon sanoma kuuluu kaikille
Lukijalta Mielipide Noora Tikkala

Kirkon sanoma kuuluu kai­kil­le

02.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Piispainkokous ei päässyt yksimielisyyteen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä – osa piispoista kannattaa avioliittokäsityksen muuttamista

Piis­pain­ko­kous ei päässyt yk­si­mie­li­syy­teen samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­tä – osa piis­pois­ta kan­nat­taa avio­liit­to­kä­si­tyk­sen muut­ta­mis­ta

06.08.2020 14:15 2
Kirkko tuomitsee Länsirannan alueliitokset – "yksipuolinen palestiinalaisalueiden liittäminen Israeliin ei johda oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan"

Kirkko tuo­mit­see Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set – "yk­si­puo­li­nen pa­les­tii­na­lai­sa­luei­den liit­tä­mi­nen Is­rae­liin ei johda oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan"

26.06.2020 14:57
Tornio siirtää rippileirejä syksyn viikonloppuihin  - Piispat haluavat lähiopetuksen jatkuvan poikkeusolojen jälkeen

Tornio siirtää rip­pi­lei­re­jä syksyn vii­kon­lop­pui­hin - Piispat ha­lua­vat lä­hio­pe­tuk­sen jat­ku­van poik­keu­so­lo­jen jälkeen

18.04.2020 07:30
Tilaajille
Riikka Reina saarnasi tyhjässä kirkossa ja piti hautajaiset ilman muistotilaisuutta – Koronavirus mullisti kirkon toimintatavat yhdessä yössä

Riikka Reina saar­na­si tyh­jäs­sä kir­kos­sa ja piti hau­ta­jai­set ilman muis­to­ti­lai­suut­ta – Ko­ro­na­vi­rus mul­lis­ti kirkon toi­min­ta­ta­vat yhdessä yössä

28.03.2020 08:00
Tilaajille

Kirkon kun­nia­merkk­ki Tuomas Mag­gal­le poh­jois­saa­men­kie­li­ses­tä Raa­ma­tus­ta

23.03.2020 21:07
Tilaajille
Kirkollisissa toimituksissa voi jatkossa olla paikalla enintään 10 ihmistä ja haudalla siunaamista suositaan – kirkko siirtyy lähettämään jumalanpalvelukset suoratoistona netissä

Kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa voi jat­kos­sa olla pai­kal­la enin­tään 10 ihmistä ja hau­dal­la siu­naa­mis­ta suo­si­taan – kirkko siirtyy lä­het­tä­mään ju­ma­lan­pal­ve­luk­set suo­ra­tois­to­na netissä

16.03.2020 22:18
Tilaajille
Näistä teemoista keskustellaan turhankin kiihkeästi, vaikka kirkkoon suhtaudutaan penseästi – Arkkipiispa Tapio Luoma: "Pitää aika tarkkaan miettiä, miten asioita sanon"

Näistä tee­mois­ta kes­kus­tel­laan tur­han­kin kiih­keäs­ti, vaikka kirk­koon suh­tau­du­taan pen­seäs­ti – Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma: "Pitää aika tark­kaan miet­tiä, miten asioita sanon"

14.03.2020 08:35
Tilaajille
Kolehtiin riittää vielä euroja - Käteistä ei välttämättä enää käytetä, mutta kirkkoon lähdetään kolehtirahat mukana

Ko­leh­tiin riittää vielä euroja - Kä­teis­tä ei vält­tä­mät­tä enää käy­te­tä, mutta kirk­koon läh­de­tään ko­leh­ti­ra­hat mukana

15.02.2020 07:30
Tilaajille
Tuleva sunnuntai olisi hääpäivänä helppo muistaa, mutta silloin vihitään vain muutama pari – lappilainen valitsee mieluiten juhlapäiväkseen lauantain

Tuleva sun­nun­tai olisi hää­päi­vä­nä helppo muis­taa, mutta silloin vi­hi­tään vain muutama pari – lap­pi­lai­nen va­lit­see mie­lui­ten juh­la­päi­väk­seen lauan­tain

30.01.2020 13:26
Tilaajille
Oulun tuomiokapituli haluaa, että seurakunta valitsee Rovaniemen seuraavan kirkkoherran – päätös on vastoin kirkkovaltuuston tahtoa

Oulun tuo­mio­ka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 19:50
Tilaajille
Lukijalta: Kirkkoon kannattaa kuulua
Lukijalta Mielipide Helena Ylimaula

Lu­ki­jal­ta: Kirk­koon kan­nat­taa kuulua

16.01.2020 05:30
Tilaajille
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­tayh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19
Tilaajille
Kirkkomusiikin suurteos rantautuu Rovaniemelle: Jouluoratorio soi perjantaina

Kirk­ko­mu­sii­kin suur­teos ran­tau­tuu Ro­va­nie­mel­le: Jou­luo­ra­to­rio soi per­jan­tai­na

18.12.2019 14:16