Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirkko
Käsityöt auttavat sietämään arkea ja venyttämään sen rajoja – kirkon ompeluseurojen juuret ovat 1850-luvulla, mutta tutkimusmateriaalia ei niistä ole

Kä­si­työt aut­ta­vat sie­tä­mään arkea ja ve­nyt­tä­mään sen rajoja – kirkon om­pe­luseu­ro­jen juuret ovat 1850-lu­vul­la, mutta tut­ki­mus­ma­te­riaa­lia ei niistä ole

06.09.2023 20:30
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto aloitteeseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen kirkossa : "Päätös kuuluu kirkolliskokoukselle, ei seurakunnalle"

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to aloit­tee­seen samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mi­seen kir­kos­sa : "Päätös kuuluu kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, ei seu­ra­kun­nal­le"

29.08.2023 22:34 17
Tilaajille
Kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan, mutta rippikoulun suosioon se ei vaikuta – kolme neljästä nuoresta käy yhä riparin, Lapissa vielä useampi
Pääkirjoitus

Kirkon jä­sen­mää­rä jatkaa las­kuaan, mutta rip­pi­kou­lun suo­sioon se ei vaikuta – kolme nel­jäs­tä nuo­res­ta käy yhä ri­pa­rin, Lapissa vielä useampi

02.08.2023 05:00 9
Uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen vastaa siitä, että varusmiehet tuntevat sodan säännöt – "Jos sotilaan moraalinen kuormitus kasvaa, siihen loppuu toimintakyky"

Uusi kent­tä­piis­pa Pekka Asi­kai­nen vastaa siitä, että va­rus­mie­het tun­te­vat sodan säännöt – "Jos so­ti­laan mo­raa­li­nen kuor­mi­tus kasvaa, siihen loppuu toi­min­ta­ky­ky"

15.07.2023 18:30
Tilaajille
Tänään vietetään helatorstaita, jolloin "ruohokaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

18.05.2023 11:40 2
Tilaajille
Viime eduskunta hyväksyi uuteen kirkkolakiin kiistellyn pykälän – laissa säädetään, mihin kirkko uskoo

Viime edus­kun­ta hy­väk­syi uuteen kirk­ko­la­kiin kiis­tel­lyn pykälän – laissa sää­de­tään, mihin kirkko uskoo

15.04.2023 09:39
Ekopaasto on mahdollisuus kokeilla elämäntapamuutoksia: "Kristillinen paasto hiljentymisineen on vielä laajempi asia."

Eko­paas­to on mah­dol­li­suus ko­keil­la elä­män­ta­pa­muu­tok­sia: "K­ris­til­li­nen paasto hil­jen­ty­mi­si­neen on vielä laa­jem­pi asia."

11.03.2023 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon eri­tyis­oi­keu­det kriit­ti­seen pun­ta­riin

11.03.2023 05:00
Kirkosta eronneiden määrä nousi edellisvuodesta

Kir­kos­ta eron­nei­den määrä nousi edel­lis­vuo­des­ta

02.02.2023 19:59
Kirja-arvio: Kemijärven punainen kirkkoherra haki rauhaa ja löysi riitaa – ristiriitojen mies Lauri Laitinen oli kristitty ja kommunisti

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­jär­ven pu­nai­nen kirk­ko­her­ra haki rauhaa ja löysi riitaa – ­ris­ti­rii­to­jen mies Lauri Lai­ti­nen oli kris­tit­ty ja kom­mu­nis­ti

19.12.2022 05:00
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

17.12.2022 15:59
Tilaajille
Lapin matkailijoiden parissa tehtävä hengellinen työ sai kirkolta 140 000 euroa – rahasta osa käytetään Muonion kirkkoherran palkkaukseen

Lapin mat­kai­li­joi­den parissa tehtävä hen­gel­li­nen työ sai kir­kol­ta 140 000 euroa – rahasta osa käy­te­tään Muonion kirk­ko­her­ran palk­kauk­seen

13.12.2022 14:38
Tilaajille
Arkkipiispa ja piispa vetoavat: saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen on loputtava

Ark­ki­piis­pa ja piispa ve­toa­vat: saa­me­lai­siin koh­dis­tu­van vi­ha­pu­heen on lo­put­ta­va

01.12.2022 10:55 9
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä on tänään – seurakuntiin valitaan lähes 8 000 luottamushenkilöä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on tänään – ­seu­ra­kun­tiin va­li­taan lähes 8 000 luot­ta­mus­hen­ki­löä

20.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Seurakuntavaali ei houkuta äänestäjiä, eikä ehdokkaita – tilanne tuskin korjaantuu, ellei kirkko muuta vaalijärjestelmää nykyistä läpinäkyvämmäksi
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­li ei houkuta ää­nes­tä­jiä, eikä eh­dok­kai­ta – tilanne tuskin kor­jaan­tuu, ellei kirkko muuta vaa­li­jär­jes­tel­mää ny­kyis­tä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

13.11.2022 20:00
Tilaajille
Keskusta ja vanhoillislestadiolaiset yhdistivät voimansa Rovaniemen seurakuntavaaleissa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta listasta

Kes­kus­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set yh­dis­ti­vät voi­man­sa Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta lis­tas­ta

08.11.2022 19:33 8
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tiis­tai­na

08.11.2022 09:29 2
Tilaajille
Diakonien jakaman talousavun määrä kasvoi kolmasosan – Avun tarve kovenee vielä enemmän: "Laajassa mitassa kirkon mahdollisuudet tukea ovat todella pienet"

Dia­ko­nien jakaman ta­lous­avun määrä kasvoi kol­mas­osan – Avun tarve kovenee vielä enem­män: "Laa­jas­sa mitassa kirkon mah­dol­li­suu­det tukea ovat todella pienet"

01.10.2022 18:30
Tilaajille
Saamelaisten kirkkopäiviä vietetään Inarissa viikonloppuna – tavoitteena muun muassa tukea saamen kielten asemaa kirkossa

Saa­me­lais­ten kirk­ko­päi­viä vie­te­tään Ina­ris­sa vii­kon­lop­pu­na – ta­voit­tee­na muun muassa tukea saamen kielten asemaa kir­kos­sa

01.08.2022 16:13
Tilaajille
Kirkkoherran sitouttaminen pikkukuntaan on Lapissa haastavaa – "Lappiin voisi lähteä vähäksi aikaa hiihtelemään pakoon omaa työtä"

Kirk­ko­her­ran si­tout­ta­mi­nen pik­ku­kun­taan on Lapissa haas­ta­vaa – "Lap­piin voisi lähteä vähäksi aikaa hiih­te­le­mään pakoon omaa työtä"

10.06.2022 06:30 2
Tilaajille