Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

uskonto
Utsjoen kirkkoherra vaihtuu – vajaa seitsemän vuotta virassa toiminut Päivi Aikasalo lähtee töihin Norjaan

Utsjoen kirk­ko­her­ra vaihtuu – vajaa seit­se­män vuotta virassa toi­mi­nut Päivi Ai­ka­sa­lo lähtee töihin Norjaan

15.11.2023 18:44 1
Tilaajille
Ruotsi tehostaa sisärajojen valvontaa heikentyneen turvallisuustilanteen takia – lisäksi järjestyslakia halutaan muuttaa Koraanin polttamisten lopettamiseksi

Ruotsi te­hos­taa si­sä­ra­jo­jen val­von­taa hei­ken­ty­neen tur­val­li­suus­ti­lan­teen takia – lisäksi jär­jes­tys­la­kia ha­lu­taan muuttaa Ko­raa­nin polt­ta­mis­ten lo­pet­ta­mi­sek­si

01.08.2023 15:31 2
Uskonnon opetus kohtaa haasteita, kun katsomuksellinen moninaisuus lisääntyy – päätös siirtymisestä uskonnon opetuksesta yhteiseen katsomusaineeseen on poliitikoilla

Us­kon­non opetus kohtaa haas­tei­ta, kun kat­so­muk­sel­li­nen mo­ni­nai­suus li­sään­tyy – päätös siir­ty­mi­ses­tä us­kon­non ope­tuk­ses­ta yh­tei­seen kat­so­mus­ai­nee­seen on po­lii­ti­koil­la

07.01.2023 16:30 4
Ilari Kinnunen johtaa Suomen neljänneksi suurinta seurakuntaa ja 160 hengen työyhteisöä – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Ilari Kin­nu­nen johtaa Suomen nel­jän­nek­si suu­rin­ta seu­ra­kun­taa ja 160 hengen työ­yh­tei­söä – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 05:00 14
Tilaajille
Saamelaisten kirkkopäiviä vietetään Inarissa viikonloppuna – tavoitteena muun muassa tukea saamen kielten asemaa kirkossa

Saa­me­lais­ten kirk­ko­päi­viä vie­te­tään Ina­ris­sa vii­kon­lop­pu­na – ta­voit­tee­na muun muassa tukea saamen kielten asemaa kir­kos­sa

01.08.2022 16:13
Tilaajille
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

19.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­per­he on rikkaus

03.08.2021 05:00
Tilaajille
Lestadiolaisperheessä kasvanut Juuso Lehtola liittyi pitkän kipuilun jälkeen katoliseen kirkkoon: "Ilmiönä se, että joku lähtee vanhoillislestadiolaisuudesta ja menee jonnekin muualle on äärimmäisen harvinaista"

Les­ta­dio­lais­per­hees­sä kas­va­nut Juuso Lehtola liittyi pitkän ki­pui­lun jälkeen ka­to­li­seen kirk­koon: "Il­miö­nä se, että joku lähtee van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­ta ja menee jon­ne­kin muualle on ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta"

21.07.2021 19:30
Tilaajille