Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elämänkatsomustieto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon eri­tyis­oi­keu­det kriit­ti­seen pun­ta­riin

11.03.2023 05:00
Uskonnon opetus kohtaa haasteita, kun katsomuksellinen moninaisuus lisääntyy – päätös siirtymisestä uskonnon opetuksesta yhteiseen katsomusaineeseen on poliitikoilla

Us­kon­non opetus kohtaa haas­tei­ta, kun kat­so­muk­sel­li­nen mo­ni­nai­suus li­sään­tyy – päätös siir­ty­mi­ses­tä us­kon­non ope­tuk­ses­ta yh­tei­seen kat­so­mus­ai­nee­seen on po­lii­ti­koil­la

07.01.2023 16:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein

13.09.2021 05:53 27
Tilaajille
Pari ajatusta elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta: "Kaikki vanhemmat eivät välttämättä tiedä, että uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pari aja­tus­ta elä­män­kat­so­mus­tie­don va­lin­nai­suu­des­ta: "Kaikki van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä tiedä, että us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­mat­to­mat lapset voivat valita us­kon­non, mutta us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vat eivät voi valita elä­män­kat­so­mus­tie­toa"

12.09.2021 10:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sen va­kau­mus­ta on kun­nioi­tet­ta­va

08.09.2021 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­kat­so­mus­tie­to tulee sallia kai­kil­le

03.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le?

31.08.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kohti kriit­ti­sem­pää ajat­te­lua

17.02.2020 08:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mo­lem­pia op­pi­ai­nei­ta tar­vi­taan

28.01.2020 07:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fi­lo­so­fiaa kai­kil­le

20.01.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­män­kat­so­mus­tie­to avat­ta­va kai­kil­le

11.01.2020 11:44
Tilaajille