Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Seurakunnat
Kirkon jäsenmäärä laskee vauhdilla ja verotulot romahtavat lähitulevaisuudessa – edessä on vaikeita valintoja seinien ja palvelujen välillä
Pääkirjoitus

Kirkon jä­sen­mää­rä laskee vauh­dil­la ja ve­ro­tu­lot ro­mah­ta­vat lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – edessä on vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

04.12.2023 17:00 5
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 3
Tilaajille
Jäikö sunnuntain messu Auttin kappelin viimeiseksi? Rovaniemen seurakunta joutuu päättämään lähivuosina monen kiinteistönsä kohtalosta

Jäikö sun­nun­tain messu Auttin kap­pe­lin vii­mei­sek­si? Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta joutuu päät­tä­mään lä­hi­vuo­si­na monen kiin­teis­tön­sä koh­ta­los­ta

11.10.2023 10:26 6
Tilaajille
Tikkurilan seurakunnan kappalainen Päivi Helén Kittilän kirkkoherraksi

Tik­ku­ri­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Päivi Helén Kit­ti­län kirk­ko­her­rak­si

20.06.2023 16:14 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkovaltuustolle jätetään aloite samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä seurakunnan tiloissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­tol­le jä­te­tään aloite samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mi­ses­tä seu­ra­kun­nan ti­lois­sa

07.06.2023 19:24 11
Tilaajille
Seurakuntien kirkonkellot soivat ensi viikolla Ukrainan sodan vuosipäivänä

Seu­ra­kun­tien kir­kon­kel­lot soivat ensi vii­kol­la Uk­rai­nan sodan vuo­si­päi­vä­nä

17.02.2023 11:12
Tilaajille
Sallan uusi kirkkoherra Kimmo Kieksi asetetaan virkaan piispan sanoilla

Sallan uusi kirk­ko­her­ra Kimmo Kieksi ase­te­taan virkaan piispan sa­noil­la

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Suvi Teräsniska kritisoi Rovaniemen kirkon kallista vuokraa vuosi sitten, kritiikin seurauksena hintakattoa laskettiin tänä vuonna – "Paremmin linjassa muiden suurten kirkkojen kanssa"

Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi Ro­va­nie­men kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, kri­tii­kin seu­rauk­se­na hin­ta­kat­toa las­ket­tiin tänä vuonna – "Pa­rem­min lin­jas­sa muiden suurten kirk­ko­jen kanssa"

27.11.2022 16:30 17
Tilaajille
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 10:36
Tilaajille
Uudistettu Pyhän Laurin kappeli palvelee kaikkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tet­tu Pyhän Laurin kappeli pal­ve­lee kaikkia

22.11.2022 06:04
Tilaajille
Kymmenissä seurakunnissa sopuvaalit – kun ihmiset eivät äänestä, demokratia ei toteudu

Kym­me­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa so­pu­vaa­lit – kun ihmiset eivät ää­nes­tä, de­mok­ra­tia ei toteudu

21.11.2022 19:20 2
Tilaajille
Uudet luottamushenkilöt on valittu seurakuntiin – katso Lapin tulokset tästä

Uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt on valittu seu­ra­kun­tiin – katso Lapin tu­lok­set tästä

22.11.2022 13:12 8
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä on tänään – seurakuntiin valitaan lähes 8 000 luottamushenkilöä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on tänään – ­seu­ra­kun­tiin va­li­taan lähes 8 000 luot­ta­mus­hen­ki­löä

20.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Seurakuntavaali ei houkuta äänestäjiä, eikä ehdokkaita – tilanne tuskin korjaantuu, ellei kirkko muuta vaalijärjestelmää nykyistä läpinäkyvämmäksi
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­li ei houkuta ää­nes­tä­jiä, eikä eh­dok­kai­ta – tilanne tuskin kor­jaan­tuu, ellei kirkko muuta vaa­li­jär­jes­tel­mää ny­kyis­tä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

13.11.2022 20:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tiis­tai­na

08.11.2022 09:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö­tee­mat esiin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Papin työpäivä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Papin työ­päi­vä

12.10.2022 06:00
Uskovaisten todistuspuheenvuoroja tipahtaa postiluukusta yli kahdelle miljoonalle kotitaloudelle – "Kaikki eivät huuda hallelujah tämän kohdalla"

Us­ko­vais­ten to­dis­tus­pu­heen­vuo­ro­ja ti­pah­taa pos­ti­luu­kus­ta yli kah­del­le mil­joo­nal­le ko­ti­ta­lou­del­le – "Kaikki eivät huuda hal­le­lu­jah tämän koh­dal­la"

24.09.2022 18:53 30
Tilaajille
Kirkkohallituksen Pekka Huokuna ei hötkyile kirkon laskevan jäsenmäärän edessä – "Kun kirkkoon kuuluminen vähenee, siitä tulee entistä merkityksellisempää"

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen Pekka Huokuna ei höt­kyi­le kirkon las­ke­van jä­sen­mää­rän edessä – "Kun kirk­koon kuu­lu­mi­nen vä­he­nee, siitä tulee entistä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää"

05.03.2022 06:30
Tilaajille