Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kilpailuvirasto kiinnostui Ylä-Lapin matkailun markkinoinnista – Inarin kunta: Näin on toimittu jo vuodesta 1992

Kil­pai­lu­vi­ras­to kiin­nos­tui Ylä-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­nis­ta – I­na­rin kunta: Näin on toi­mit­tu jo vuo­des­ta 1992

09.11.2023 16:41
Tilaajille
Aluehallitus selvitti kilpailuviranomaiselle Mehiläis-ulkoistusta – viittaa vastauksessaan valtuustokeskusteluun mutta ei muutoin perustele päätöksen lainmukaisuutta

Alue­hal­li­tus sel­vit­ti kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­le Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta – viittaa vas­tauk­ses­saan val­tuus­to­kes­kus­te­luun mutta ei muutoin pe­rus­te­le pää­tök­sen lain­mu­kai­suut­ta

07.11.2023 17:25
Tilaajille
Kilpailuviranomaiselta tuli selvityspyyntö Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksesta – ministeri Juuson mukaan hallitus aikoo purkaa esteitä terveydenhuollon ulkoistuksilta

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­ta tuli sel­vi­tys­pyyn­tö Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta – mi­nis­te­ri Juuson mukaan hal­li­tus aikoo purkaa esteitä ter­vey­den­huol­lon ul­kois­tuk­sil­ta

02.11.2023 13:25 6
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies jyrähti Gigantille: Kauppa on vältellyt vastuitaan eikä asiakaspalvelu pelaa

Ku­lut­ta­ja-asia­mies jyrähti Gi­gan­til­le: Kauppa on väl­tel­lyt vas­tui­taan eikä asia­kas­pal­ve­lu pelaa

07.10.2023 14:36 3
Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää, ovatko marjafirmat rajoittaneet kilpailua lainvastaisesti

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää, ovatko mar­ja­fir­mat ra­joit­ta­neet kil­pai­lua lain­vas­tai­ses­ti

21.09.2023 11:26 2
Tilaajille
Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 5
Tilaajille
VR sitoutunut parantamaan toimintatapojaan kaukojunien myöhästymistapauksissa – matkustajalla oikeus saada koko lipun hinta takaisin jos kaukojuna on myöhässä yli tunnin

VR si­tou­tu­nut pa­ran­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan kau­ko­ju­nien myö­häs­ty­mis­ta­pauk­sis­sa – mat­kus­ta­jal­la oikeus saada koko lipun hinta ta­kai­sin jos kau­ko­ju­na on myö­häs­sä yli tunnin

20.02.2023 13:15
Tilaajille
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 08:46 3
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

05.12.2022 10:10 8
Tilaajille
Uudesta auton hinta-arviopalvelusta on tullut kuluttajille yllätyslaskuja – reklamoi laskusta heti, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Uudesta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­lus­ta on tullut ku­lut­ta­jil­le yl­lä­tys­las­ku­ja – rek­la­moi las­kus­ta heti, neuvoo Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

31.08.2022 11:48
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Osa Lumo Energian asiakkaista voi hakea yhtiöltä korvauksia sähkösopimuksen purkamisesta

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to: Osa Lumo Ener­gian asiak­kais­ta voi hakea yh­tiöl­tä kor­vauk­sia säh­kö­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta

26.08.2022 10:17 1
Tilaajille
Joko saataisiin stoppi hintahämäyksille? Mieluiten asioin liikkeessä, jossa ei tarvitse ostoksia tehdessään miettiä, kuinka suureen halpaan tällä kertaa menin
Kolumni

Joko saa­tai­siin stoppi hin­ta­hä­mäyk­sil­le? Mie­lui­ten asioin liik­kees­sä, jossa ei tar­vit­se os­tok­sia teh­des­sään miet­tiä, kuinka suureen halpaan tällä kertaa menin

03.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Rovaniemen kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä – kaupunki hankki yli 100 000 euron arvoisen työkoneen ilman kilpailutusta

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to antoi Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tuk­sen han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä – kau­pun­ki hankki yli 100 000 euron ar­voi­sen työ­ko­neen ilman kil­pai­lu­tus­ta

25.03.2022 14:56 5
Tilaajille
IL: Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hintakattosopimuksia kuluttajille – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hintakaton

IL: Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hin­ta­kat­to­so­pi­muk­sia ku­lut­ta­jil­le – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hin­ta­ka­ton

06.01.2022 14:02 4
Tilaajille
Napapiirin energia ja vesi ja OP Suomi infra ovat perustamassa yhteisyritystä

Na­pa­pii­rin energia ja vesi ja OP Suomi infra ovat pe­rus­ta­mas­sa yh­teis­yri­tys­tä

11.06.2021 15:35 8
Tilaajille
Kolmea sähköyhtiötä epäillään jopa 6,5 miljoonan euron veropetoksista – poliisi: "Yrityksen tappiollista toimintaa on rahoitettu asiakkailta perityillä arvonlisäveroilla"

Kolmea säh­kö­yh­tiö­tä epäil­lään jopa 6,5 mil­joo­nan euron ve­ro­pe­tok­sis­ta – po­lii­si: "Y­ri­tyk­sen tap­piol­lis­ta toi­min­taa on ra­hoi­tet­tu asiak­kail­ta pe­ri­tyil­lä ar­von­li­sä­ve­roil­la"

30.05.2021 07:08 3
Tilaajille
Ennakkoon maksettua mökkivuokraa ei välttämättä saa takaisin, vaikka liikkumisrajoitukset estäisivät Lapin loman

En­nak­koon mak­set­tua mök­ki­vuok­raa ei vält­tä­mät­tä saa ta­kai­sin, vaikka liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set es­täi­si­vät Lapin loman

25.03.2021 18:33 2
Tilaajille
Kilpailuvirasto: Sopu mahdollinen myös toisen pikavippifirman kanssa – ryhmäkannetta ei ole nostettu Suomessa vielä kertaakaan

Kil­pai­lu­vi­ras­to: Sopu mah­dol­li­nen myös toisen pi­ka­vip­pi­fir­man kanssa – ryh­mä­kan­net­ta ei ole nos­tet­tu Suo­mes­sa vielä ker­taa­kaan

13.02.2021 06:30
Tilaajille
Analyysi: Kiinteistö-Tahkolan toiminta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mukaista – hintakartelliepäilyn taustalta löytyy muutakin taloyhtiöiden edun vastaista toimintaa

Ana­lyy­si: Kiin­teis­tö-Tah­ko­lan toi­min­ta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mu­kais­ta – hin­ta­kar­tel­li­epäi­lyn taus­tal­ta löytyy muu­ta­kin ta­lo­yh­tiöi­den edun vas­tais­ta toi­min­taa

12.02.2021 14:23 6
Tilaajille
"Korotuksiin ei tarvitse suostua" – Isännöitsijäsopimuksista voi ja kannattaa neuvotella

"Ko­ro­tuk­siin ei tar­vit­se suos­tua" – Isän­nöit­si­jä­so­pi­muk­sis­ta voi ja kan­nat­taa neu­vo­tel­la

12.02.2021 06:42 2
Tilaajille