Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

VR
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 15:12
VR luopuu lähivuosien aikana suurimmasta osasta asemarakennuksistaan – listalla myös Kemijärvi ja Kolari

VR luopuu lä­hi­vuo­sien aikana suu­rim­mas­ta osasta ase­ma­ra­ken­nuk­sis­taan – lis­tal­la myös Ke­mi­jär­vi ja Kolari

10.05.2023 10:39 3
Tilaajille
Juna törmäsi moottorikelkkailijaan Pellossa lauantaina – kelkka romuttui, mutta kukaan ei loukkaantunut

Juna törmäsi moot­to­ri­kelk­kai­li­jaan Pel­los­sa lauan­tai­na – kelkka ro­mut­tui, mutta kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.04.2023 20:42 4
VR:n toimitusjohtaja joutuu pohtimaan junien mainetta, talousahdinkoa ja raideleveyden eurooppalaistamista – Elisa Markulalle kallein on "se tyhjä paikka"

VR:n toi­mi­tus­joh­ta­ja joutuu poh­ti­maan junien mai­net­ta, ta­lous­ah­din­koa ja rai­de­le­vey­den eu­roop­pa­lais­ta­mis­ta – Elisa Mar­ku­lal­le kallein on "se tyhjä paikka"

01.04.2023 18:30 2
Tilaajille
Pääradan matkustajaliikenteeseen tiedossa jopa tuntien myöhästymisiä – liikenne on poikki Tampereen ja Parkanon välillä

Pää­ra­dan mat­kus­ta­ja­lii­ken­tee­seen tie­dos­sa jopa tuntien myö­häs­ty­mi­siä – lii­ken­ne on poikki Tam­pe­reen ja Par­ka­non välillä

31.03.2023 18:40 1
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:10 2
Tilaajille
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 3
Tilaajille
Neuvottelutulos veturinkuljettajia koskevaan työriitaan, liittojen kanta selviää tänään

Neu­vot­te­lu­tu­los ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vaan työ­rii­taan, liit­to­jen kanta selviää tänään

16.03.2023 13:10
Kemin rautatieaseman odotustilat  suljettiin marraskuussa ilkivallan vuoksi –  nyt tiloja valvotaan paitsi kameroiden avulla, myös yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­lat  sul­jet­tiin mar­ras­kuus­sa il­ki­val­lan vuoksi –  nyt tiloja val­vo­taan paitsi ka­me­roi­den avulla, myös yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kanssa

03.03.2023 12:27
Tilaajille
VR sitoutunut parantamaan toimintatapojaan kaukojunien myöhästymistapauksissa – matkustajalla oikeus saada koko lipun hinta takaisin jos kaukojuna on myöhässä yli tunnin

VR si­tou­tu­nut pa­ran­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan kau­ko­ju­nien myö­häs­ty­mis­ta­pauk­sis­sa – mat­kus­ta­jal­la oikeus saada koko lipun hinta ta­kai­sin jos kau­ko­ju­na on myö­häs­sä yli tunnin

20.02.2023 13:15
Tilaajille
Hiihtolomasesongin yöjunamatkoja on varattu viime vuotta enemmän – suosituimmat päivät on myyty jo lähes loppuun

Hiih­to­lo­ma­se­son­gin yö­ju­na­mat­ko­ja on varattu viime vuotta enemmän – suo­si­tuim­mat päivät on myyty jo lähes loppuun

14.02.2023 10:29 3
Tilaajille
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 1
Tilaajille
VR hankkii lisää yöjunavaunuja Skoda Transtechilta – katso miltä pohjoisen reiteille tulevissa uusissa makuuhyteissä näyttää

VR hankkii lisää yö­ju­na­vau­nu­ja Skoda Trans­tec­hil­ta – katso miltä poh­joi­sen rei­teil­le tu­le­vis­sa uusissa ma­kuu­hy­teis­sä näyttää

18.01.2023 10:19 6
Tilaajille
Kemin rautatieaseman alikulkukäytävän toteuttamisselvitys etenee – kolmannen raiteen poistamista tutkitaan leveän välilaiturin saamiseksi

Kemin rau­ta­tie­ase­man ali­kul­ku­käy­tä­vän to­teut­ta­mis­sel­vi­tys etenee – kol­man­nen raiteen pois­ta­mis­ta tut­ki­taan leveän vä­li­lai­tu­rin saa­mi­sek­si

10.01.2023 05:00 1
Tilaajille
"Läheltä piti -tilanteita kyllä on liikaa", sanoo veturinkuljettaja – alkuviikosta moottorikelkka jäi jumiin tasoristeykseen ja tuhoutui törmäyksessä junan kanssa

"Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta kyllä on lii­kaa", sanoo ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja – al­ku­vii­kos­ta moot­to­ri­kelk­ka jäi jumiin ta­so­ris­teyk­seen ja tu­hou­tui tör­mäyk­ses­sä junan kanssa

06.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Kaukoliikenteen junamatkojen määrä nousi viime vuonna yli puolella edelliseen vuoteen verrattuna – heikossa kunnossa oleva ratainfra lisännyt myöhästymisiä

Kau­ko­lii­ken­teen ju­na­mat­ko­jen määrä nousi viime vuonna yli puo­lel­la edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na – hei­kos­sa kun­nos­sa oleva ra­tainf­ra li­sän­nyt myö­häs­ty­mi­siä

05.01.2023 17:37
Tilaajille
Häiriö rautatieliikenteessä Tampereen ja Seinäjoen välillä on ohi – eniten myöhästyi Oulusta Helsinkiin kulkeva IC36, noin viisi ja puoli tuntia

Häiriö rau­ta­tie­lii­ken­tees­sä Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen välillä on ohi – eniten myö­häs­tyi Oulusta Hel­sin­kiin kulkeva IC36, noin viisi ja puoli tuntia

28.12.2022 13:53 2
Tilaajille
Poliisi vahvistaa: sunnuntain junien pysäytyksissä oli kyse pommiuhkauksesta – kemiläinen 60-vuotias mies pidätetty

Poliisi vah­vis­taa: sun­nun­tain junien py­säy­tyk­sis­sä oli kyse pom­mi­uh­kauk­ses­ta – ke­mi­läi­nen 60-vuo­tias mies pi­dä­tet­ty

12.12.2022 14:55 2
Tilaajille
Poliisi tyhjensi ja tarkasti junan Oulun rautatieasemalla epämääräisen uhkauksen vuoksi – yksi otettu kiinni Kemissä

Poliisi tyh­jen­si ja tar­kas­ti junan Oulun rau­ta­tie­ase­mal­la epä­mää­räi­sen uh­kauk­sen vuoksi – yksi otettu kiinni Kemissä

11.12.2022 23:10
"Rikki, likaisia ja pahanhajuisia", kuvailee matkustaja Rovaniemen rautatieaseman matkatavaralokeroita – VR lupaa uudet lokerot hiihtolomasesongiksi

"Rikki, li­kai­sia ja pa­han­ha­jui­sia", ku­vai­lee mat­kus­ta­ja Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man mat­ka­ta­va­ra­lo­ke­roi­ta – VR lupaa uudet lokerot hiih­to­lo­ma­se­son­gik­si

09.11.2022 05:00 1
Tilaajille