VR
Poikkeuksia juna-aikatauluihin: VR:n autojunat eivät kulje viikonloppuna lainkaan Lappiin – ruskasesonki poikii lisää yöjunavuoroja Rovaniemelle ja Kolariin myöhemmin syyskuussa

Poik­keuk­sia ju­na-ai­ka­tau­lui­hin: VR:n au­to­ju­nat eivät kulje vii­kon­lop­pu­na lain­kaan Lappiin – rus­ka­se­son­ki poikii lisää yö­ju­na­vuo­ro­ja Ro­va­nie­mel­le ja Ko­la­riin myö­hem­min syys­kuus­sa

04.09.2020 10:38 0
Tilaajille
VR lisää ylimääräisiä yöjunavuoroja syys-lokakuulle

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:29 0
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille
VR suosittelee matkustajille maskeja kaikilla junamatkoilla – myös junien henkilökunta alkaa käyttää maskeja

VR suo­sit­te­lee mat­kus­ta­jil­le maskeja kai­kil­la ju­na­mat­koil­la – myös junien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää maskeja

13.08.2020 16:52 0
Oulun ja Kuopion välinen junayhteys valittiin yhdeksi Euroopan kauneimmista reiteistä – Suomalaiset ihmettelevät the Guardianin valintaa, kun taas turistit ylistävät matkan maisemia

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 19:22 0
Tilaajille
Lukijalta: VR unohtanut pohjoissuomalaiset
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: VR unoh­ta­nut poh­jois­suo­ma­lai­set

09.07.2020 05:00 0
Tilaajille
VR varautuu poikkeusajan ruuhkaviikonloppuun – liput juhannusjuniin on ostettava etukäteen, käsidesit ja kasvomaskit saadaan myyntiin juhannuksen junissa.

VR va­rau­tuu poik­keus­ajan ruuh­ka­vii­kon­lop­puun – liput ju­han­nus­ju­niin on os­tet­ta­va etu­kä­teen, kä­si­de­sit ja kas­vo­mas­kit saadaan myyn­tiin ju­han­nuk­sen ju­nis­sa.

12.06.2020 06:13 0
Yöjunayhteydet pohjoiseen palaavat kesäkuun puolivälissä, myös muita junavuoroja lisätään

Yö­ju­na­yh­tey­det poh­joi­seen pa­laa­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, myös muita ju­na­vuo­ro­ja li­sä­tään

20.05.2020 14:22 0
Tilaajille
VR ei lisääkään pohjoisen junavuoroja - virheellinen tieto oli hetken yhtiön verkkosivulla

VR ei li­sää­kään poh­joi­sen ju­na­vuo­ro­ja - vir­heel­li­nen tieto oli hetken yhtiön verk­ko­si­vul­la

16.04.2020 10:25 0
Tilaajille
Kolarin yöjuna jää tauolle – koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi

Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

27.03.2020 14:35 0
Tilaajille
Kemin ratapihan joutomaat eloon, Rovaniemelle vihdoin matkakeskus? – Valtio jalostaa Lapin päärautatieasemat myyntikuntoon

Kemin ra­ta­pi­han jou­to­maat eloon, Ro­va­nie­mel­le vihdoin mat­ka­kes­kus? – Valtio ja­los­taa Lapin pää­rau­ta­tie­ase­mat myyn­ti­kun­toon

09.01.2020 18:12 0
Tilaajille
Rikki, rikki, varattu, varattu – Kaikki Rovaniemen junamatkustajat eivät saa laukkujaan säilöön asemalle, keskustassa peritään "naurettavaa hintaa"

Rikki, rikki, va­rat­tu, varattu – Kaikki Ro­va­nie­men ju­na­mat­kus­ta­jat eivät saa lauk­ku­jaan säilöön ase­mal­le, kes­kus­tas­sa pe­ri­tään "nau­ret­ta­vaa hintaa"

20.12.2019 11:00 0
Tilaajille
Rautatieläiset menossa tukilakkoon Postin kiistassa, kohdistuu rautatieliikenteeseen – "Emme jätä Postin työntekijöitä yksin"

Rau­ta­tie­läi­set menossa tu­ki­lak­koon Postin kiis­tas­sa, koh­dis­tuu rau­ta­tie­lii­ken­tee­seen – "Emme jätä Postin työn­te­ki­jöi­tä yksin"

09.11.2019 12:55 0
Tilaajille
Pohjoisen junaliikenne nosteessa – Lokakuussa matkustajamäärä kasvoi neljänneksen Rovaniemi-Helsinki –välillä

Poh­joi­sen ju­na­lii­ken­ne nos­tees­sa – Lo­ka­kuus­sa mat­kus­ta­ja­mää­rä kasvoi nel­jän­nek­sen Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki –vä­lil­lä

08.11.2019 09:55 0
Tilaajille
Yöjuna Kemijärvelle myöhässä yksitoista tuntia, ratavaurion aiheuttama katkos vaikuttaa koko päivän junaliikenteeseen

Yöjuna Ke­mi­jär­vel­le myö­häs­sä yk­si­tois­ta tuntia, ra­ta­vau­rion ai­heut­ta­ma katkos vai­kut­taa koko päivän ju­na­lii­ken­tee­seen

23.10.2019 07:54 0
Näkökulma: Uusi hallitus painoi junaliikenteen kilpailukuvioissa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yltiövapaa markkinatalous on vasemmistolle kauhistus

Nä­kö­kul­ma: Uusi hal­li­tus painoi ju­na­lii­ken­teen kil­pai­lu­ku­viois­sa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yl­tiö­va­paa mark­ki­na­ta­lous on va­sem­mis­tol­le kau­his­tus

18.10.2019 19:00 0
Tilaajille
VR:n pääkonttorissa puidaan veturinkuljettajien saamia tekstiviestejä – Tästä on kyse työvuorokiistassa, joka uhkasi pysäyttää Helsingin lähijunat

VR:n pää­kont­to­ris­sa puidaan ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien saamia teks­ti­vies­te­jä – Tästä on kyse työ­vuo­ro­kiis­tas­sa, joka uhkasi py­säyt­tää Hel­sin­gin lä­hi­ju­nat

07.10.2019 12:06 0
Päiväkirja: Junassa on hauska matkustaa, vai onko
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Junassa on hauska mat­kus­taa, vai onko

07.10.2019 07:00 0
Tilaajille
"On todella harvinaista, että mitään muuta maksuvälinettä ei ole" – Junien käteislipunmyynnin loppuminen ei ole jättänyt matkustajia ilman lippua

"On todella har­vi­nais­ta, että mitään muuta mak­su­vä­li­net­tä ei ole" – Junien kä­teis­li­pun­myyn­nin lop­pu­mi­nen ei ole jät­tä­nyt mat­kus­ta­jia ilman lippua

01.10.2019 07:00 0
Poliisi: Junan ampumispäivänä oli ammuttu myös autoa päin

Po­lii­si: Junan am­pu­mis­päi­vä­nä oli ammuttu myös autoa päin

06.09.2019 13:04 0