kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

VR
Junamatka Lappiin vuoden sähkölaskua kalliimpi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­na­mat­ka Lappiin vuoden säh­kö­las­kua kal­liim­pi

06.09.2022 04:59
Tilaajille
Kaukojunia myöhässä Helsingissä sattuneen sähköratavaurion vuoksi

Kau­ko­ju­nia myö­häs­sä Hel­sin­gis­sä sat­tu­neen säh­kö­ra­ta­vau­rion vuoksi

25.08.2022 18:04 1
Ukonilma aiheuttanut useita järjestelmävikoja Parkano-Seinäjoki välisellä rataosuudella – junat kulkevat 30–90 minuuttia myöhässä

Ukon­il­ma ai­heut­ta­nut useita jär­jes­tel­mä­vi­ko­ja Par­ka­no-Sei­nä­jo­ki vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la – junat kul­ke­vat 30–90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

17.08.2022 16:10
Tilaajille
Rautatiehäiriö Riihimäen ja Tampereen välillä ohi – yöjunat saapuvat häiriön takia pohjoiseen aikataulusta myöhässä, joten myös niiden lähtö kohti etelää viivästyy

Rau­ta­tie­häi­riö Rii­hi­mäen ja Tam­pe­reen välillä ohi – yöjunat saa­pu­vat häiriön takia poh­joi­seen ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä, joten myös niiden lähtö kohti etelää vii­väs­tyy

08.08.2022 08:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­verk­ko­jen kunto vai­kut­taa lii­ken­nöin­nin te­hok­kuu­teen ja lopulta myös Suomen kil­pai­lu­ky­kyyn

19.07.2022 05:00
Tilaajille
Junamatkailun suosio palautunut koronaa edeltävälle tasolle – VR jäi kesäkuussa täsmällisyystavoitteestaan yli 20 prosenttia

Ju­na­mat­kai­lun suosio pa­lau­tu­nut koronaa edel­tä­väl­le tasolle – VR jäi ke­sä­kuus­sa täs­mäl­li­syys­ta­voit­tees­taan yli 20 pro­sent­tia

11.07.2022 16:01 1
Tilaajille
Junia korvattiin Oulu–Kemi-välillä kuitukaapelin korjaustöiden vuoksi – kaksi yöjunaa saapui määräasemille noin kolme tuntia myöhässä

Junia kor­vat­tiin Ou­lu–­Ke­mi-vä­lil­lä kui­tu­kaa­pe­lin kor­jaus­töi­den vuoksi – kaksi yöjunaa saapui mää­rä­ase­mil­le noin kolme tuntia myö­häs­sä

11.07.2022 16:00 2
Tilaajille
Rikkoontunut tavarajuna haittasi Oulun ja Rovaniemen välistä junaliikennettä  – häiriö on nyt ohi

Rik­koon­tu­nut ta­va­ra­ju­na hait­ta­si Oulun ja Ro­va­nie­men välistä ju­na­lii­ken­net­tä – häiriö on nyt ohi

02.07.2022 13:35 4
Junakaaos vei rovaniemeläiseltä Jari Tapiolta päivän tulot – kritisoi VR:ää surkeasta tiedotuksesta

Ju­na­kaaos vei ro­va­nie­me­läi­sel­tä Jari Ta­piol­ta päivän tulot – kri­ti­soi VR:ää sur­keas­ta tie­do­tuk­ses­ta

28.06.2022 14:34 8
Tilaajille
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 13:55
Tilaajille
Pitkälle toistakymmentä tuntia aikataulusta jäljessä madelleet kaukojunat eivät jatkaneet pohjoisen asemille, syynä aikataulujen kiriminen: "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

Pit­käl­le tois­ta­kym­men­tä tuntia ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä ma­del­leet kau­ko­ju­nat eivät jat­ka­neet poh­joi­sen ase­mil­le, syynä ai­ka­tau­lu­jen ki­ri­mi­nen: "Meille ker­rot­tiin vasta junan saa­pues­sa Ouluun, että lop­pu­mat­ka tulisi taittaa bus­sil­la"

27.06.2022 21:42 1
Tilaajille
"Mitä järkeä on ajaa Helsingistä 100 kilometriä eteenpäin ja jäädä siihen jumiin?" – pohjoisen yöjunat aikataulusta myöhässä 14–16 tuntia

"Mitä järkeä on ajaa Hel­sin­gis­tä 100 ki­lo­met­riä eteen­päin ja jäädä siihen ju­miin?" – poh­joi­sen yöjunat ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä 14–16 tuntia

27.06.2022 14:26 5
Tilaajille
Rautateiden infojärjestelmissä ollut häiriö saatiin korjattua – kuulutukset ja monitorit eivät toimineet asemilla

Rau­ta­tei­den in­fo­jär­jes­tel­mis­sä ollut häiriö saatiin kor­jat­tua – kuu­lu­tuk­set ja mo­ni­to­rit eivät toi­mi­neet ase­mil­la

08.06.2022 14:27
Tilaajille
Kemin törkeä vahingonteko ja liikenteen häirintä kohdistui tavarajunaan – "On nämä harvinaisia tapauksia"

Kemin törkeä va­hin­gon­te­ko ja lii­ken­teen häi­rin­tä koh­dis­tui ta­va­ra­ju­naan – "On nämä har­vi­nai­sia ta­pauk­sia"

07.05.2022 11:49
Tilaajille
HS: Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä loppuu lauantaina – Ministeri Tuppurainen ohjeisti VR:ää kirjeellä

HS: Al­leg­ro-ju­nan lii­ken­nöin­ti Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin välillä loppuu lauan­tai­na – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen oh­jeis­ti VR:ää kir­jeel­lä

25.03.2022 07:45 3
Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22  400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin maa­nan­tai­na noin 22  400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – VR siirtyy mas­ki­pa­kos­ta suo­si­tuk­seen

07.03.2022 20:33
Tilaajille
VR varautuu tarvittaessa jopa lisäämään junavuoroja Venäjän liikenteessä – "Toteutamme omistajamme Suomen valtion toivetta tässä tilanteessa"

VR va­rau­tuu tar­vit­taes­sa jopa li­sää­mään ju­na­vuo­ro­ja Venäjän lii­ken­tees­sä – "To­teu­tam­me omis­ta­jam­me Suomen valtion toi­vet­ta tässä ti­lan­tees­sa"

04.03.2022 12:53 4
Tilaajille
VR lopettaa ei-välttämättömän yhteydenpidon Venäjän rautatieyhtiön kanssa – Allegro-juna jatkaa liikennöimistä, Ukrainan passilla voi matkustaa ilmaiseksi

VR lo­pet­taa ei-vält­tä­mät­tö­män yh­tey­den­pi­don Venäjän rau­ta­tie­yh­tiön kanssa – Al­leg­ro-ju­na jatkaa lii­ken­nöi­mis­tä, Uk­rai­nan pas­sil­la voi mat­kus­taa il­mai­sek­si

01.03.2022 16:58
Tilaajille
VR: Tammikuussa tehtiin noin 622 000 kotimaan kaukoliikenteen matkaa – lumimyrskyt heikensivät liikenteen täsmällisyyttä

VR: Tam­mi­kuus­sa tehtiin noin 622 000 ko­ti­maan kau­ko­lii­ken­teen matkaa – ­lu­mi­myrs­kyt hei­ken­si­vät lii­ken­teen täs­mäl­li­syyt­tä

16.02.2022 09:36
Tilaajille
Rovaniemellä junan kyydistä pudonneen naisen tapauksesta lisätietoa – matkustaja oli yrittänyt päästä liikkuvaan junaan

Ro­va­nie­mel­lä junan kyy­dis­tä pu­don­neen naisen ta­pauk­ses­ta li­sä­tie­toa – mat­kus­ta­ja oli yrit­tä­nyt päästä liik­ku­vaan junaan

10.01.2022 16:16 4
Tilaajille