Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Annika Saarikko
Voitaisiinko Suomessa sittenkin kokeilla vähemmistöhallitusta?
Kolumni

Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa sit­ten­kin ko­keil­la vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta?

24.08.2023 05:00 15
Saarikko kertoo, miksi jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin kesään 2024 – Marinin hallitusta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luulimme sitä punamullaksi"

Saa­rik­ko kertoo, miksi jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na ainakin kesään 2024 – Marinin hal­li­tus­ta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luu­lim­me sitä pu­na­mul­lak­si"

22.04.2023 10:48 37
Tilaajille
Mitä poliitikko ajattelee lappalainen-sanasta? – Vastauksella on merkitystä saamelaisten kannalta
Kolumni

Mitä po­lii­tik­ko ajat­te­lee lap­pa­lai­nen-sa­nas­ta? – Vas­tauk­sel­la on mer­ki­tys­tä saa­me­lais­ten kan­nal­ta

15.03.2023 06:00 27
Annika Saarikko, mitä sinulle tulee mieleen sanasta emäntä? – keskustan puheenjohtaja vastaa viiteen nopeaan kysymykseen

Annika Saa­rik­ko, mitä sinulle tulee mieleen sanasta emäntä? – kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vastaa viiteen nopeaan ky­sy­myk­seen

10.03.2023 20:30
Metsä ei ole joko tai vaan sekä että, sanoo keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko – vastakkainasettelu ei Saarikon mielestä kerro suomalaisten todellisesta metsäsuhteesta

Metsä ei ole joko tai vaan sekä että, sanoo kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko – vas­tak­kain­aset­te­lu ei Saa­ri­kon mie­les­tä kerro suo­ma­lais­ten to­del­li­ses­ta met­sä­suh­tees­ta

11.03.2023 09:58 8
Tilaajille
Pakkanen ei pelottanut vaaliväkeä Torniossa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon vierailun aikana – "Hyvinvointialue, Lapin kaksi sairaalaa ja energia-asiat nousivat esille"

Pak­ka­nen ei pe­lot­ta­nut vaa­li­vä­keä Tor­nios­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­ri­kon vie­rai­lun aikana – "Hy­vin­voin­tia­lue, Lapin kaksi sai­raa­laa ja ener­gia-asiat nou­si­vat esille"

08.03.2023 14:49 10
Tilaajille
Tuore selvitys suosittelee seutukuntakohtaista testiä verotuetuista erityistalousalueista – tulevan hallituksen on syytä tarttua keskustan tarjoamaan syöttiin
Pääkirjoitus

Tuore sel­vi­tys suo­sit­te­lee seu­tu­kun­ta­koh­tais­ta testiä ve­ro­tue­tuis­ta eri­tyis­ta­lous­alueis­ta – tulevan hal­li­tuk­sen on syytä tarttua kes­kus­tan tar­joa­maan syöt­tiin

07.03.2023 17:30 7
Erityistalousalueille ei laillista estettä, mutta riskejä kyllä – Saarikko: alueiden elinvoima on lopulta turvallisuuspolitiikkaa, josta pitäisi puhua

Eri­tyis­ta­lous­alueil­le ei lail­lis­ta es­tet­tä, mutta riskejä kyllä – Saa­rik­ko: aluei­den elin­voi­ma on lopulta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, josta pitäisi puhua

07.03.2023 16:00 1
Tilaajille
Alueellisille verohelpotuksille muun muassa Lapissa ei ole oikeudellista estettä – Annika Saarikko teetti selvityksen ja kannattaa kokeilun aloittamista

Alueel­li­sil­le ve­ro­hel­po­tuk­sil­le muun muassa Lapissa ei ole oi­keu­del­lis­ta estettä – Annika Saa­rik­ko teetti sel­vi­tyk­sen ja kan­nat­taa ko­kei­lun aloit­ta­mis­ta

07.03.2023 15:19 14
Tilaajille
Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?
Kolumni

Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?

04.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Suomi kaipaa repivän politiikan sijaan laajapohjaista hallitusta ja pitkän aikavälin talousohjelmaa
Pääkirjoitus

Suomi kaipaa repivän po­li­tii­kan sijaan laa­ja­poh­jais­ta hal­li­tus­ta ja pitkän ai­ka­vä­lin ta­lous­oh­jel­maa

27.11.2022 16:12 5
Tilaajille
Aika on ajanut perinteikkään lapsilisän ohi – etuutta on päivitettävä niin, että sillä voidaan tukea nykyistä enemmän pieni- ja vähemmän isotuloisia
Pääkirjoitus

Aika on ajanut pe­rin­teik­kään lap­si­li­sän ohi – etuutta on päi­vi­tet­tä­vä niin, että sillä voidaan tukea ny­kyis­tä enemmän pieni- ja vä­hem­män iso­tu­loi­sia

29.08.2022 21:00 22
Tilaajille
Työryhmä selvittää toimenpiteitä sähkön hinnan alentamiseksi

Työ­ryh­mä sel­vit­tää toi­men­pi­tei­tä sähkön hinnan alen­ta­mi­sek­si

12.08.2022 12:09 1
Energian rajua hinnannousua on kompensoitava kuluttajille, tuki pitää kohdistaa täsmänä eniten kärsiville
Pääkirjoitus

Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

10.08.2022 21:33 10
Tilaajille
Saarikon lapsilisäesitys saa kritiikkiä jopa hallituspuolueiden omista riveistä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion rahoista

Saa­ri­kon lap­si­li­sä­esi­tys saa kri­tiik­kiä jopa hal­li­tus­puo­luei­den omista ri­veis­tä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion ra­hois­ta

09.08.2022 16:00 6
Tilaajille
Keskustan esittämät erityistalousalueet on selvittämisen arvoinen avaus, otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan esit­tä­mät eri­tyis­ta­lous­alueet on sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen avaus, otetaan Nor­jas­ta mallia

12.06.2022 13:00 12
Tilaajille
Keskustan istuva puheenjohtaja Annika Saarikko voitti Paavo Väyrysen selvin luvuin puoluekokouksen henkilövaalissa – Markus Lohi jatkaa varapuheenjohtajana

Kes­kus­tan istuva pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko voitti Paavo Väy­ry­sen selvin luvuin puo­lue­ko­kouk­sen hen­ki­lö­vaa­lis­sa – Markus Lohi jatkaa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:21 7
Uutisanalyysi: Saarikolla edessään kova savotta, jos keskusta mielii seuraavaankin hallitukseen​ – Alueiden "positiivista syrjintää" enemmän kiinnostanee arjen tola

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Saa­ri­kol­la edes­sään kova sa­vot­ta, jos kes­kus­ta mielii seu­raa­vaan­kin hal­li­tuk­seen​ – Aluei­den "po­si­tii­vis­ta syr­jin­tää" enemmän kiin­nos­ta­nee arjen tola

11.06.2022 17:29 2
Tilaajille
Valtiovarainministeri Annika Saarikko kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, kertoi asiasta Ylelle

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, kertoi asiasta Ylelle

10.05.2022 09:45 9
Työmatkaliikenteen tuki on perusteltua, enemmistö suomalaisista jää energia-avun ulkopuolelle
Pääkirjoitus

Työ­mat­ka­lii­ken­teen tuki on pe­rus­tel­tua, enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta jää ener­gia-avun ul­ko­puo­lel­le

18.02.2022 21:03 6
Tilaajille