kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Venäläiset
Pääsisinpä vielä Sovakylän seudulle Kurvisen järven rannalle
Mielipidekirjoitus

Pää­si­sin­pä vielä So­va­ky­län seu­dul­le Kur­vi­sen järven ran­nal­le

18.02.2024 17:20
Orpon arvio: Itärajalla on toistumassa vuosien 2015–2016 turvapaikan haun kiihdytys – Hallitus ottaa käyttöön vasta säädetyt lait torjuakseen tulijoita

Orpon arvio: Itä­ra­jal­la on tois­tu­mas­sa vuosien 2015–2016 tur­va­pai­kan haun kiih­dy­tys – Hal­li­tus ottaa käyt­töön vasta sää­de­tyt lait tor­juak­seen tu­li­joi­ta

14.11.2023 22:56 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirja, joka kan­nat­taa lukea

24.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­nä­läi­set vai­ke­ne­vat?

24.07.2023 14:42
Runsas tuhat venäläistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa asevelvollisuuden takia, mutta päätöksiä ei ole tehty

Runsas tuhat ve­nä­läis­tä on hakenut Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa ase­vel­vol­li­suu­den takia, mutta pää­tök­siä ei ole tehty

18.05.2023 14:42 1
Tilaajille
Kahta venäläismiestä epäiltiin vakoilusta Kainuun keskussairaalassa – olivatkin vain töissä, eikä syytä rikosepäilylle ollut

Kahta ve­nä­läis­mies­tä epäil­tiin va­koi­lus­ta Kainuun kes­kus­sai­raa­las­sa – oli­vat­kin vain töissä, eikä syytä ri­kos­epäi­lyl­le ollut

07.04.2023 18:12 3
Suomeen muuttaneiden venäläisten erityisasiantuntijoiden määrä viisinkertaistui, myös startup-yrittäjiä tulee ennätysmääriä

Suomeen muut­ta­nei­den ve­nä­läis­ten eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den määrä vii­sin­ker­tais­tui, myös star­tup-yrit­tä­jiä tulee en­nä­tys­mää­riä

28.02.2023 10:00
Tilaajille
Sallan ja Posion venäläisopiskelijat palasivat syyslomalta täysilukuisina – väitteitä nuorukaisille Venäjän puolella annetuista kutsuntamääräyksistä ei ole voitu vahvistaa

Sallan ja Posion ve­nä­läis­opis­ke­li­jat pa­la­si­vat syys­lo­mal­ta täy­si­lu­kui­si­na – väit­tei­tä nuo­ru­kai­sil­le Venäjän puo­lel­la an­ne­tuis­ta kut­sun­ta­mää­räyk­sis­tä ei ole voitu vah­vis­taa

24.10.2022 14:56 2
Tilaajille
Hallitus hyväksyi ulkomaalaisten kiinteistökauppojen kiristyksen

Hal­li­tus hy­väk­syi ul­ko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­po­jen ki­ris­tyk­sen

20.10.2022 21:23 5
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 18
Tilaajille
NRK: Venäläinen dronekuvaaja pidätettiin Norjan Kirkkoniemellä Storskogin raja-asemalla

NRK: Ve­nä­läi­nen dro­ne­ku­vaa­ja pi­dä­tet­tiin Norjan Kirk­ko­nie­mel­lä Stors­ko­gin ra­ja-ase­mal­la

13.10.2022 20:33
Tilaajille
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua. Minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua. Minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 08:00 3
Tilaajille
Venäläisten maahantulo Lappiin loppui lähes tyystin maahantulorajoitusten jälkeen

Ve­nä­läis­ten maa­han­tu­lo Lappiin loppui lähes tyystin maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jälkeen

11.10.2022 20:30 2
Tilaajille
Lapissa itärajan rajanylityspaikoilla liikenteessä laskua – yön aikana Suomen raja-asemille tulleiden Venäjän kansalaisten maahan pääsystä evättiin noin 40–50 prosenttia

Lapissa itä­ra­jan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la lii­ken­tees­sä laskua – yön aikana Suomen ra­ja-ase­mil­le tul­lei­den Venäjän kan­sa­lais­ten maahan pää­sys­tä evät­tiin noin 40–50 pro­sent­tia

30.09.2022 22:07 1
Tilaajille
Näiden Venäjän kansalaisten maahantuloon ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia

Näiden Venäjän kan­sa­lais­ten maa­han­tu­loon ei läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­dis­tu ra­joi­tuk­sia

29.09.2022 19:10 1
Putinin päätökset ja poliittinen paine pakottivat hallituksen muuttamaan viisumilinjauksiaan – edessä siintävät jo uudet itärajakoettelemukset
Pääkirjoitus

Putinin pää­tök­set ja po­liit­ti­nen paine pa­kot­ti­vat hal­li­tuk­sen muut­ta­maan vii­su­mi­lin­jauk­siaan – edessä siin­tä­vät jo uudet itä­ra­ja­koet­te­le­muk­set

26.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Venäläisten rajanylitykset Lapissa kasvoivat, määrät silti maltillisia

Ve­nä­läis­ten ra­jan­yli­tyk­set Lapissa kas­voi­vat, määrät silti mal­til­li­sia

26.09.2022 13:52 3
Tilaajille
Mara: Suomen päätös estää venäläisten turistimatkailu on oikea

Mara: Suomen päätös estää ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­mat­kai­lu on oikea

26.09.2022 08:15 6
Tilaajille
Päiväkirja: Olin päästää Putinin päähäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olin päästää Putinin päähäni

26.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Suomen piiloutuminen juridisten tekosyiden taakse venäläisten viisumiasiassa on paitsi noloa myös irvokasta – raja on laitettava kiinni itänaapurilta
Pääkirjoitus

Suomen pii­lou­tu­mi­nen ju­ri­dis­ten te­ko­syi­den taakse ve­nä­läis­ten vii­su­mi­asias­sa on paitsi noloa myös ir­vo­kas­ta – raja on lai­tet­ta­va kiinni itä­naa­pu­ril­ta

20.09.2022 21:30 11
Tilaajille