Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Venäläiset
Sallan ja Posion venäläisopiskelijat palasivat syyslomalta täysilukuisina – väitteitä nuorukaisille Venäjän puolella annetuista kutsuntamääräyksistä ei ole voitu vahvistaa

Sallan ja Posion ve­nä­läis­opis­ke­li­jat pa­la­si­vat syys­lo­mal­ta täy­si­lu­kui­si­na – väit­tei­tä nuo­ru­kai­sil­le Venäjän puo­lel­la an­ne­tuis­ta kut­sun­ta­mää­räyk­sis­tä ei ole voitu vah­vis­taa

24.10.2022 14:56 2
Tilaajille
Hallitus hyväksyi ulkomaalaisten kiinteistökauppojen kiristyksen

Hal­li­tus hy­väk­syi ul­ko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­po­jen ki­ris­tyk­sen

20.10.2022 21:23 5
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 18
Tilaajille
NRK: Venäläinen dronekuvaaja pidätettiin Norjan Kirkkoniemellä Storskogin raja-asemalla

NRK: Ve­nä­läi­nen dro­ne­ku­vaa­ja pi­dä­tet­tiin Norjan Kirk­ko­nie­mel­lä Stors­ko­gin ra­ja-ase­mal­la

13.10.2022 20:33
Tilaajille
"Minua ei pelota antaa tätä haastattelua. Minua pelottaa ydinsota" – Aleksandr Trunkovskii lähti Venäjältä ja tuli Suomeen, koska muuten hän olisi joutunut joko sotaan tai vankilaan

"Minua ei pelota antaa tätä haas­tat­te­lua. Minua pe­lot­taa ydin­so­ta" – Alek­sandr Trun­kovs­kii lähti Ve­nä­jäl­tä ja tuli Suo­meen, koska muuten hän olisi jou­tu­nut joko sotaan tai van­ki­laan

12.10.2022 08:00 3
Tilaajille
Venäläisten maahantulo Lappiin loppui lähes tyystin maahantulorajoitusten jälkeen

Ve­nä­läis­ten maa­han­tu­lo Lappiin loppui lähes tyystin maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jälkeen

11.10.2022 20:30 2
Tilaajille
Lapissa itärajan rajanylityspaikoilla liikenteessä laskua – yön aikana Suomen raja-asemille tulleiden Venäjän kansalaisten maahan pääsystä evättiin noin 40–50 prosenttia

Lapissa itä­ra­jan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la lii­ken­tees­sä laskua – yön aikana Suomen ra­ja-ase­mil­le tul­lei­den Venäjän kan­sa­lais­ten maahan pää­sys­tä evät­tiin noin 40–50 pro­sent­tia

30.09.2022 22:07 1
Tilaajille
Näiden Venäjän kansalaisten maahantuloon ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia

Näiden Venäjän kan­sa­lais­ten maa­han­tu­loon ei läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­dis­tu ra­joi­tuk­sia

29.09.2022 19:10 1
Putinin päätökset ja poliittinen paine pakottivat hallituksen muuttamaan viisumilinjauksiaan – edessä siintävät jo uudet itärajakoettelemukset
Pääkirjoitus

Putinin pää­tök­set ja po­liit­ti­nen paine pa­kot­ti­vat hal­li­tuk­sen muut­ta­maan vii­su­mi­lin­jauk­siaan – edessä siin­tä­vät jo uudet itä­ra­ja­koet­te­le­muk­set

26.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Venäläisten rajanylitykset Lapissa kasvoivat, määrät silti maltillisia

Ve­nä­läis­ten ra­jan­yli­tyk­set Lapissa kas­voi­vat, määrät silti mal­til­li­sia

26.09.2022 13:52 3
Tilaajille
Mara: Suomen päätös estää venäläisten turistimatkailu on oikea

Mara: Suomen päätös estää ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­mat­kai­lu on oikea

26.09.2022 08:15 6
Tilaajille
Päiväkirja: Olin päästää Putinin päähäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olin päästää Putinin päähäni

26.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Suomen piiloutuminen juridisten tekosyiden taakse venäläisten viisumiasiassa on paitsi noloa myös irvokasta – raja on laitettava kiinni itänaapurilta
Pääkirjoitus

Suomen pii­lou­tu­mi­nen ju­ri­dis­ten te­ko­syi­den taakse ve­nä­läis­ten vii­su­mi­asias­sa on paitsi noloa myös ir­vo­kas­ta – raja on lai­tet­ta­va kiinni itä­naa­pu­ril­ta

20.09.2022 21:30 11
Tilaajille
Suomi joutuu noudattamaan viisumipäätöksissään yhdessä sovittuja Schengen-sääntöjä – EU:n on otettava tiukempi linja venäläisturismiin
Pääkirjoitus

Suomi joutuu nou­dat­ta­maan vii­su­mi­pää­tök­sis­sään yhdessä so­vit­tu­ja Schen­gen-sään­tö­jä – EU:n on otet­ta­va tiu­kem­pi linja ve­nä­läis­tu­ris­miin

18.08.2022 21:23 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota ei oikeuta ra­sis­mia

28.07.2022 05:00 1
Tilaajille
IS: Venäläinen yritti ostaa Rovaniemen lentokentän kupeessa sijaitsevan kiinteistön – valtio käytti etuosto-oikeutta

IS: Ve­nä­läi­nen yritti ostaa Ro­va­nie­men len­to­ken­tän ku­pees­sa si­jait­se­van kiin­teis­tön – valtio käytti etu­os­to-oi­keut­ta

21.06.2022 16:12 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko varma, että olet ih­mi­nen?

07.06.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­luon­ne­ko syynä Uk­rai­nan sotaan?

22.04.2022 05:00 5
Tilaajille
Maailmantilanne mietityttää Itä-Lapin nuoria – Itä-Lapin lukioiden venäläisopiskelijoilla taloudellisia ja henkisiä haasteita

Maail­man­ti­lan­ne mie­ti­tyt­tää Itä-La­pin nuoria – I­tä-La­pin lu­kioi­den ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­la ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­siä haas­tei­ta

01.04.2022 06:30
Tilaajille
Murmanskilaiset Olga ja Dimitriy ovat aivan eri mieltä Ukrainan sodasta – Olga harkitsee muuttoa pois maasta, Dimitriyn radiokanavalla ei politikoida

Mur­mans­ki­lai­set Olga ja Di­mit­riy ovat aivan eri mieltä Uk­rai­nan sodasta – Olga har­kit­see muuttoa pois maasta, Di­mit­riyn ra­dio­ka­na­val­la ei po­li­ti­koi­da

12.03.2022 07:00 4
Tilaajille