Työmarkkinat
Kevään koronahenki pihisee vain vaivoin – jakolinjat palasivat politiikkaan ja työmarkkinoille
Kolumni Jussi Orell

Kevään ko­ro­na­hen­ki pihisee vain vaivoin – ja­ko­lin­jat pa­la­si­vat po­li­tiik­kaan ja työ­mark­ki­noil­le

13.09.2020 10:56 0
Palkansaajien keskusjärjestöt kertovat tulehtuneesta ilmapiiristä ja huonosta keskusteluyhteydestä – EK:n Häkämies tyrmää väitteet työmarkkinoiden riitaisuudesta

Pal­kan­saa­jien kes­kus­jär­jes­töt ker­to­vat tu­leh­tu­nees­ta il­ma­pii­ris­tä ja huo­nos­ta kes­kus­te­lu­yh­tey­des­tä – EK:n Hä­kä­mies tyrmää väit­teet työ­mark­ki­noi­den rii­tai­suu­des­ta

13.09.2020 10:49 0
Akavan Fjäderin mukaan sopiminen työmarkkinoilla on kriisiytynyt kesän aikana – "Syyttely ja kovien kantojen kierre pitää saada poikki"

Akavan Fjä­de­rin mukaan so­pi­mi­nen työ­mark­ki­noil­la on krii­siy­ty­nyt kesän aikana – "Syyt­te­ly ja kovien kan­to­jen kierre pitää saada poikki"

13.09.2020 10:13 0
Tilaajille
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
SAK ja STTK tyrmäävät yrittäjäjärjestöjen esityksen paikallisesta sopimisesta: "Maksajan roolia tarjotaan palkansaajille, kyseessä kesän uutisperhonen"

SAK ja STTK tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 10:34 0
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: EK:kin taipui keskitettyyn työelämän hätäpakettiin, lomautusten helpottaminen on oikeaa politiikkaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EK:kin taipui kes­ki­tet­tyyn työ­elä­män hä­tä­pa­ket­tiin, lo­mau­tus­ten hel­pot­ta­mi­nen on oikeaa po­li­tiik­kaa

19.03.2020 21:16 0
Tilaajille
Liberan työehtokantelun näkymät heikkenivät – EU-komissio päätti jo lopettaa käsittelyn, mutta Libera lähetti lisäperusteita yleissitovuuden purkamiseksi

Liberan työ­eh­to­kan­te­lun näkymät heik­ke­ni­vät – EU-ko­mis­sio päätti jo lo­pet­taa kä­sit­te­lyn, mutta Libera lähetti li­sä­pe­rus­tei­ta yleis­si­to­vuu­den pur­ka­mi­sek­si

11.03.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Kiky-tuntien taitamaton hoito syönyt luottamusta työmarkkinoilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ki­ky-tun­tien tai­ta­ma­ton hoito syönyt luot­ta­mus­ta työ­mark­ki­noil­la

08.03.2020 17:29 0
Tilaajille
Positiivisella asenteella varustetut digiosaajat ovat kysyttyjä Lapin työmarkkinoilla – Mätsis-rekrytointimessu Rovaniemellä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työnhakijat ja yli 50 lappilaista työnantajaa

Po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la va­rus­te­tut di­gi­osaa­jat ovat ky­syt­ty­jä Lapin työ­mark­ki­noil­la – Mät­sis-rek­ry­toin­ti­mes­su Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä tuo yhteen nuoret työn­ha­ki­jat ja yli 50 lap­pi­lais­ta työn­an­ta­jaa

30.01.2020 07:00 0
Tilaajille
"180 miljoonan potti siirtyi juuri kapitalistin taskusta duunareille" – Teollisuusliiton mukaan heidän valttinsa sopimuskumppanina on muualla kuin työnantajalle edullisissa sopimuksissa

"180 mil­joo­nan potti siirtyi juuri ka­pi­ta­lis­tin tas­kus­ta duu­na­reil­le" – Teol­li­suus­lii­ton mukaan heidän valt­tin­sa so­pi­mus­kump­pa­ni­na on muualla kuin työn­an­ta­jal­le edul­li­sis­sa so­pi­muk­sis­sa

16.01.2020 19:29 0
Pääkirjoitus: Työmarkkinoille syntyi päänavaus, mutta linjan pitäminen on epävarmaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mark­ki­noil­le syntyi pää­na­vaus, mutta linjan pi­tä­mi­nen on epä­var­maa

05.01.2020 17:11 0
Tilaajille
Kiireinen sovitteluviikko luvassa ennen joulua – Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluja

Kii­rei­nen so­vit­te­lu­viik­ko luvassa ennen joulua – Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja

16.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keskitetyistä ratkaisuista luopuminen vei työmarkkinapöydästä pois hyvän työkalun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kes­ki­te­tyis­tä rat­kai­suis­ta luo­pu­mi­nen vei työ­mark­ki­na­pöy­däs­tä pois hyvän työ­ka­lun

15.12.2019 17:23 0
Tilaajille