Työmarkkinat

Työn­te­ki­jäs­sä ei ole parasta ennen -päi­väys­tä – asian­tun­ti­ja: "Jos esi­hen­ki­lö ym­mär­tää ikään ja työ­uraan liit­ty­vät lai­na­lai­suu­det, hän voi pe­rus­taa oman joh­ta­mi­sen­sa sille"

24.03.2021 10:03
Tilaajille

Kuka jat­kos­sa laskee pal­kan­ko­ro­tus­va­ran? SAK:n Elo­ran­ta eh­dot­taa ta­lous­tie­toa ke­rää­vän yksikön pe­rus­ta­mis­ta

17.03.2021 06:30 1
Tilaajille

Boreout eli työssä tyl­sis­ty­mi­nen on seu­raus­ta liian vä­häi­sis­tä haas­teis­ta: "Se oli ihan jäätävä tunne, kun aja­tuk­set vain kier­si­vät samaa rataa"

06.02.2021 10:37
Tilaajille

Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murron mie­les­tä ta­lous­kes­kus­te­lu junnaa liikaa työ­mark­ki­nois­sa – ko­ro­na-ar­keaan Murto ta­sa­pai­not­taa me­lo­mal­la merellä

31.12.2020 08:00
Tilaajille

Kom­ment­ti: Kuuma peruna putosi hal­li­tuk­sen syliin – ikään­ty­nei­den pa­tis­te­lu töihin ei ole vaa­li­valt­ti

30.11.2020 22:07

Elä­ke­put­ki­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät pet­ty­myk­seen – Pää­mi­nis­te­ri Marin: Olemme si­tou­tu­neet löy­tä­mään yh­tei­sen rat­kai­sun asiaan syksyn aikana

30.11.2020 22:05

Lännen Median tiedot: Kaik­kiin kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­siin tulossa kor­vaus­vel­vol­li­suus työn­an­ta­jien ja yrit­tä­jien vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

12.11.2020 06:00

Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­la on nuori, etä­lap­pi­lai­nen ke­pu­lai­nen – ja nousee nyt Akavan pu­heen­joh­ta­jis­toon

27.10.2020 19:30
Tilaajille

Ruot­sis­sa monin verroin enemmän väkeä samassa teh­tä­väs­sä – Met­sä­teol­li­suu­den päätös luo pai­net­ta Suo­mes­sa­kin

18.10.2020 06:00

Mas­sii­vi­nen työl­li­syys­ko­kei­lu alkaa vuo­den­vaih­tees­sa – ko­kei­lun pii­ris­sä 250 000 asia­kas­ta sekä tuhat val­tiol­ta ko­kei­lui­hin siir­ty­vää työn­te­ki­jää

06.10.2020 07:00 1
Tilaajille

Saa­rik­ko lisäisi työ­elä­män jous­to­ja ja turvaa, An­ders­son sää­täi­si mi­ni­mi­palk­ka­lain

02.10.2020 15:34

Met­sä­teol­li­suu­den siir­ty­mi­nen yri­tys­koh­tai­siin neu­vot­te­lui­hin tuskin muuttaa ra­di­kaa­lis­ti Suomen työ­mark­ki­noi­ta

02.10.2020 12:14 3
Tilaajille

Har­ras­tuk­ses­ta tuli Tii­na-Lee­na Kur­jel­le uusi ammatti – 55 vuotta täyt­tä­nei­den työs­sä­olo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-lu­vul­la

26.09.2020 07:00
Tilaajille

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

24.09.2020 06:00

Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen: Mää­rä­ai­kai­suu­det pitäisi hy­väk­syä myös ilman pe­rus­tet­ta jopa kahden vuoden ajan – "Poik­keus­ti­lan­tees­sa olisi kaik­kien etu"

23.09.2020 19:00
Kolumni

Kevään ko­ro­na­hen­ki pihisee vain vaivoin – ja­ko­lin­jat pa­la­si­vat po­li­tiik­kaan ja työ­mark­ki­noil­le

13.09.2020 10:56

Pal­kan­saa­jien kes­kus­jär­jes­töt ker­to­vat tu­leh­tu­nees­ta il­ma­pii­ris­tä ja huo­nos­ta kes­kus­te­lu­yh­tey­des­tä – EK:n Hä­kä­mies tyrmää väit­teet työ­mark­ki­noi­den rii­tai­suu­des­ta

13.09.2020 15:27

Akavan Fjä­de­rin mukaan so­pi­mi­nen työ­mark­ki­noil­la on krii­siy­ty­nyt kesän aikana – "Syyt­te­ly ja kovien kan­to­jen kierre pitää saada poikki"

13.09.2020 10:13
Tilaajille

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25

SAK ja STTK tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 12:35