Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

terveydenhuolto
Viimeisin 12 tuntia
Mehiläinen Länsi-Pohjan päivystystoiminta siirtyy Lapin hyvinvointialueelle

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan päi­vys­tys­toi­min­ta siirtyy Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le

11:56 7
Tilaajille
Vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­to tar­vit­see so­siaa­li­työ­tä

01.01.2024 17:00
LKS on ollut Länsi-Pohjaa kustannustehokkaampi, mutta se ei kerro koko totuutta – sairaalan laadun arvioimisessa on huomioitava myös muita mittareita

LKS on ollut Län­si-Poh­jaa kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi, mutta se ei kerro koko to­tuut­ta – sai­raa­lan laadun ar­vioi­mi­ses­sa on huo­mioi­ta­va myös muita mit­ta­rei­ta

02.11.2023 08:44 14
Tilaajille
Uusi ja ehostettu omalääkärimalli tulee taas, keskellä soten uudistusintoa – "Voi houkutella lääkäreitä yksityisestä terveydenhoidosta terveyskeskuksiin"

Uusi ja ehos­tet­tu oma­lää­kä­ri­mal­li tulee taas, kes­kel­lä soten uu­dis­tus­in­toa – "Voi hou­ku­tel­la lää­kä­rei­tä yk­si­tyi­ses­tä ter­vey­den­hoi­dos­ta ter­veys­kes­kuk­siin"

30.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Hyvinvointialue lahjoittaa ambulanssin Ukrainaan ja tuo rovaniemeläisten ikäihmisten hoivapaikat väliaikaisesti Muurolaan

Hy­vin­voin­ti­alue lah­joit­taa am­bu­lans­sin Uk­rai­naan ja tuo ro­va­nie­me­läis­ten ikä­ih­mis­ten hoi­va­pai­kat vä­li­ai­kai­ses­ti Muu­ro­laan

22.02.2023 17:54 1
Tilaajille
Aluevaltuusto löi lukkoon sotepalvelujen asiakasmaksut – maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömät maksutta lääkärin vastaanotolle

Alue­val­tuus­to löi lukkoon so­te­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut – mak­su­ton ehkäisy alle 25-vuo­tiail­le ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät mak­sut­ta lää­kä­rin vas­taan­otol­le

06.02.2023 18:58 4
Tilaajille
Sanelunpurkupalvelun vika saatiin korjattua Rovaniemen terveydenhuollossa – Kanta-palvelun päivittymisessä voi yhä olla viivettä

Sa­ne­lun­pur­ku­pal­ve­lun vika saatiin kor­jat­tua Ro­va­nie­men ter­vey­den­huol­los­sa – Kan­ta-pal­ve­lun päi­vit­ty­mi­ses­sä voi yhä olla vii­vet­tä

12.12.2022 16:15
Tilaajille
Yksityisiä hammaslääkäreitä vaivaa asiakaspula, vaikka suunterveyden hoitovelka jatkaa paisumistaan – Hammaslääkäriliitto pitää tilannetta kestämättömänä

Yk­si­tyi­siä ham­mas­lää­kä­rei­tä vaivaa asia­kas­pu­la, vaikka suun­ter­vey­den hoi­to­vel­ka jatkaa pai­su­mis­taan – Ham­mas­lää­kä­ri­liit­to pitää ti­lan­net­ta kes­tä­mät­tö­mä­nä

16.08.2022 17:00 7
Tilaajille
Tervola on saanut paikattua hoidon henkilövajetta – kunnan sote-osastolta lähti viime vuoden lopulla paljon työntekijöitä työhyvinvoinnin ongelmien vuoksi

Tervola on saanut pai­kat­tua hoidon hen­ki­lö­va­jet­ta – kunnan sote-osas­tol­ta lähti viime vuoden lopulla paljon työn­te­ki­jöi­tä työ­hy­vin­voin­nin on­gel­mien vuoksi

09.03.2022 19:30
Tilaajille
Yli satatuhatta suomalaista kotitaloutta kärsii katastrofaalisen korkeista terveysmenoista – terveysmenot ovat Suomessa muita Pohjoismaita suuremmat

Yli sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta kärsii ka­tast­ro­faa­li­sen kor­keis­ta ter­veys­me­nois­ta – ter­veys­me­not ovat Suo­mes­sa muita Poh­jois­mai­ta suu­rem­mat

19.10.2021 07:29 2
Tilaajille
Kysyimme, miten opiskelijan koronarokotuspaikka määräytyy – Erityisesti toisella paikkakunnalla opiskelevien rokotuspaikoissa on epätietoisuutta

Ky­syim­me, miten opis­ke­li­jan ko­ro­na­ro­ko­tus­paik­ka mää­räy­tyy – Eri­tyi­ses­ti toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la opis­ke­le­vien ro­ko­tus­pai­kois­sa on epä­tie­toi­suut­ta

14.07.2021 12:05
Tilaajille
Hoitajapula levisi Lappiin: kesäsijaisia on aiempaa vaikeampaa löytää sairaaloihin ja terveysasemille

Hoi­ta­ja­pu­la levisi Lap­piin: ke­sä­si­jai­sia on aiempaa vai­keam­paa löytää sai­raa­loi­hin ja ter­veys­ase­mil­le

16.05.2021 19:30 5
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen järjestelmissä parin tunnin käyttökatko torstaina

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen jär­jes­tel­mis­sä parin tunnin käyt­tö­kat­ko tors­tai­na

23.03.2021 13:31
Tilaajille
Hoitajapula ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn puheenjohtaja erikoissairaanhoidosta: "Suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokivi on romahtamassa, ja nyt on romut housuissa"

Hoi­ta­ja­pu­la ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn pu­heen­joh­ta­ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta: "Suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon kruu­nun­ja­lo­ki­vi on ro­mah­ta­mas­sa, ja nyt on romut hou­suis­sa"

11.02.2021 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juh­la­pu­het­ta vai to­del­li­suut­ta?

07.11.2020 05:15
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men jouk­ko­seu­lon­to­jen kut­suis­sa virhe – näyt­teet otetaan Rin­teen­kul­man ala­ker­ran opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa, ei ylä­ker­ran ter­veys­ase­mal­la

09.09.2020 15:15
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa – Mehiläinen Länsi-Pohja:  "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 14:11
Tilaajille
Länsi-Pohjan potilasasiamiehen mukaan alueen terveydenhuollosta välittyi viime vuonna kiireen tuntu

Län­si-Poh­jan po­ti­las­asia­mie­hen mukaan alueen ter­vey­den­huol­los­ta vä­lit­tyi viime vuonna kiireen tuntu

15.05.2020 16:32
Tilaajille
Myös lieväoireinen pääsee nyt koronatestiin Rovaniemellä

Myös lie­vä­oi­rei­nen pääsee nyt ko­ro­na­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2020 14:07