Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

terveydenhuolto
Yli satatuhatta suomalaista kotitaloutta kärsii katastrofaalisen korkeista terveysmenoista – terveysmenot ovat Suomessa muita Pohjoismaita suuremmat

Yli sa­ta­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ta­lout­ta kärsii ka­tast­ro­faa­li­sen kor­keis­ta ter­veys­me­nois­ta – ter­veys­me­not ovat Suo­mes­sa muita Poh­jois­mai­ta suu­rem­mat

19.10.2021 07:29 2
Tilaajille
Kysyimme, miten opiskelijan koronarokotuspaikka määräytyy – Erityisesti toisella paikkakunnalla opiskelevien rokotuspaikoissa on epätietoisuutta

Ky­syim­me, miten opis­ke­li­jan ko­ro­na­ro­ko­tus­paik­ka mää­räy­tyy – Eri­tyi­ses­ti toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la opis­ke­le­vien ro­ko­tus­pai­kois­sa on epä­tie­toi­suut­ta

14.07.2021 12:05
Tilaajille
Hoitajapula levisi Lappiin: kesäsijaisia on aiempaa vaikeampaa löytää sairaaloihin ja terveysasemille

Hoi­ta­ja­pu­la levisi Lap­piin: ke­sä­si­jai­sia on aiempaa vai­keam­paa löytää sai­raa­loi­hin ja ter­veys­ase­mil­le

16.05.2021 19:30 5
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen järjestelmissä parin tunnin käyttökatko torstaina

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen jär­jes­tel­mis­sä parin tunnin käyt­tö­kat­ko tors­tai­na

23.03.2021 13:31
Tilaajille
Hoitajapula ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn puheenjohtaja erikoissairaanhoidosta: "Suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokivi on romahtamassa, ja nyt on romut housuissa"

Hoi­ta­ja­pu­la ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn pu­heen­joh­ta­ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta: "Suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon kruu­nun­ja­lo­ki­vi on ro­mah­ta­mas­sa, ja nyt on romut hou­suis­sa"

11.02.2021 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juh­la­pu­het­ta vai to­del­li­suut­ta?

07.11.2020 05:15
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men jouk­ko­seu­lon­to­jen kut­suis­sa virhe – näyt­teet otetaan Rin­teen­kul­man ala­ker­ran opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa, ei ylä­ker­ran ter­veys­ase­mal­la

09.09.2020 15:15
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa – Mehiläinen Länsi-Pohja:  "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 14:11
Tilaajille
Länsi-Pohjan potilasasiamiehen mukaan alueen terveydenhuollosta välittyi viime vuonna kiireen tuntu

Län­si-Poh­jan po­ti­las­asia­mie­hen mukaan alueen ter­vey­den­huol­los­ta vä­lit­tyi viime vuonna kiireen tuntu

15.05.2020 16:32
Tilaajille
Myös lieväoireinen pääsee nyt koronatestiin Rovaniemellä

Myös lie­vä­oi­rei­nen pääsee nyt ko­ro­na­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2020 14:07
Inari toivoo keskussairaalan lääkäreitä jalkautumaan Ivaloon

Inari toivoo kes­kus­sai­raa­lan lää­kä­rei­tä jal­kau­tu­maan Ivaloon

30.04.2020 07:00
Tilaajille
Kiireettömien hoitoaikojan perumisella voi olla kohtalokkaat seuraukset - "Kaikkea hoitoa ei voi pysäyttää sen takia, että sairaalassa hoidetaan myös koronapotilaita"

Kii­reet­tö­mien hoi­to­ai­ko­jan pe­ru­mi­sel­la voi olla koh­ta­lok­kaat seu­rauk­set - "Kaik­kea hoitoa ei voi py­säyt­tää sen takia, että sai­raa­las­sa hoi­de­taan myös ko­ro­na­po­ti­lai­ta"

28.04.2020 08:16
THL: Terveydenhuollon jonojen purku kestää koronaepidemian jälkeen pitkään, henkilöstön uupuminen pahentaa tilannetta

THL: Ter­vey­den­huol­lon jonojen purku kestää ko­ro­na­epi­de­mian jälkeen pit­kään, hen­ki­lös­tön uu­pu­mi­nen pa­hen­taa ti­lan­net­ta

24.04.2020 07:56
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42
Tilaajille
Ruotsi yrittää estää länsirajan sulkemisen diplomaattisella paineella – "Kohottelin kyllä kulmiani"

Ruotsi yrittää estää län­si­ra­jan sul­ke­mi­sen dip­lo­maat­ti­sel­la pai­neel­la – "Ko­hot­te­lin kyllä kul­mia­ni"

02.04.2020 19:40
Tilaajille
Ammattiopisto Lappiakin voi luovuttaa materiaalia terveydenhuoltoon, jos koronatilanne kriisiytyy

Am­mat­ti­opis­to Lap­pia­kin voi luo­vut­taa ma­te­riaa­lia ter­vey­den­huol­toon, jos ko­ro­na­ti­lan­ne krii­siy­tyy

30.03.2020 15:59
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja teki viime vuonna noin miljoona euroa voittoa

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja teki viime vuonna noin mil­joo­na euroa voittoa

26.03.2020 19:05
Tilaajille
"Tässä ei ole mitään suurta dramatiikkaa" – Terveydenhuollossa turvaudutaan ensimmäistä kertaa varmuusvarastoihin

"Tässä ei ole mitään suurta dra­ma­tiik­kaa" – Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

24.03.2020 12:18
Intian kadut autioituivat – pääministeri Narendra Modin mukaan sunnuntaina testataan maan valmiutta taistella koronavirusta vastaan

Intian kadut au­tioi­tui­vat – pää­mi­nis­te­ri Na­rend­ra Modin mukaan sun­nun­tai­na tes­ta­taan maan val­miut­ta tais­tel­la ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan

22.03.2020 13:47