terveydenhuolto
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men jouk­ko­seu­lon­to­jen kut­suis­sa virhe – näyt­teet otetaan Rin­teen­kul­man ala­ker­ran opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa, ei ylä­ker­ran ter­veys­ase­mal­la

08.09.2020 15:09 0
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa – Mehiläinen Länsi-Pohja:  "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 12:12 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan potilasasiamiehen mukaan alueen terveydenhuollosta välittyi viime vuonna kiireen tuntu

Län­si-Poh­jan po­ti­las­asia­mie­hen mukaan alueen ter­vey­den­huol­los­ta vä­lit­tyi viime vuonna kiireen tuntu

15.05.2020 16:32 0
Tilaajille
Myös lieväoireinen pääsee nyt koronatestiin Rovaniemellä

Myös lie­vä­oi­rei­nen pääsee nyt ko­ro­na­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2020 14:07 0
Inari toivoo keskussairaalan lääkäreitä jalkautumaan Ivaloon

Inari toivoo kes­kus­sai­raa­lan lää­kä­rei­tä jal­kau­tu­maan Ivaloon

30.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Kiireettömien hoitoaikojan perumisella voi olla kohtalokkaat seuraukset - "Kaikkea hoitoa ei voi pysäyttää sen takia, että sairaalassa hoidetaan myös koronapotilaita"

Kii­reet­tö­mien hoi­to­ai­ko­jan pe­ru­mi­sel­la voi olla koh­ta­lok­kaat seu­rauk­set - "Kaik­kea hoitoa ei voi py­säyt­tää sen takia, että sai­raa­las­sa hoi­de­taan myös ko­ro­na­po­ti­lai­ta"

28.04.2020 08:16 0
THL: Terveydenhuollon jonojen purku kestää koronaepidemian jälkeen pitkään, henkilöstön uupuminen pahentaa tilannetta

THL: Ter­vey­den­huol­lon jonojen purku kestää ko­ro­na­epi­de­mian jälkeen pit­kään, hen­ki­lös­tön uu­pu­mi­nen pa­hen­taa ti­lan­net­ta

24.04.2020 07:43 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0
Tilaajille
Ruotsi yrittää estää länsirajan sulkemisen diplomaattisella paineella – "Kohottelin kyllä kulmiani"

Ruotsi yrittää estää län­si­ra­jan sul­ke­mi­sen dip­lo­maat­ti­sel­la pai­neel­la – "Ko­hot­te­lin kyllä kul­mia­ni"

02.04.2020 19:31 0
Tilaajille
Ammattiopisto Lappiakin voi luovuttaa materiaalia terveydenhuoltoon, jos koronatilanne kriisiytyy

Am­mat­ti­opis­to Lap­pia­kin voi luo­vut­taa ma­te­riaa­lia ter­vey­den­huol­toon, jos ko­ro­na­ti­lan­ne krii­siy­tyy

30.03.2020 15:59 0
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja teki viime vuonna noin miljoona euroa voittoa

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja teki viime vuonna noin mil­joo­na euroa voittoa

26.03.2020 19:05 0
Tilaajille
"Tässä ei ole mitään suurta dramatiikkaa" – Terveydenhuollossa turvaudutaan ensimmäistä kertaa varmuusvarastoihin

"Tässä ei ole mitään suurta dra­ma­tiik­kaa" – Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

24.03.2020 12:18 0
Intian kadut autioituivat – pääministeri Narendra Modin mukaan sunnuntaina testataan maan valmiutta taistella koronavirusta vastaan

Intian kadut au­tioi­tui­vat – pää­mi­nis­te­ri Na­rend­ra Modin mukaan sun­nun­tai­na tes­ta­taan maan val­miut­ta tais­tel­la ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan

22.03.2020 13:47 0
Kiireettömät hammashoitoajat perutaan Rovaniemellä – kiireelliset tapaukset hoidetaan normaalisti

Kii­reet­tö­mät ham­mas­hoi­to­ajat pe­ru­taan Ro­va­nie­mel­lä – kii­reel­li­set ta­pauk­set hoi­de­taan nor­maa­lis­ti

20.03.2020 12:49 0
Useat autonvalmistajat ovat valmiit auttamaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa – tarvetta on erityisesti hengityskoneille

Useat au­ton­val­mis­ta­jat ovat valmiit aut­ta­maan ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa – tar­vet­ta on eri­tyi­ses­ti hen­gi­tys­ko­neil­le

20.03.2020 12:20 0
Analyysi: Suomen sairaaloissa ollaan pian totisen paikan edessä – Koronapotilaiden tehohoitopaikat uhkaavat loppua kesken

Ana­lyy­si: Suomen sai­raa­lois­sa ollaan pian totisen paikan edessä – Ko­ro­na­po­ti­lai­den te­ho­hoi­to­pai­kat uh­kaa­vat loppua kesken

20.03.2020 08:00 0
Kaupunki ohjeistaa: Sairasta lievät infektio-oireet kotona, ota yhteys päivystykseen vain kiireellisissä asioissa

Kau­pun­ki oh­jeis­taa: Sai­ras­ta lievät in­fek­tio-oi­reet kotona, ota yhteys päi­vys­tyk­seen vain kii­reel­li­sis­sä asiois­sa

17.03.2020 15:38 0

Lapin päih­de­kli­nik­ka lo­pet­taa toi­min­nan ke­vääl­lä – 10 virkaa lak­kau­te­taan, va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa olevia ei ir­ti­sa­no­ta

26.02.2020 19:04 0
Tilaajille
Kemi on ajautunut vakavaan lääkäripulaan Mehiläis-ulkoistuksen seurauksena, varoittaa vastaava lääkäri, kaupunki on vaatinut, että  puutteelliset palvelut korvataan

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 09:31 0
Tilaajille