Sähköverkot

Enon­te­kiön Sähkö Oy:n toi­min­ta siirtyi Ne­vel­le, sama hen­ki­lös­tö jatkaa yhtiön pal­ve­luk­ses­sa

02.04.2021 14:15
Tilaajille

Enon­te­kiön Sähköä esi­te­tään myy­tä­väk­si: "O­leel­lis­ta tässä ei ole kunnan pää­tös­val­ta yh­tiös­sä, vaan oleel­lis­ta on taata kun­ta­lais­ten pal­ve­lui­den toi­mi­vuus"

20.11.2020 17:30 1
Tilaajille

Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen vie­res­sä oleva ruma me­tal­li­hö­kö­tys sai pur­ku­tuo­mion

28.09.2020 15:23
Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

08.04.2020 10:23
Tilaajille

Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­ne­taan 180 ki­lo­met­rin voi­ma­joh­to Suomen ra­hoil­la – 130 mil­joo­naa euroa naa­pu­riin

06.04.2020 16:57
Tilaajille

Tor­nion­laak­son Sähkö alen­ta­nee hin­noit­te­luaan, mikä pa­ran­taa tuu­li­voi­man näkymiä Län­si-La­pis­sa

22.02.2020 06:00
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Säh­kö­ver­kon uu­dis­ta­mi­nen nostaa liikaa ko­ti­ta­louk­sien kus­tan­nuk­sia

20.01.2020 06:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on halvin sähkön siir­to­hin­ta koko maassa – kal­leim­man yhtiön hinta on lähes kaksi- ja puo­li­ker­tai­nen Ro­va­nie­meen ver­rat­tu­na

14.01.2020 18:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tehokas toi­min­ta pitää sähkön siir­to­hin­nat kurissa

11.01.2020 11:39
Tilaajille

Ro­va­nie­men Verkko ylitti koh­tuul­li­sen tuoton rajat kolme vuotta pe­räk­käin – Jättää nyt joi­ta­kin maksuja pe­ri­mät­tä

08.01.2020 11:40

Inergia turvaa Saa­ri­se­län sähköt isolla voi­ma­lin­jal­la

15.11.2019 16:17
Tilaajille

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille

Poh­jois­mai­den kan­nat­tai­si aloit­taa kan­ta­verk­ko­jen yh­teis­työ – voisi hal­ven­taa kal­lii­ta sähkön siir­to­hin­to­ja

07.11.2019 08:00
Tilaajille

Ke­min­maan Energia ja Vesi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

29.10.2019 15:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Alueel­li­nen säh­kö­ve­ro­alen­nus käyt­töön

08.10.2019 09:29
Tilaajille

Sähkön tuo­tan­to kasvaa poh­joi­ses­sa, kulutus ete­läs­sä – kan­ta­ver­kon 300-ki­lo­met­ri­nen met­sä­lin­ja auttaa, mutta ei vielä riitä

05.10.2019 19:00