Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Remontti
Asfaltti haisee ensi kesänä Lapissakin – valtion teiden korjaamiseen on varattu ensi vuodelle 250 miljoonaa euroa koko maahan

As­falt­ti haisee ensi kesänä La­pis­sa­kin – valtion teiden kor­jaa­mi­seen on varattu ensi vuo­del­le 250 mil­joo­naa euroa koko maahan

09.10.2023 19:49
Tilaajille
Kemin poliisiasema menee sisäilmaa parantavaan tiivistysremonttiin – osa palveluista siirtyy väliaikaisesti Tornion poliisiasemalle

Kemin po­lii­sia­se­ma menee si­sä­il­maa pa­ran­ta­vaan tii­vis­tys­re­mont­tiin – osa pal­ve­luis­ta siirtyy vä­liai­kai­ses­ti Tornion po­lii­sia­se­mal­le

18.09.2023 16:25 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lau­ta­kun­tien val­von­ta­vas­tuu­ta li­sät­tä­vä

18.08.2023 05:00
Tilaajille
Keminmaan koulukeskus on keväällä tehtyjen tutkimusten perusteella luultua paremmassa kunnossa ja käyttökelpoinen jatkossakin

Ke­min­maan kou­lu­kes­kus on ke­vääl­lä teh­ty­jen tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la luultua pa­rem­mas­sa kun­nos­sa ja käyt­tö­kel­poi­nen jat­kos­sa­kin

27.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Tornion kirjastossa ongelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion kir­jas­tos­sa on­gel­mia

09.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontista tarvitaan päättäjien ratkaisu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tis­ta tar­vi­taan päät­tä­jien rat­kai­su

22.02.2023 09:13
Kaupungintalon remontti on pian katastrofi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti on pian ka­tast­ro­fi

21.02.2023 08:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­li­vil­lais­ta sta­dio­nin uu­dis­ta­mis­ta

02.11.2022 14:00
Ilme uusiutui merelliseksi – Kemin "Sittari" somistetaan Nina Suden valokuvateoksilla

Ilme uu­siu­tui me­rel­li­sek­si – Kemin "Sit­ta­ri" so­mis­te­taan Nina Suden va­lo­ku­va­teok­sil­la

01.11.2022 19:30 1
Pohjan Stadion käyttöastetta aiotaan nostaa – Ensi vuonna on tarkoitus vaihtaa stadionilla tekonurmi luonnonnurmen tilalle

Pohjan Stadion käyt­töas­tet­ta aiotaan nostaa – Ensi vuonna on tar­koi­tus vaihtaa sta­dio­nil­la te­ko­nur­mi luon­non­nur­men tilalle

12.10.2022 20:49
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 11:00
Tilaajille
Poropeukalo tarttui tuumasta toimeen ja huomasi, että minähän osaan
Kolumni

Po­ro­peu­ka­lo tarttui tuu­mas­ta toimeen ja huo­ma­si, että minähän osaan

27.06.2022 08:58 2
Tilaajille
Tornion Karungin kyläkauppa uudistuu isossa remontissa – Kesko ja kauppiaat panostavat kylän palveluihin

Tornion Ka­run­gin ky­lä­kaup­pa uu­dis­tuu isossa re­mon­tis­sa – Kesko ja kaup­piaat pa­nos­ta­vat kylän pal­ve­lui­hin

22.06.2022 19:19 3
Tilaajille
Tervolan kotiseutumuseo ja Peräpohjolan maalaismuseo kutsuvat vierailijoita tutustumaan peräpohjalaiseen rakennusperinteeseen, esineistöön ja historiaan

Ter­vo­lan ko­ti­seu­tu­mu­seo ja Pe­rä­poh­jo­lan maa­lais­mu­seo kut­su­vat vie­rai­li­joi­ta tu­tus­tu­maan pe­rä­poh­ja­lai­seen ra­ken­nus­pe­rin­tee­seen, esi­neis­töön ja his­to­riaan

11.06.2022 09:44 1
Tervolan Järjestötalolle rakennetaan uusi invaluiska – Karihaaran Kansantaloon suunnitellaan lämmitysjärjestelmän uusimista

Ter­vo­lan Jär­jes­tö­ta­lol­le ra­ken­ne­taan uusi in­va­luis­ka – Ka­ri­haa­ran Kan­san­ta­loon suun­ni­tel­laan läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­si­mis­ta

20.05.2022 14:42
Työmaakontti peitti ikkunat kokonaan Sudentiellä Rovaniemellä – vuokralainen vaatii Asuntosäätiöltä lisähyvitystä: "Se on siinä varmaan joulukuuhun asti"

Työ­maa­kont­ti peitti ikkunat ko­ko­naan Su­den­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – vuok­ra­lai­nen vaatii Asun­to­sää­tiöl­tä li­sä­hy­vi­tys­tä: "Se on siinä varmaan jou­lu­kuu­hun asti"

12.05.2022 06:30 8
Tilaajille
Rovaniemen Korkalovaaran koulun liikuntasali jälleen remontissa – ei liity salin aiempiin kosteusvaurioihin

Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ran koulun lii­kun­ta­sa­li jälleen re­mon­tis­sa – ei liity salin aiem­piin kos­teus­vau­rioi­hin

25.04.2022 13:59
Tilaajille
Luontokeskus Kellokas menee kiinni remontin takia

Luon­to­kes­kus Kel­lo­kas menee kiinni re­mon­tin takia

20.04.2022 12:57
Tilaajille
Kun Minna Lymi sai työtarjouksen malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobaltilta, hän muutti miehensä kanssa Italian maaseudulta Posion lakeuksille – Italiassa pariskunta tottui kutsumatta kylään tulleisiin naapureihin, Posiolla esittäytyessä kerrotaan kanta kaivoksiin

Kun Minna Lymi sai työ­tar­jouk­sen mal­mi­net­sin­täyh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta, hän muutti mie­hen­sä kanssa Italian maa­seu­dul­ta Posion la­keuk­sil­le – Ita­lias­sa pa­ris­kun­ta tottui kut­su­mat­ta kylään tul­lei­siin naa­pu­rei­hin, Po­siol­la esit­täy­tyes­sä ker­ro­taan kanta kai­vok­siin

17.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uin­ti­tau­ko kes­tet­tä­vä

01.04.2022 20:53 2
Tilaajille