Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tis­ta tar­vi­taan päät­tä­jien rat­kai­su

Kirjoittaja muistuttaa, että Rovaniemen kaupungintalon remontista tarvitaan päättäjien ratkaisu.
Kirjoittaja muistuttaa, että Rovaniemen kaupungintalon remontista tarvitaan päättäjien ratkaisu.
Kuva: Jussi Leinonen

Kaupunginvaltuutettu Heikki Luiro (kesk.) kirjoittaa (LK 21.2): “Tilajaostolle esitetään, että luottamusmiesten pitää päättää peruskorjauksen vaihtoehdoista. Menettely etenkin tässä vaiheessa on absurdi. Esittelyssä ei ole päätä eikä häntää.”

Olen päättänyt viedä asian tilajaoston käsittelyyn, koska Rovaniemen kaupungintalon peruskorjauksen hankintamenettely keskeytyi tammikuussa. Tämä johtui siitä, että osallistumishakemukset jouduttiin poissulkemaan tarjouskilpailusta niiden puutteellisuuden vuoksi.

Asian uutta käsittelyä tarvitaan siksikin, että alkuperäisen hankesuunnitelman noin 20 miljoonan euron kustannusarviosta poiketen kaupunginvaltuusto on varannut korjauksen toteuttamista varten 2023 talousarviossa ja 2024–2026 taloussuunnitelmassa 10 miljoonan euron määrärahan. Asiaa valmisteltaessa on tullut esille, että määräraha ei riitä korjauksen toteuttamiseen edes välttämättömiltä osin.

Luiro kysyy, saadaanko ilmanvaihtojärjestelmä toimimaan uudessa huonejärjestyksessä. Vastaus on, että huonejärjestyksen muuttamista ei tarvitse ratkaista tässä vaiheessa. Vuodenvaihteessa tehdyn tilatarveselvityksen perusteella kaupungin toiminnot mahtuvat kaupungintaloon riippumatta siitä, muutetaanko huonejärjestystä. Jos muutetaan, tilat saadaan vastaamaan paremmin 2020-luvun työelämän tarpeita.

llmanvaihdon sopeuttaminen pienimuotoisiin huonejärjestysmuutoksiin on teknisesti ratkaistavissa. Laajamittainen avotoimistoksi muuttaminen ei ole tilatarveselvityksen perusteella edes tarpeen.

Tilatarveselvityksessä on ilmennyt, että kaupungintalo tarvitaan pääosin kaupungin toimintojen käyttöön. Etätyön hyödyntämisen ja mahdollisen huonejärjestyksen muuttamisen ansiosta noin 20 huonetta kaupungin 184:stä huoneesta voidaan vuokrata esimerkiksi konsernin sisäiselle toimijalle. Tähän vaikuttaa osin se, missä laajuudessa te-palvelujen henkilöstöä mahdollisesti siirtyy kaupungin palvelukseen 2025 vireillä olevan lakiuudistuksen perusteella.

Tässä vaiheessa Luiron esille nostamaan korjauksen toteutusmuotoon ei ole vielä ajankohtaista muodostaa kantaa. Tilajaosto päätti 27.10.2022 valita hankkeen alkuperäisen budjetin perusteella toteutusmuodoksi allianssimallin, mutta asia pitää käsitellä uudelleen korjauslaajuuden ratkaisemisen jälkeen. Allianssimalli ei ole ainoa tarkastelun kohteena oleva vaihtoehto.

Luiro toteaa, että päättäjiä ei ole informoitu kilpailutuksen etenemisestä, ja nyt pitäisi päättää neljästä vaihtoehdosta. Tilajaosto on päättänyt hankinnan toteuttamisesta 27.10.2022. Olen tehnyt hankintalain edellyttämät tarjoajien poissulkemispäätökset tilajaoston tekemän delegoinnin mukaisesti 11.1.2023. Tämän jälkeen asiaa on valmisteltu ja nyt se on tuotu (21.2.) tilajaoston käsiteltäväksi. Vaihtoehdot vaikutuksineen on kuvattu päättäjille avoimesti.

Miksi sitten esittelytekstissä kuvataan myös vaihtoehto, jossa kaupungintaloa ei korjata? Siksi, että päättäjillä on oikeus tietää tämän hetkisen tilanteen jatkumisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Aalto-keskus ja kaupungintalo osana sitä ovat osa Rovaniemen kulttuuriperintöä. Kaupungintalon remontoinnin osalta tarvitaan päättäjien ratkaisu. Julkinen keskustelu aiheesta on viranhaltijan näkökulmasta tervetullutta.

Kirjoittaja on Rovaniemen henkilöstö- ja hallintojohtaja sekä tilajaoston esittelijä.

Lue myös: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon kor­jaus­vaih­to­eh­to pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun –"­Ti­la­jaos­to päätyi alus­ta­vas­ti yk­si­mie­li­syy­teen siitä, että teh­täi­siin laaja ar­viol­ta 30 mil­joo­nan re­mont­ti mah­dol­li­sim­man ly­hyes­sä ajassa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus vaatii taas pää­tök­siä – "Val­mis­te­lu on edennyt asial­li­ses­ti", kau­pun­gin­joh­ta­ja vastaa ar­vos­te­luun