Rakentaminen
Virkamiehet vakuuttavat: Rovaniemellä rakennetaan tulvarajan yläpuolelle

Vir­ka­mie­het va­kuut­ta­vat: Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan tul­va­ra­jan ylä­puo­lel­le

03.06.2020 19:30 2
Tilaajille

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille
Tällainen tuli Rovaniemen rakentamisen kiistakapulasta – Kiela-korttelin asukkaiden viihtyvyys oli aluksi vähissä, mutta nyt kaikki alkaa olla mallillaan

Täl­lai­nen tuli Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­sen kiis­ta­ka­pu­las­ta – Kie­la-kort­te­lin asuk­kai­den viih­ty­vyys oli aluksi vä­his­sä, mutta nyt kaikki alkaa olla mal­lil­laan

01.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Kaupunginjohtaja esittää Rovaniemen Koskipuiston kaavan palauttamista valmisteluun

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­ton kaavan pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

27.05.2020 13:56 3
Tilaajille

Ivalon kou­lu­kes­kuk­ses­ta vain yksi tarjous – Lehto ra­ken­taa elin­kaa­ri-mal­lil­la

08.05.2020 14:11 0
Tilaajille
Ounasrinteellä kiista uuden pyörätien paikasta: asukkaat valittivat hallinto-oikeuteen

Ou­nas­rin­teel­lä kiista uuden pyö­rä­tien pai­kas­ta: asuk­kaat va­lit­ti­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

29.04.2020 09:26 0
Moni katto on kantanut tänä talvena liian raskasta taakkaa ja romahtanut Lapissa – yksi vika voi olla rakennusmääräyksissä

Moni katto on kan­ta­nut tänä talvena liian ras­kas­ta taakkaa ja ro­mah­ta­nut Lapissa – yksi vika voi olla ra­ken­nus­mää­räyk­sis­sä

16.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Punaisen tuvan tontin suojelu laajenee

Pu­nai­sen tuvan tontin suojelu laa­je­nee

03.04.2020 08:52 0
Tilaajille
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

02.04.2020 11:56 0
Tilaajille
Metsä Fibre aloittaa Kemin biotuotetehtaan valmistelutöiden toisen vaiheen purkamalla lisää rakennuksia

Metsä Fibre aloit­taa Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­töi­den toisen vaiheen pur­ka­mal­la lisää ra­ken­nuk­sia

01.04.2020 14:12 0
Tilaajille
Nanguniemen kaava Inarissa on laskettu  35 miljoonan euron investoinnin mukaan – Jasper Pääkkönen ja sijoitusyhtiö suunnittelevat alueelle lomakeskusta

Nan­gu­nie­men kaava Ina­ris­sa on las­ket­tu 35 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nin mukaan – Jasper Pääk­kö­nen ja si­joi­tus­yh­tiö suun­nit­te­le­vat alueel­le lo­ma­kes­kus­ta

26.03.2020 11:46 0
Tilaajille
Lehto Group päätti yt-neuvottelut ja aloittaa heti uudet – yhtiö varautuu työtilanteen muutoksiin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

Lehto Group päätti yt-neu­vot­te­lut ja aloit­taa heti uudet – yhtiö va­rau­tuu työ­ti­lan­teen muu­tok­siin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

25.03.2020 11:25 0
Rovaniemi myönsi jatkoaikaa ravintola Sampon tyhjillään olevan tontin rakentamiseen

Ro­va­nie­mi myönsi jat­ko­ai­kaa ra­vin­to­la Sampon tyh­jil­lään olevan tontin ra­ken­ta­mi­seen

18.03.2020 10:05 0
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin pystytys alkanee syksyllä – kaupunki kilpailuttaa urakkaa nyt toista kertaa

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din pys­ty­tys alkanee syk­syl­lä – kau­pun­ki kil­pai­lut­taa urakkaa nyt toista kertaa

13.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Kommentti: Tallinkilla rohkeita liikkeitä aikaisemminkin – laajeneminen suurhallin rakentajaksi ei odottamatonta
Kolumni Kirsi Turkki

Kom­ment­ti: Tal­lin­kil­la roh­kei­ta liik­kei­tä ai­kai­sem­min­kin – laa­je­ne­mi­nen suur­hal­lin ra­ken­ta­jak­si ei odot­ta­ma­ton­ta

26.02.2020 21:23 0
Tallinnaan nousee iso kokous- ja konserttikeskus – laivayhtiö Tallink mukana suurprojektissa

Tal­lin­naan nousee iso kokous- ja kon­sert­ti­kes­kus – lai­va­yh­tiö Tallink mukana suur­pro­jek­tis­sa

26.02.2020 21:22 0
Lapin keskussairaalan laajennushanke sai rakennusluvan – hanke on euromääräisesti yksi Rovaniemen historian suurimmista

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus­han­ke sai ra­ken­nus­lu­van – hanke on eu­ro­mää­räi­ses­ti yksi Ro­va­nie­men his­to­rian suu­rim­mis­ta

26.02.2020 19:44 0
Tilaajille
Mehiläinen Oy saa rakentaa lääkärikeskuksen Lampelan alueelle Rovaniemellä

Me­hi­läi­nen Oy saa ra­ken­taa lää­kä­ri­kes­kuk­sen Lam­pe­lan alueel­le Ro­va­nie­mel­lä

26.02.2020 19:31 0
Tilaajille
Vanha Osuuskaupan talo muuttui hotelliksi Rovaniemellä – kaupunki palkitsee kiinalaisomistajan kunniakirjalla

Vanha Osuus­kau­pan talo muuttui ho­tel­lik­si Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki pal­kit­see kii­na­lais­omis­ta­jan kun­nia­kir­jal­la

26.02.2020 19:23 0
Tilaajille

Ranuan kun­ta­kon­ser­ni ra­ken­taa mil­joo­nil­la

25.02.2020 19:26 0
Tilaajille