Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakentaminen
Kittilän uusi alakoulu ja yläkoulun saneeraus valmistuvat maaliskuussa – lukion remontti alkaa ensi kesänä

Kit­ti­län uusi ala­kou­lu ja ylä­kou­lun sa­nee­raus val­mis­tu­vat maa­lis­kuus­sa – lukion re­mont­ti alkaa ensi kesänä

22.11.2023 10:34
Tilaajille
Biltema aloittaa Kemin tavaratalonsa tekemisen vielä loppuvuonna – yli 7 000 neliön rakennus valmistuu noin vuoden päästä Karjalahdelle

Biltema aloit­taa Kemin ta­va­ra­ta­lon­sa te­ke­mi­sen vielä lop­pu­vuon­na – yli 7 000 neliön ra­ken­nus val­mis­tuu noin vuoden päästä Kar­ja­lah­del­le

13.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Nahkatöiden pölyt Inarissa omaan pajaan – SAKK:n pääkoulu remontoidaan lattiasta kattoon

Nah­ka­töi­den pölyt Ina­ris­sa omaan pajaan – SAKK:n pää­kou­lu re­mon­toi­daan lat­tias­ta kattoon

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Milloin kongressihotelli rakennetaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin kong­res­si­ho­tel­li ra­ken­ne­taan?

21.09.2023 05:30
Pitkään kiistelty Nanguniemen kaava sai lainvoiman Inarissa – Jasper Pääkkösen suunnittelema hotellihanke Inarijärven rannalle otti askeleen eteenpäin

Pitkään kiis­tel­ty Nan­gu­nie­men kaava sai lain­voi­man Ina­ris­sa – Jasper Pääk­kö­sen suun­nit­te­le­ma ho­tel­li­han­ke Ina­ri­jär­ven ran­nal­le otti as­ke­leen eteen­päin

20.09.2023 05:00 20
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Ivalon kasarmialueelle nousee majoitusrakennus sekä pesu- ja huoltohalli – rakennus on valmis helmikuun lopussa

Ivalon ka­sar­mi­alueel­le nousee ma­joi­tus­ra­ken­nus sekä pesu- ja huol­to­hal­li – ra­ken­nus on valmis hel­mi­kuun lopussa

28.08.2023 10:03
Tilaajille
Koulurakentaminen maksaa Inarille 40 miljoonaa euroa muutamassa vuodessa – "Kyllä siinä tietenkin kunta saa perstaskua kaivaa"

Kou­lu­ra­ken­ta­mi­nen maksaa Ina­ril­le 40 mil­joo­naa euroa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa – "Kyllä siinä tie­ten­kin kunta saa pers­tas­kua kaivaa"

16.08.2023 17:05 2
Tilaajille
Kemin ja Rovaniemen poliisiasemat sekä Tornion poliisin ja tullin yhteisrakennus odottavat vielä rakentamisrahaa

Kemin ja Ro­va­nie­men po­lii­si­ase­mat sekä Tornion po­lii­sin ja tullin yh­teis­ra­ken­nus odot­ta­vat vielä ra­ken­ta­mis­ra­haa

14.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Biltema yrittää aloittaa Kemin myymälän tekemisen vielä syksyllä – Tervahallin ja sekä keila- ja tennishallin purkamisurakka valmistuu elokuun lopussa

Biltema yrittää aloit­taa Kemin myy­mä­län te­ke­mi­sen vielä syk­syl­lä – Ter­va­hal­lin ja sekä keila- ja ten­nis­hal­lin pur­ka­mis­urak­ka val­mis­tuu elokuun lopussa

02.08.2023 16:30 3
Tilaajille
"En ole Rovaniemellä se hulluin yrittäjä" – Kukanniemeä ei ole alettu rakentaa, koska maanomistaja näkee, että matkailuinvestoinneilta on viety pohja

"En ole Ro­va­nie­mel­lä se hulluin yrit­tä­jä" – Ku­kan­nie­meä ei ole alettu ra­ken­taa, koska maan­omis­ta­ja näkee, että mat­kai­lu­in­ves­toin­neil­ta on viety pohja

26.05.2023 19:45 40
Tilaajille
Kittilään suunnitellaan uutta kerrostaloa – edellinen valmistui yli 30 vuotta sitten

Kit­ti­lään suun­ni­tel­laan uutta ker­ros­ta­loa – edel­li­nen val­mis­tui yli 30 vuotta sitten

15.05.2023 16:44 3
Tilaajille
Simon Leuannokan omakotitalotonttien myynti alkaa todennäköisesti elokuussa – kunnallistekniikka ja kaavatiet valmistuvat kesällä

Simon Leuan­no­kan oma­ko­ti­ta­lo­tont­tien myynti alkaa to­den­nä­köi­ses­ti elo­kuus­sa – kun­nal­lis­tek­niik­ka ja kaa­va­tiet val­mis­tu­vat kesällä

14.05.2023 16:30
Tilaajille
Museovirasto hyväksyi Rovaniemen kirkon muutostyöt – katso havainnekuvat muutostöistä

Mu­seo­vi­ras­to hy­väk­syi Ro­va­nie­men kirkon muu­tos­työt – katso ha­vain­ne­ku­vat muu­tos­töis­tä

06.05.2023 14:32 18
Tilaajille
Pallastunturin vanha luontokeskus puretaan uuden tieltä – purkutyöt alkavat ensi viikolla

Pal­las­tun­tu­rin vanha luon­to­kes­kus pu­re­taan uuden tieltä – pur­ku­työt alkavat ensi vii­kol­la

03.05.2023 08:13
Tilaajille
Suuria puu- ja betonielementtejä kuljetetaan Kemin läpi toukokuussa – Sauvosaaren monitoimihallin rungon tekeminen perustuksien päälle alkaa vapun jälkeen

Suuria puu- ja be­to­ni­ele­ment­te­jä kul­je­te­taan Kemin läpi tou­ko­kuus­sa – Sau­vo­saa­ren mo­ni­toi­mi­hal­lin rungon te­ke­mi­nen pe­rus­tuk­sien päälle alkaa vapun jälkeen

26.04.2023 18:17 4
Tilaajille
LKS:n teho-osaston remontti jää laajennushankkeessa tekemättä – uudistetaan silti lähivuosina

LKS:n te­ho-osas­ton re­mont­ti jää laa­jen­nus­hank­kees­sa te­ke­mät­tä – uu­dis­te­taan silti lä­hi­vuo­si­na

22.03.2023 20:28 2
Tilaajille
Kiistanalainen kaavamuutos toisi kerrostalot pientalojen alueelle Rovaniemellä – lautakunta päätti jatkaa muutosta, jonka viranhaltijat olisivat keskeyttäneet

Kiis­tan­alai­nen kaa­va­muu­tos toisi ker­ros­ta­lot pien­ta­lo­jen alueel­le Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta päätti jatkaa muu­tos­ta, jonka vi­ran­hal­ti­jat oli­si­vat kes­keyt­tä­neet

14.03.2023 05:00 19
Tilaajille