pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Rajoitukset
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Koronaohjeissa ei ole ollut aina tolkkua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­oh­jeis­sa ei ole ollut aina tolkkua

19.03.2022 03:30
Tilaajille
Pohjoisimman Lapin valtavirran varrella on edessä toinen synkkä kalakesä – kadon juurisyyt on selvitettävä pian ja perusteellisesti
Pääkirjoitus

Poh­joi­sim­man Lapin val­ta­vir­ran var­rel­la on edessä toinen synkkä ka­la­ke­sä – kadon juu­ri­syyt on sel­vi­tet­tä­vä pian ja pe­rus­teel­li­ses­ti

13.03.2022 15:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätely vä­hem­mäk­si

21.02.2022 04:45 4
Tilaajille
Koronakurimuksen loppu häämöttää – koordinaatioryhmä: sairastuneiden eristyksistä ja koululaisten maskisuosituksesta voidaan luopua, tehohoito ei kuormittunut Lapissa

Ko­ro­na­ku­ri­muk­sen loppu hää­möt­tää – koor­di­naa­tio­ryh­mä: sai­ras­tu­nei­den eris­tyk­sis­tä ja kou­lu­lais­ten mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta voidaan luopua, te­ho­hoi­to ei kuor­mit­tu­nut Lapissa

11.02.2022 13:06 9
Tilaajille
Eurooppa avautuu, kun pandemiahuippu on ohitettu ja riski sairastua vakavaan tautiin vähenee – Suomen on seurattava muiden esimerkkiä
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa avau­tuu, kun pan­de­mia­huip­pu on ohi­tet­tu ja riski sai­ras­tua va­ka­vaan tautiin vähenee – Suomen on seu­rat­ta­va muiden esi­merk­kiä

28.01.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lua ei saa uhrata Kiurun lin­jal­le

20.01.2022 05:36 2
Tilaajille
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Rovaniemelle ei lisärajoituksia – kaupunki varautuu järjestämään eristystiloja matkailijoille

Ro­va­nie­mel­le ei li­sä­ra­joi­tuk­sia – ­kau­pun­ki va­rau­tuu jär­jes­tä­mään eris­tys­ti­lo­ja mat­kai­li­joil­le

14.12.2021 14:24 9
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tietää rajoituksia, jotka on kohdistettava etupäässä rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tietää ra­joi­tuk­sia, jotka on koh­dis­tet­ta­va etu­pääs­sä ro­kot­ta­mat­to­miin

02.12.2021 05:30
Tilaajille
Rovaniemi siirtyy leviämisvaiheeseen – yli 20 hengen tilaisuudet kielletään vuoden loppuun asti

Ro­va­nie­mi siirtyy le­viä­mis­vai­hee­seen – yli 20 hengen ti­lai­suu­det kiel­le­tään vuoden loppuun asti

30.11.2021 14:20 50
Tilaajille
Koronapassin käyttöönotto poistaa rajoitukset – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otettiin ravitsemisliikkeiden rajoitukset käyttöön keskiviikkona 17. marraskuuta

Ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to poistaa ra­joi­tuk­set – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä otet­tiin ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 17. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 08:48 3
Ravintoloiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä – asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei erillisiä rajoituksia

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

05.09.2021 16:12
Pääministeri Marin ei uskalla vielä luvata koronapassia syksyksi – "pitää olla realisti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 14:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki tuki nuo­ril­le

23.04.2021 09:00
Tilaajille
Lapin matkailu odottelee yhä selkeitä sääntöjä, joilla terveysturvallista matkailua voitaisiin avata
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu odot­te­lee yhä sel­kei­tä sään­tö­jä, joilla ter­veys­tur­val­lis­ta mat­kai­lua voi­tai­siin avata

22.04.2021 17:34 3
Tilaajille
Metsästysoikeutemme vietiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­oi­keu­tem­me vietiin

22.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­nen vaikeaa

17.04.2021 06:00
Tilaajille
Metsästysalueista voidaan sopia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­alueis­ta voidaan sopia

16.04.2021 06:00 1
Tilaajille