Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Pääkirjoitukset
Lapin merkitys Suomelle on nousemassa Nato-jäsenyyden myötä uudelle tasolle – aluepolitiikan sijasta on alettava puhua geopolitiikasta
Pääkirjoitus

Lapin mer­ki­tys Suo­mel­le on nou­se­mas­sa Na­to-jä­se­nyy­den myötä uudelle tasolle – alue­po­li­tii­kan sijasta on alet­ta­va puhua geo­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 20:09 2
Tilaajille
Suomi kaipaa repivän politiikan sijaan laajapohjaista hallitusta ja pitkän aikavälin talousohjelmaa
Pääkirjoitus

Suomi kaipaa repivän po­li­tii­kan sijaan laa­ja­poh­jais­ta hal­li­tus­ta ja pitkän ai­ka­vä­lin ta­lous­oh­jel­maa

27.11.2022 16:12 5
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaalan lisärahoitus on koko Lapin kannalta tervetullut
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­lan li­sä­ra­hoi­tus on koko Lapin kan­nal­ta ter­ve­tul­lut

20.11.2022 17:34 2
Tilaajille
STM:n ja THL:n erilaiset, osin ristiriitaiset näkemykset neljänsien koronarokotteiden tarpeellisuudesta herättävät hämmennystä ja nakertavat luottamusta terveysviranomaisiin
Pääkirjoitus

STM:n ja THL:n eri­lai­set, osin ris­ti­rii­tai­set nä­ke­myk­set nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den tar­peel­li­suu­des­ta he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä ja na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta ter­veys­vi­ran­omai­siin

26.10.2022 18:59 3
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus on Suomelle epäoikeudenmukainen, mikä on huomattu myös hallituksessa – asetusta ei tule hyväksyä ainakaan nykymuodossa
Pääkirjoitus

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suo­mel­le epäoi­keu­den­mu­kai­nen, mikä on huo­mat­tu myös hal­li­tuk­ses­sa – ase­tus­ta ei tule hy­väk­syä ai­na­kaan ny­ky­muo­dos­sa

25.10.2022 20:49 12
Tilaajille
Stora Enson Oulu-investointi palauttaa yhtiön puunkäytön Veitsiluoto-vuosien tasolle – Pohjois-Suomen metsien hakkuissa lähestytään ylärajaa
Pääkirjoitus

Stora Enson Ou­lu-in­ves­toin­ti pa­laut­taa yhtiön puun­käy­tön Veit­si­luo­to-vuo­sien tasolle – Poh­jois-Suo­men metsien hak­kuis­sa lä­hes­ty­tään ylä­ra­jaa

24.10.2022 22:04 4
Tilaajille
Asiantuntijoiden luvattu maa
Pääkirjoitus

Asian­tun­ti­joi­den luvattu maa

21.10.2022 09:51 3
Suomen väestökriisi on lähestymässä rajaa, jonka ylittämisen jälkeen alkaa hyvinvointivaltion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odottelemaan
Pääkirjoitus

Suomen väes­tö­krii­si on lä­hes­ty­mäs­sä rajaa, jonka ylit­tä­mi­sen jälkeen alkaa hy­vin­voin­ti­val­tion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odot­te­le­maan

09.10.2022 16:09 6
Tilaajille
Tuulivoiman määrä nelikertaistuu kymmenessä vuodessa, mikä tietää entistä kiivaampaa valitusrumbaa – valitusten käsittelyä on nopeutettava
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man määrä ne­li­ker­tais­tuu kym­me­nes­sä vuo­des­sa, mikä tietää entistä kii­vaam­paa va­li­tus­rum­baa – va­li­tus­ten kä­sit­te­lyä on no­peu­tet­ta­va

07.10.2022 19:00 8
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän palkitusta Railo-katsomosta on tullut kaupungin leväperäisen kiinteistöpolitiikan monumentti – tilahallinnassa löytyy paljon petrattavaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän pal­ki­tus­ta Rai­lo-kat­so­mos­ta on tullut kau­pun­gin le­vä­pe­räi­sen kiin­teis­tö­po­li­tii­kan mo­nu­ment­ti – ti­la­hal­lin­nas­sa löytyy paljon pet­rat­ta­vaa

19.09.2022 20:30 15
Tilaajille
Vaasan hallinto-oikeuden päätös kaataa kiinalaisyhtiön ympäristölupa on vakava isku jo ennestään vaikeuksissa olleelle hankkeelle – onko aika hyvästellä Kaidi?
Pääkirjoitus

Vaasan hal­lin­to-oi­keu­den päätös kaataa kii­na­lais­yh­tiön ym­pä­ris­tö­lu­pa on vakava isku jo en­nes­tään vai­keuk­sis­sa ol­leel­le hank­keel­le – onko aika hy­väs­tel­lä Kaidi?

04.09.2022 14:56 4
Tilaajille
Keskustan esittämät erityistalousalueet on selvittämisen arvoinen avaus, otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan esit­tä­mät eri­tyis­ta­lous­alueet on sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen avaus, otetaan Nor­jas­ta mallia

12.06.2022 13:00 12
Tilaajille
Kokemus sairaanhoidon hallinnosta ajoi poliittisten ansioiden ohi, Jari Jokelalla on edessään haastava työmaa hyvinvointialueen johtajana
Pääkirjoitus

Kokemus sai­raan­hoi­don hal­lin­nos­ta ajoi po­liit­tis­ten an­sioi­den ohi, Jari Jo­ke­lal­la on edes­sään haas­ta­va työmaa hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­na

02.05.2022 14:57 15
Tilaajille
Ohjelmat ja oppaat eivät ole kitkeneet kouluväkivaltaa, mitä tapahtuu yhä enemmän aikuisten katseilta piilossa – uusi tilanne vaatii uudet lääkkeet
Pääkirjoitus

Oh­jel­mat ja oppaat eivät ole kit­ke­neet kou­lu­vä­ki­val­taa, mitä ta­pah­tuu yhä enemmän ai­kuis­ten kat­seil­ta pii­los­sa – uusi tilanne vaatii uudet lääk­keet

28.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Vaihtoehdot vähissä
Pääkirjoitus

Vaih­to­eh­dot vähissä

05.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkussa syytteet – jo rikosepäilyvaiheessa on tehtävä johtopäätöksiä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa syyt­teet – jo ri­kos­epäi­ly­vai­hees­sa on tehtävä joh­to­pää­tök­siä

31.03.2022 20:38 9
Tilaajille
Koronasta elpyvään talouteen iskee voimalla Venäjän hyökkäyssota, joka pitkittyessään syö Suomen kasvun
Pääkirjoitus

Ko­ro­nas­ta el­py­vään ta­lou­teen iskee voi­mal­la Venäjän hyök­käys­so­ta, joka pit­kit­tyes­sään syö Suomen kasvun

23.03.2022 20:44 9
Tilaajille
Kunta-alalla ilmassa leijuu lakkokevään uhka - näkemykset palkankorotuksista kaukana toisistaan
Pääkirjoitus

Kun­ta-alal­la ilmassa leijuu lak­ko­ke­vään uhka - nä­ke­myk­set pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta kaukana toi­sis­taan

08.03.2022 19:55 2
Tilaajille
Naton kannatus pomppasi, jäsenyys otettava seuraavien vaalien kärkiteemaksi
Pääkirjoitus

Naton kan­na­tus pomp­pa­si, jä­se­nyys otet­ta­va seu­raa­vien vaalien kär­ki­tee­mak­si

01.03.2022 14:08 23
Tilaajille
Venäjän sotatoimet Ukrainassa lisäävät jännitteitä myös arktisella alueella
Pääkirjoitus

Venäjän so­ta­toi­met Uk­rai­nas­sa li­sää­vät jän­nit­tei­tä myös ark­ti­sel­la alueel­la

27.02.2022 20:00
Tilaajille