Pääkirjoitukset
Kuukausi
Tilastot osoittavat karulla tavalla, kuinka naiset ovat lähteneet monesta Lapin kunnasta – Työn ja vaikutusmahdollisuuksien puute on selitys, muttei ainoa
Pääkirjoitus

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

06.04.2021 21:38
Tilaajille
Kittilän päätöksentekotapoja on puitu käräjillä jo seitsemän vuotta, mutta onko virheistä opittu?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kit­ti­län pää­tök­sen­te­ko­ta­po­ja on puitu kä­rä­jil­lä jo seit­se­män vuotta, mutta onko vir­heis­tä opittu?

05.04.2021 19:47 4
Tilaajille
Jos paliskunta elää petokorvauksista, onko systeemissä vika?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos pa­lis­kun­ta elää pe­to­kor­vauk­sis­ta, onko sys­tee­mis­sä vika?

30.03.2021 13:54 13
Tilaajille
Liikkumisrajoitusten teho riippuu siitä, hyväksyykö kansa rajoitukset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten teho riippuu siitä, hy­väk­syy­kö kansa ra­joi­tuk­set

25.03.2021 20:18 4
Tilaajille
Tervetuloa Lappiin vastuulliset ja varovaiset, hölmöilijöiden on syytä jäädä kotiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ter­ve­tu­loa Lappiin vas­tuul­li­set ja va­ro­vai­set, höl­möi­li­jöi­den on syytä jäädä kotiin

24.03.2021 14:56 4
Tilaajille
Aluepolitiikka tarkoittaa myös etelän elättämistä yhteisillä verovaroilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Alue­po­li­tiik­ka tar­koit­taa myös etelän elät­tä­mis­tä yh­tei­sil­lä ve­ro­va­roil­la

23.03.2021 15:46 1
Tilaajille
Tyytyväisyyttä etätyöhön varjostaa huoli työpaikasta ja omasta taloudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tyy­ty­väi­syyt­tä etä­työ­hön var­jos­taa huoli työ­pai­kas­ta ja omasta ta­lou­des­ta

22.03.2021 19:26
Tilaajille
Lakiin kirjattu omaisuudensuoja ei suojaa Lapin metsänomistajia luontojärjestöjen kiristykseltä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lakiin kir­jat­tu omai­suu­den­suo­ja ei suojaa Lapin met­sän­omis­ta­jia luon­to­jär­jes­tö­jen ki­ris­tyk­sel­tä

22.03.2021 06:00 7
Tilaajille
Rokotejärjestyksen muuttaminen ei voi tarkoittaa rokotusten tehostamista vain ruuhka-Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­nen ei voi tar­koit­taa ro­ko­tus­ten te­hos­ta­mis­ta vain ruuh­ka-Suo­mes­sa

19.03.2021 21:07 3
Tilaajille
Digitaalinen koronapassi avaisi matkailua ja voisi lisätä myös eurooppalaisten rokotusintoa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Di­gi­taa­li­nen ko­ronapas­si avaisi mat­kai­lua ja voisi lisätä myös eu­roop­pa­lais­ten ro­ko­tus­in­toa

18.03.2021 14:32
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Ilo EU:n elvytyspaketista saatavista miljardeista on turhan iso siihen nähden, kuinka kalliista rahasta on kyse
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ilo EU:n el­vy­tys­pa­ke­tis­ta saa­ta­vis­ta mil­jar­deis­ta on turhan iso siihen nähden, kuinka kal­liis­ta rahasta on kyse

17.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Ministeriössä valmistellaan negatiivisen koronatestitodistuksen vaatimista maahantulijalta, mutta miksi vasta nyt?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen vaa­ti­mis­ta maa­han­tu­li­jal­ta, mutta miksi vasta nyt?

16.03.2021 07:54 2
Tilaajille
Onko päätösvalta Kemijärven lentokentästä siirtynyt armeijalle?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Onko pää­tös­val­ta Ke­mi­jär­ven len­to­ken­täs­tä siir­ty­nyt ar­mei­jal­le?

14.03.2021 14:02 13
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kaupunginhallituksen veneenkeikuttajien ero palauttaisi toimintakyvyn
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­neen­kei­kut­ta­jien ero pa­laut­tai­si toi­min­ta­ky­vyn

12.03.2021 15:25 14
Tilaajille
Kuntapolitiikan pirstaloituminen vaikeuttaa päätöksentekoa, mutta sekin kuuluu demokratiaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­po­li­tii­kan pirs­ta­loi­tu­mi­nen vai­keut­taa pää­tök­sen­te­koa, mutta sekin kuuluu de­mo­kra­tiaan

12.03.2021 09:37
Tilaajille
Posion kunnanjohtajahaulla saavuttama imagovoitto uhkaa kääntyä tappioksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Posion kun­nan­joh­ta­ja­haul­la saa­vut­ta­ma ima­go­voit­to uhkaa kääntyä tap­piok­si

10.03.2021 11:48 4
Tilaajille
Kolmen viikon totaalisulku voi olla lopullinen tyrmäysisku yritykselle
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kolmen viikon to­taa­li­sul­ku voi olla lo­pul­li­nen tyr­mäys­is­ku yri­tyk­sel­le

09.03.2021 17:00 5
Tilaajille
Kriisiajan lakipykälissä riittää korjattavaa, kunhan poikkeusajasta päästään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Krii­si­ajan la­ki­py­kä­lis­sä riittää kor­jat­ta­vaa, kunhan poik­keus­ajas­ta pääs­tään

05.03.2021 13:45 3
Tilaajille
Ennätysnousuun karanneen epidemian kuriin saaminen ei riipu hallituksesta, vaan meistä itsestämme
Pääkirjoitus Lapin Kansa

En­nä­tys­nou­suun ka­ran­neen epi­de­mian kuriin saa­mi­nen ei riipu hal­li­tuk­ses­ta, vaan meistä it­ses­täm­me

04.03.2021 21:31 6
Tilaajille