Pääkirjoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Kun oppilaiden määrä vähenee, kouluverkon harventaminen on vaikeaa, mutta oikea ratkaisu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lyijyhaulikiellon laajentaminen maalintumaille on täydellinen harhalaukaus EU:lta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lyi­jy­hau­li­kiel­lon laa­jen­ta­mi­nen maa­lin­tu­mail­le on täy­del­li­nen har­ha­lau­kaus EU:lta

09.09.2020 05:30 2
Tilaajille
Kunnissa olisi nyt tilausta paksunahkaisille päättäjille, mutta löytyykö heitä riittävästi?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­nis­sa olisi nyt ti­laus­ta pak­su­nah­kai­sil­le päät­tä­jil­le, mutta löy­tyy­kö heitä riit­tä­väs­ti?

08.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Hallituksen hitaus uhkaa vesittää Lapin matkailun pääsesongin pelastamisyritykset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen hitaus uhkaa ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun pää­se­son­gin pe­las­ta­mis­yri­tyk­set

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Kuntapäättäjien keskinäiselle torailulle ei näy Kittilässä loppua ja moni kuntalainen odottelee jo malttamattomana ensi kevään vaaleja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­päät­tä­jien kes­ki­näi­sel­le to­rai­lul­le ei näy Kit­ti­läs­sä loppua ja moni kun­ta­lai­nen odot­te­lee jo malt­ta­mat­to­ma­na ensi kevään vaaleja

04.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Keskusta voi yrittää kääntää kannatuksensa nousuun puheenjohtajaa vaihtamalla, mutta riittääkö se?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kes­kus­ta voi yrittää kääntää kan­na­tuk­sen­sa nousuun pu­heen­joh­ta­jaa vaih­ta­mal­la, mutta riit­tää­kö se?

03.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Koronavilkku käyttöön – Älypuhelimeen ladattava sovellus auttaa tartuntojen jäljittämisessä anonyymisti ja pelastaa parhaassa tapauksessa ihmishenkiä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na­vilk­ku käyt­töön – Äly­pu­he­li­meen la­dat­ta­va so­vel­lus auttaa tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä ano­nyy­mis­ti ja pe­las­taa par­haas­sa ta­pauk­ses­sa ih­mis­hen­kiä

02.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Korona-aika ei ole ainakaan vielä johtanut sijoitusasuntojen alennusmyyntiin, velkaiselle pandemian pitkittyminen on iso ongelma.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na-ai­ka ei ole ai­na­kaan vielä joh­ta­nut si­joi­tus­asun­to­jen alen­nus­myyn­tiin, vel­kai­sel­le pan­de­mian pit­kit­ty­mi­nen on iso on­gel­ma.

29.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­vot­tei­den ki­ris­tä­mi­nen saa run­saas­ti tukea monesta suun­nas­ta – Tukijat saat­ta­vat kan­nat­taa myös Sie­ri­län altaan ra­ken­ta­mis­ta.

11.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Koululaiset palaavat kesälomiltaan tällä viikolla – Tänä syksynä koulunkäyntiä varjostavat sekä korona että kuntien kasvavat talousongelmat.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kou­lu­lai­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­taan tällä vii­kol­la – Tänä syksynä kou­lun­käyn­tiä var­jos­ta­vat sekä korona että kuntien kas­va­vat ta­lou­son­gel­mat.

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Valtiolla ei ole varaa jättää Meri-Lappia mottiin lentoliikenteessä. Keinot löytyvät, jos niitä jaksetaan yhdessä etsiä.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Val­tiol­la ei ole varaa jättää Me­ri-Lap­pia mottiin len­to­lii­ken­tees­sä. Keinot löy­ty­vät, jos niitä jak­se­taan yhdessä etsiä.

09.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Metsästyksellä on iso taloudellinen merkitys, vaikka kukaan ei enää elä pelkästään metsästämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Met­säs­tyk­sel­lä on iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys, vaikka kukaan ei enää elä pel­käs­tään met­säs­tä­mäl­lä

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Pelkkä suositus ei riitä – Jos kansalaisten halutaan käyttävän maskeja, niiden pitää olla saatavilla helposti ja halvalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelkkä suo­si­tus ei riitä – Jos kan­sa­lais­ten ha­lu­taan käyt­tä­vän mas­ke­ja, niiden pitää olla saa­ta­vil­la hel­pos­ti ja hal­val­la

05.08.2020 17:16 1
Tilaajille
Vapaana juoksevat koirat raatelevat joka vuosi kymmeniä poroja ja myös kotieläimiä. Metsästyskoira kannattaa opettaa toimimaan poronhoitoalueella.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vapaana juok­se­vat koirat raa­te­le­vat joka vuosi kym­me­niä poroja ja myös ko­tie­läi­miä. Met­säs­tys­koi­ra kan­nat­taa opettaa toi­mi­maan po­ron­hoi­toa­lueel­la.

04.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Koronarokotteen odotettua nopeampi valmistuminen luo toivoa normaalioloihin palaamisesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na­ro­kot­teen odo­tet­tua no­peam­pi val­mis­tu­mi­nen luo toivoa nor­maa­li­oloi­hin pa­laa­mi­ses­ta

27.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pelko vallan menetyksestä ajaa ay-liikettä kiusalliseen tilanteeseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelko vallan me­ne­tyk­ses­tä ajaa ay-lii­ket­tä kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen

26.07.2020 06:00 6
Tilaajille
Syksyn budjettiriihen pääaihe on jo tiedossa, eikä se ole pandemia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syksyn bud­jet­ti­rii­hen pääaihe on jo tie­dos­sa, eikä se ole pan­de­mia

25.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen lisää puun polttamista, mistä voi tulla uusi ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ki­vi­hii­les­tä ja tur­pees­ta luo­pu­mi­nen lisää puun polt­ta­mis­ta, mistä voi tulla uusi ongelma

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Edessä on suomalaisen marjahulluuden tositesti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Edessä on suo­ma­lai­sen mar­ja­hul­luu­den to­si­tes­ti

19.07.2020 10:02 3
Tilaajille
Enontekiön ja Utsjoen poliisiongelmaan löytymässä ratkaisu?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Enon­te­kiön ja Utsjoen po­lii­si­on­gel­maan löy­ty­mäs­sä rat­kai­su?

14.07.2020 06:00 0
Tilaajille