Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitukset
Suomessakin on syytä ryhtyä miettimään turkistarhojen hallittua alasajoa – elinkeino ei kestä eettistä tarkastelua, eikä asenneilmapiirikään muutu enää edes elinkeinoa kehittämällä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa­kin on syytä ryhtyä miet­ti­mään tur­kis­tar­ho­jen hal­lit­tua alas­ajoa – elin­kei­no ei kestä eet­tis­tä tar­kas­te­lua, eikä asen­ne­il­ma­pii­ri­kään muutu enää edes elin­kei­noa ke­hit­tä­mäl­lä

05.09.2023 20:51 19
Kun Kemin biotuotetehdas käy, katse kääntyy Metsä Groupin ympäristövastuuseen ja muihin lupauksiin
Pääkirjoitus

Kun Kemin bio­tuo­te­teh­das käy, katse kääntyy Metsä Groupin ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja muihin lu­pauk­siin

26.08.2023 05:00 3
Lapin vaaleissa historiallisia muutoksia – kärkipuolue vaihtui ja laitavasemmisto jäi vaille edustajaa
Pääkirjoitus

Lapin vaa­leis­sa his­to­rial­li­sia muu­tok­sia – kär­ki­puo­lue vaihtui ja lai­ta­va­sem­mis­to jäi vaille edus­ta­jaa

03.04.2023 00:28 11
Brittitutkimus käynnisti Suomessakin keskustelun nelipäiväisen työviikon hyvistä puolista – myös huonoista puolista on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Brit­ti­tut­ki­mus käyn­nis­ti Suo­mes­sa­kin kes­kus­te­lun ne­li­päi­väi­sen työ­vii­kon hyvistä puo­lis­ta – myös huo­nois­ta puo­lis­ta on syytä kes­kus­tel­la

26.02.2023 15:59 8
Eri puolilla maata on vireillä ennätysmäärä kiskohankkeita, joista vain osa toteutunee lähivuosikymmeninä – pohjoisessa tärkein raidesuunta on Ruotsi
Pääkirjoitus

Eri puo­lil­la maata on vi­reil­lä en­nä­tys­mää­rä kis­ko­hank­kei­ta, joista vain osa to­teu­tu­nee lä­hi­vuo­si­kym­me­ni­nä – poh­joi­ses­sa tärkein rai­de­suun­ta on Ruotsi

09.02.2023 17:30 10
Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma
Pääkirjoitus

Ennen nä­ke­mät­tö­män kova inf­laa­tio näkyy palk­ka­neu­vot­te­luis­sa, joiden vai­keus­ker­roin­ta nostaa osal­taan myös jul­ki­sen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lak­ko­su­ma

01.02.2023 16:59 5
Tilaajille
Ikääntyvällä Suomella on edessään ankeat ajat – viisas päättäjä varautuu jo elintason laskuun ja hyvinvointipalveluiden karsimiseen
Pääkirjoitus

Ikään­ty­väl­lä Suo­mel­la on edes­sään ankeat ajat – viisas päät­tä­jä va­rau­tuu jo elin­ta­son laskuun ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den kar­si­mi­seen

22.01.2023 16:07 20
Tilaajille
Suomen huoltovarmuus horjuu pahemman kerran, jos vähäliikenteisten väylien kunnosta ei huolehdita nykyistä paremmin – mistä otetaan raha remonttiin?
Pääkirjoitus

Suomen huol­to­var­muus horjuu pa­hem­man kerran, jos vä­hä­lii­ken­teis­ten väylien kun­nos­ta ei huo­leh­di­ta ny­kyis­tä pa­rem­min – mistä otetaan raha re­mont­tiin?

01.01.2023 15:56 5
Tilaajille
Valtiollinen rahantekokone Veikkaus on menettämässä lailla suojatun monopoliasemansa pakon edessä – parempi myöhään kuin ei silloinkaan
Pääkirjoitus

Val­tiol­li­nen ra­han­te­ko­ko­ne Veik­kaus on me­net­tä­mäs­sä lailla suo­ja­tun mo­no­po­li­ase­man­sa pakon edessä – parempi myöhään kuin ei sil­loin­kaan

28.12.2022 19:45
Tilaajille
Kittilä valitsi kunnanjohtajakseen kiistoissa marinoidun Timo Kurulan – keskinäisen luottamuksen palauttaminen on tehtävälistan kärjessä

Kittilä valitsi kun­nan­joh­ta­jak­seen kiis­tois­sa ma­ri­noi­dun Timo Kurulan – kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on teh­tä­vä­lis­tan kär­jes­sä

18.12.2022 17:35 6
Tilaajille
Lapin merkitys Suomelle on nousemassa Nato-jäsenyyden myötä uudelle tasolle – aluepolitiikan sijasta on alettava puhua geopolitiikasta
Pääkirjoitus

Lapin mer­ki­tys Suo­mel­le on nou­se­mas­sa Na­to-jä­se­nyy­den myötä uudelle tasolle – alue­po­li­tii­kan sijasta on alet­ta­va puhua geo­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 20:09 2
Tilaajille
Suomi kaipaa repivän politiikan sijaan laajapohjaista hallitusta ja pitkän aikavälin talousohjelmaa
Pääkirjoitus

Suomi kaipaa repivän po­li­tii­kan sijaan laa­ja­poh­jais­ta hal­li­tus­ta ja pitkän ai­ka­vä­lin ta­lous­oh­jel­maa

27.11.2022 16:12 5
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaalan lisärahoitus on koko Lapin kannalta tervetullut
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­lan li­sä­ra­hoi­tus on koko Lapin kan­nal­ta ter­ve­tul­lut

20.11.2022 17:34 2
Tilaajille
STM:n ja THL:n erilaiset, osin ristiriitaiset näkemykset neljänsien koronarokotteiden tarpeellisuudesta herättävät hämmennystä ja nakertavat luottamusta terveysviranomaisiin
Pääkirjoitus

STM:n ja THL:n eri­lai­set, osin ris­ti­rii­tai­set nä­ke­myk­set nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den tar­peel­li­suu­des­ta he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä ja na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta ter­veys­vi­ran­omai­siin

26.10.2022 18:59 3
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus on Suomelle epäoikeudenmukainen, mikä on huomattu myös hallituksessa – asetusta ei tule hyväksyä ainakaan nykymuodossa
Pääkirjoitus

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suo­mel­le epäoi­keu­den­mu­kai­nen, mikä on huo­mat­tu myös hal­li­tuk­ses­sa – ase­tus­ta ei tule hy­väk­syä ai­na­kaan ny­ky­muo­dos­sa

25.10.2022 20:49 12
Tilaajille
Stora Enson Oulu-investointi palauttaa yhtiön puunkäytön Veitsiluoto-vuosien tasolle – Pohjois-Suomen metsien hakkuissa lähestytään ylärajaa
Pääkirjoitus

Stora Enson Ou­lu-in­ves­toin­ti pa­laut­taa yhtiön puun­käy­tön Veit­si­luo­to-vuo­sien tasolle – Poh­jois-Suo­men metsien hak­kuis­sa lä­hes­ty­tään ylä­ra­jaa

24.10.2022 22:04 4
Tilaajille
Asiantuntijoiden luvattu maa
Pääkirjoitus

Asian­tun­ti­joi­den luvattu maa

21.10.2022 09:51 3
Suomen väestökriisi on lähestymässä rajaa, jonka ylittämisen jälkeen alkaa hyvinvointivaltion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odottelemaan
Pääkirjoitus

Suomen väes­tö­krii­si on lä­hes­ty­mäs­sä rajaa, jonka ylit­tä­mi­sen jälkeen alkaa hy­vin­voin­ti­val­tion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odot­te­le­maan

09.10.2022 16:09 6
Tilaajille
Tuulivoiman määrä nelikertaistuu kymmenessä vuodessa, mikä tietää entistä kiivaampaa valitusrumbaa – valitusten käsittelyä on nopeutettava
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man määrä ne­li­ker­tais­tuu kym­me­nes­sä vuo­des­sa, mikä tietää entistä kii­vaam­paa va­li­tus­rum­baa – va­li­tus­ten kä­sit­te­lyä on no­peu­tet­ta­va

07.10.2022 19:00 8
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän palkitusta Railo-katsomosta on tullut kaupungin leväperäisen kiinteistöpolitiikan monumentti – tilahallinnassa löytyy paljon petrattavaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän pal­ki­tus­ta Rai­lo-kat­so­mos­ta on tullut kau­pun­gin le­vä­pe­räi­sen kiin­teis­tö­po­li­tii­kan mo­nu­ment­ti – ti­la­hal­lin­nas­sa löytyy paljon pet­rat­ta­vaa

19.09.2022 20:30 15
Tilaajille