Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Väestöennuste
Syntyvyyden romahdus näkyy jo lähivuosina rajulla tavalla monen kunnan päiväkodeissa ja kouluissa – tarvitaanko lapsettomia pitäjiä enää mihinkään?
Pääkirjoitus

Syn­ty­vyy­den ro­mah­dus näkyy jo lä­hi­vuo­si­na rajulla tavalla monen kunnan päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa – tar­vi­taan­ko lap­set­to­mia pitäjiä enää mi­hin­kään?

15.09.2023 20:00 12
Tilaajille
Pyörre käy työmarkkinoilla
Kolumni

Pyörre käy työ­mark­ki­noil­la

25.10.2022 06:30
Tilaajille
Auttaako isokaan muuttoliike? Lapin väestö vähenee, vanhenee, keskittyy ja eriytyy – katso havainnollistava video vuosikymmeniä jatkuneesta asukaskadosta

Aut­taa­ko isokaan muut­to­lii­ke? Lapin väestö vä­he­nee, van­he­nee, kes­kit­tyy ja eriytyy – katso ha­vain­nol­lis­ta­va video vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nees­ta asu­kas­ka­dos­ta

30.09.2022 18:00 9
Tilaajille
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Tilaajille
Väestöennuste on hätähuuto, kunnissa siihen ei saa alistua, mutta samalla pitää sopeuttaa palveluita ja hallintoa
Pääkirjoitus

Väes­tö­en­nus­te on hä­tä­huu­to, kun­nis­sa siihen ei saa alis­tua, mutta samalla pitää so­peut­taa pal­ve­lui­ta ja hal­lin­toa

03.10.2021 17:00 2
Tilaajille
Väestöennuste: Tunturi houkuttaa pääkaupunkiseudun kustannuksella – "Enää ei ole yksinkertaisesti pakko asua 30 minuutin päässä työpaikasta"

Väes­töen­nus­te: Tunturi hou­kut­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun kus­tan­nuk­sel­la – "Enää ei ole yk­sin­ker­tai­ses­ti pakko asua 30 mi­nuu­tin päässä työ­pai­kas­ta"

02.06.2021 00:05 2
Tilaajille
Sallan väkiluku kasvoi ensi kertaa 50 vuoteen – "Täällä elän keskellä lomamaisemia ja käyn samalla töissä", tuore sallalainen kertoo

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi ensi kertaa 50 vuoteen – "Täällä elän kes­kel­lä lo­ma­mai­se­mia ja käyn samalla töis­sä", tuore sal­la­lai­nen kertoo

21.09.2020 18:45
Tilaajille
Kun oppilaiden määrä vähenee, kouluverkon harventaminen on vaikeaa, mutta oikea ratkaisu
Pääkirjoitus

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

15.09.2020 06:00
Tilaajille
Taistelua ei ole vielä hävitty

Tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 06:00
Tilaajille
Väestöennuste lupaa synkeimmät luvut Itä-Lappiin, Tornionlaaksoon ja Kemi-Tornion seutukuntaan

Väes­tö­en­nus­te lupaa syn­keim­mät luvut Itä-Lap­piin, Tor­nion­laak­soon ja Ke­mi-Tor­nion seu­tu­kun­taan

27.10.2019 19:10
Tilaajille
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tarjoutuu lopettamaan oman synnytystoiminnan muutaman vuoden siirtymäajalla

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­jou­tuu lo­pet­ta­maan oman syn­ny­tys­toi­min­nan muu­ta­man vuoden siir­ty­mä­ajal­la

08.10.2019 17:30
Tilaajille
Puheenvuoro: Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja osuus kasvaa nopeasti – siksi niillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa keskeinen rooli

Pu­heen­vuo­ro: Puolet maail­man väes­tös­tä asuu kau­pun­geis­sa, ja osuus kasvaa no­peas­ti – siksi niillä on il­mas­ton­muu­tok­sen hi­das­ta­mi­ses­sa kes­kei­nen rooli

08.10.2019 09:34
Länsi-Pohja toivoo synnytyksille jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuodessa – tämän vuoden ennuste on enää 450

Län­si-Poh­ja toivoo syn­ny­tyk­sil­le jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuo­des­sa – tämän vuoden ennuste on enää 450

07.10.2019 18:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­dol­la voidaan vai­kut­taa syn­ty­vyy­teen

05.10.2019 14:58
Tilaajille
Kisa ihmisistä – osaajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kisa ih­mi­sis­tä – osaa­ja­mark­ki­noin­nin lyhyt op­pi­mää­rä

05.10.2019 14:57
Tilaajille
Synnytystaidoton setämies pohtii haikara-asioita
Kolumni

Syn­ny­tys­tai­do­ton se­tä­mies pohtii hai­ka­ra-asioi­ta

03.10.2019 08:03
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemellä poikkeuksellisen positiivinen vauvavuosi – tarkoittaako se käännettä syntyvyystilastoihin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä poik­keuk­sel­li­sen po­si­tii­vi­nen vau­va­vuo­si – tar­koit­taa­ko se kään­net­tä syn­ty­vyys­ti­las­toi­hin?

02.10.2019 09:04
Väestökato uhkaa romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion
Pääkirjoitus

Väes­tö­ka­to uhkaa ro­mut­taa suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­ti­val­tion

30.09.2019 13:38
Tilaajille