Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsäpalot
Tuhoisa maastopalojen kesä on luonnon hätähuuto – Ilmatieteen tutkija: "Tämä ei todellakaan jää tälle tasolle, vaan tilanne pahenee vuosi vuodelta"

Tuhoisa maas­to­pa­lo­jen kesä on luonnon hä­tä­huu­to – Il­ma­tie­teen tut­ki­ja: "Tämä ei to­del­la­kaan jää tälle ta­sol­le, vaan tilanne pahenee vuosi vuo­del­ta"

26.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tion­yh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 6
Tilaajille
Salama sytytti maastopalon Rovaniemellä

Salama sytytti maas­to­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2023 16:03
Tilaajille
Tältä näyttää metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 00:00
Tilaajille
Perjantain sateet eivät poista metsäpalojen riskiä Lapissa – risukeittimen ja kertakäyttögrillin käyttö on kielletty metsäpalovaroituksen aikana

Per­jan­tain sateet eivät poista met­sä­pa­lo­jen riskiä Lapissa – ­ri­su­keit­ti­men ja ker­ta­käyt­tö­gril­lin käyttö on kiel­let­ty met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

13.07.2023 13:26 1
Tilaajille
Rovajärven ampuma-alueella maastopalo on polttanut jo kymmeniä hehtaareja metsää – alueella voi olla räjähtämättömiä ammuksia

Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la maas­to­pa­lo on polt­ta­nut jo kym­me­niä heh­taa­re­ja metsää – alueel­la voi olla rä­jäh­tä­mät­tö­miä am­muk­sia

13.07.2023 09:23 1
Tilaajille
Sodankylässä Sattasen pohjoispuolella syttynyt maastopalo on saatu sammumaan

So­dan­ky­läs­sä Sat­ta­sen poh­jois­puo­lel­la syt­ty­nyt maas­to­pa­lo on saatu sam­mu­maan

29.06.2023 09:54
Tilaajille
Inarissa roihunnut metsäpalo saatu hallintaan – "Olisi ollut täysin pitelemättömissä ilman helikoptereita"

Ina­ris­sa roi­hun­nut met­sä­pa­lo saatu hal­lin­taan – "O­li­si ollut täysin pi­te­le­mät­tö­mis­sä ilman he­li­kop­te­rei­ta"

23.06.2023 23:45 2
Tilaajille
Syrjäinen maastopalo Kuusamossa työllistää pelastuslaitosta – palo saatiin rajattua, mutta sammutustyöt kestävät yöhön

Syr­jäi­nen maas­to­pa­lo Kuu­sa­mos­sa työl­lis­tää pe­las­tus­lai­tos­ta – palo saatiin ra­jat­tua, mutta sam­mu­tus­työt kes­tä­vät yöhön

20.06.2023 22:07
Puoli hehtaaria peltoa syttyi palamaan Torniossa – maasto on tällä hetkellä laajalti erittäin kuivaa

Puoli heh­taa­ria peltoa syttyi pa­la­maan Tor­nios­sa – maasto on tällä het­kel­lä laa­jal­ti erit­täin kuivaa

19.06.2023 22:12
Tilaajille
Kolarissa syttyi maanantaina metsäpalo vaikeassa maastossa – jälkisammutus kestänyt tiistaiaamuun asti

Ko­la­ris­sa syttyi maa­nan­tai­na met­sä­pa­lo vai­keas­sa maas­tos­sa – jäl­ki­sam­mu­tus kes­tä­nyt tiis­tai­aa­muun asti

20.06.2023 07:07
Tilaajille
Kun kuiva metsä syttyy, pelastuslaitos on tiukoilla – Lappi on loppuviikolla varoituksista keltainen: "Tulitikut on syytä laittaa kaappiin"

Kun kuiva metsä syttyy, pe­las­tus­lai­tos on tiu­koil­la – Lappi on lop­pu­vii­kol­la va­roi­tuk­sis­ta kel­tai­nen: "Tu­li­ti­kut on syytä laittaa kaap­piin"

12.06.2023 17:30 3
Tilaajille
Metsällä kulkevien syytä varmistaa nuotioiden sammuminen, Rovaniemellä selvittiin säikähdyksellä makkaratulien levittyä

Met­säl­lä kul­ke­vien syytä var­mis­taa nuo­tioi­den sam­mu­mi­nen, Ro­va­nie­mel­lä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä mak­ka­ra­tu­lien le­vit­tyä

02.09.2022 10:15
Metsäpalot ja helle kurittavat eteläistä Eurooppaa, Espanjassa paloja riistäytynyt hallinnasta

Met­sä­pa­lot ja helle ku­rit­ta­vat ete­läis­tä Eu­roop­paa, Es­pan­jas­sa paloja riis­täy­ty­nyt hal­lin­nas­ta

16.07.2022 10:42
Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa – avotulen teko varoituksen aikana on kiellettyä

Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

04.07.2022 10:15 1
Tilaajille
Kemijärvellä maanantaina alkanut metsäpalo on saatu hallintaan – sammutuskohde vaikeakulkuisessa maastossa

Ke­mi­jär­vel­lä maa­nan­tai­na alkanut met­sä­pa­lo on saatu hal­lin­taan – sam­mu­tus­koh­de vai­kea­kul­kui­ses­sa maas­tos­sa

30.06.2022 19:06
Tilaajille
Kemijärvellä paloi metsää ja maastoa noin 10 hehtaarin verran – palon aiheutti mahdollisesti ukkonen

Ke­mi­jär­vel­lä paloi metsää ja maastoa noin 10 heh­taa­rin verran – palon ai­heut­ti mah­dol­li­ses­ti ukkonen

27.06.2022 22:29
Tilaajille
Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta tai tuntuvaa sakkoa miehelle, jonka tupakasta Kalajoen jättimäisen maastopalon epäillään alkaneen – "Jollakin tavalla ihmisen läsnäolo on ollut syttymiseen vaikuttamassa"

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta van­keut­ta tai tun­tu­vaa sakkoa mie­hel­le, jonka tu­pa­kas­ta Ka­la­joen jät­ti­mäi­sen maas­to­pa­lon epäil­lään al­ka­neen – "Jol­la­kin tavalla ihmisen läs­nä­olo on ollut syt­ty­mi­seen vai­kut­ta­mas­sa"

15.06.2022 13:21 1
Tilaajille
Kalajoen maastopalosta 2,3 miljoonan euron lasku – valtiolta poikkeuksellisen runsas kädenojennus, loput jää Jokilaaksojen kuntien maksettavaksi

Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta 2,3 mil­joo­nan euron lasku – val­tiol­ta poik­keuk­sel­li­sen runsas kä­de­no­jen­nus, loput jää Jo­ki­laak­so­jen kuntien mak­set­ta­vak­si

21.03.2022 13:12 3
Tilaajille
Yksi henkilö sai syytteen Kalajoen viime kesän suuresta metsäpalosta

Yksi henkilö sai syyt­teen Ka­la­joen viime kesän suu­res­ta met­sä­pa­los­ta

04.01.2022 13:16