Kuntapolitiikka
Kylät on niistetty, mitä seuraavaksi?
Kolumni Pekka Rytkönen

Kylät on niis­tet­ty, mitä seu­raa­vak­si?

08.10.2020 06:15 3
Tilaajille
"Jos töissä vallitsee pelon ilmapiiri, niin meidän on työantajan edustajina pakko siihen puuttua" – Näin Kolarin kunnahallituksen puheenjohtaja perustelee  Kristiina Tikkalan irtisanomista

"Jos töissä val­lit­see pelon il­ma­pii­ri, niin meidän on työ­an­ta­jan edus­ta­ji­na pakko siihen puut­tua" – Näin Kolarin kun­na­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja pe­rus­te­lee Kris­tii­na Tik­ka­lan ir­ti­sa­no­mis­ta

01.10.2020 14:03 0
Tilaajille
Kolari aikoo irtisanoa kunnanjohtajansa – Kristiina Tikkala varautuu viemään asian oikeuteen

Kolari aikoo ir­ti­sa­noa kun­nan­joh­ta­jan­sa – Kris­tii­na Tikkala va­rau­tuu viemään asian oi­keu­teen

16.09.2020 10:15 1
Tilaajille
Kovimmat asumiskustannukset ja korkeat verot ovat kehnoa mainosta
Pääkirjoitus

Ko­vim­mat asu­mis­kus­tan­nuk­set ja korkeat verot ovat kehnoa mai­nos­ta

14.09.2020 06:00 2
Tilaajille

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10 0
Tilaajille
Kemijärvellä saatavia Boreal Biorefilta yli 200 000 euroa

Ke­mi­jär­vel­lä saa­ta­via Boreal Bio­re­fil­ta yli 200 000 euroa

07.09.2020 20:58 5
Tilaajille
Torniolle aletaan etsiä uutta kaupunginjohtajaa – Nousiaisen sopimus päättyy ensi vuoden elokuussa

Tor­niol­le aletaan etsiä uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa – Nou­siai­sen sopimus päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

07.09.2020 20:50 0
Tilaajille

Inarin Vuok­ra-asun­not Oy on saa­mas­sa kun­nal­ta 700 000 euron lai­nan­ta­kauk­sen

07.09.2020 20:39 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesteria ei lakkauteta – yhteistyötä aiotaan syventää naapureiden ja oppilaitosten kanssa

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ria ei lak­kau­te­ta – yh­teis­työ­tä aiotaan sy­ven­tää naa­pu­rei­den ja op­pi­lai­tos­ten kanssa

20.08.2020 16:58 0
Tilaajille
Keminmaa valmistelee miljoonasäästöjä – leikkauslistalle sovitellaan kouluja, katuvaloja ja kirjastoautoa

Ke­min­maa val­mis­te­lee mil­joo­na­sääs­tö­jä – leik­kaus­lis­tal­le so­vi­tel­laan kou­lu­ja, ka­tu­va­lo­ja ja kir­jas­to­au­toa

17.08.2020 14:29 1
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päätti pilkkoa sisäilmaongelmista kärsivän kunnanviraston

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pilkkoa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vän kun­nan­vi­ras­ton

10.07.2020 18:59 0
Tilaajille

Jukka Yli­nam­pa kau­pun­gin­in­si­nöö­rik­si Ro­va­nie­mel­le

17.06.2020 14:36 0
Tilaajille
Siltahankkeen kustannusten nousu yllätti Savukoskella – hintalappuun yli miljoona lisää

Sil­ta­hank­keen kus­tan­nus­ten nousu yllätti Sa­vu­kos­kel­la – hin­ta­lap­puun yli mil­joo­na lisää

09.06.2020 10:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Outoa veh­kei­lyä Kit­ti­län val­tuus­tos­sa

26.05.2020 08:49 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven vä­ki­lu­ku ja hen­ki­lös­tö vä­he­ne­vät ta­sai­ses­ti

18.05.2020 19:53 0
Tilaajille

Tapani Pen­na­nen nousee Inarin val­tuus­toon huh­ti­kuus­sa kuol­leen Ritva Savelan tilalle

18.05.2020 19:32 0
Tilaajille
Kolarin kunnanhallitus: Tikkala ei irtisanoutunut määräaikaan mennessä, irtisanominen vireille "painavista syistä" ilman varoituksia

Kolarin kun­nan­hal­li­tus: Tikkala ei ir­ti­sa­nou­tu­nut mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, ir­ti­sa­no­mi­nen vi­reil­le "pai­na­vis­ta syistä" ilman va­roi­tuk­sia

17.04.2020 22:19 0
Tilaajille
Valtuutettujen enemmistö ei luota kunnanjohtaja Kristiina Tikkalaan  Kolarissa, päätös syntyi äänin 13-8

Val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö ei luota kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­laan Ko­la­ris­sa, päätös syntyi äänin 13-8

06.04.2020 17:50 0
Tilaajille
Rovaniemi valmistautuu koronan saapumiseen – kaupunginjohtaja on nimennyt jo häiriötilanteen johtoryhmän, hallintoylilääkäri korosti virustilanteen olevan Lapissa yhä rauhallinen

Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tuu koronan saa­pu­mi­seen – kau­pun­gin­joh­ta­ja on ni­men­nyt jo häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­män, hal­lin­to­yli­lää­kä­ri korosti vi­rus­ti­lan­teen olevan Lapissa yhä rau­hal­li­nen

16.03.2020 18:55 0
Tilaajille
Valtuustotyöskentely toi näkökulmaa Kemijärven tilaliikelaitoksen uudelle johtajalle: "Yhtenä haasteena on järkevän suhteen löytäminen oman työn ja ostopalveluiden kesken"

Val­tuus­to­työs­ken­te­ly toi nä­kö­kul­maa Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tok­sen uudelle joh­ta­jal­le: "Yhtenä haas­tee­na on jär­ke­vän suhteen löy­tä­mi­nen oman työn ja os­to­pal­ve­lui­den kesken"

09.03.2020 14:26 0
Tilaajille