Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntapolitiikka
Pelkosenniemen valtuusto kokoontuu käsittelemään tilinpäätöstä jo kolmatta kertaa

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään ti­lin­pää­tös­tä jo kol­mat­ta kertaa

15.08.2023 13:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­giaa Lapin tar­pee­seen

06.04.2023 18:31 2
Pelkosenniemen luottamushenkilöiden joukkopako kielii kunnallisen päätöksentekokoneiston ongelmista – entä jos niitä ei kyetä ratkaisemaan?
Pääkirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men luot­ta­mus­hen­ki­löi­den jouk­ko­pa­ko kielii kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton on­gel­mis­ta – entä jos niitä ei kyetä rat­kai­se­maan?

15.03.2023 19:18 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeä neuvo luot­ta­mus­hen­ki­löil­le

09.03.2023 05:00
Tilaajille
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köis­tä suo­je­lu­po­li­tiik­kaa

10.12.2021 21:34 1
Tilaajille
Joka niemen notkoon ja saarelmaan
Kolumni

Joka niemen notkoon ja saa­rel­maan

01.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Vuoden 2020 verotiedot kertovat, että Lapissa kuntavaalien ääniharava on keskiluokkainen palkansaaja – johtopaikalla tulotaso kovempi

Vuoden 2020 ve­ro­tie­dot ker­to­vat, että Lapissa kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on kes­ki­luok­kai­nen pal­kan­saa­ja – joh­to­pai­kal­la tu­lo­ta­so kovempi

10.11.2021 16:52 3
Tilaajille
Luonnonsuojeluliiton ex-toiminnanjohtaja vahvoilla Ranuan kunnanjohtajaksi – Tavoitteena valita uusi kunnanjohtaja elokuun lopussa

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton ex-toi­min­nan­joh­ta­ja vah­voil­la Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si – Ta­voit­tee­na valita uusi kun­nan­joh­ta­ja elokuun lopussa

12.08.2021 08:06
Tilaajille
Savukosken kunnanjohtajan sijaiseksi valittiin Eeva-Maria Maijala – äänestys meni tasan, lopulta arpa ratkaisi

Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan si­jai­sek­si va­lit­tiin Ee­va-Ma­ria Maijala – ää­nes­tys meni tasan, lopulta arpa rat­kai­si

12.07.2021 21:09 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiöl­lä menee pa­rem­min kuin koskaan

12.07.2021 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tais­te­lua joh­ta­juu­des­ta

10.07.2021 06:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­ten asioi­den hoitoa

09.06.2021 08:01
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven maa­mies­kou­lun suojelu odottaa uutta kä­sit­te­lyä

10.05.2021 10:01
Tilaajille
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

08.05.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vääriä väit­tei­tä Ko­la­ris­ta

08.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken kunn­nan­hal­li­tus valitsi so­siaa­li­joh­ta­jak­si Katrina Kulpin

27.04.2021 20:22 1
Tilaajille

Posion kunta liittyi Kohti hii­li­neut­raa­lia kuntaa -ver­kos­toon – Kolme Lapin kuntaa on si­tou­tu­nut vä­hen­tä­mään il­mas­to­pääs­tö­jä 80 pro­sent­tia vuoteen 2030 men­nes­sä

27.04.2021 09:55 1
Tilaajille
Hirsitehtaan tonttikauppa hajotti Tervolan kunnanhallituksen – "Laitonta yritystukea yli 70 000 euroa"

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­rin tuet uuteen har­kin­taan

14.04.2021 05:00 1
Tilaajille