Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Etäopetus
Takaisin kampukselle – korkeakoulut haluavat opiskelijat lähiopetukseen, mutta osa on jo lähtenyt kaupungista

Ta­kai­sin kam­puk­sel­le – kor­kea­kou­lut ha­lua­vat opis­ke­li­jat lä­hio­pe­tuk­seen, mutta osa on jo läh­te­nyt kau­pun­gis­ta

25.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­kan­opet­ta­jien ko­ke­muk­sia pan­de­mias­ta

12.03.2022 05:05
Tilaajille
Rovaniemellä lähes viidennes lapsista pois koulusta – kokonaisia luokkia asetetaan karanteeniin nyt vain poikkeuksellisesti

Ro­va­nie­mel­lä lähes vii­den­nes lap­sis­ta pois kou­lus­ta – ko­ko­nai­sia luokkia ase­te­taan ka­ran­tee­niin nyt vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

18.01.2022 19:24 2
Tilaajille
Kittilässä koronatartunnat kääntyneet laskuun – lukio etäopetukseen ensi viikosta alkaen

Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nat kään­ty­neet laskuun – lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kos­ta alkaen

14.01.2022 16:52
Tilaajille
Hallituksen koronaministeriryhmä: laajaa etäkoulusuositusta ei ole tulossa, mutta etäopetuksesta voidaan päättää alueellisesti – ravintolat sulkemaan ovensa kello 18 koko maassa

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä: laajaa etä­kou­lu­suo­si­tus­ta ei ole tu­los­sa, mutta etä­ope­tuk­ses­ta voidaan päättää alueel­li­ses­ti – ra­vin­to­lat sul­ke­maan ovensa kello 18 koko maassa

07.01.2022 23:25 19
Koronaministeriryhmä kokoontuu – etäopetukseen siirtyminen vastatuulessa

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä ko­koon­tuu – etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen vas­ta­tuu­les­sa

07.01.2022 09:22
STM:n kansliapäällikkö Varhila: Esikoulua ja 1.–3. luokkia ei esitetä etäopetukseen

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Esi­kou­lua ja 1.–3. luokkia ei esitetä etä­ope­tuk­seen

06.01.2022 19:45
Infektioasiantuntijat vastustavat ehdotusta etäopetuksesta: "Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi"

In­fek­tio­asian­tun­ti­jat vas­tus­ta­vat eh­do­tus­ta etäo­pe­tuk­ses­ta: "Vaikka koulut sul­jet­tai­siin­kin, eivät tar­tun­nat ty­reh­tyi­si"

06.01.2022 17:52
Hallituksen sisältä nousee kritiikkiä etäkouluajatuksille – tilannetta puidaan perjantaina

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lu­aja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na

06.01.2022 16:11 8
OAJ kannattaa ministeriön ehdotusta etäopetukseen siirtymisestä ja vaatii pikaista päätöstä

OAJ kan­nat­taa mi­nis­te­riön eh­do­tus­ta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä ja vaatii pi­kais­ta pää­tös­tä

06.01.2022 10:42
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:07 4
Hallitus vetää hätäjarrusta, koronapassi osittain pois käytöstä kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus vetää hä­tä­jar­rus­ta, ko­ronapas­si osit­tain pois käy­tös­tä kol­mek­si vii­kok­si

22.12.2021 15:04 3
Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä ja koronapassiin rajoituksia, lapsilla lähiopetus jatkuu

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­koi­hin ki­ris­tyk­siä ja ko­ronapas­siin ra­joi­tuk­sia, lap­sil­la lä­hi­ope­tus jatkuu

22.12.2021 08:07 1
Ranuan 7.-luokkalaiset etäopetukseen joukkoaltistuksen vuoksi

Ranuan 7.-luok­ka­lai­set etä­ope­tuk­seen jouk­ko­al­tis­tuk­sen vuoksi

19.12.2021 15:53
Tilaajille
Tuleeko Rovaniemellä uusia koronarajoituksia? – häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontuu perjantaina, listalla muun muassa etäopetus ja lasten harrastukset

Tuleeko Ro­va­nie­mel­lä uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia? – häi­riö­ti­lan­tei­den joh­to­ryh­mä ko­koon­tuu per­jan­tai­na, lis­tal­la muun muassa etä­ope­tus ja lasten har­ras­tuk­set

10.12.2021 07:01 5
Tilaajille
Andersson: Etäopetukseen siirtyminen on epätodennäköistä – "Helposti ei tule eteen tilanne, jossa etäopetuksen hyödyt ylittävät sosiaaliset haitat"

An­ders­son: Etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on epä­to­den­nä­köis­tä – "Hel­pos­ti ei tule eteen ti­lan­ne, jossa etä­ope­tuk­sen hyödyt ylit­tä­vät so­siaa­li­set haitat"

19.11.2021 18:07 1
Tilaajille
"Etäopiskelu on vihoviimeinen vaihtoehto" – Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa lukukausi alkoi lähiopetuksella, ja siitä halutaan nyt pitää kiinni

"E­täo­pis­ke­lu on vi­ho­vii­mei­nen vaih­toeh­to" – Lapin am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa lu­ku­kau­si alkoi lä­hio­pe­tuk­sel­la, ja siitä ha­lu­taan nyt pitää kiinni

04.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Opetusministeriön kansliapäällikkö: opiskelijajärjestöt neuvonpitoon opiskelijajuhlista – suositusta etäopetuksesta ei tule

Ope­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö: opis­ke­li­ja­jär­jes­töt neu­von­pi­toon opis­ke­li­ja­juh­lis­ta – suo­si­tus­ta etä­ope­tuk­ses­ta ei tule

03.08.2021 18:54
Tilaajille
Opetusministeri Andersson etäopetuksesta: Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimet ovat viimesijaisia keinoja

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son etäo­pe­tuk­ses­ta: Lapsiin ja nuoriin koh­dis­tu­vat ra­joi­tus­toi­met ovat vii­me­si­jai­sia keinoja

29.07.2021 21:26 1