Etäopetus
Toiset rakastavat, toiset vihaavat, mutta miksi? – Me kysyimme yläkoululaisilta itseltään, mitä he ajattelevat etäkoulusta

Toiset ra­kas­ta­vat, toiset vi­haa­vat, mutta miksi? – Me ky­syim­me ylä­kou­lu­laisil­ta it­sel­tään, mitä he ajat­te­le­vat etä­kou­lus­ta

27.03.2021 06:30
Tilaajille
Rehtorilla jäi viikonloppuvapaat pitämättä – Korona vei ylioppilaskirjoitusten valvojia karanteeniin, sijaisia rekrytoitiin eläkkeeltä

Reh­to­ril­la jäi vii­kon­lop­pu­va­paat pi­tä­mät­tä – Korona vei yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten val­vo­jia ka­ran­tee­niin, si­jai­sia rek­ry­toi­tiin eläk­keel­tä

22.03.2021 17:47
Tilaajille
Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

Lapissa ei ehkä siir­ry­tä­kään etä­ope­tuk­seen hiih­to­lo­man jälkeen – Lapin shp: "Y­lä­kou­lu­jen osalta ei ole nyt pe­rus­tei­ta"

02.03.2021 13:30
Tilaajille
Lasten ja nuorten koronataakkaa ei saa enää lisätä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lasten ja nuorten ko­ro­na­taak­kaa ei saa enää lisätä

23.02.2021 09:34 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan yhteinen saamen etäopetushanke sai Cygnaeus-palkinnon opetushallitukselta

Saa­me­lais­kä­rä­jien ja Utsjoen kunnan yh­tei­nen saamen etä­ope­tus­han­ke sai Cyg­naeus-pal­kin­non ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta

23.11.2020 13:54
Tilaajille
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:10
Tilaajille
Sodankylä menee kiinni kahdeksi viikoksi – tautirypäs pyritään nujertamaan yhtä nopeasti kuin se ilmestyikin

So­dan­ky­lä menee kiinni kah­dek­si vii­kok­si – tau­ti­ry­päs py­ri­tään nu­jer­ta­maan yhtä no­peas­ti kuin se il­mes­tyi­kin

02.11.2020 18:19
Tilaajille
Opetusministeri Andersson: Tartuntatautilain muutokset tuovat vuorottelujärjestelmän mahdolliseksi perusopetuksessa

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

17.10.2020 14:48
Vaasassa siirretään koululaisia etäopetukseen koronatilanteen vuoksi

Vaa­sas­sa siir­re­tään kou­lu­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

08.10.2020 18:17
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34
Tilaajille
Lapin yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -töitä vuoden loppuun – Lähiopetusta järjestetään vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­tos­sa jat­ke­taan etä­ope­tus­ta ja -töitä vuoden loppuun – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

15.09.2020 10:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Li­sä­kou­lu­tus­ta etä­ope­tuk­seen

10.09.2020 04:30
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa, Lapissa rauhallista – Kainuun altistumisessa 14 tartuntaa, Kuhmo sulkee palveluita

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapissa rau­hal­lis­ta – Kainuun al­tis­tu­mi­ses­sa 14 tar­tun­taa, Kuhmo sulkee pal­ve­lui­ta

30.08.2020 13:25
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00
Tutkimus: Moni koki oppivansa etäopetuksessa huonommin ja saavansa vähemmän tukea kuin normaalisti – suurin osa oppilaista käytti omia laitteita kotikoulussa

Tut­ki­mus: Moni koki op­pi­van­sa etä­ope­tuk­ses­sa huo­nom­min ja saa­van­sa vä­hem­män tukea kuin nor­maa­lis­ti – suurin osa op­pi­lais­ta käytti omia lait­tei­ta ko­ti­kou­lus­sa

19.06.2020 06:00
Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat

Saamen kielten etä­ope­tus­han­ke sai jat­ko­vuo­den – Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Utsjoki iloit­se­vat

17.06.2020 21:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lippu salkoon perheen kun­niak­si

09.06.2020 11:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­ses­sa

17.05.2020 19:31
Tilaajille
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16
Turvallinen oppimisympäristö kivijalkana – Muutama yksittäinen oppilas jää Kaakamon koulusta kotiin

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

13.05.2020 16:11