Tähtijuttu: Sallaan muut­ta­nut brit­ti­per­he muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si

Kolumni: Tunsin kerran nuoren ve­nä­läis­mie­hen, ja nyt mietin, onko hän kut­sun­to­ja pa­ke­ne­vien jou­kos­sa

Energian hinta
Kuukausi
Tällaisia ovat Rovaniemen sähkönsäästökeinot energiakriisin alla – jouluvalot, jalkapallohalli ja katulamput loistavat ledeillä, sähkökatkoja korkeintaan alueellisesti

Täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men säh­kön­sääs­tö­kei­not ener­gia­krii­sin alla – jou­lu­va­lot, jal­ka­pal­lo­hal­li ja ka­tu­lam­put lois­ta­vat le­deil­lä, säh­kö­kat­ko­ja kor­kein­taan alueel­li­ses­ti

26.09.2022 14:45 3
Tilaajille
Suomalaisille tärkeä puun poltto piinasi EU-parlamentissa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiukentumassa

Suo­ma­lai­sil­le tärkeä puun poltto piinasi EU-par­la­men­tis­sa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiu­ken­tu­mas­sa

25.09.2022 06:30 23
Tilaajille
Elinkustannusten kallistuessa useampi lapsiperhe on hakenut tukea arkeensa, järjestöt kertovat – "Kaikkein vaikein tilanne on yksinhuoltajatalouksissa"

Elin­kus­tan­nus­ten kal­lis­tues­sa useampi lap­si­per­he on hakenut tukea ar­keen­sa, jär­jes­töt ker­to­vat – "Kaik­kein vaikein tilanne on yk­sin­huol­ta­ja­ta­louk­sis­sa"

24.09.2022 18:00 3
Fortumin rahat ovat lopussa ja osakeanti häämöttää – Professori Timo Rothovius: "Ihmettelen, kuinka Fortumin nykyjohto saa jatkaa näiden mokien jälkeen"

For­tu­min rahat ovat lopussa ja osa­ke­an­ti hää­möt­tää – Pro­fes­so­ri Timo Rot­ho­vius: "Ih­met­te­len, kuinka For­tu­min ny­ky­joh­to saa jatkaa näiden mokien jäl­keen"

10.09.2022 14:04 10
Tilaajille
Puolustusvoimilta on luvat, mutta silti 62 tuulivoimapuistoa odottaa rakentamistaan Lapissa – "Pöytälaatikossa olevat 1 200 voimalaa on valtava määrä"

Puo­lus­tus­voi­mil­ta on luvat, mutta silti 62 tuu­li­voi­ma­puis­toa odottaa ra­ken­ta­mis­taan Lapissa – "Pöy­tä­laa­ti­kos­sa olevat 1 200 voi­ma­laa on valtava määrä"

08.09.2022 13:45 6
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat vaativat ministereiltä: Tuulivoimaa on rakennettava itärajalle puolustusvoimien tutkista huolimatta

Itä-La­pin kunnat vaa­ti­vat mi­nis­te­reil­tä: Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­ta­va itä­ra­jal­le puo­lus­tus­voi­mien tut­kis­ta huo­li­mat­ta

05.09.2022 19:09 17
Tilaajille
Paljonko hallituksen jättimäinen kriisipaketti yhtiöille auttaa alentamaan sähkön hintaa? Energiaprofessorilta suorat vastaukset: "Tarvittaisiin konkreettisia toimia enemmän ja nopeasti"

Pal­jon­ko hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen krii­si­pa­ket­ti yh­tiöil­le auttaa alen­ta­maan sähkön hintaa? Ener­gia­pro­fes­so­ril­ta suorat vas­tauk­set: "Tar­vit­tai­siin konk­reet­ti­sia toimia enemmän ja no­peas­ti"

05.09.2022 18:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­hin­to­jen nousu lisää inf­laa­tio­ta

17.08.2022 05:25
Tilaajille
Hintojen nousulle ei näy loppua, eikä inflaatiota pääse pakoon kukaan – poikkeusajat vaativat poikkeuksellisia tekoja myös kaupalta
Pääkirjoitus

Hin­to­jen nou­sul­le ei näy loppua, eikä inf­laa­tio­ta pääse pakoon kukaan – poik­keus­ajat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­li­sia tekoja myös kau­pal­ta

16.08.2022 21:01 6
Tilaajille
Onko Lapilla edessään energiaevakkouden aika?
Kolumni

Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

13.08.2022 07:00 24
Tilaajille
Saarikon lapsilisäesitys saa kritiikkiä jopa hallituspuolueiden omista riveistä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion rahoista

Saa­ri­kon lap­si­li­sä­esi­tys saa kri­tiik­kiä jopa hal­li­tus­puo­luei­den omista ri­veis­tä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion ra­hois­ta

09.08.2022 16:00 6
Tilaajille
Energiavirasto tarjoaa maksutonta energianeuvontaa kotitalouksille – autetaan säästämään energiaa ja hillitsemään kustannuksia

Ener­gia­vi­ras­to tarjoaa mak­su­ton­ta ener­gia­neu­von­taa ko­ti­ta­louk­sil­le – au­te­taan sääs­tä­mään ener­giaa ja hil­lit­se­mään kus­tan­nuk­sia

04.06.2022 14:00 2
Opettaja Riku kulkee päivittäin yli 160 kilometrin työmatkan ja toivoo polttoaineen hinnan laskevan – tutkija arvioi, ettei dieselin hinnanlasku näy kuluttajille

Opet­ta­ja Riku kulkee päi­vit­täin yli 160 ki­lo­met­rin työ­mat­kan ja toivoo polt­to­ai­neen hinnan las­ke­van – tutkija arvioi, ettei die­se­lin hin­nan­las­ku näy ku­lut­ta­jil­le

12.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Energian hinnannousua on kompensoitava myös eläkeläisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

08.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: hallituksen on kompensoitava polttoaineen hinnannousua – "Lapissa vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

30.03.2022 13:03 4
Tilaajille
Kallistunut polttoöljy ja viljelykustannusten nousu nostavat kesäkukkien hintaa: "Kaikilla puutarhoilla on suunnitelmat tehty niin, että energian säästäminen onnistuu mahdollisimman pitkälle"

Kal­lis­tu­nut polt­to­öl­jy ja vil­je­ly­kus­tan­nus­ten nousu nos­ta­vat ke­sä­kuk­kien hintaa: "Kai­kil­la puu­tar­hoil­la on suun­ni­tel­mat tehty niin, että ener­gian sääs­tä­mi­nen on­nis­tuu mah­dol­li­sim­man pit­käl­le"

30.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Sumussa uutta lämmitystalvea kohti
Kolumni

Sumussa uutta läm­mi­tys­tal­vea kohti

19.03.2022 06:00 13
Tilaajille
Näin hallitus vastaa energian hintojen nousuun: Työmatkavähennyksen enimmäismäärä nousee 8 400 euroon, kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin

Näin hal­li­tus vastaa ener­gian hin­to­jen nou­suun: Työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä nousee 8 400 euroon, ki­lo­met­ri­koh­tai­nen vä­hen­nys 30 sent­tiin

18.02.2022 10:28 16